Tấu Lạy Bà

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: VINH H?NH Ti?ng hát: MAI THIÊN VÂN

Slide 2: 

T?u l?y Bà ch? che k? d?ng trinh, M? Thiên Chúa hi?n vinh. M? Thiên Chúa uy quy?n.

Slide 3: 

C?a r?ng m? noi cung di?n thiên qu?c. Ni?m tin tu?ng, ni?m hoan h? thiên dình.

Slide 4: 

M? là dóa hu? d?p gi?a b?i gai, là b? câu xinh d?p gi?a tr?n ai xa v?i.

Slide 5: 

G?c Giessê n?y m?t ch?i t? g?c n? tuoi, m?t cánh hoa thom.

Slide 6: 

Sáng tác: VINH H?NH Ti?ng hát: MAI THIÊN VÂN

Slide 7: 

Thoát muu r?ng, M? là tháp dài cao, h?i tinh sáng v?i v?i, h?ng soi l?i dua du?ng.

Slide 8: 

C?u doàn con thoát bóng tà cheo leo, nguy?n xin d?t thuy?n v? b?n u?c mong.

Slide 9: 

Nguy?n M? phá mây m? gi?a trùng duong, b?p b?nh gi?a ba dào chi?c thuy?n s?p d?m chìm.

Slide 10: 

Thoát hi?m nguy d?t thuy?n v?, v? b?n v?ng tâm, v? b?n thiên du?ng.

Slide 11: 

T?u l?y Bà ch? che k? d?ng trinh, M? Thiên Chúa hi?n vinh. M? Thiên Chúa uy quy?n.

Slide 12: 

C?a r?ng m? noi cung di?n thiên qu?c. Ni?m tin tu?ng, ni?m hoan h? thiên dình.

Slide 13: 

Thoát muu r?ng, M? là tháp dài cao, h?i tinh sáng v?i v?i, h?ng soi l?i dua du?ng.

Slide 14: 

T?u l?y Bà ch? che k? d?ng trinh, M? Thiên Chúa hi?n vinh. M? Thiên Chúa uy quy?n.

Slide 15: 

Sáng tác: VINH H?NH Ti?ng hát: MAI THIÊN VÂN Th?c hi?n PPS: VÂN ÐÌNH AUSTRALIA tháng 4/2008

authorStream Live Help