Song Nuoc Hau Giang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CH? N?I - Ð?I TRÔISÔNG NU?C C?U LONG : 

CH? N?I - Ð?I TRÔISÔNG NU?C C?U LONG CHI?C ÁO BÀ BA

Slide 2: 

C?U LONG – 8 C?A

Slide 4: 

C?U M? THU?N – ÚC XÂY

Slide 49: 

TRÁI GÌ ÐÂY NHI?U NGU?I ÐÃ QUÊN TÊN R?I Trái ô-môi, ph?i không? - nvh

authorStream Live Help