TUYÊN XƯNG CHÚA Nhạc Dân ca Vn Hát Hội Trăng Rằm, Lời Thánh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

NHẠC DÂN CA VIỆT NAM L Ờ I THÁNH LÝ CON SÁO

Slide 2:

TUYÊN X Ư NG CHÚA L ờ i Thánh : VŨ THÁI HÒA Tiếng hát : Giọng N ữ Hà Nội

Slide 5:

Nhạc Dân Ca Việt Nam: Lý Con Sáo TUYÊN X Ư NG CHÚA Lời Thánh : Vũ Thái Hòa Tiếng hát : Giọng Nữ Hà Nội

Slide 9:

Nhạc Dân Ca Việt Nam: Lý Con Sáo TUYÊN X Ư NG CHÚA Lời Thánh : Vũ Thái Hòa Tiếng hát : Giọng Nữ Hà Nội

authorStream Live Help