31August2009(226-230)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Jiǎng jià er 講價兒 Tōng huò péng zhàng 通貨膨脹 Yè jìgōng bù 業績公佈 Gǔ fèn fēn chāi jí hé bìng 股份分拆及合併 Chuàng yè bǎn zhǐ shù 創業板指數 31.8.09 普通話百分百

authorStream Live Help