Trang Son Cuoc - Nguyen Nhung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c: Van Ph?ng L?i : Van Khôi Trang Son Cu?c ti?ng hát: Thùy Duong

Slide 3: 

Su?t canh tànM?t mình ta du?i trang vàng

Slide 4: 

Ðàn tr?m rung khúc mo màngG?i lòng ta nh? Mu?ng Vang xa

Slide 5: 

Nhìn ánh trang,Mo v? phía tr?i khu?t xaM?t tình tho ch?n non ngànÔi gi? phút sao s?m tàn

Slide 6: 

Lòng còn hoài mo m?t dêmÐi?u nh?c r?n vang r?ng th?m

Slide 7: 

Ru?u c?n càng vui càng u?ngÐ?m say men n?ng tình duyên

Slide 8: 

Cùng nàng ng?i bên b? su?iH?n hò m?t duyên tình m?iNàng ng?i l?ng nghe ch?ng nóiKh? rung rinh dôi làn môi

Slide 9: 

Su?t canh tànK? vai say ánh trang vàng

Slide 10: 

Nh?c xa dua khúc mo màngNàng nhìn ra phía tr?i xa xa

Slide 11: 

Nhu u?c moDuyên tình tho m?ng du?i trangNhung th?i gian v?n trôi hoàiTrang tàn úa r?i khu?t m?

Slide 12: 

D?t dào tình vuong son n?Tình tho ngây bên su?iXót xa duyên tình xua

Slide 13: 

L?nh lùng ng?i trông trang sángTa nh? ngày quaNh? làn gió dua

Slide 14: 

Gió oi dua v? ch?n xuaPhía xa bên b? su?i thoBóng ai xa còn u?c mo

Slide 15: 

Su?t canh tànM?t mình ta du?i trang vàngÐàn tr?m rung khúc mo màngG?i lòng ta nh? Mu?ng Vang xaNhìn ánh trang,Mo v? phía tr?i khu?t xaM?t tình tho ch?n non ngànÔi gi? phút sao s?m tànLòng còn hoài mo m?t dêmÐi?u nh?c r?n vang r?ng th?mRu?u c?n càng vui càng u?ngÐ?m say men n?ng tình duyênCùng nàng ng?i bên b? su?iH?n hò m?t duyên tình m?iNàng ng?i l?ng nghe ch?ng nóiKh? rung rinh dôi làn môi

Slide 16: 

Su?t canh tànK? vai say ánh trang vàngNh?c xa dua khúc mo màngNàng nhìn ra phía tr?i xa xaNhu u?c moDuyên tình tho m?ng du?i trangNhung th?i gian v?n trôi hoàiTrang tàn úa r?i khu?t m?D?t dào tình vuong son n?Tình tho ngây bên su?iXót xa duyên tình xuaL?nh lùng ng?i trông trang sángTa nh? ngày quaNh? làn gió duaGió oi dua v? ch?n xuaPhía xa bên b? su?i thoBóng ai xa còn u?c mo Trang Son Cu?c Nh?c & l?i : VAN PH?NG Nguyên Nhung th?c hi?n

authorStream Live Help