Hinh anh Khong Luc VNCH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Hình ?nh suu t?m Không Quân VNCH c?n d?i : 

Hình ?nh suu t?m Không Quân VNCH c?n d?i Nh?c: Không Quân Vi?t nam Hành Khúc M?t chuy?n bay dêm Beyond the horizon Chimtroi@hoiquanphidung.com

Slide 215: 

Xin chân thành cám on Quý Niên Tru?ng và các Tác Gi? mà HQPD dã m?n phép trích dang các hình ?nh trên dây ch? nh?m m?c dích gi?i thi?u m?t ph?n nh?ng hình ?nh thân yêu c?a Không L?c Vi?t Nam C?ng Hòa

authorStream Live Help