Thắp Sáng Trong Con

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Sáng tác: TR?M HUONG FMRS H?p ca: HOÀNG XUÂN –THANH HUNG – Tam ca MÂY TR?NG

Slide 3: 

Th?p sáng lên trong con tình yêu Chúa. Th?p sáng lên trong con tình tuy?t v?i.

Slide 4: 

Ð? con hân hoan dem tin yêu di v? muôn l?i. T?a nhu mua tuôn, mua h?ng ân Chúa trên tr?n d?i.

Slide 5: 

Th?p sáng lên trong con tình yêu Chúa. Th?p sáng lên trong con tình tuy?t v?i.

Slide 6: 

Ð? con say mê tim reo vang r?n ràng di t?i. Ni?m tin cao dâng ôi ni?m tin thánh ân tuy?t v?i.

Slide 7: 

Th?p sáng lên trong con tình yêu Chúa. Th?p sáng lên trong con tình tuy?t v?i.

Slide 9: 

Sáng tác: TR?M HUONG FMRS H?p ca: HOÀNG XUÂN –THANH HUNG – Tam ca MÂY TR?NG

Slide 10: 

Th?p sáng lên trong con tình yêu Chúa. Th?p sáng lên trong con tình tuy?t v?i.

Slide 11: 

Tr?n gian hôm nay, ôi bao nhiêu mây m? giang l?i. T?a nhu con mê, tâm h?n con quá xa tình Ngu?i.

Slide 12: 

Th?p sáng lên trong con tình yêu Chúa. Th?p sáng lên trong con tình tuy?t v?i.

Slide 13: 

R?i hôm nay dây khi lâm nguy con thuy?n tan v?. H?n con choi voi, xin tình thuong Chúa luôn h? phù.

Slide 14: 

Th?p sáng lên trong con tình yêu Chúa. Th?p sáng lên trong con tình tuy?t v?i.

Slide 15: 

Sáng tác: TR?M HUONG FMRS H?p ca; HOÀNG XUÂN –THANH HUNG – Tam ca MÂY TR?NG Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 8/2008

authorStream Live Help