Bài Thơ Đôi Dép

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: DungLac (103 month(s) ago)

Dũng Lạc Chào em - Em hãy vào địa chỉ dưới đây để có thể download Slideshow BÀI THƠ ĐÔI DÉP mà em thích MẠNG LƯỚI DŨNG LẠC http://www.dunglac.org - Rồi vào trang mục Dũng Lạc Slideshow , Trong trang mục này, tôi đã đưa lên trên 800 slideshow - Em tìm ở trong đó có slidehow BÀI THƠ VÀ ĐÔI DÉP và những Slideshow khác đầy hình ảnh và lời văn thơ thật thú vị - Em tha hồ mà download về máy của em Mến chào em http://www.dunglac.org

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài Tho Ðôi Dép

Slide 2: 

Bài Tho Ðôi Dép Nh?c: Ph?m Trung Ph?ng tho: Nguy?n Trung Kiên Ca si: Minh Tâm & Thu Phong

Hò là hò lo… hò là hò l?…

Slide 4: 

Hai chi?c dép kia g?p g? t? th?a nào Mà sao luôn luôn g?n bó cho dù m?i chi?c m?t bên.

Slide 5: 

Tang tình tính tính tình tang…

Slide 6: 

R?i cùng chung nhau gánh vác nh?ng n?o du?ng ngu?c xuôi

Slide 7: 

Lá la là lá là la la…

Slide 8: 

Hai chi?c dép kia không l?i th? bao gi? Vu?t bao ngan sông cách núi không h? trách c? cùng ai.

Slide 9: 

Tang tình tính tính tình tang…

Slide 10: 

Dù tr?i mua giông bão t? l?i di nào cung có nhau

Slide 11: 

Lá la là lá là la la…

Slide 12: 

Hai chi?c dép kia theo tháng ngày hao mòn Dìu nhau qua bao sóng gió không n? k? th?p ngu?i cao

Slide 13: 

Tang tình tính tính tình tang…

Slide 14: 

M?t lòng di lên th?m g?m xu?ng cát b?i cùng có nhau

Slide 15: 

Lá la là lá là la la…

Slide 16: 

Bài Tho Ðôi Dép

Slide 17: 

Bài Tho Ðôi Dép Nh?c: Ph?m Trung Ph?ng tho: Nguy?n Trung Kiên

Slide 18: 

H H Hai chi?c dép kia l?ng l? cùng song hành, Ðu?ng di bao nam chung bu?c ân tình ch?t ng?t ngu?i oi.

Slide 19: 

Tang tình tính tính tình tang…

Slide 20: 

Ðu?ng d?i ai oi s? d?t n?u ch? còn m?t mình ai

Slide 21: 

Lá la là lá là la la…

Slide 22: 

Hai chi?c dép kia tram nam có ta có mình Ngàn nam bên nhau tha thi?t không h? v?ng bóng d?i nhau

Slide 23: 

Tang tình tính tính tình tang…

Slide 24: 

Ðu?ng tr?n ta dong du?i bu?c hát lên bài ca ng?i tình thuong

Slide 25: 

Lá la là lá là la la…

Slide 26: 

Hò là hò lo…hò là hò l?…

Slide 27: 

Hình ?nh Dung L?c & Internet Tang tình tính tính tình tang… Tang tình tính tính tình tang…

authorStream Live Help