một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở GÀ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở GÀ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

I. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 I. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG GÀ

1. ĐÆc ®iÓm vÒ Nguy£n nh©n bÖnh THT gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 1. ĐÆc ®iÓm vÒ Nguy£n nh©n bÖnh THT gµ BÖnh THT gia cÇm do vi khuÈn Pasteurella multocida g©y ra. BÖnh g©y ra trªn gµ, vÞt, ngan, ngçng g©y chÕt nhanh vµ tû lÖ chÕt cao. BÖnh th­êng x¶y ra khi thêi tiÕt khÝ hËu thay ®æi, qu¸ nãng, qu¸ l¹nh vµ vµo những khi chuyÓn mïa, m­a n¾ng thÊt th­êng.

2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ DÊu hiÖu gµ chÕt nhanh, ®ét ngét víi sè l­¬ng nhiÒu mµ kh«ng ®Ó l¹i triÖu chøng g× lµ triÖu chøng ®¸ng quan t©m. Gµ ñ rò, bá ¨n, l«ng xï, ®i xiªu vÑo, ghÑo cæ xang mét bªn. Da, niªm m¹c vµ mµo, tÝch tÝm bÇm, miÖng chøa ®Çy n­íc nhít. Gµ Øa ch¶y nhiÒu n­íc, ph©n ban ®Çu láng sau chøa nhiÒu dÞch nhÇy vµ m¸u. ë vÞt ch¨n th¶ th× thÊy nh÷ng con bÞ bÖnh th­êng yÕu, Øa ph©n xanh vµ th­êng chÕt nhanh hµng lo¹t.

2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ Vªm c¬ tim

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ Vªm phæi

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. BÖnh tÝch bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ

4. ChÈn ®o¸n bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 4. ChÈn ®o¸n bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ Chñ yÕu dùa vµo triÖu chøng lµ gia cÇm chÊt nhanh, nhiÒu vµ hµng lo¹t, nhÊt lµ ë nh÷ng ®µn vÞt th¶ ®ång, hiÖn t­îng tô m¸o xuÊt huyÕt kh¾p c¬ thÓ. Ph©n biÖt víi bÖnh Newcastle: bÖnh diÔn biÕn tõ tõ vµ chñ yÕu x¶y ra trªn gµ, kÌm theo triÖu chøng thÇn kinh. DÞch t¶ vÞt: khã ph©n biÖt nh­ng bÖnh THT ®iÒu trÞ kÞp thêi b»ng kh¸ng sinh sÏ khái cßn DTV th× kh«ng.

5. ®iÒu trÞ bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 5. ®iÒu trÞ bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ Khi trong ®µn ®· cã con m¾c bÖnh th× nªn ch÷a cho toµn ®µn. Sö dông mét trong c¸c kh¸ng sinh: Gµ tõ 1 – 25 ngµy tuæi: Dïng gãi óm gµ BM (B×nh Minh) ®Æc trÞ gµ toi 10 g/gãi trén víi 5 lÝt n­íc uèng dïng cho uèng tù do, dïng 2 - 3 ngµy liªn tóc. Gµ trªn 25 ngµy tuæi: Sö dông gãi ®Æc trÞ tô huyÕt trïng gia cÇm (Hanvet): 10g/gãi, gãi trén víi 5 lÝt n­íc uèng dïng cho uèng tù do, dïng 3 - 5 ngµy liªn tóc. Kanamycin hoÆc Streptomycin: 40 – 80mg/kg, tiªm b¾p 1- 2 lÇn/ngµy.

6. phßng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 6. phßng bÖnh Tô HuyÕt Trïng gµ Phßng bÖnh b»ng vacxin: Nhá toi gµ cho gµ míi në sau 3 - 5 ngµy hoÆc sö dung gãi óm gµ BM. Tæ chøc tiªm phßng (gµ 21 ngµy tuæi, nh¾c l¹i khi gµ 2 th¸ng vµ 4 th¸ng tuæi) vµ tiªm bæ sung cho nh÷ng gia cÇm míi mua vÒ tr­íc khi nhËp ®µn. VÖ sinh phßng bÖnh: Ch¨m sãc, nu«i d­ìng tèt, ®Þnh kú vÖ sinh, tiªu ®éc chuång tr¹i. Gia cÇm míi mua vÒ cÇn nhèt riªng theo dâi hai tuÇn. C¸ch ly ngay gia cÇm èm vµ ngi m¾c bÖnh. Thu gom chÊt th¶i, chÊt ®én chuång ®èt hoÆc ñ ph©n b»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt sinh häc. Bổ sung thường xuyên vào thức ăn, nước uống các sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng, vitamin, điện giải để tăng cường sức đề kháng bệnh, chống stress. Tách riêng và loại thải ngay những gà bệnh không được để làm giống.

II. BỆNH NEWCASTLE (GÀ RÙ):

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 II. BỆNH NEWCASTLE (GÀ RÙ)

1. Nguy£n nh©n bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 1. Nguy£n nh©n bÖnh gµ rï BÖnh Newcastle hay cßn gäi lµ bÖnh gµ rï lµ bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm nhÊt ë gµ do mét lo¹i virus g©y ra. Gµ mäi lø tuæi ®Òu m¾c vµ m¾c bÖnh quanh n¨m.

2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï ThÓ cÊp tÝnh Gµ ñ rò, l«ng xï, c¸nh s·, ch©n l¹nh. Ch¶y nhiÒu n­íc m¾t, n­íc mòi vµ dÞch nhÇy ë má. DiÒu c¨ng, gµ khã thë vµ th­êng kªu ‘‘to¸c to¸c” cho dÔ thë. Gµ Øa ch¶y ph©n tr¾ng hoÆc ph©n xanh. ThÓ m·n tÝnh Gµ bÖnh th­êng biÓu hiÖn triÖu chøng h« hÊp vµ thÇn kinh nh­. Gµ thë khã, nghÑo cæ, run rÈy, mæ kh«ng tróng thøc ¨n nh­ng tû lÖ chÕt kh«ng ®¸ng kÓ.

2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï TriÖu chøng bÖnh gµ rï

2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï TriÖu chøng thÇn kinh ë gµ

2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï TriÖu chøng thÇn kinh ë gµ

TriÖu chøng bÑnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 TriÖu chøng bÑnh gµ rï 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

Sưng đầu và mắt:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Sưng đầu và mắt 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

XuÊt huyÕt ë niªm m¹c ®­êng tiªu ho¸:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 XuÊt huyÕt ë niªm m¹c ®­êng tiªu ho¸ 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

Xuất huyết khí quản:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết khí quản 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

Xuất huyết ở dạ dày tuyến:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết ở dạ dày tuyến 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

Nang trứng xuất huyết, hoại tử:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Nang trứng xuất huyết, hoại tử 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

Lách có những điểm hoại tử trắng:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Lách có những điểm hoại tử trắng 2. TriÖu chøng bÖnh gµ rï

3. ®iÒu trÞ bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. ®iÒu trÞ bÖnh gµ rï BÖnh kh«ng cã thuèc ®iÖu trÞ phßng bÖnh chñ yÕu lµ b»ng vacxin. Khi ph¸t hiÖn trong ®µn gµ cã con m¾c bÖnh, tèt nhÊt lµ loaÞ thoai gµ bÖnh, sau ®ã ch«n hay thiªu huû thøc ¨n, chÊt ®én chuång, vÖ sinh tiªu ®éc chuång tr¹i ®Ó phßng sù l©y bÖnh sang gµ khoÎ. Sö dông gãi gµ rï (BM) 10gam/1 gãi, pha víi 5 lÝt n­íc cho gµ uèng tù do 2 – 3 ngµy liªn tôc.

4. phßng bÖnh gµ rï:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 4. phßng bÖnh gµ rï Quy tr×nh phßng bÖnh gµ rï b»ng v¾c xin: Gµ 3 - 6 ngµy tuæi sö dông vacxin Lasota ®Ó nhá mòi hoÆc nhá m¾t vµ nh¾c l¹i sau 21 ngµy tuæi. Gµ trªn 1 th¸ng tuæi tiªm vacxin Newcastle hÖ 1 vµ nh¾c l¹i sau 2 th¸ng. Ngoµi viÖc tiªm phßng ph¶i vÖ sinh, ch¨m sãc, nu«i d­ìng tèt.

III. BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 III. BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

1. NGUYÊN NHÂN BỆNH CẦU TRÙNG GÀ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 1. NGUYÊN NHÂN BỆNH CẦU TRÙNG GÀ Bệnh do Eimeria tenella (ký sinh ở manh tràng ). Eimeria necatnix (ký sinh ở ruột non ), Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria brunetti. Cầu trùng có thể gây bệnh ở gà mọi lứa tuổi nhưng hay gặp ở gà dưới 2 tháng tuổi.

2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ Gà ủ rủ, ăn ít, uống nước nhiều. Lúc đầu phân có bọt màu vàng hoặc hơi trắng, sau đó phân có màu nâu đỏ do lẫn máu (phân gà sáp), gà đi lại khó khăn, xả cánh, xù lông. Nếu bệnh nặng gà tiêu chảy ra máu (phân như bã trầu) hoặc trên bề mặt phân có những vệt máu. Nếu không điều trị kịp thời gà gà bại liệt và chết nhanh.

Gà mất nước, ủ rũ do tiêu chảy nhiều:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Gà mất nước, ủ rũ do tiêu chảy nhiều 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Gà mất nước , ủ rũ do tiêu chảy nhiều 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Phân gà tiêu chảy ra máu do bệnh cầu trùng 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Manh trành bị xuất huyết ở bệnh cầu trùng 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Ruột gà bị sưng Xuất huyết ở manh tràng 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết ở manh tràng 2. TRIỆU CHỨNG BỆNH CẦU TRÙNG GÀ

3. ĐiỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG GÀ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 3. ĐiỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG GÀ Dïng VINACOC. ACB (1 gãi/20mg) pha víi 10 lit n­íc cho gµ uèng tù do 2 – 3 ngµy. HoÆc dïng FIVE-Antycoccid.a (1 gãi/20mg) pha víi 5 lit n­íc cho gµ uèng tù do 2 – 3 ngµy.

4. Phßng bÖnh cÇu trïng:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 4. Phßng bÖnh cÇu trïng Thường xuyên vệ sinh tẩy uế chuồng trại sạch sẽ. Không nuôi lân lận giữa gà, vịt, lợn hay trâu bò. Tăng cường khâu quản lý, theo dõi, chăm sóc nuôi dưỡng, bổ sung khẩu phần ăn để nâng cao sức đề kháng cho đàn gà. Vào những ngày nắng mưa thất thường, định kỳ sử dụng gói VINACOC. ACB hoặc gói FIVE-Antycoccid.a để phòng bệnh. Hoặc khi trong đán thấy gà có biểu hiện tiêu chảy, phân dính máu thif phong cho cả đàn tránh sự lây lan.

CÚM GIA CẦM (Avian Influenza):

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 CÚM GIA CẦM (Avian Influenza) 44

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH 7/4/2013 45 * MẦM BỆNH: Virut có hình dạng thay đổi đến đa hình có khi hình sợi. Đường kính rất nhỏ từ 80-120nm Virut gây bệnh là virut cúm A, chứa ARN, họ Orthomyxoviridae.

TRUYỀN NHIỄM HỌC * Gia cầm, thủy cầm, chim hoang kể cả trâu bò, lợn, ngựa, cá voi, hải cẩu và người đều cảm nhiễm. * Gia cầm bệnh lây qua đường tiếp xúc, virut được nhân lên trong đường hô hấp và tiêu hóa:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 TRUYỀN NHIỄM HỌC * Gia cầm, thủy cầm, chim hoang kể cả trâu bò, lợn, ngựa, cá voi, hải cẩu và người đều cảm nhiễm. * Gia cầm bệnh lây qua đường tiếp xúc, virut được nhân lên trong đường hô hấp và tiêu hóa 7/4/2013 46

CÁC NGUỒN LÂY NHIỄM CHO GIA CẦM (tt):

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 CÁC NGUỒN LÂY NHIỄM CHO GIA CẦM (tt) 7/4/2013 47

CÁC NGUỒN LÂY NHIỄM CHO GIA CẦM:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 CÁC NGUỒN LÂY NHIỄM CHO GIA CẦM 7/4/2013 48

ĐƯỜNG TRUYỀN BỆNH::

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 ĐƯỜNG TRUYỀN BỆNH: Sự truyền lây bệnh được thực hiện theo 2 phương thức : - Truyền trực tiếp do tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh. - Lây gián tiếp qua phân, rác, thức ăn, nước uống, lồng nhốt, quần áo, xe vận chuyển, côn trùng ...

NHỮNG BIỂU HIỆN NGHI CÚM GIA CẦM LÀ GÌ?:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 NHỮNG BIỂU HIỆN NGHI CÚM GIA CẦM LÀ GÌ?

TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH 7/4/2013 51

TRIỆU CHỨNG::

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 TRIỆU CHỨNG: Thời kỳ nung bệnh từ vài giờ đến 3 ngày, có thể kéo dài đến 2 tuần, Triệu chứng lâm sàng tùy thuộc các tác nhân như độc lực của vi rút, loài mắc, tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của gia cầm và điều kiện môi trường. Trong trường hợp thể độc lực cao, bệnh thường xuất hiện đột ngột với một số triệu chứng?

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

Triệu chứng thần kinh?:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Triệu chứng thần kinh?

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Sưng mắt , viêm loét

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Loét mắt , mào , tích tím

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

Triệu chứng hô hấp?:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Triệu chứng hô hấp?

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

Triệu chứng tiêu hoá?:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Triệu chứng tiêu hoá?

Nằm li bi tụm đống với nhau:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Nằm li bi tụm đống với nhau 7/4/2013 68 Vật đi lại không bình thường

Lông xù, ủ rủ:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Lông xù, ủ rủ 7/4/2013 69

Viêm xoang có nhiều dịch viêm đặc ở gà Tây:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Viêm xoang có nhiều dịch viêm đặc ở gà Tây 7/4/2013 70

Thở khó:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Thở khó 7/4/2013 71

Xác gà béo nhưng thịt gà bị thâm xám và khô:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xác gà béo nhưng thịt gà bị thâm xám và khô 7/4/2013 72

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 7/4/2013 73 Xuất huyết dưới da chân

Xuất huyết khuỷu chân:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết khuỷu chân 7/4/2013 74

MÀO THÂM TÍM:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 MÀO THÂM TÍM 7/4/2013 75

Phù nề mặt :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Phù nề mặt 7/4/2013 76

Xuất huyết khí quản :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết khí quản 7/4/2013 77

Xuất huyết khí quản:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết khí quản 7/4/2013 78

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 7/4/2013 79 Xuất huyết nơi tiếp giáp dạ dày tuyến và thực quản

Dạ dày tuyến hoại tử:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Dạ dày tuyến hoại tử 7/4/2013 80

Ruột xuất huyết:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Ruột xuất huyết 7/4/2013 81

Xuất huyết gan và đốm xuất huyết mô mỡ :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết gan và đốm xuất huyết mô mỡ 7/4/2013 82

Xuất huyết buồng trứng :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết buồng trứng 7/4/2013 83

Đốm xuất huyết tại các mô mỡ và màng thanh dịch bụng :

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Đốm xuất huyết tại các mô mỡ và màng thanh dịch bụng 7/4/2013 84

Xuất huyết mở bao tim:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Xuất huyết mở bao tim 7/4/2013 85

Chú ý?:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Chú ý? Không có triệu chứng lâm sàng đặc trưng cho bệnh cúm gia cầm độc lực cao! Nhưng phải chú y ngay lập tức khi: tỷ lệ chết cao.

Khi phát hiện có gia cầm nghi ngờ mắc bệnh Cúm gia cầm?:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Khi phát hiện có gia cầm nghi ngờ mắc bệnh Cúm gia cầm? Người chăn nuôi và thú y viên cần phải? Tuyệt đối không mổ khám gia cầm ở những nơi không có đủ điều kiện an toàn. Thú y viên không mổ khám gia cầm ở cơ sở nếu nghi ngờ bệnh cúm gia cầm. Cán bộ Thú y trạm và Chi cục Thú y? Kiểm tra tình hình dịch và tiến hành mổ khám

Đối với người chăn nuôi:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Đối với người chăn nuôi Người chăn nuôi khi phát hiện phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc gia cầm có hiện tượng ốm, chết chưa rõ nguyên nhân phải thực hiện như sau: Báo ngay cho thú y xã, hoặc trưởng thôn; Nhốt riêng gia súc, gia cầm mắc bệnh; Bổ sung các loại thuốc tăng sức đề kháng, thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn gia súc, gia cầm; Vệ sinh tiêu độc hàng ngày khu vực chăn nuôi; Không bán hoặc vận chuyển gia súc, gia cầm bệnh ra khỏi khu vực chăn nuôi khi chưa có kết luận của cơ quan thú y có thẩm quyền

CHẨN ĐOÁN:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 CHẨN ĐOÁN 7/4/2013 89 Chẩn đoán xác định bệnh do nhiễm virut chủ yếu là phải phân lập và định danh virut kết hợp với triệu chứng lâm sàng, mổ khám bệnh tích và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tìm virut.

ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH 7/4/2013 90 Trong tình hình hiện nay khi chưa có thuốc đặc trị để điều trị cúm gia cầm . Vì vậy trong công tác phòng ngừa dịch cúm gia cầm ta cần chý ý những vấn đề sau: Cho gia cầm ăn uống đầy đủ, chăn nuôi hợp vệ sinh, sạch sẽ thoáng mát. Khi mua bán gia cầm phải có xác nhận của cơ quan thú y. Tìm mọi cách xua đuổi chim hoang dã không cho chúng tiếp xúc với gia cầm nuôi. Tránh các côn trùng, ruồi, chuột vào chuồng nuôi.

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 7/4/2013 91 Mỗi hộ chăn nuôi phải cam kết thực hiện “5 không”: Không nuôi thả rông gia cầm. Không mua bán gia cầm bị bệnh. Không ăn thịt gà bị bệnh hoặc gà không rõ nguồn gốc. Không giấu dịch. Không vứt xác gia cầm bừa bãi.

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 7/4/2013 92 Tiêu độc sát trùng chuồng trại: - Hố sát trùng: định kỳ hai ngày một lần thay thuốc trong hố sát trùng ra vào trại và giữa các khu, các dãy chuồng. Hóa chất sử dụng chlorine 5-6%, glutaraldehyde 2-4%. - Các đối tượng khác như xe vận chuyển, phân rác thu gom hằng ngày xử lý bằng chlorine 5-6%, glutaraldehyde 2-4%, vôi bột.

PHÒNG BỆNH BẰNG VACCINE:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 PHÒNG BỆNH BẰNG VACCINE 7/4/2013 93 + Gà 2-5 tuần tuổi tiêm 0.3 ml/con, trên 5 tuần tiêm 0.5 ml/con, sau đó 4 tháng tiêm nhắc lại một lần . + Vịt 2- 5 tuần tuổi tiêm 0.5 ml/con,sau 28 ngày tiêm nhắc lại 1ml/con, sau đó 4 tháng tiêm nhắc lại một lần. Tiêm phòng bằng vaccine H5N1 cho gà và vịt , H5N9 cho vịt xiêm.

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 7/4/2013 94 Trong vùng có dịch: Bảo đảm an toàn: người chăn nuôi, người làm việc trong ổ dịch phải mang đồ bảo hộ lao động: khẩu trang, găng tay, áo quần bảo hộ và ủng cao su. Sắp xếp dụng cụ gọn để dễ khử trùng, tiêu độc. Từ ổ dịch ra phải thay đồ bảo hộ, tiêu độc sát trùng quần áo, làm vệ sinh.

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 7/4/2013 95 Một số biện pháp xử lý gia cầm nơi đang có dịch * Làm chết vịt thả đồng : - Tùy số lượng vịt nhiều hay ít, tạo các quây bằng tre hoặc cót, mỗi quây nhốt được 200 - 400 con, chiều cao quây 0,5 - 0,8m. Đào sẵn một hố sâu 0,4 - 0,5m, mỗi hố đặt vào một chậu hoặc thố bằng sành. - Tối lùa vịt vào. Dùng bạt nilông phủ kín. - Cho vào mỗi thố sành đã đặt sẵn 50-60g thuốc tím, thêm 100ml nước, rót từ từ 200ml formol vào dung dịch thuốc tím. - Sau 10- 20 phút gia cầm chết hoàn toàn .

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 7/4/2013 96

Trong vùng có dịch (tt):

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 Trong vùng có dịch (tt) 7/4/2013 97

- Chôn: đào hố sâu 3-4m, khoảng cách từ xác chết đến mặt đất tối thiểu 1-1,5m, nén đất thật chặt.:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 - Chôn: đào hố sâu 3-4m, khoảng cách từ xác chết đến mặt đất tối thiểu 1-1,5m, nén đất thật chặt. 7/4/2013 98

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11

PowerPoint Presentation:

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI KHỐI 11 100 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN

authorStream Live Help