Ngọt Ngào Tình Yêu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM. NGUY?N M?NG HU?NH Ti?ng hát: B?O Y?N

Slide 2: 

Tên con du?c vi?t, du?c vi?t trên tr?i. Trên tr?i cao tham th?m, gi?a muôn ngàn vì sao.

Slide 3: 

Tên con du?c vi?t, du?c vi?t trên tr?i. Trên tr?i cao sáng ng?i, gi?a muôn ngàn vì sao. Tình Chúa ôi ng?t ngào.

Slide 5: 

T? thu? n?m nôi, Chúa du?ng nuôi con b?ng muôn phúc ân cao v?i. Chúa kh?c tên con vào tay thánh thiêng c?a Ngu?i.

Slide 6: 

Bao nhiêu h?ng ân làm con nói không nên l?i. Ôi cao v?i thay tình yêu Chúa nhu bi?n khoi.

Slide 7: 

Ôi con là chi mà sao Chúa thuong con hoài. Ôi cao v?i thay tình yêu Chúa con sông dài.

Slide 8: 

Sáng tác: LM. NGUY?N M?NG HU?NH Ti?ng hát: B?O Y?N

Slide 9: 

Tên con du?c vi?t, du?c vi?t trên tr?i. Trên tr?i cao tham th?m, gi?a muôn ngàn vì sao.

Slide 10: 

Tên con du?c vi?t, du?c vi?t trên tr?i. Trên tr?i cao sáng ng?i, gi?a muôn ngàn vì sao. Tình Chúa ôi ng?t ngào.

Slide 12: 

T?ng ngày d?n trôi, khúc hát tri ân d?p trên nét môi con cu?i. D?u ?n yêu thuong d?m trong trái tim con r?i.

Slide 13: 

Bao nhiêu ngày qua dù dôi lúc xa quê nhà. Êm êm l?i ru tình yêu dó không r?i xa.

Slide 14: 

Tin yêu c?y trông t?a nhu bé tho yên ng?, trong tay m? yêu gi? ch? gió mua liên hoài.

Slide 15: 

Bao nhiêu h?ng ân làm con nói không nên l?i. Ôi cao v?i thay tình yêu Chúa nhu bi?n khoi.

Slide 16: 

Ôi con là chi mà sao Chúa thuong con hoài. Ôi cao v?i thay tình yêu Chúa con sông dài.

Slide 17: 

Sáng tác: LM. NGUY?N M?NG HU?NH Ti?ng hát: B?O Y?N Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 7/2008

authorStream Live Help