п. 44 Наукова й освітня діяльність автор Бойко Андрій

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 44

Comments

Presentation Transcript

Найбільші технополіси світу:

Географія, 9 клас Бойко Андрій, 9-Б 1

Найбільші технополіси світу:

Наукова й освітня діяльність РОЛЬ НАУКИ Й ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ

Найбільші технополіси світу:

Пізнання про науку та освіту Бойко Андрій, 9-Б 3

Найбільші технополіси світу:

РОЛЬ НАУКИ Й ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ Наука та освіта є важливою складовою розвитку будь-якої держави. Вони є невід’ємною частиною діяльності людини, допомагають їй розвиватися і знаходити нові шляхи у вирішенні багатьох питань і розв’язанні проблем. Будь-яке відкриття прямо чи опосередковано формується через науку й освіту. У сучасному суспільстві дуже важлива роль науки. Бойко Андрій, 9-Б 4

Найбільші технополіси світу:

Структура освіти України Бойко Андрій, 9-Б 5

Найбільші технополіси світу:

Джерела фінансування освіти та науки в Україні Бойко Андрій, 9-Б 6

Найбільші технополіси світу:

Освіта України Рівень освіти населення є одним з головних показників добробуту країни. Освіта сама для себе готує професійних працівників — викладачів і вчителів. Освітянська праця стала однією з наймасовіших видів людської діяльності. У світі в освітньому процесі беруть участь одночасно май- же 1 млрд учнів і 50 млн педагогів. В Україні недостатнім є охоплення дітей дошкільними закладами. Бойко Андрій, 9-Б 7

Найбільші технополіси світу:

Освіта України Спостерігається постійне скорочення чисельності учнів ліцеїв і коледжів. Проблемою є велика кількість ВНЗ, які не здатні якісно підготувати нові кадри (лише 10 вищих начальних закладів України з 846 відзначають у міжнародних рейтингах). Здобутий фах не забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці. Унаслідок цього молоді фахівці наймаються на роботу не за спеціальністю або стають безробітними. Бойко Андрій, 9-Б 8

Найбільші технополіси світу:

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ Й НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Основним продуктом цієї сфери є освітні послуги — система знань, інформації, умінь і навичок, які використовують для задоволення різноманітних освітніх потреб особистості, суспільства й держави. До особливостей освітніх послуг належать їхня невідчутність, невіддільність від їхнього безпосереднього виробника, неможливість їхнього зберігання і транспортування, мінливість. Бойко Андрій, 9-Б 9 Світові можливості Республіка Корея спрямовує на наукові дослідження 58, Японія — 143, Китай — 226 США — 497 млрд дол . США.

Найбільші технополіси світу:

Вартість освітньої послуги Послуги за своїм економічним змістом не відрізняються від матеріально-речових продуктів. Вони, як і товари, слугують задоволенню потреб людини й мають споживчу вартість. Вартість освітньої послуги визначають за витратами на її надання. Головними в навчально-виховному процесі є викладачі. Отже, характерна ознака сфери освіти — це висока частка витрат їхньої кваліфікованої праці. Бойко Андрій, 9-Б 10

Найбільші технополіси світу:

Бойко Андрій, 9-Б 11

Найбільші технополіси світу:

Наука в Україні Наука включає фундаментальні та прикладні дослідження, а також дослідно-конструкторські розробки. Фундаментальні дослідження мають пошукове спрямування, у процесі їхнього проведення зростає обсяг об’єктивних знань . Наприкінці X ІХ ст. велика увага приділялась вивченню суспільних явищ і людини , що визначає особливу роль відповідних напрямків науки. Результати фундаментальних досліджень зазвичай не можна відразу застосувати в техніці , економіці та інших сферах життєдіяльності . Бойко Андрій, 9-Б 12

Найбільші технополіси світу:

НАЙВІДОМІШІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ Наукові дослідження в Україні вперше почали набувати систематичного характеру зі створенням і розвитком Львівського університету (1661 р.). Значного розвитку наука в Україні набула в ХІХ ст., коли було засновано Харківський (1804 р.), Київський (1834 р.) і Одеський (1865 р.) університети, які стали науковими центрами України. Визначальним етапом у розвитку науки стало створення в 1918 р. Української академії наук (згодом ВУАН, АН УРСР, нині НАН України). Найбільшою науковою організацією в України є НАН України з її 160 науковими установами (2016 р.). Потужними науковими центрами є національні університети . Бойко Андрій, 9-Б 13

Найбільші технополіси світу:

В Україні також створено технопарки. Більшість із них засновано на базі науково-дослідницьких установ НАН України та зосереджено в головному науковому центрі держави — м. Києві. Харківський технопарк «Інститут монокристалів» створено в червні 2000 р. на базі однойменного науково-технічного концерну НАН України, технопарк «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона», технопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка» — на базі Інституту фізики напівпровідників НАН України в Києві та ін. Бойко Андрій, 9-Б 14

Найбільші технополіси світу:

Бойко Андрій, 9-Б 15

Найбільші технополіси світу:

КРАЇНИ З ВИСОКОРОЗВИНЕНИМ НАУКОВО-ОСВІТНІМ СЕКТОРОМ Отримані в прикладних дослідженнях і проектно-конструкторських розробках нові знання, винаходи та вперше освоєні високотехнологічні процеси також стають товаром. Вони фіксуються патентами, що засвідчують авторство та виключне право на них. Їхнє використання здійснюється шляхом продажу ліцензій, покупка яких може обійтися дешевше від виконання відповідних наукових розробок власними силами. У результаті формується єдиний світовий науково-технічний простір. Бойко Андрій , 9-Б 16

Найбільші технополіси світу:

У загальносвітовому масштабі лише кілька країн здійснюють суттєвий вплив на світову науку й володіють потужною та добре фінансованою науково-технічною базою, у т.ч . й Україна. Водночас висока частка населення світу не має доступу до шкільної освіти й ще більша не має вищої освіти, що зумовлює їхнє соціально-економічне відставання в розвитку. Найрозвиненіші в науково-освітньому відношенні країни світу — США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія. На них припадає більш як 80% патентів у найсучасніших напрямах досліджень. Безперечним лідером є США. Тому в США науковий персонал за чисельністю перевищує кількість зайнятих у виробництві автомобілів. Бойко Андрій, 9-Б 17 Відкриваємо Україну Науковці Інституту гідромеханіки НАН України Розробили , випробували , запатентували та впровадили в медичну практику у 2016 р. унікальний фоноспірографічний комп’ютерний комплекс «КоРА-03М1».

Найбільші технополіси світу:

ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ. ТЕХНОПОЛІСИ Для технопарків характерна дослідно-виробнича спрямованість, тобто їхня особливість — експериментальне, дрібносерійне виробництво. Технопарки набули значного розвитку в ЄС, де вони відіграють важливу роль у модернізації промисловості. Міст науки у світі дуже багато. Найбільш відомі з них — Рейлі в США, Цукуба в Японії, Софія- Антиполіс у Франції, Дубна в Росії. Бойко Андрій, 9-Б 18

Найбільші технополіси світу:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Технополіси — японський винахід. У цій країні було розроблено концепцію їхнього створення й механізму функціонування. Вона базується на «трьох китах». По-перше, технополіс має бути «містом-садом», тобто містом з екологічно сприятливою ситуацією, зручним для його жителів. По-друге, — стати справжнім «царством нових технологій». По-третє, необхідна наявність готового до ризику капіталу. Отже, технополіс — це компактне місто, що спеціалізується на розробці й виробництві високотехнологічної продукції, має науково-виробничу, освітню, житлову й культурно-побутову зони, об’єднані навколо наукового центру, що забезпечує неперервний інноваційний цикл на базі наукових досліджень. Головне завдання технополісів — комерціалізація результатів наукових досліджень, тому вони найчастіше спеціалізуються на прикладних дослідницьких роботах. Бойко Андрій , 9-Б 19

Найбільші технополіси світу:

Найб і льші технополіси світу Левен -ла- Нев Софія-Антиполіс Бойко Андрій, 9-Б 20

Найбільші технополіси світу:

Найб і льші технополіси світу Медиконова долина Чжунгуаньцунь Бойко Андрій, 9-Б 21

Найбільші технополіси світу:

Найб і льші технополіси світу Кремнієва долина Індійська Кремнієва долина Бойко Андрій, 9-Б 22

authorStream Live Help