Hãy Đón Nhận Thời Gian

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: duy.tranhuu (135 month(s) ago)

very good

By: jostwin (139 month(s) ago)

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Presentation Transcript

Slide 1: 

Van b?n ti?ng Pháp: Jules Beaulac Chuy?n ng? ti?ng Vi?t: TDN

Slide 2: 

B?n không th? n?m gi? th?i gian Nó trôi di…

Slide 3: 

Nó ch?y qua tay b?n Nhu nu?c trong ngu?n su?i Nó tuôn gi?a k? tay Nhu cát vàng b? bi?n

Slide 4: 

B?n không th? níu kéo quá kh?. Nó không còn n?a

Slide 5: 

Nó dã di r?i, Nhu hoàng hôn hôm qua Nó dã m?t r?i Nhu k? ni?m m?t hút.

Slide 6: 

B?n không th? c?m tù tuong lai, Nó chua h? hi?n h?u.

Slide 7: 

Nó s? d?n vào gi? mình Nhu bình minh ngày mai.

Slide 8: 

Nhung lúc nào b?n cung có th? dón nh?n hi?n t?i. Hi?n t?i nhu m?t cây cao: Nó c?m r? vào quá kh? d?y ký ?c và kinh nghi?m

Slide 9: 

Nó s? d?n v?i b?n Nhu l?p sóng ti?n vào b?.

Slide 10: 

Và dua nh?ng cành dài vào tuong lai d?y h?a h?n và hy v?ng.

Slide 11: 

Hi?n t?i c?a b?n du?c d?t b?ng m?t quá kh? không còn n?a và m?t tuong lai chua h? d?n.

Slide 12: 

Hãy dón nh?n th?i gian d?n v?i b?n T?ng phút t?ng giây.

Slide 13: 

Hãy dón l?y ân c?n nhu nu?c t? ngu?n su?i mà lúc nào b?n cung có.

Slide 14: 

Ð?ng phí ph?m th?i gian c?a b?n, Ð?ng m?i mi?t ch?y theo th?i gian

Slide 15: 

Hãy nh?n nha v?i th?i gian Ð?ng b?o r?ng: tôi không có th?i gi?. Nhung hãy nói: tôi có tr?n th?i gian.

Slide 16: 

Ð?ng dè x?n th?i gi? c?a b?n. Hãy c?ng hi?n th?i gian cho k? khác

Slide 17: 

Ð?ng mãi ch?y theo th?i gian, Hãy dành th?i gian cho mình.

Slide 18: 

Nhu th? b?n s? có th?i gi?. Và s? phát hi?n r?ng lúc này là th?i t?t d?p và vàng son.

Slide 19: 

Và hãy d? cho th?i gian có th?i gi? d? th? hi?n dúng th?i di?m.

Slide 20: 

Chúc b?n m?t ngày vui.

authorStream Live Help