1September2009(231-235)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 中資企業指數 Guó qǐ zhǐ shù 國企指數 Héng shēng gǎng zhōng qǐ yèzhǐ shù 恆生港中企業指數 Héng shēng zī xùn zǔ hé zhǐ shù 恆生資訊組合指數 Héng shēng zī xùn kē jì zhǐ shù 恆生資訊科技指數 héngshēng guó qǐ zhǐ shù 恆生國企指數 1.9.09 普通話百分百

authorStream Live Help