Резултати от проверки на ГИТ за ръчна работа с тежести

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Традиционно, ИА “ ГИТ ” участва във всички Европейски кампании; ИА “ ГИТ ” използва специфични средства; Европейската кампания „Облекчете товара!“ – включена в плана на ИА “ ГИТ ” за 2007г. Национален преглед ”Спазване на изискванията за осигуряване на ЗБУТ в производствени дейности, които в голяма степен пораждат мускулно-скелетни увреждания на работещите”; Национален приоритет – рискът за мускулно – скелетни увреждания; Национална кампания № 1 по проблемите на ръчна работа с тежести в икономически дейности “ Транспорт” и “Хуманно здравеопазване и социални дейности” (Кампания SLIC ). кампания

Slide 2:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. ОСНОВНИ НАСОКИ НА ПРЕГЛЕДА Проверки в икономически дейности с висок риск за мускулно – скелетни увреждания; Проверки по спазване изискванията за работа на хора с увреждания.

Slide 3:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. предпоставки за планирането на националния приоритет и преглед Инициативите на Европейските институции; Специфична нормативна уредба, която се контролира от ИА “ГИТ”; Натрупан опит в инспекционната практика и очаквания за обогатяването му (прилагане в бъдеще); Съзнаване на проблема “Мускулно – скелетни увреждания” и неговата значимост; Предварително разработени методически материали и проведени тематични обучения.

Slide 4:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. ИЗВЪРШЕНО ПО ПРЕГЛЕДА (01 – 09-2007г.) Включени задачи в плана на всяка Д «ОИТ»; Специално обучение, като част от обучението по НК 2 в консервната промишленост; Разпространени методически материали до всяка Д «ОИТ»: Методическо помагало «Ръчна работа с тежести» - ИА «ГИТ»; Ръководство «Ръчна работа с тежести»- ФУТ; Указания за извършване на прегледа (ръчна работа с тежести и хора с увреждания); Самоподготовка на инспекторите; Ежемесечни пресконференции; Извършени проверки по планираните теми в съответните икономически дейности.

Slide 5:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. ЗАДАЧИ ПО НК 1 (Кампания SLIC .) - “Ръчна работа с тежести” Включена в плана на ИА «ГИТ» и всяка Д «ОИТ»; Определяне на лица, отговорни за провеждане на основните мероприятия; Обучение на обучаващи по единни програми за всички страни – членки на ЕС – юли 2007г.; Изготвяне на указания за кампанията; Определяне на обектите за контрол за всяка Д «ОИТ»; Обучение на инспектори от всяка една Д “ОИТ” 03 – 15 септември 2007г, общо 111 човека; Провеждане на инспекционна и комуникационна кампания – 15 септември – 23 ноември 2007г.; Отчитане на кампанията по единни за всички страни – членка форми – 15 декември 2007 г.

Slide 6:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. НК 1 (Кампания SLIC .) – инспекционна част 3 основни типа дейности : Предоставяне на информация; Консултиране; Прилагане на принудителни административни мерки. Главно при инспектирането – оценката на риска, произтичащ от ръчна работа с тежести

Slide 7:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. НК 1 (Кампания SLIC .) – комуникационна част част Целеви групи: социалните партньори и обществеността Средства: информационни брошури; интернет страница - http://git.mlsp.government.bg/ ; изявления за пресата; обучение на социални партньори .

Slide 8:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC .), мускулно – скелетни увреждания – инспекционна част основни въпроси при инспектиране : Главно– оценката на риска, отчитаща особеностите при ръчна работа с тежести (РРТ) Други въпроси за проверка: използване на подходящи технически средства за избягване на РРТ; организационни мерки за ограничаване на РРТ; подходящи технически помощни средства за извършване на РРТ; спазване на физиологичните норми и правила за РРТ; организационни мерки за минимизиране на риска произтичащ от РРТ;

Slide 9:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC .) – инспекционна част основни въпроси при инспектиране : Главно– оценката на риска, отчитаща особеностите при ръчна работа с тежести (РРТ) Други въпроси за проверка - продължение: контрол за спазване на приети мерки и оценка на тяхната ефективност; наличие на фирмени норми и правила за конкретно изпълняваната РРТ; информиране,обучение и инструктаж за правилата за РРТ и характеристиките на товара; оценка физическата годност на лицата, извършващи РРТ; спазване забраните за някои категории работещи (бременни, непълнолетни); консултации с работещите и дейност на КУТ, ГУТ.

Slide 10:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед, хора с увреждания – инспекционна част основни въпроси при инспектиране : ежегодно определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване /предприятия с над 50 работещи/; определени най – малко половината от местата за трудоустроени за хора с трайни увреждания ; уведомяване на поделенията на Агенция по заетостта за определените работни места за хора с трайни увреждания; здравословни и безопасни условия на труд за хората с увреждания.

Slide 11:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC – инспекционна част ). РЕЗУЛТАТИ * * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г. Проверките, насочени към ИД с най - висок риск за възникване на мускулно – скелетни увреждания: Строителство (ръчна работа с тежести) Производство на облекло (статична работна поза и двигателна монотония) Хранително – вкусова промишленост (ръчна работа с тежести)

Slide 12:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC – инспекционна част). Приложени принудителни административни меки * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г. Предписания – 10651 бр. Спиране на дейности, отстранени от работа - 207 бр . Съставени актове за установяване на административни нарушения – 201 бр . Относително висок процент предписания – акцент върху съветническите функции на ИА “ГИТ”

Slide 13:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC- – инспекционна част ). РЕЗУЛТАТИ * - Оценка на риска висок % от предприятията с оценка на риска, вкл. за хора с увреждания; оценен рискът за възникване на мускулно – скелетни увреждания (МСУ); не се използват методики, специфични за риска за възникване на МСУ; рядко – мерки към премахване на риска, по – често намаляване на съществуващи рискове. * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г.

Slide 14:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC- – инспекционна част ). РЕЗУЛТАТИ * - Дейност на СТМ висок % от предприятията обслужвани от СТМ; извършвани задължителните предварителни и периодични медицински прегледи; прегледите по – скоро общо лечебно-профилактични; рядко – специализирана дейност, свързана с МСУ. * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г.

Slide 15:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед и НК 1 (Кампания SLIC- – инспекционна част ). РЕЗУЛТАТИ * - Инструктаж и обучение като правило – инструктаж се извършва винаги, обучение - рядко; липсват специални теми, свързани с МСУ; липсват специални инструкции отчитащи спецификата на дейността и товарите; работещите и КУТ (ГУТ) често не познават мерките срещу риска. * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г.

Slide 16:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. Национален преглед. Проверки – хора с увреждания. РЕЗУЛТАТИ непознаване на специфичната нормативна уредба; неспазване на законовото изисквания за брой места за хора с трайни увреждания; по – малко от нормативно изискващият се брой места; не се определят ежегодно места за хора с трайни увреждания; не се уведомява Агенцията по заетостта за определените работни места за хора с трайни увреждания. * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г.

Slide 17:

ИА “ГИТ” в европейската кампания „Облекчете товара!“ - 2007 г. ИЗВОДИ И ОЧАКВАНИЯ Кампанията е полезна за ИА “ГИТ”. Натрупан опит за бъдещи действия; Проблемът е многопланов; Решения – премахване на всичките причини. * Количествените резултати са само от национален преглед 1. Кампания SLIC се обобщава през м декември 2007г.

authorStream Live Help