Ecologie | Invloed van de mens

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

De invloed van de mens op de ecologie

Comments

Presentation Transcript

ECOLOGIE | invloed van de mens : 

ECOLOGIE | invloed van de mens Vermesting Overbemesting op landbouwgrond Uitspoeling van voedingszouten

EutrofiëringHet voedselrijker worden van (vooral) oppervlaktewater : 

vermesting veel kroos en algen minder licht in water groene kleur (waterbloei) troebel water algen sterven snel snoek vindt prooi niet veel brasem minder watervlooien meer algen meer reducenten minder zuurstof dieren sterven meer reducenten minder zuurstof EutrofiëringHet voedselrijker worden van (vooral) oppervlaktewater Water kan gaan stinken door H2S wat ontstaat door anaerobe rottingsbacterien

Slide 6: 

Verzuring Daling van pH van bodem en oppervlakte water Zuurvormende stoffen: ammoniak, stikstof- en zwaveloxiden Gevolg zure regen  planten en dieren sterven

Slide 7: 

Verdroging Daling van het grondwaterpeil door oppompen van water

Slide 8: 

Kaalkap Ontbossing voor bouw- en weidegrond, brandhout en hardhout Leidt tot: verwoestijning en erosie Gevolgen: overstromingen en beperkte levensduur cultuurgrond

Slide 9: 

Versnippering Ecosystemen worden in steeds kleinere stukken verdeeld Soorten (m.n. dieren) kunnen zich minder makkelijk verplaatsen Natuurlijk evenwicht is labieler in kleiner ecosysteem

Slide 10: 

Mens en milieu Vervuiling Uitputten van voorraden (verschraling) Vernietigen genenpools Uitsterven geneeskrachtige planten Invoeren exoten

authorStream Live Help