Industrihistorie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

NSM for tospråklige lærere 2004-05 Industrisamfunnet – energi, teknologi og samfunnsutvikling

Industrisamfunnet?: 

Industrisamfunnet? industri´ m1 (gj fr fra lat. industria 'virksomhet') næringsvirksomhet som består i å bearbeide råstoff, særlig om fabrikkframstilling av varer

Teknologi: 

Teknologi Bokmålsordboka 1997 Læren om og studiet av praktiske fremgangsmåter i håndverk og industri; bearbeiding av råvarer Bruk av vitenskapelige resultater for å oppnå bestemte mål. Encyclopædia Britannica 2000 …the application of scientific knowledge to the practical aims of human life, …, to change and manipulation of the human environment. L97: Det arbeidende menneske Teknologi er framgangsmåter menneskene har utviklet for å nå sine mål, arbeide lettere og samarbeide bedre.

Meninger om teknologi: 

Meninger om teknologi Teknologi er anvendt naturvitenskap Behov i samfunnet fører til teknologiske framskritt Teknologiske framskritt kommer av oppfinnerens lyse ideer Teknologiske gjennombrudd skjer der det er gunstig samspill mellom samfunnsskapte ønsker og behov, dyktige og fantasifulle håndverkere og ingeniører og relativt sikre økonomiske kår.

Energi: 

Energi Hva er energi? Energi er det som får ting til å skje Ulike kilder til å skaffe energi: Organisk brennstoff Atomspalting Rennende vann

Ulike maskiner for å omforme energi: 

Ulike maskiner for å omforme energi DAMPMASKIN

http://www.bbc.co.uk/history/games/rocket/rocket.shtml : 

http://www.bbc.co.uk/history/games/rocket/rocket.shtml

Slide8: 

Vannkraft

Slide12: 

A01 E NSM 03/04

Slide17: 

NSM Jernframstilling

http://www.bbc.co.uk/history/games/blast/blast.shtml : 

http://www.bbc.co.uk/history/games/blast/blast.shtml

Jern og kvalitet: 

Jern og kvalitet

Slide27: 

NSM 03/04 Dampmaskiner

Slide30: 

http://www.bbc.co.uk/history/games/beam/beam.shtml

Slide31: 

http://travel.howstuffworks.com/steam1.htm

Slide35: 

NSM Tekstilproduksjon

Slide36: 

http://www.bbc.co.uk/history/society_culture/industrialisation/launch_ani_spinning_mill.shtml

Utvikling av produktiviteten: 

Utvikling av produktiviteten Produksjon av garn pr. arbeidstime: Spinnerokk 4-8gram ”Spinning Jenny” (16 spoler) 24 gram ”Waterframe” 34 gram ”The Mule” (216 spoler) 420 gram

Slide47: 

NSM Brokonstruksjoner

Slide58: 

NSM 03/04 Energibegrepet

Energi: 

Energi http://www.kraftskolen.no/filmer_oppgaver.html

Hva er energi?: 

Hva er energi? Energi er det som får ting til å skje

Hva er forskjellen på energi og kraft?: 

Hva er forskjellen på energi og kraft? Kraftbegrepet i fysikken: brukes for å forklare hvorfor bevegelse kommer i gang eller stopper. Krefter virker mellom to gjenstander (eks. hammer-spiker) Men vi snakker om vannkraft, kraftverk, kraftoverføring...

1.energilov (Energiprinsippet): 

1.energilov (Energiprinsippet) Energi kan verken skapes eller forsvinne (bare gå over til andre former) Ingenting forsvinner noensinne Den samlede energien i universet er konstant

2. Energilov (Termodynamikkens andre hovedsetning): 

2. Energilov (Termodynamikkens andre hovedsetning) Energien fordeler seg mer og mer slik at den blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i En energiovergang fører alltid til at energikvaliteten blir dårligere Varmeenergi fører alltid til at energikvaliteten blir dårligere Varmeenergi går aldri av seg selv fra et kaldt til et varmt område Energien blir mindre og mindre anvendelig etter hvert som den skifter form. Den går fra mer brukbare til mindre brukbare former Alt sprer seg

Energilovene i kortversjon:: 

Energilovene i kortversjon: Ingenting forsvinner - eller oppstår - noensinne og Alt sprer seg

Energioverganger skjer på to måter: 

Energioverganger skjer på to måter Varme: overgangen skjer på grunn av forskjell i temperatur Arbeid: Reimer drar neste hjul rundt, en sag sager… Mekaniske krefter! En kraft fører til bevegelse, eller stopper en bevegelse (bevegelsesenergi, friksjon)

James Joule: 

James Joule

Energienheter: 

Energienheter Av og til må vi presisere mer enn ”mye” og ”lite” Energi måles i joule (J) 1 joule=1newtonmeter=1wattsekund 1kWh = 3 600 000 J (3600kJ) Effekt= Energi/tid Effekt måles i watt, W

Energiord:: 

Energiord: Energikjede Energikilde Energibærer Energiforbruk Fornybare og ikke-fornybare energiressurser Fossilt brensel Alternative energikilder Energiøkonomisering

Energikvalitet: 

Energikvalitet Nødvendig å kvantifisere og bruke energiformlene Brennverdi Virkningsgrad

Brennverdier: 

Brennverdier

Virkningsgrad: 

Virkningsgrad

authorStream Live Help