(Lithuania Part 1) CCN Business Presentation

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Įvadas į CCN Pasaulio Saugojimas Mi škų 1 dalis

PowerPoint Presentation:

Globalin ės problemos Klimato kaita Atogrąžų miškų nykimas ir dirvožemio užterštumas CO 2 ir šiltnamio efektą atmosferoje kuriančios dujos Pernelyg didelis energijos ir vandens vartojimas Atliekų susidarymas ir blogas jų rūšiavimas Proporcingai didėjanti žmonių populiacija Neatsinaujinančių išteklių vartojimo augimas

PowerPoint Presentation:

Millions of Hectares Destroyed Everyday Just Google deforestation and you will be shocked. Let us show you how you can get paid to save the forests ...

PowerPoint Presentation:

Kodėl miškai yra svarbūs ? Jie aprūpina vandeniu , reguliuoja lietų ir suteikia namus daugiau nei pusei planetos bioorganizmų. Jų sudėtyje yra biologiškai aktyvių medžiagų, kurios nenuginčijamai reikalingos žmogui Jie suteikia gyvybiškai svarbią ekosistemą visam pasauliui Miškai- Žemės plaučiai Jei mes saugome atogrąžų miškus, mes atitoliname neigiamus klimato pokyčius. Milijardai dolerių per metus yra skiriama besivystančioms šalims padėti sustabdyti atogrąžų miškų naikinimą , išgauti švarią energiją ir pritaikyti prie klimato kaitos.

PowerPoint Presentation:

Kas yra CCN? CCN įkūrė Campbell Scott ir Erminio Kotlar su tikslu iniciatyviems žmonėms rasti būdą kaip išsaugoti būtiną priemonę - miškus. Campbell Scott Erminio Kotlar CCN įkurta 2011 m. ir jau veikia daugiau nei 12 0 šalių tokių, kaip Australija, Slovėnija, Italija, Čekija, Kolumbija... Carbon Central Network yra Australijos kompanija, kurios pagrindinė būstinė yra Adelaid ėje , Pietų Australi joje .

PowerPoint Presentation:

K ą CCN daro ? CCN valdo lėšas visame pasaulyje, užtikrindami tiek didelių tiek mažų miškų plotų išsaugojimą per akredituotus ir patvirtintus ' Aplinkosaugos projektus'. CCN rūpinasi žmonių sveikata ir gerove, gyvūnų ir augalų įvairove bei dirvožemio, vandens ir oro kokybe. CCN suteikia galimybę dalyvauti plataus masto miškų masyvų apsaugoje ir uždirbti pajamas tuo pačiu metu, kurios užtikrina šių gyvybiškai svarbių žaliųjų projektų tvarumą. CCN rūpinasi dideliais plotais neliestų atogrąžų miškų ir miškų masyvų, dirba su vietiniais žmonėmis, žemės savininkais ir vyriausybėmis, kad padėtų apsaugoti miškus, taikant įmonės unikalią Hektarų Išsaugojimo sistemą.

PowerPoint Presentation:

Panaudokite savo kortel ę atogrąžų miškų išsaugojimui ! Su kiekvienu kortelės perbraukimu jūs padėsite saugoti miškų hektarus CNN projekto zonose. CCN išankstinis apmokėjimas CCN Travel Pasinaudokite proga apsigyventi pigiau, betkokiame pasaulio krašte su visa savo šeima ! Kai j ūs tampate CCN programos dalyviu, gaunate iki $525 AUD vertės kelionės čekius, už kuriuos galite apsimokėti už jau ir taip pigų apgyvendinimą !

PowerPoint Presentation:

CNN partneriai

PowerPoint Presentation:

LEMCO komanda Dr. Ivan Guevara – LEMCO Dr. Ivan Guevara yra Žemės ekonomikos vadybos konsultantų ir LEMCO Investments Limited steigėjas ir generalinis direktorius. Jis yra D. Britanijos ir Kolumbijos pilietis. Kvalifikuotas teisininkas Dr. Guevara turi šešis universitetinio išsilavinimo diplomus tokius, kaip advokatūra, finansinė teisė, tarptautinė verslo vadyba. Rachael Hannay - BA, MA Rachael yra soacialinė antropologė, kuri specializuojasi bendruomeninės gamtos išteklių valdyme turinti magistro laipsnį Darnaus vystymosi ir ekstremaliųjų situacijų valdymo studijose Oksfordo Brookes universitete , taip pat bakalauro laipsnį Socialinės Antropologijos studijose Kento universitete. Angélica Beltrán - BA, MA, Ing Angelica yra kvalifikuota miškininkystės inžinierė ( Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas of Bogotá ) su tinkama patirtimi atliekant ir susisteminti miškų valdymo planus, mokymo procesus ir holistinį gamtos išteklių valdymą.

PowerPoint Presentation:

Andrés Huby - BA, MA Andrés yra ekspertas tokiose srityse, kaip tarptautinių finansų, bendrųjų finansų, tiksliau anglies dioksido naudojimo finansavimo modelių su miškininkyste ir žemės anglimi. Jis yra kilęs iš Peru, kur įgijo Ekonomikos bakalauro laipsnį, o tarptautinės ekonomikos magistro laipsnį gavo prestižiniame universitete Vašingtone- John Hopkins ’ School of Advanced International Studies in Washington D.C. María Adelaida Fernández Muñoz - BA, MA Mar ijos sritys- ekosistema ir miškų ekologija. Marija gavo biologijos bakalauro laipsnį ir ekonomikos magistro laipnį Economics at the Los Andes University of Bogotá. Ji taip pat turi du magistro laipsnius: “ Aplinkos ir gamtinių išteklių ekonomika "(Kolumbija) ir "Ekonominė, socialinė ir teritorinė plėtra"(Prancūzija). Iván Alfonso Velásquez Rueda – BA Ivan yra Lauko projektų koordinatorius LEMCO ir yra kvalifikuotas miškų ūkio inžinierius (Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas Bogotoje) . Jis turi daug patirties kuriant ir įgyvendinant atsinaujinančių gamtos išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo programas ir mokslinių tyrimų projektus .

PowerPoint Presentation:

Francisco “ José de Caldas ” universitetas Mokslinės informacijos generavimo strateginis partneris. Prieiga prie aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie palaiko mūsų miškininkystės projektų informacijos analizę. Tinkamai pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas. Bagotos universitetas Kolumbijoje ir

PowerPoint Presentation:

Tierra Una yra Mokslo Nevyriausybinė Organizacija, kuri specializuojasi socialin ės tranformacijos ir bendruomenės plėtros projektuose. Tierra Una pasirašė sutartį su LEMCO , kuri įpareigoja būti atsakin ga dėl CCBA informacijos rinkimo ir praktinio darbo su bendruomenėmis. Tierra Una Paslaugų Sutartis

PowerPoint Presentation:

CCN išsaugojimo projektai orientuoti į visus pasaulio miškus • Australi j a • Asi j a • Afri k a • Ameri k a

PowerPoint Presentation:

Filipinai Papua Naujoji Gvinėja – 175,500 Ha Australi j a – 1.4 milijon o Ha K ol u mbi j a – 4 mi lijonai Ha Brazil ija – 1 mil ijonas Ha CCN Pro jektai 2012

Filipinų Mangrove Išsaugojimo projektai:

Mangrove miškas yra karštų taškų zona biologinei įvairovei. Jie atlieka vertingas ekosistemų funkcijas ir turi savybę sugerti anglies dvideginio daugiau nei jo išskirti. Išankstinis galimybių vertinimas yra atliekamas siekiant nustatyti Butuan miškų “ atsodinimo ” projektų (Šiaurės Mindanao) tinkamumą. Preliminarus miškininkystės anglies dioksido projekto tinkamumo vertinimas yra atliekamas Mindanao. Filipinų Mangrove Išsaugojimo projektai

Filipinų Agusan Marsh durpynai:

Filipinų Agusan Marsh durpynai Agusan Marsh yra įsikūręs Mindanao Šiaurės Rytuose. Durpynai yra pelkių ekosistemos, kai organinių medžiagų gamyba viršija jo skilimo ir grynojo kaupimo rezultatus. Durpynas užima tik 3% pasaulio žemės ploto, bet sandėliuoja 30% pasaulio dirvožemio anglies dioksido. Buvo pasirašytas Susitarimo Memorandumas 4,200 hektarams natūralių durpynų.

Papua Naujosios Gvinėjos Agitana miškas :

Papua Naujosios Gvinėjos Agitana miškas CCN dirba su Gavari Land Group Inc. beveik su 60 žemės savininkų grupe. Būsimas projekto įgyvendinimo rezultatas - CCN sukurs 1,180 papildomų pilnos darbo dienos darbo vietų. 87% žemės masės yra padengta tankiu, neliestu kietmedžio mišku, kuris prilygsta 175,572 hektarams arba 1,755 kvadratinių kilometrų Grynojo Miško Ploto. Preliminarūs miškininkystės anglies dioksido ir žemės išsaugojimo projektų vertinimai yra atliekami dalyje žemės pagal valdymo sutartį su vietinėmis žemės savininkų grupėmis. Žemės Išsaugojimo projektas

Australijos atogrąžų Miškai ir Miškų masyvai:

Austral ijos atogrąžų Miškai ir Miškų masyvai Žemės naudojimo, klimato kaitos atsparumo ir anglies dioksido ūkininkavimo tvarumo didinimo galimybės per: Medžių sodinimą žemės ūkio paskirties žemėje Esamų miškų apsaugą Sugeriamo anglies dioksido kiekiai bus įvertinti ir žemės vienetai bus pateikti rėmimo programoms dėl žemės išsaugojimo ir anglies dvideginio kompensavimo. Map source: ABARES

8 Australijos Žemės Išsaugojimo projektai:

Žemės saugojimo projektai, įskaitant miškų atsodinimą, apželdinimą ir tvarias plantacijas. Žemė pagal tinkamai įformintus valdymo susitarimus. 8 Austra lijos Žemės Išsaugojimo projektai

Kolumbijos Čioko Provincija :

K ol u mbi jos Čioko Provin cija Prarandama daugiau kaip 200,000 ha miškų per metus sojų, kukurūzų ir Palmių aliejų plantacijoms. Partnerystė su LEMCO investicinių galimybių sukūrimui Miškų Išsaugojimo projektuose. Šiuo metu saugoma 1.2 mil . ha. Kiekvienas valdomas projektas yra maždaug 400,000Ha. Vykdoma 16 bendruomenių projektų, 14 iš jų yra vietiniai ir 2 su afro-palikuonių bendruominėmis, kuriose gyvena maždaug 21 000 žmonių.

PowerPoint Presentation:

Peru K astana Koncesijos REDD projektas Projekt as apima apie 291.000 ha. LEMCO sudarė sutartį su projekto kūrėjais Peru tam, kad teiktų papildomą projekto valdymą ir finansinę paramą Peruvian provincijoje Madre de Dios. Ši sritis yra laikoma viena iš turtingiausių Peru biologinės įvairovės atžvilgiu. Pažeidžiama zona dėl miškų naikinimo. Tai yra patikrinta pagal Carbon Standard (VCS) programą. Pirmoji pusė milijono ex ante kreditų (PUIs) jau buvo įregistruota LEMCO vardu. www.markit.com

PowerPoint Presentation:

Tendencijos ir Laikas ?

PowerPoint Presentation:

T enden-cijos ir Laikas?

PowerPoint Presentation:

Gauti apmokėjimą už tai yra dar geriau! Miškų saugojimas yra nuostabi idėja. Toliau … Verslo prezentacija Dalis 2 of 2

authorStream Live Help