Giêsu Bài Tình Ca

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM. THÁI NGUYÊN Ti?ng hát: TR?N NG?C & TR?N PHI

Slide 2: 

Có m?t bài tình ca luôn thi?t tha, bao d?i vang xa. M?t bài tình ca ngàn nam qua tuoi th?m chan hòa.

Slide 3: 

M?t bài tình ca t? trái tim dâng trào s?c s?ng nhu su?i ân tình, cho d?i nhân th? luôn sáng tuoi an bình.

Slide 4: 

Giê-su là bài tình ca ch?ng bao gi? voi. Là bài tình ca con hát muôn noi.

Slide 5: 

Khúc hát muôn d?i con ca là tình yêu vô t?n. Khúc hát, con ca là yêu m?n vô ng?n.

Slide 6: 

Giê-su là bài tình ca v?n luôn d?p tuoi, là bài tình ca chan ch?a khôn nguôi.

Slide 7: 

Khúc hát muôn d?i trao ban là tình yêu vô vàn. Khúc hát Giê-su là TÌNH YÊU tràn lan.

Slide 9: 

Có m?t bài tình ca cho th? nhân bao ni?m vui s?ng. M?t bài tình ca th?t mênh mông chan ch?a hy v?ng.

Slide 10: 

M?t bài tình ca m? l?i cho con ngu?i vuon t?i chân lý cao v?i, chính là Thiên Chúa trong phúc vinh ngàn d?i.

Slide 11: 

Giê-su là bài tình ca ch?ng bao gi? voi. Là bài tình ca con hát muôn noi.

Slide 12: 

Khúc hát muôn d?i con ca là tình yêu vô t?n. Khúc hát, con ca là yêu m?n vô ng?n.

Slide 13: 

Giê-su là bài tình ca v?n luôn d?p tuoi, là bài tình ca chan ch?a khôn nguôi.

Slide 14: 

Khúc hát muôn d?i trao ban là tình yêu vô vàn. Khúc hát Giê-su là TÌNH YÊU tràn lan.

Slide 15: 

Sáng tác: LM. THÁI NGUYÊN Ti?ng hát: TR?N NG?C & TR?N PHI

Slide 16: 

Có m?t bài tình ca dem u?c mo di vào h?nh phúc. M?t bài tình ca d?p bao la l? s?ng làm ngu?i.

Slide 17: 

M?t bài tình ca d? th? nhân trên du?ng duong th? vui bu?c di v?, trong ngu?n s? s?ng lòng m?n tin th?m n?ng.

Slide 18: 

Giê-su là bài tình ca ch?ng bao gi? voi. Là bài tình ca con hát muôn noi.

Slide 19: 

Khúc hát muôn d?i con ca là tình yêu vô t?n. Khúc hát, con ca là yêu m?n vô ng?n.

Slide 20: 

Giê-su là bài tình ca v?n luôn d?p tuoi, là bài tình ca chan ch?a khôn nguôi.

Slide 21: 

Khúc hát muôn d?i trao ban là tình yêu vô vàn. Khúc hát Giê-su là TÌNH YÊU tràn lan.

Slide 22: 

Khúc hát muôn d?i trao ban là tình yêu vô vàn. Khúc hát Giê-su là TÌNH YÊU tràn lan.

Slide 23: 

Sáng tác: LM. THÁI NGUYÊN Ti?ng hát: TR?N NG?C & TR?N PHI Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 10/2008

authorStream Live Help