14September2009(276-280)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Héng shēng zhǐ shù 恆生指數 Jīn róng gǔ zhǐ shù 金融股指數 Gōng yòng gǔ zhǐ shù 公用股指數 Dì chǎn gǔ zhǐshù 地產股指數 Gōng shāng zhǐshù 工商指數 14.9.09 普通話百分百

authorStream Live Help