CON DÂNG VỀ CHÚA - Dân Ca VN Lời Thánh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

NHẠC DÂN CA VIỆT NAM QUA CẦU GIÓ BAY

Slide 2:

CON DÂNG VỀ CHÚA Lời Thánh : VŨ THÁI HÒA Tiếng hát : Giọng Nữ Nam Định

Slide 5:

CON DÂNG VỀ CHÚA L ờ i Thánh : VŨ THÁI HÒA Nhạc DÂN CA VN: QUA CẦU GIÓ BAY Tiếng hát : Giọng N ữ Nam Định

Slide 12:

CON DÂNG VỀ CHÚA L ờ i Thánh : VŨ THÁI HÒA Nhạc DÂN CA VN: QUA CẦU GIÓ BAY Tiếng hát : Giọng N ữ Nam Định

Slide 16:

CON DÂNG VỀ CHÚA L ờ i Thánh : VŨ THÁI HÒA Nhạc DÂN CA VN: QUA CẦU GIÓ BAY Tiếng hát : Giọng N ữ Nam Định

Slide 20:

CON DÂNG VỀ CHÚA L ờ i Thánh : VŨ THÁI HÒA Nhạc DÂN CA VN: QUA CẦU GIÓ BAY Tiếng hát : Giọng N ữ Nam Định

Slide 26:

CON DÂNG VỀ CHÚA L ờ i Thánh : VŨ THÁI HÒA Nhạc DÂN CA VN: QUA CẦU GIÓ BAY Tiếng hát : Giọng N ữ Nam Định

authorStream Live Help