Nguyện Cầu Chúa Chí Ái

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM. KIM LONG Trình b?y: CA ÐOÀN Ð?C M? H?NG C?U GIÚP

Slide 2: 

Nguy?n Chúa Chí Ái hãy l?ng nghe l?i chúng con. R? tình thuong xem, vì chúng con ph?m d?n Ngu?i.

Slide 3: 

Dòng su?i l? tuôn mãi, doàn chúng con hu?ng lên Ngu?i. L?y Chúa d?y vinh quang, nguy?n thuong d?n l?i van nài.

Slide 4: 

Nguy?n Chúa Chí Ái hãy l?ng nghe l?i chúng con. R? tình thuong xem, vì chúng con ph?m d?n Ngu?i.

Slide 5: 

Ngu?i chính du?ng sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quy?n. Chìa khóa tr?i cao quang, nguy?n thuong xoá s?ch l?i l?m.

Slide 6: 

Nguy?n Chúa Chí Ái hãy l?ng nghe l?i chúng con. R? tình thuong xem, vì chúng con ph?m d?n Ngu?i.

Slide 7: 

Sáng tác: LM. KIM LONG Trình b?y: CA ÐOÀN Ð?C M? H?NG C?U GIÚP

Slide 8: 

Nguy?n Chúa Chí Ái hãy l?ng nghe l?i chúng con. R? tình thuong xem, vì chúng con ph?m d?n Ngu?i.

Slide 9: 

L?y Chúa tr?i cao sang, nguy?n doái thuongnghe l?i. Lòng Chúa d?y khoan dung, h?ng tha th? ngàn l?i l?m.

Slide 10: 

Nguy?n Chúa Chí Ái hãy l?ng nghe l?i chúng con. R? tình thuong xem, vì chúng con ph?m d?n Ngu?i.

Slide 11: 

Này cõi lòng nho u?, t?i ác che l?p tâm h?n. C?u Chúa Tr?i khoan nhân, r?a cho tuy?t trinh tr?ng ng?n.

Slide 12: 

Nguy?n Chúa Chí Ái hãy l?ng nghe l?i chúng con. R? tình thuong xem, vì chúng con ph?m d?n Ngu?i.

Slide 13: 

Sáng tác: LM. KIM LONG Trình b?y: CA ÐOÀN Ð?C M? H?NG C?U GIÚP Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 3/2008 Nguyïån Chuáa Chñ AÁi

authorStream Live Help