לפעמים החיים נראים כמו

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ומכ םיארנ םייחה םימעפל ...

slide 2:

הזיאל םיעדוי אלו דוביאל ונכלהש םישיגרמ ונחנא תונפל ןוויכ

slide 3:

שארה תא תצק ונדביאש

slide 4:

ונילע םילודג תצק םייחהש םישיגרמו ...

slide 5:

וניניב רביחש המ תא םיחכושו ונלש לע םימחלנ

slide 6:

תובוטה תונווכה תאו ונלש

slide 7:

ונב לתהמ ונעבטש ונל המדנ

slide 8:

ךישמהל ונילע השקמ רבעה לצש

slide 9:

הזה לויטל ןוכנה דויצה תא ונל ןיאש ...

slide 10:

ונלש תוהמהמ ונקחרתהו רדעה םע ונפחסנש

slide 11:

תא השעי ןמזהו ורבעי םינשהש םיכחמ ונחנא םייתניב ולש בל ומיש רבכ טעמ דוע 2020 ...

slide 12:

ךרדה תא ונל ריאיו רוזעי והשימש םיללפתמו

slide 13:

קודבנ ואוב זא - ונמצעל םירפסמ ונאש רופיסה המ

slide 14:

טילקתב דצ ךופהל לכונ םאה םיעוריא לע ןנובתהלו תושדח םייניעב םינשי

slide 15:

ייניעב אוה לופיט ... ונמצעל תוברקתה םירחאלו ךותמ הלמח לודג ה

slide 16:

לופיטב םכל םיאתתש הכח דחי הנבנ

slide 17:

החטיבב דועצל ךישמהל ולכותש ידכ

slide 18:

םכידעי רבעל

slide 19:

ןנובתהלו םכמצעל ןמזה תא תחקל ולכות ןאכ

slide 20:

חתפיהל תוכחמ בר ןמז רבכש תותלד חותפל

slide 21:

םככותב םינוש םיקלחל רבחתהל חוטב םוקמב ןגומו

slide 22:

תושקה שפנה ינבא תא ףטלל ןתוא סמהל תוסנלו דחי

slide 23:

ונב ףקתשמ המ הארנ םיפקשמ ונחנא המו םירחאל

slide 24:

יתימאה ונעבט םע דדייתנו ריכנ

slide 25:

םיסומכ תונייעמ עיבנהל עייסנ

slide 26:

תסנכנ םייחה תחירפ ךיא הארנ לא אקווד םייופצ יתלבה תומוקמה

slide 27:

םייחב שדחמ בהאתנו

slide 29:

ףוס ףוס - רדסב שממ ונחנא המכ ןיבנ ...

slide 30:

התיבה ונעגהש עדנו תלספה - שמ הניר

slide 31:

םתנרקתסה – חמשא שוגפל םכתא ... הלםוקמ תקינילקב דוה - ןורשה

authorStream Live Help