chapter3

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

บทที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง: 

บทที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง โดย อ.ธนพรรณ กุลจันทร์

Slide2: 

บรรณานุกรม (Bibliographies)- รวบรวมรายการสารสนเทศต่างๆ ที่มีการจัดทำ ดรรชนี (Indexes) - รวบรวมรายการบทความ ข้อเขียน ที่ตีพิมพ์ใน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม วีดีโอ สารานุกรม (Encyclopedia) - รวบรวมความรู้ทุกสาขาวิชาการขั้นพื้นฐาน ในลักษณะบทความ รายปี, สมพัตสร (Yearbook, Almanac) – เหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา พจนานุกรม (Dictionaries) - ความหมายของคำ และการใช้คำในด้านอื่นๆ

Slide3: 

อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) - ประวัติบุคคล สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) - ให้ข้อเท็จจริงด้านภูมิศาสตร์ นามานุกรม (Directories)-แหล่งที่อยู่ หรือที่ตั้งขององค์กร สถาบัน และบุคคล คู่มือ (Handbooks) - ความรู้เบ็ดเตล็ด และคู่มือปฏิบัติต่าง ๆ

Slide4: 

+:: Waiting ::+

1. บรรณานุกรม (Bibliographies): 

1. บรรณานุกรม (Bibliographies) ระบบให้ความช่วยเหลือแก่เรือที่ประสบ อันตราย และฝุ่นละอองที่เป็นอันตราย. (ฟิลม์ภาพยนตร์) กรุงเทพ, สำนักข่าวสาร อเมริกัน . F123 มธ ระพีพรรณ เกตุจินากุล. ทฤษฏีสถิติ 1 (Theory of Statistic 1) กรุงเทพ, มหา- วิทยาลัยรามคำแหง, 2526. 149 หน้า. 519.9 มศว หนังสือบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือบรรณานุกรมแห่งชาติ

Slide6: 

บรรณานุกรมหนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัยคอร์แนล Other Names: Buron, Larry. Jerome Levy Economics Institute. Series: Working paper (Jerome Levy Economics Institute) ; no. 60. Notes: "July 1991." Includes bibliographical references (p. 19). Location: Olin Library Call Number: Oversize HC110.P6 H389 1991+ Status: Not Charged Author/Creator: Haveman, Robert H. Title: Who are the truly poor?: patterns of official and net earnings capacity poverty, 1973-1988 / by Robert Haveman and Larry Buron. Published: Annandale-On-Hudson, N.Y. : Jerome Levy Economics Institute, Bard College, [1991] Description: 19, [16] p. ; 28 cm. Subject(s): Poverty--United States--Measurement.

Slide7: 

2. ดรรชนี (Indexes) ดรรชนีวารสาร เช่น ดรรชนีวารสารไทย Readers’ Guide Literature ดรรชนีหนังสือพิมพ์ เช่น ดรรชนีหนังสือพิมพ์ไทย ดรรชนีรวมเรื่อง รวมทั้งวารสารและหนังสือพิมพ์

Reader’s Guide to Perodical Literature: 

Reader’s Guide to Perodical Literature FREEDOM OF SPEECH see also Freedom of the press Libel and slander Antitrust cops shouldn’t police free expression. M. France. il. Business Week no3668 p88 F 14 2000 Dissing John Rocker [question whether baseball +:: Page 45 ::+

Slide9: 

Psychology Abstract Marriage & Family 26982. Chapman, Judy J. et al. (Vanderbilt U) Concerns of breast-feeding mothers from birth to 4 months. Nursing Research. 1985 (Nov -Dec), Vol 34(6), 374-377. 34 primipara and 16 multiplara 135 yr old mothers were studied, using nursing notes, for concerns about breastfeeding. Concerns included a Jequa’c amount of milk, sore nipples, frequency of breast feeding, infant having apreferred breast, and pumping for and savingmilk. Continuity of care for mothers of infants from birth to 4 months is recommended. บรรณานุกรม สาระสังเขป

Slide10: 

3. สารานุกรม (Encyclopedia) The New Encyclopidia Britannica Endcyclopedia Americana สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน

Slide11: 

3. สารานุกรม (Encyclopedia) Black Hole Black Hole, a region where gravity is so strong that nothing that enters it not even a light ray can escape. Such a region is produced when a body undergoes total gravitational collapse. According to the theory of general relativity, in the gravitational collapse of a spherical body all the matter making up the body falls to its center, thereby making the gravitational field at the center infinitely strong. As a result, any particle or light ray that comes within a certain distance, R, of the.....

Slide12: 

4. รายปี, สมพัตสร (Yearbook, Almanac)

Slide13: 

มี 3 ประเภท คือ รายปีสารานุกรม (Encyclopedia Annuals) รายปีสรุปย่อ (Current Survey) สมพัตสร (Almanacs)

The World Almanac and Book of Facts : 

The World Almanac and Book of Facts QUICK REFERENCE INDEX ABBREVIATIONS, POSTAL................................................ 565 JUDICIARY, U.S.................................................................539 - 596 ACADEMY AWARDS...........................................................332 -335 LABOR UNION DIRECTORY...........................................179 - 180 ACTORS AND ACTRESSES ..............................................361 - 376 LANGUAGE .......................................................................568 - 577 ADDENDA, CHANGES ..........................................................31 LATITUDE, LONGITUDE & ALTITUDE OF CITIES .....292 - 293 ABBREVIATIONS, POSTAL................................................ 565 ACADEMY AWARDS...........................................................332 -335 ACTORS AND ACTRESSES...............................................361 - 376 ADDENDA, CHANGES ........................................................31

Slide15: 

5. พจนานุกรม (Dictionaries) Webster’s Third New International Dictionary of the English Language พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน The New Model English-Thai Dictionary พจนานุกรมไทยคำพ้อง

Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary: 

Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary white ant white ant Loosely, a termite. whit bait (hwit/bat) n. The young of various fishes, esp. of sprat and her butter, whole white sale A sale of sheets, towels, etc., at reduced prices. white sauce A sauce made of คำนำทาง (Inside guide words)

Slide17: 

6. อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries)

www.biography.com: 

www.biography.com Asimov, Isaac 1920 -- 1992 Author. Born January 2, 1920 to middle-class Jewish parents in Petrovichi, Russia (then part of the Smolensk district in the Soviet Union). His family immigrated to the United States in 1923, settling in Brooklyn, New York, where they owned and operated a candy store. In 1934, while attending Boys High School of Brooklyn, Asimov published his first story, "Little Brothers," in the school newspaper. A year later he entered Seth Low Junior College, an undergraduate college of Columbia University. He transferred to the main campus in 1936, where he switched his major from biology to chemistry. During the next two years Asimov's interest in history grew and he read numerous books on the subject. He also read science fiction magazines and wrote stories. His first professionally published story, "Marooned off Vesta," appeared in Amazing Stories in 1939. Asimov graduated from Columbia University with a B.S. in chemistry in 1939. He later earned an M.A. and Ph.D. After serving in World War II, Asimov became an instructor at Boston University School of medicine.

7. สารสนเทศอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources): 

7. สารสนเทศอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) 1. อักขรานุกรมทางภูมิศาสตร์ (Gazetteers) 2. แผนที่ (Atlases) 3. คู่มือนำเที่ยว (Travel Guides)

หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: 

หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปลาแปบ เขา ใน ต. จระเข้เผือก อ.เมืองฯ จ.กาญจณบุรี สูง 184 ม. ปลายกลัด ตำบล ขึ้น อ. บางซ้าย จ.อยุธยา มีคลองชื่อนี้ ไหลลง ค.ปลายนา ในตำบลเดียวกัน ยาว 5 กม. มีน้ำตลอดปี ค.รางจระเข้ก็เรียก

Goode's World Atlas: 

Goode's World Atlas Page Name Pronunciation Region Lat Long 186 Thabazimbi ....... S. Afr. 24.36 S 27.22 E 156 Thailand ....... Asia 16.30 N 101.00 E

Rand McNally New Cosmopolitan World Atlas : 

Rand McNally New Cosmopolitan World Atlas Great Salt, Lake, Utah B 3 119 Hudson Bay, Con. D15 67 Kanasa, States, U.S. 2,178,611 C 8 76, 93

Slide23: 

8. นามานุกรม (Directories)

Siam Directory: 

Siam Directory PAN PACIFIC TOUR CO., LTD 392/3 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Tel. 391-6236, 391-5019 Telex: 82812 SERICILD TH Manageing Director: Udom Certchitanon Nature of Business :Tour&Travel

9. คู่มือ (Handbooks, Manuals): 

9. คู่มือ (Handbooks, Manuals) 1. คู่มือ (Handbook หรือ Companions) จัดทำรวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยสรุป 2. คู่มือปฏิบัติการ (Manuals) จัดทำเพื่อแนะแนวทางการทำงาน เช่น คู่มือการทำรายงาน 3. รวมเรื่องเบ็ดเตล็ด (Compendiums) จัดทำรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแรกในเมืองไทย วันสำคัญของไทยและโลก Guinness Book of Records, และ Award, Honors and Prize เป็นต้น 4. อธิบายเฉพาะเรื่อง (Digests) ให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างย่อๆ เฉพาะแนวทางหรือโครงเรื่อง เช่น Readers’ Digest

สรุป การใช้งาน ถ้าต้องการค้นเรื่อง “พันธุกรรม” จะหาข้อมูลจาก: 

สรุป การใช้งาน ถ้าต้องการค้นเรื่อง “พันธุกรรม” จะหาข้อมูลจาก อักขรานุกรมชีวประวัติ - ให้เกี่ยวกับ บุคคล ที่ค้นคว้าหรือเกี่ยวข้องใน เรื่องพันธุกรรม พจนานุกรม - ให้ คำอธิบาย เกี่ยวกับคำว่า พันธุกรรม สารานุกรม - ให้ เนื้อเรื่อง เกี่ยวกับพันธุกรรมอย่างสังเขป หนังสือรายปี - ให้เรื่องราวหรือ ข้อมูล ใหม่ ๆ วารสาร - ให้บทความ ข้อมูลใหม่ ล่าสุดที่กำลังเป็นที่สนใจ หนังสือ - ให้ เนื้อหา อย่างละเอียด

Slide27: 

+:: The End ::+

authorStream Live Help