Askenazi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

תכנית למידה מתוקשבת קבוצתית לרופאי משפחה בשירותי בריאות כללית: ממצאי הערכה: 

תכנית למידה מתוקשבת קבוצתית לרופאי משפחה בשירותי בריאות כללית: ממצאי הערכה יעל אשכנזי, פרופ' רויטל גרוס – מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ד"ר נילי בן צבי, ד"ר מייקל רוזנבלוט – שירותי בריאות כללית מרץ 2006

לימודי המשך לרופאים: 

לימודי המשך לרופאים המשך ההכשרה של רופאים לאורך שנות עבודתם נועדו לשפר את איכות הטיפול על ידי: העברת מידע עדכני על התפתחויות בתחום הרפואה לימוד מיומנויות טיפול חדשות חלק גדול – בשיטות בהן הלומד הוא פסיבי; דרך לא יעילה לגרום לשינוי בהתנהגות רופאים

מטרות התכנית: 

מטרות התכנית בריאות נשים: שיפור מודעות, ידע, מסוגלות של רופאים ראשוניים בנושאי בריאות האשה שיפור הטיפול בנשים מערך ההדרכה בקופה: פיתוח מודל חדש ללימוד קבוצתי בתוך המרפאה שילוב למידה מתוקשבת במערך ההדרכה של הקופה

התכנית: 

התכנית לימוד קבוצתי של שיעורים מתוקשבים בתוך המרפאה, בזמן ישיבות צוות קבוצת הלימוד: רופאי משפחה, רופאים ראשוניים אחרים ולפעמים אחיות ובעלי מקצוע אחרים רופא אחד מכל מרפאה נבחר להיות מנחה שיעורים א-סינכרוניים: הלימוד נעשה בזמנים הנוחים לצוות בכל מרפאה

השיעורים: 

השיעורים שבעה שיעורים בנושאים הקשורים לבריאות האשה בכל שיעור מספר תאורי מקרה; הדיון במקרים היווה את לב השיעור אלמנטים נוספים בשיעורים: שאלות חימום, הרצאת וידאו קצרה, סיכום, הפניה לחומר קריאה נוסף, הפניה לפורום כל שיעור נמשך שעה עד שעה וחצי

הפיילוט: 

הפיילוט פיילוט בשני מחוזות בקופה (נציג תוצאות ממחוז אחד) נמשך כחצי שנה, סוף 2004- תחילת 2005 השתתפו 14 מרפאות במחוז, 73 רופאים בהמשך תורחב התכנית לכל המרפאות הראשוניות בקופה

מטרות ההערכה: 

מטרות ההערכה לבחון את תהליך יישום התכנית ואת שביעות הרצון ממנה לבחון את השפעת התכנית על הידע, המודעות, ודפוסי העבודה של הרופאים

מערך המחקר וכלי המחקר: 

מערך המחקר וכלי המחקר איסוף מידע לפני, תוך כדי, ובסוף התכנית מרפאות תכנית ומרפאות ביקורת מותאמות כלים כמותיים ואיכותניים: שאלוני פרה ופוסט (רופאים בלבד) משובים לכל השיעורים (כל המשתתפים) ראיונות עומק עם משתתפים (רופאים בלבד) תצפיות בחלק מהמרפאות

ממצאי ההערכה: 

ממצאי ההערכה

יישום: 

יישום כל המרפאות שהחלו את התכנית סיימו אותה (אחת לא התחילה) חלק גדול מהמרפאות לא עמדו בלוח הזמנים המתוכנן של הקורס השתתפות גבוהה של רופאים – 83% השתתפו בלפחות 6 שעורים, 54% השתתפו בכל השיעורים השימוש בפורום היה מועט מהמצופה

שביעות רצון מהתכנית: 

שביעות רצון מהתכנית שאלונים: 66% מרוצים מהתכנית, 85% מרוצים מהשיטה, 97% היו ממליצים לרופאים אחרים משובים: שביעות רצון כללית גבוהה מהשיעורים (4 ומעלה מתוך 5) ראיונות עומק: שביעות רצון גבוהה מהשיעורים ובעיקר מהדיונים בקבוצה

דיונים בקבוצה: 

דיונים בקבוצה ראיונות: נתפסו כמרכיב משמעותי מאוד בתהליך הלמידה שאלונים: מבין 4 אלמנטים (הרצאת וידאו, פורום, הפניות לחומר נוסף, דיון) דורגו כאלמנט שתרם ביותר ללמידה ראיונות ותצפיות: עם זאת, בחלק מהמרפאות רמת הדיון לא היתה גבוהה; תלויה לא מעט ביכולות המנחה

תוכן השיעורים: 

תוכן השיעורים משובים וראיונות: החומר רלוונטי לעבודה הקלינית משובים: דירוג לא גבוה לתרומת השיעורים לידע ולמיומנויות (3.3-3.8 מתוך 5) ראיונות: החומר בסיסי מדי, איננו מחדש, כדאי להציג מקרים מורכבים יותר

שינויים בידע לפני-אחרי ( שאלונים מזווגים, n=58): 

שינויים בידע לפני-אחרי ( שאלונים מזווגים, n=58) % הרופאים שענו נכון P<0.05 ללא שינוי בביקורת שאלות שאלות שאלות

שינויים בעמדות, מיומנויות,מסוגלות (שאלונים מזווגים, n=58, סולם 1-5): 

שינויים בעמדות, מיומנויות,מסוגלות (שאלונים מזווגים, n=58, סולם 1-5) * גם בביקורת P<0.05 Wilcoxon signed rank test

שינויים מוצהרים בדפוסי טיפול (שאלונים מזווגים, n=58, סולם 1-4): 

שינויים מוצהרים בדפוסי טיפול (שאלונים מזווגים, n=58, סולם 1-4) * גם בביקורת P<0.05 Wilcoxon signed rank test

סיכום: 

סיכום התכנית היא ישימה ושיטת הלימוד מקובלת על הרופאים למידה בקבוצות קטנות – הזדמנות לאינטראקציה שחסרה בלמידה יחידנית התכנית הביאה לשיפור בידע, עמדות, מסוגלות, ובדפוסי הטיפול של הרופאים בחלק מהנושאים (***לא כל כך רבים) טכנולוגיה מתקדמת איננה תחליף להשקעה בתוכן

דרכים לשפר ישום ותוצאות של תכניות למידה קבוצתיות מתוקשבות: 

דרכים לשפר ישום ותוצאות של תכניות למידה קבוצתיות מתוקשבות יש למצוא פתרונות ארגוניים להקצאת זמן ללמידה למנחים תפקיד מרכזי; יש לתת תשומת לב לבחירה ולהכשרה שלהם להקדיש זמן לבדיקת צרכים ולהכנת תוכן בהתאם בבניית פורום – לקחת בחשבון את צרכי הלומדים

תודה רבה !: 

תודה רבה !

authorStream Live Help