(Slovene Part 2) CCN Business Presentation

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Del 2 o d 2 CCN Poslovni Plan

PowerPoint Presentation:

OBRAZLOŽITEV ZASLUŽKOV ZELO SE TRUDIMO PRAVILNO PREDSTAVITI TE PRODUKTE IN NJIHOV POTENCIAL. NE OBSTAJA NIKAKRŠNA GARANCIJA DA BOMO ZASLUŽILI KAKRŠEN KOLI DENAR Z UPORBO TEHNIK IN IDEJ ALI PROGRAMOV ZAGOTOVLJENIH OD CCN. PRIMERI V TEJ PREDSTAVITVI SE NE SMEJO INTERPRETIRATI KOT OBLJUBA ALI GARANCIJA ZA ZASLUŽEK. ZASLUŽKOVNI POTENCIAL JE V CELOTI ODVISEN OD OSEBE, KI UPORABLJA INFORMACIJEVKLJUČENE NA TEJ STRANI, IDEJE IN TEHNIKE. SMISEL TEGA NI V SHEMI KAKO POSTATI BOGAT. NAŠ NIVO USPEHA V DOSEGI REZULTATOV PREDSTAVLJENIH NA TEJ STRANI JE ODVISEN OD ČASA, KI GA POSVETIMO OMENJENIM IDEJAM IN TEHNIKAM, NAŠIH FINANC, ZNANJA IN OSTALIH SPOSOBNOSTI. KER SE TI FAKTORJI RAZLIKUJEJO GLEDE NA POSAMEZNIKA, NE MOREMO GARANTIRATI VAŠEGA USPEHA ALI PRIHODKOVNEGA NIVOJA. PRAV TAKO NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI VAŠE AKCIJE. MATERIALI V TEJ PREDSTAVITVI LAHKO VKLJUČUJEJO INFORMACIJE, KI VSEBUJEJO NAPREDNE IZJAVE, KATERE IZKAZUJEJO NAŠA PRIČAKOVANJA ALI NAPOVEDI ZA PRHODNJE DOGODKE. TE IZJAVE LAHKO PREPOZNATE PO DEJSTVU, DA NISO STROGO POVEZANA Z PREDHODNIMI ALI TRENUTNIMI DEJSTVI. UPORABLJAJO BESEDE KOT SO PRIČAKOVANO, OCENJENO, NAPOVEDANO, PROJEKTIRANO, NAMERAVANO , PLANIRANO, VERJETNO IN DRUGE BESEDE IN IZRAZI PODOBNEGA POMENA V POVEZAVI Z OPISOM MOŽNIH ZASLUŽKOV ALI FINANČNIH NASTOPOV. KATEROKOLI IN VSE TUKAJŠNJE PREDVIDEVAJOČE IZJAVE ALI IZJAVE NA NAŠIH PRODAJNIH MATERIALIH SO NAMENJENE IZRAŽANJU NAŠEGA MNENJA O ZASLUŽKOVNEM POTENCIALU. ŠTEVILNI FAKTORJI BODO POMEMBNI PRI DOLOČANJU NAŠIH DEJANSKIH REZULTATOV IN NIKAKRŠNIH GARANCIJ NI, DA BOMO DEJANSKO DOSEGALI REZULTATE PODOBNE OPISANIM ALI DRUGIH OSEB, PRAVZAPRAV NOBENIH GARANCIJ NI, DA BOMO SPLOH DOSEGALI KAKRŠNEKOLI REZULTATE Z DANIMI IDEJAMI IN MATERIALOM.

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

5 Začetnih korakov ! Prejmemo povabilo CCN člana Registriramo se Online Izberemo a. eCo Access, samo paket b. eCo Affiliate, 1 Ha c. eCo Pro, 3 Ha 4. D oločimo svojo prioriteto – a ktivni graditelj posla ali global ni prihodek 5. U porabimo svojo CCN spletno stran, povabimo še druge

PowerPoint Presentation:

U porabimo našo kartico in rešujmo gozdove sveta CCN je ena od prvih Socia lnih Marketin ških Mrež na svetu ki je pričela s poslovnim program om ba ziranem na ‘ ohranitvi svetovnih gozdov ’ . Z vsakim potegom vaše CCN MasterCard bomo pomagali doprinesti k ohranitvi he ktarjev gozdov znotraj CCN proje ktnih območij . MasterCard ® AUD$30 Access Pa ket vključuje Debit MasterCard ® CCN Članski dostop $30 nagradne Dis kontne gotovine

PowerPoint Presentation:

Pa keti 3 Ha ’ Ohranitveni ' Certifi k at: vključuje 30 nagradnih PCU -jev po trenutni lot ceni Potovalno gotov. AUD $525 , Dis kont gotov. AUD $525 90 d nevno članstvo na CCN Travel: V rednost $150 Osebno CCN prodajno spletno stran z online nakupi ECO Access Pa ket vreden $30, vključno z MasterCard ® Skupna prodajna vrednost $1980.oo 1 Ha ’ Ohranitveni ' Certifi kat : vključuje 1 0 nagradnih PCU -jev po trenutni lot ceni , zamenljivi v eco Potovalno gotov. AUD $225 , Dis kont gotov. AUD $225 90 d nevno članstvo na CCN Travel: V rednost $150 Osebno CCN prodajno spletno stran z online nakupi ECO Access Pa ket vreden $30, vključno z MasterCard ® Skupna prodajna vrednost $880.oo Max Pot encialni dohodek Min Poten cialni dohodek

PowerPoint Presentation:

I nitial M ember O ffer: 1 Hectare of Conservation is made up of 10 PCUs Lot Hektarjev Cena za kos Lot He ktarjev Cena za kos 1 50,000 6 100,000 $140.00 2 50,000 7 100,000 $160.00 3 100,000 8 100,000 $180.00 4 200,000 9 50,000 $190.00 5 200,000 $120.00 10 50,000 $200.00 PRODANO PRODANO PRODANO 1 Mil ijon He ktarjev za Ohranitev Za vsak nadaljnji he ktar ki ga sponzoriramo , prejmemo nagradno dodeljenih 10 Proje ktnih ohranitvenih enot . PRODANO En Hektar = 2.47 a krov

PowerPoint Presentation:

Spo nzorirajmo več kot 1 H ektar (Ha) Ko sponzoriramo dodatne He ktarje za Ohranitev , je našemu timu po izbiri dodeljen dodaten Bonus Volume (BV) ki nam pomaga zaslužiti več . IMO Lot i Spon z or BV nagrajen za Ha Spon z or BV za Ha Lot i 5 d o 7 1 Ha d o 49 Ha 10BV 50 Ha + 30BV Lot i 8 d o 10 1 Ha d o 49 Ha 10BV 50 Ha + 40 BV

PowerPoint Presentation:

Takojšnja gotovina od osebno prodanih produktov P lačilo od skupne timske prodaje P lačila do 15 % na tvoje osebno spon zorirane Multi-Match prihodke B azirano na sponzorirane hektarje Možnost prihodkov 1 2 3 4 5 Delež v 2 % od CCN skupnih BV z kvalifikacijo Vodilnih , Dire ktorjev in Global nih Ambas adorjev

PowerPoint Presentation:

Uni-Level Bonus i: Prihodkovni tok 1 Zaslužimo na dveh nivojih glede na BV (Bonus Volume). Vsi bonusi so plačani v AUD. $10 na Affiliate P akete $30 na eCo-Pro P akete $15 na Affiliate Pa kete $45 na eCo-Pro Pa kete $30 Access Pa ket člani so upravičeni do zaslužka Uni-Level Bonus ov . T e bonus i so p lačani samo na njihov Product Purchase Račun .

PowerPoint Presentation:

K ar ierna prihodkovna lestvica Multi Match Prihodek ( 20 eCo Po prodaji ) $2,000 D nevno Multi Match , Mesečni bonus za Avto $ 1 ,000 ( 15 eCo Po prodaji ) $1,500 D nevno Multi Match, Mesečni bonus za Avto $ 750 , 3- ji poslovni Cent er. ( 10 eCo Po prodaji ) $1,000 D nevno Multi Match, Mesečni bonus za Avto do $500 , 2- gi poslovni Cent er. ( 8 eCo Po Prodaji ) $800 D nevno Multi Match ( 6 eCo Po prodaji ) $600 D nevno Multi Match ( 4 eCo P o prodaji ) $300 D nevno Multi Match ( 2 eCo Po prodaji ) $200 D nevno Multi Match $100 D nevno Multi Match

PowerPoint Presentation:

L ucy Leon Lawrence L oren L orenzo Ronald Renee Roslyn Raymond Roxanne 300 BV 400 BV $50 Obračunani in plačani dnevno Prihodkovni tok 2 Multi-Match Prihodek T im Ena T im Dve Da zaslužimo Multi-Match dohodek moramo narediti 2 osebni prodaji : 1 Le vo in 1 Desno

PowerPoint Presentation:

Število direktnih eCo-Pro zahtevanih prodaj , da zaslužimo presežne % iz našega T imskega Multi-Match dohodka 15 Prodaj + 15% 12 Prodaj 12% 9 Prodaj 9% 6 Prodaj 6% 3 Prodaje 3% Obračunano in plačano d nevno za predhodni dan multi match a . Bonus za razvoj tima Prihodkovni tok 3

Izračun :

Izračun Prihodek 2 zaslužen od Pam je $1000 Sam zasluži 10% $1000 = $100 Mi zaslužimo 5% od Pam = $50 prihodek 2 zaslužen od Sam = $1000 Mi zaslužimo 15% od $1,000 = $150 Zaslužki so bazirani na Multi-Match dohodku 2 naših spodnjih nivojev . Lahko zaslužimo razliko med nami in katerokoli od naših skupin . Primer : Prihodkovni tok 3 Bonusi razvoja tima

PowerPoint Presentation:

GLOBAL NI VODITELJSKI BONUS I 2% o d BV od prodaje je al ocirano na Global Račun . Če je BV = $200,000 na mesec je 500 Global voditeljskih točk izdanih med vse člane . Če imamo 5 točk v mesecu bomo prejeli ($200,000 / 500) = $400 za točko = 5 x $400 = AUD$2,000 Prihodkovni tok 4 S točkami smo nagrajeni za vsakega Executive, Director, Global Ambassador ali eCo-Pro 20 v naših prvih 2 nivojih . VI STE EE dobi 1 točko ED dobi 2 točki EGA dobi 3 točke eCo-Pro20 (nil) Nivo 1 1 točka 3 točke 5 točk 2 točki Nivo2 1 točka 2 točki 3 točke 1 točka

PowerPoint Presentation:

Nakup produktov Ohranjanje več hektarjev ECO Trg DOB I ČEK ACCUMULATING Ohranjeni hektarji naredijo dnevni donos OHRANIMO/ spon zoriramo 50 He k tar jev 70% 30% na trgovski prodajni račun eCo - BONUS 50 He ktarjev x $ 120 = $6,00 0 Income Stream 5 Na Got. račun $6500 $7000 $7500 $8000 $8,500 D Dnevni voditeljski eCo Bonusi Plačani po ohranitvenih prodajah. Ciljni odstotki so 0,1% niso garantirani

PowerPoint Presentation:

$20.9951 $19.5587 $18.7560 $17.4480 $17,2230 $15.4418 $15,4410 $10.4455 $24.9990 $24.5702 $23.9507 $23.7865 $22.7756 $22.7755 $21.8899 $21.3375 ECO TRG Članski Co-Op : Kupi / Prodaj Platform a Način za člane ki imamo naše IMO kupljene za od $25 ea / $250 za Ha Za odkup na IMO platform i ko dosežemo Lot 10 odprodajo ali prej .

PowerPoint Presentation:

Prihodkovni tok bonusov eCo Bonus i so financirani tudi z CCN Posli CCN Posli

PowerPoint Presentation:

CCN Zahtevane Aktivnostne Možnosti: Zaslužimo z mrežnim dohodkom vsak mesec Potrebujemo 1 novo ali preneseno aktivacijsko točko od, npr: Osebne Pro-paket prodaje. Zaslužimo eCo bonus vsak dan Potrebujemo 1 novo ali predhodno ohranjeno točko iz, npr: osebni IMO nakupi. CCN ima auto kvalifikacijski obnovitveni s i stem za pomoč pri ohranjanju a ktivnosti . A ktivnostne zahteve

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

A biti plačan za to Je še bolje ! Mislimo da je ohranitev gozdov super ideja …

authorStream Live Help