майстер-клас з використання інноваційних технологій

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Майстер – клас з використання інноваційних технологій :

Майстер – клас з використання інноваційних технологій Метод “Шість капелюхів мислення” ДВНЗ “Маріупольський будівельний коледж” Викладач Сєрікова О.В.

PowerPoint Presentation:

Головним завданням при вивченні спеціальних дисциплін на сучасному етапі є підготовка фахівців, здатних нестандартно, гнучко та вчасно реагувати на зміни, які відбуваються у світі. Тому для підготовки студентів до професійної діяльності в майбутньому і використовуються інноваційні методи навчання. До них належить ігрове навчання, що передбачає формування навичок для вирішення проблемних завдань, які не мають однозначної відповіді, самостійної роботи над матеріалом і формування вмінь застосовувати набуті знання на практиці. На наш погляд, для вирішення цього завдання найбільш ефективним є використання інноваційних технологій, зокрема ділової гри «Стабілізація Пізанської вежі», яка проводиться методом “Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно.

PowerPoint Presentation:

Нічому тому, що важливо знати, навчити не можна, - все, що може зробити   вчитель, - це вказати шлях… Олдінгтон Річард

PowerPoint Presentation:

Дисципл і на : Технологія робіт з ремонту конструкцій будівель і споруд Тема заняття : Технологія ремонтно-будівельних робіт

PowerPoint Presentation:

Мета заняття : Методична: вдосконалення методики організації та проведення семінарського заняття з використанням  інноваційних технологій. Дидактична: навчальна : закріплення, поглиблення і розширення знань студентів з вищезазначеної теми; демонстрація студентами досягнутого рівня знань з теми дисципліни;   розвивальна : формування вміння вирішення виробничих завдань і проблем; розвиток навичок дослідницької роботи, вміння аргументувати твердження, доводити й обстоювати власну точку зору, а також спростовувати думки інших.

PowerPoint Presentation:

Мета заняття : Виховна: прищеплювати пізнавальний інтерес до дисципліни й обраної спеціальності шляхом використання активних методів і прийомів навчання, формувати впевненість у своїх силах; виховувати творчий підхід до роботи, толерантне ставлення до думок інших ; готувати студентів до подальшої самоосвіти і майбутньої трудової діяльності. Сприяти формуванню ідейної переконаності в тому, що теоретичні знання необхідні спеціалістам для обґрунтування та прийняття рішень, пов’язаних з ремонтом та підсиленням конструкції.

PowerPoint Presentation:

Вид заняття : семінар Тип заняття : Семінар з використанням елементів ділової гри

PowerPoint Presentation:

Зміст і хід заняття

PowerPoint Presentation:

1. Організаційна частина заняття : Перевірка присутності студентів на занятті, відмітка відсутніх у журналі; Відповіді на запитання студентів.

PowerPoint Presentation:

2. Повідомлення теми заняття, формування мети та основних завдань, мотивація навчальної діяльності. Технологія робіт з ремонту конструкцій будівель і споруд.

PowerPoint Presentation:

Формування мети та основних завдань: Мета: сформувати здатність використовувати професійні профільні знання, вміння й навички під час капітального ремонту і реконструкції будівель і споруд. Завдання: використовуючи знання, отримані на лекційних заняттях з даної теми, сформувати вміння вносити пропозиції щодо підсилення та ремонту конструкції підземної частини будівель і споруд; продемонструвати досягнутий рівень знань з теми дисципліни.

PowerPoint Presentation:

Мотивація навчальної діяльності: Міцність і стійкість будівель залежить від несучої здатності основ і фундаменту. При вивченні дисципліни "Експлуатація будівель" ми розглядали причини, які призводять до деформацій основ і появи дефектів фундаментів. Методи ремонту конструкцій тісно пов'язані з причинами виникнення дефектів. На лекційних заняттях з даної теми ми ознайомилися з основними методами і технологією виробництва робіт з підсилення основ та ремонту фундаментів. Ви, як майбутні фахівці, повинні вміти визначати причини, внаслідок яких відбуваються деформація основ та дефекти фундаментів, знати технологію виконання робіт з підсилення основ та ремонту фундаментів, уміти вносити пропозиції щодо підсилення і ремонту конструкції.

PowerPoint Presentation:

3. Робота за планом : 3.1 Робота з картками 3.1.1 Визначити причини появи тріщин у стінах споруд унаслідок деформації основ. Відповіді записати в зошит. 3.1.2 Дати рекомендації про можливі методи посилення й обґрунтувати прийняте рішення. 3.1.3 За заданою схемою визначити метод посилення, записати позначення. 3.2 Ділова гра «Стабілізація Пізанської вежі» з використанням методу “Шість капелюхів мислення”. 3.2.1 Презентація “Сутність методу “Шість капелюхів мислення”. 3.2.2 Презентація «Пізанська вежа», підготовлена студентом (випереджальне завдання). 3.2.3 Робота студентів у групах з використанням вищезгаданого методу. 3.2.4 Презентація «Стабілізація Пізанської вежі», підготовлена студентом (випереджальне завдання).

PowerPoint Presentation:

3.1 Робота з картками : . 3.1.1 Визначити причини появи тріщин у стінах споруд унаслідок осадки основ. 3.1.1.1 Студенти записують відповіді у зошитах (5-8 хв). 1 варіант працює з першим стовпцем, 2 варіант - з другим стовпцем, 3.1.1.2 Взаємоперевірка (студенти обмінюються зошитами і перевіряють роботу один одного). 3.1.1.3 Обговорення відповідей та типових помилок студентів.

PowerPoint Presentation:

3.1 Робота з картками : . 3.1.2 Дати рекомендації про можливі методи посилення й обґрунтувати прийняте рішення, якщо відомо, що ґрунт основи: а - леси ; б - грубозернисті піски ; в - суглинки ; г - дрібні пилуваті піски ; д - глина; е - піски; ж – леси; з – піски. 3.1.2.1 Студенти записують відповіді у зошитах (5-8 хв). 1 варіант працює з другим стовпцем, 2 варіант - з першим стовпцем. 3.1.2.2 Взаємоперевірка (студенти обмінюються зошитами і перевіряють роботу один одного). 3.1.2.3 Обговорення відповідей та типових помилок студентів.

PowerPoint Presentation:

3.2 Робота з картками : . 3.1.3 За заданою схемою визначити метод посилення, записати позначення (5хв). Студенти у зошитах виконують завдання за варіантами карток. Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10

PowerPoint Presentation:

3.3 Ділова гра «Стабілізація Пізанської вежі» з використанням методу “Шість капелюхів мислення” Едварда де Боно

МЕТОД «ШіСТь КАПЕЛЮХІВ мислення» Едварда де боно :

МЕТОД « ШіСТь КАПЕЛЮХІВ мислення » Едварда де боно

Яка ідея методу 6 капелюхів?:

Яка ідея методу 6 капелюхів? Концепція методу В основі «Шести капелюхів» лежить ідея паралельного мислення. Паралельне мислення - це мислення конструктивне, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а співіснують. “Метод шести капелюхів” - це простий і практичний спосіб поділу процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений капелюхом свого кольору .

PowerPoint Presentation:

Для чого потрібен метод 6 капелюхів? Метод визнає значущість усіх компонентів діяльності - емоцій, фактів, критики, нових ідей, і залучає їх до роботи в потрібний момент, уникаючи деструктивних факторів

PowerPoint Presentation:

Детальна і необхідна інформація. Тільки факти. Фокусування на творчості, альтернативах, нових можливостях та ідеях. Це можливість висловити нові поняття та концепції Почуття, здогадки та інтуїтивні прозріння. Емоції. Інтуїція, почуття і передчуття. (Не потрібно давати обґрунтування почуттям). Символічне відображення оптимізму. Дослідження можливих вигод і позитивних сторін. Оцінювання переваги. Застерігає і змушує думати критично. Обережність. Судження. Оцінка. Організація мислення. Гарантія дотримання всіх шести капелюхів.

Пізанська вежа:

Пізанська вежа 3.2.2 Презентація «Пізанська вежа», підготовлена студентом (випереджальне завдання)

PowerPoint Presentation:

  Поперечний переріз падаючої Пізанської вежі наведено на рисунку. Висота вежі - 60 м; діаметр фундаменту - 19,6 м; вага вежі - 141,8МН. На початку 1990-х рр. нахил фундаменту на південь становив 5 ½ ° від вертикалі і збільшувався на 6 ... 8 секунд на рік. Середнє відхилення осі вежі за вертикаллю є дещо меншим, оскільки невеликою є коректувальна кривизна, що виникла внаслідок поправки, прийнятої під час укладання цегли, коли крен вежі вже був наявний. Сьомий карниз виступає за перший приблизно на 4,1 м.

PowerPoint Presentation:

  ґ рунтова основа під вежею ділиться на три чітких горизонти: - горизонт А потужністю приблизно 10 м складається в основному з естуарієвих осадових порід (супіски і суглинки); - горизонт B складається в основному з морської глини завглибшки 40 м; - горизонт С складається з щільного піску (нижній пісок), що сягає значної глибини.

PowerPoint Presentation:

3.2.3 Робота студентів у групах з використанням методу “Шість капелюхів мислення”

PowerPoint Presentation:

БІЛИЙ КАПЕЛЮХ Одягаючи білий капелюх , відповідаємо на питання: Яку ми отримали інформацію? Яка інформація нам потрібна?

PowerPoint Presentation:

Можливі методи стабілізації Пізанської вежі

PowerPoint Presentation:

ЧЕРВОНИЙ КАПЕЛЮХ Одягаючи червоний капелюх , відповідаємо на питання: Які у мене виникають почуття з приводу використання цього методу?

PowerPoint Presentation:

Чому це варто зробити? У чому полягають переваги даного методу? Чому саме цей метод можна використати? Чому це спрацює?

ЧОРНИЙ КАПЕЛЮХ :

ЧОРНИЙ КАПЕЛЮХ Одягаючи чорний капелюх, відповідаємо на питання: Що може трапитися поганого або піде не так? Чи спрацює цей метод? У чому полягають недоліки даного методу?

Синій капелюх:

Синій капелюх Одягаючи синій капелюх, відповідаємо на питання: Чого ми досягли?

PowerPoint Presentation:

Стабілізація Пізанської вежі 3.2.2 Презентація «Стабілізація Пізанської вежі», підготовлена студентом (випереджальне завдання)

PowerPoint Presentation:

Будь-який вплив на ґрунт під південною стороною фундаменту вежі є особливо небезпечним, тому використання звичайних геотехнічних методів (підсилення фундаменту, цементування тощо) пов'язане з невиправданим ризиком … Технологія підробітку стала вельми м'яким засобом збільшення стійкості вежі, вона не суперечить вимогам археологічного збереження пам'яток…

PowerPoint Presentation:

Попередня підробка вежі (план та переріз) Схематичний рисунок захисних споруд із сталевих опор

PowerPoint Presentation:

Оцінка роботи студентів; Коментар відповідей. Підбиття підсумків: Підсумок

authorStream Live Help