Evolutie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Evolutie

Darwinisme De theorie van Charles Darwin (1809 - 1882) gepubliceerd in 1859 in zijn boek 'The origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life'. : 

Darwinisme De theorie van Charles Darwin (1809 - 1882) gepubliceerd in 1859 in zijn boek 'The origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life'. Feiten Ieder organisme produceert meer nakomelingen dan er uiteindelijk in leven blijven. Normaal blijft de populatiegrootte constant. De hulpbronnen zijn onvoldoende voor alle nakomelingen. Ieder individu is uniek en verschilt van de anderen (variatie). Sommige individuele variaties zijn erfelijk. Conclusies Struggle for life Natural selection Dit kan na vele generaties aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe soorten (evolutie). Nu: neodarwinisme = Darwinisme + genetica

Uitgelicht : 

Uitgelicht Variatie in erfelijke eigenschappen Geslachtelijke voortplantingRecombinatie van bestaande genenMutatiePlotselinge verandering in genotype Natuurlijke selectie Individuen die het best zijn aangepast aan het milieu hebben de grootste over-levingskans = survival of the fittest. Gunstige genen leidt tot veel overlevenden en zich voortplantende nakomelingen. Evolueren Mutanten blijven voortbestaan en het oorspronkelijke genotype sterft uit.

Soortvorming : 

Soortvorming

Darwinvinken : 

Darwinvinken Een bekend voorbeeld van het ontstaan van nieuwe soorten zijn de Darwinvinken op de Galapagoseilanden. Eens allen afkomstig van het vaste land van Zuid-Amerika. Snavels aangepast aan het beschikbare voedsel van het eiland waarop ze leven. Doordat de vinken van de verschillende eilanden zich niet meer onderling voortplanten ontstaan uit de verschillende populaties verschillende soorten.

Slide 6: 

Argumenten voor evolutie

Fossielen : 

Fossielen Versteende overblijfselen van organismen Afdrukken van organismen in gesteente Resten organisme in o.a. ijs, barnsteen en teerputten Fossielen leren ons Dat soorten ontstaan en uitgestorven zijn Hoe ouder het fossiel, hoe eenvoudiger de soort Ouderdomsbepaling fossiel Halfwaardetijd isotopen, bijv. 14C Gidsfossielen Geologische tijdsbepaling

Slide 8: 

1. Dier gaat dood 2. Dier bedekt met zand en klei 3. 10.000-en jaren voorbij 4. Permineralisatie = door chemische reactie omgezet in mineralen/gesteente 5. erosie 6. exposure

Slide 9: 

Grijpen Graven Sturen Vliegen Homologe organen Overeenkomst in bouw + embryonale ontwikkeling (i.t.t. analoge organen: overeenkomst in functie en niet in verwantschap). Verschillen ontstaan door aanpassing aan verschillende milieus

Rudimentaire organen : 

Rudimentaire organen Door aanpassingen aan verschillende milieu’s hebben organen van de oorspronkelijke voorouders hun functie verloren. Voorbeelden Staartwervels, appendix, Muscularis plantaris en verstandskies bij de mens Pootresten (reuzen)slangen Restanten bekken walvis M.plantaris

Slide 11: 

Overeenkomsten in processen Bijvoorbeeld mitose en meiose Overeenkomsten in moleculaire structuur Bijvoorbeeld DNA en eiwitten Overeenkomst in embryonale ontwikkeling In eerste stadia bij gewervelden is vrijwel geen onderscheid te maken Alle argumenten voor evolutie maken het aannemelijk dat alle huidige soorten afstammen van een gemeen-schappelijke voorouder.

Slide 12: 

1 2 3 4 5 6

Argumenten tegen evolutie : 

Argumenten tegen evolutie Ontstaan van eerste levensvormen (biogenese) Ontbreken van fossielen (sprongsgewijze evolutie?) Nog veel veronderstellingen (valse fossielen, etc.)

Ontstaan bouwstenen van leven : 

Ontstaan bouwstenen van leven Miller demonstreerde in 1953 dat aminozuren kunnen ontstaan wanneer elektrische lading door een gasmengsel gaat zoals de oeratmosfeer was. Oeratmosfeer N2, H2O, CO, H2, H2S en CH4 (geen O2) Oeroceanen Opgeloste metaalionen, fosfaten, zwavel en silicaten. Energie Uv-straling, elektrische ontlading, radioactieve straling en geothermische warmte.

Ontstaan van complexere cellen : 

Ontstaan van complexere cellen De endosymbiosetheorie geeft een verklaring voor het ontstaan van organellen. Argumenten voor de endosymbiosetheorie Kernmembraan is dubbel membraan met kernporiën Mitochondriën en chloroplasten bezitten een eigen DNA-molecuul Bij celdeling delen mitochondriën en chloroplasten zich zelfstandig

Evolutie volgens de Simpsons : 

Evolutie volgens de Simpsons

Om over na te denken : 

Om over na te denken Het doel van de evolutie is het ontstaan van de mens. De mens stamt af van de aap. Door evolutie zit de mens ideaal in elkaar. Evolutie leidt tot een steeds grotere complexiteit. Evolutie is onomkeerbaar. De evolutie van de mens is voltooid. Elke evolutionaire verandering komt door natuurlijke selectie tot stand. Extinctie van soorten is een natuurlijk proces in de evolutie. Evolutie leidt tot maximale aanpassing. De linker grafiek geeft sprongsgewijze evolutie weer.

Links : 

Links Creationisme en evolutie Opdracht fictieve kalender: van big bang tot mens

authorStream Live Help