Hoa tri hoa hoc lop 8

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

tien

Comments

Presentation Transcript

Tiết 13 Hoá Trị (tiết 1):

Tiết 13 Hoá Trị (tiết 1) I, Hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào? a, Cách xác định Cho c ác CTHH sau: HCl, H 2 O, NH 3 , CH 4 Em thấy khả năng liên kết của Cl, O, N, C với nguy ên tử H có giống nhau không?

Nếu ta qui ước gán cho H có hoá trị I thì nguyên tử của nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử H thì có hoá trị bấy nhiêu.:

Nếu ta qui ước gán cho H có hoá trị I thì nguyên tử của nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử H thì có hoá trị bấy nhiêu. Em có tính được hoá trị của các nguyên tố Cl; O; N; C không? HCl Cl có hoá trị I H 2 O O có hoá trị II NH 3 N có hoá trị III CH 4 C có hoá trị IV

PowerPoint Presentation:

- Hoá trị của O bằng 2 đơn vị hoá trị ta có thể tính được hoá trị của nguyên tố khác thông qua nguyên tố O +Na 2 O thì Na có hoá trị I +CO 2 thì C có hoá trị IV Làm thế nào để xác định được hoá trị của nguyên tố mà trong công thức kh ông có nguyên tố H ? Ví dụ: Tính hoá trị của Na; C trong các hợp chất Na 2 O; CO 2

Ta có thể tính được hóa trị của nhóm nguyên tử Không?:

Ta có thể tính được hóa trị của nhóm nguyên t ử Không ? -Trong công tức hoá học H 2 SO 4 thì nhóm (SO 4 ) có hoá trị mấy? -Nhóm (SO 4 ) có hoá trị II vì nó liên kết được với 2H

b, Kết luận :

b, Kết luận Hoá trị là biểu thị khả năng gì? Ta qui ước chọn hoá trị của H là mấy? Ta có thể tính được hoá trị của nhóm nguyên t ử không? - Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. - Quy ước hoá trị của H là I và của O là II. - Ta cũng xác định đựơc hoá trị của nhóm nguyên tử như (SO 4 ) và (OH)...

AxBy :

A x B y X.a Y.b NH 3 1.III 3.I CO 2 1.IV 2.II H 2 O 2.I 1.II II- Quy tắc a.x=b.y

Em nào rút ra được quy tắc hoá trị?:

Em nào rút ra được quy tắc hoá trị? Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. Theo em ta có thể áp dụng quy tắc này làm gì ? -Tính hoá trị của một nguyên tố -Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị.

Bài tập:

Bài tập 1.Tính nhanh: -Tính hoá trị của các các nguyên tố Cu, Fe, Ba, Ca, Zn trong các hợp chất sau: CuO, FeO, BaO, CaO, ZnO -Tính hoá trị của các nguyên tố Ag, Na, K, N trong các hợp chất sau: Ag 2 O, Na 2 O, K 2 O, N 2 O 2.Em có nhận xét gì về hoá trị của nguyên tố N trong các hợp chất sau? N 2 O, NO, N 2 O 3 , NO 2 , N 2 O 5

Bài tập:

Bài tập 3.Em h·y chØ ra trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau ®©y c«ng thøc nµo sai: FeO 2 , Fe 2 O 3 , SO 3 , HSO 4, SO 2 , SO, S 2 O 6, C 2 H 6. §¸p ¸n: C«ng thøc sai: FeO 2 HSO 4 , SO , S 2 O 6.

Bài ca hoá trị:

Bài ca hoá trị Kali,Iot,Hidro,Natri với Bạc clo một loài Hoá trị I em ơi,học đi cho kỹ kẻo rồi phân vân, Magiê với kẽm thuỷ ngân, Oxi, đồng đấy cũng gần Bari Cuối cùng là chú Canxi hoá trị II đó có gì khó khăn Sắt kia kể cũng quen tên II, III lên xuống thật phiền lắm thay Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm xuống II lên VI khi nằm ở IV Bác nhôm hoá trị III lần , ghi sâu vào trí khi cần có ngay Nito rắc rối nhất đời I,II , III, IV khi thời ở V….

authorStream Live Help