SUY-NIỆM(g)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

SUY-NIỆM

Lời MOTHER CHÂN-PHƯỚC TERESA, Calcutta:

L ờ i MOTHER CHÂN-PHƯỚC TERESA, Calcutta (1910 – 1997)

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG R Ấ T ĐẸP : HẢY CHIÊM-NGƯỞNG NÓ !

PowerPoint Presentation:

CUỘ C S Ố NG NH Ư M Ộ T GI Ấ C M Ơ : H Ả Y ĐÓN NHẬN NÓ !

PowerPoint Presentation:

CUỘC SỐNG NH ư MỘT THỬ THÁCH : HẢY ĐÁP Ứ NG NÓ !

PowerPoint Presentation:

CUỘC SỐNG NHƯ MỘT TRÒ CHƠI : HẢY CHƠI VỚI NÓ !

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG NH Ư M Ộ T GIA T À I : H Ả Y G Ì N GI Ử N Ó !

PowerPoint Presentation:

CUỘC SỐNG NHƯ MỘT TÌNH YÊU : HẢY THƯỞNG-THỨC NÓ !

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG NH Ư M Ộ T N Ổ I BU Ồ N ; H Ả Y V ƯỢT QUA NÓ !

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG NH Ư M Ộ T L Ờ I H Ứ A : H Ả Y C Ố TH Ự C-HI Ệ N !

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG NH Ư M Ộ T B Í ẨN : H Ả Y KH Á M-PH Á N Ó !

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG NH Ư M Ộ T CU Ộ C TRANH- ĐẤU : HẢY CHẤP-NHẬN NÓ !

PowerPoint Presentation:

CU Ộ C S Ố NG NH Ư M Ộ T CU Ộ C PHI Ê U-L Ư U : H Ả Y CAN- ĐẢM LÊN !

PowerPoint Presentation:

CUỘC SỐNG NHƯ MỘT BÀI CA : HẢY REO HÒ VỚI NÓ !

PowerPoint Presentation:

VÀ, CUỘC SỐNG VÔ CÙNG TUYỆT-VỜI : ĐỪNG BAO GIỜ PHÁ HUỶ NÓ !

PowerPoint Presentation:

H Ả Y S Ố NG NH Ư NG À Y MAI TA CH Ế T, H Ả Y H Ọ C NH Ư KH Ô NG BAO GI Ờ CH Ế T ! (Thánh CAM-ĐỊA, GANDHI 1869-1948)

PowerPoint Presentation:

Martin Luther King Jr.

PowerPoint Presentation:

T ổng-Thống Hoa-Kỳ JOHN F.(Fitzgerald) KENNEDY (1917 – 1963) ĐỪNG HỎI TỔ-QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA. HẢY TỰ HỎI : TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ-QUỐC !

PowerPoint Presentation:

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG-SẢN NÓI, HẢY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CS LÀM ! ĐẤT NƯỚC CÒN LÀ CÒN TẤT CẢ, ĐẤT NƯỚC MẤT LÀ MẤT TẤT CẢ ! Tổng-Thống VNCH. NGUYỂN-VĂN-THIỆU (05/4/1923 – 29/9/2001)

PowerPoint Presentation:

NHẠC : ĐÊM ĐÔNG, ĐẶNG-THẾ-PHONG (Lê-Tấn-Quốc, saxophone ) Ảnh : INTERNET PPS : THANH-NGUYEN (WESTMINSTER, CA, 11/2011)

authorStream Live Help