HOAN HÔ CHÚA - Dân Ca VN Lời Thánh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

NHẠC DÂN CA VN LỜI THÁNH HÁI HOA

Slide 2:

HOAN HÔ CHÚA Lời Thánh : VŨ THÁI HÒA Tiếng hát : Giọng Nữ Long Xuyên

Slide 5:

NHẠC DÂN CA VN LỜI THÁNH HÁI HOA

Slide 6:

HOAN HÔ CHÚA Lời Thánh : VŨ THÁI HÒA Tiếng hát : Giọng Nữ Long Xuyên

Slide 9:

HOAN HÔ CHÚA Lời Thánh : VŨ THÁI HÒA Tiếng hát : Giọng Nữ Long Xuyên

Slide 10:

NHẠC DÂN CA VN LỜI THÁNH HÁI HOA

authorStream Live Help