Pr. axentes axentes forestais

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Funcións dos Axentes forestais e Axentes medioambientais de Galiza

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

AXENTES FORESTAIS AXENTES FACULTATIVOS MEDIOAMBIENTAIS DE GALICIA

FUNCIÓNS XERAIS:

FUNCIÓNS XERAIS CUSTODIA, PROTECCIÓN, VIXILANCIA E POLICÍA DOS RECURSOS FORESTAIS, DOS MONTES E DEMAIS BENS FORESTAIS CUSTODIA, PROTECCIÓN, VIXILANCIA E POLICÍA DOS ESPAZOS NATURAIS, DA FLORA E FAUNA SILVESTRE E DOS ANIMAIS DOMESTICOS E SALVAXES EN CAUTIVIDADE INSPECCIÓN CONTROL E POLICÍA EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS, RESIDUOS, VERTIDOS E CONTAMINACIÓN CONTROL, INSPECCIÓN E POLICÍA DOS APROVEITAMENTOS FORESTAIS, CINEXÉTICOS E PISCÍCOLAS VIXILANCIA, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN E DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN DOS INCENDIOS FORESTAIS

RECURSOS FORESTAIS, MONTES E DEMAIS BENS FORESTAIS:

RECURSOS FORESTAIS, MONTES E DEMAIS BENS FORESTAIS CONTROL DE CORTAS Autorizacións Sinalización Xestión Infraccións

CONTROL DE TRABALLOS FORESTAIS:

CONTROL DE TRABALLOS FORESTAIS

ESPAZOS NATURAIS, FLORA E FAUNA SILVESTRE:

ESPAZOS NATURAIS, FLORA E FAUNA SILVESTRE

ANIMAIS DOMESTICOS E SALVAXES EN CAUTIVIDADE:

ANIMAIS DOMESTICOS E SALVAXES EN CAUTIVIDADE Inspección de canceiras Control de microchips Rexistros municipais Cites Lei 1/1993 de protección de animais domésticos e salvaxes en cautividade

PowerPoint Presentation:

LEI DE PESCA DE GALICIA L icenzas , permisos, autorizacións , … M ostraxes , pesca eléctrica, mediccións de caudal, … Guiado de salmón e reo Infraccións DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO C ontrol de cortas e obras en dph e zona de policía CALIDADE DAS AUGAS C ontrol, inspección de fosas sépticas, depuradoras V erquidos contaminantes, lodos, hidrocarburos, orgánicos, … Toma de mostras , actas, denuncias, …

PowerPoint Presentation:

SOLTA DE ANGUIAS DE RETORNO PESCA ELÉCTRICA MEDICCIÓN DE CAUDAL ECOLÓXICO GUIADO DE ESPECIES PISCÍCOLAS

PowerPoint Presentation:

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO VIXILANCIA, INSPECCIÓN, POLICÍA: cortas, obras, informes, …

PowerPoint Presentation:

CALIDADE DAS AUGAS Verquidos , fosas sépticas, depuradoras, … Localización da orixe Toma de mostras , actas, medición de parametros Infraccións , denuncias

RESIDUOS:

RESIDUOS Localización Identificación Actas Denuncias

PowerPoint Presentation:

LEI DE CAZA DE GALICIA Control de autorizacións , licenzas , pezas de caza, …. control e inspección dos cans de caza, microchips, … control de armas, guias , municións ,… envelenamentos , lazos, cepos, furtivos, … infracccións TECORES Sinalización , vedados, refuxios de fauna Subvencións ganchos, axexos , monterías Soltas de especies cinexéticas Danos causados pola fauna salvaxe

PowerPoint Presentation:

INFRACCIÓNS Á LEI DE CAZA DE GALICIA

Control, inspección e policía dos Terreos Cinexeticamente Ordeados:

Control, inspección e policía dos Terreos Cinexeticamente Ordeados Sinalización Solta de especies cinexéticas Artes ilegais de caza

PowerPoint Presentation:

DANOS CAUSADOS POLA FAUNA SALVAXE Inspeccións técnicas de danos de lobo ó gando Inspeccións e certificacións de danos causados por xabaril en cultivos Informes de danos causados por especies cinexéticas atropeladas

PowerPoint Presentation:

INCENDIOS FORESTAIS

PowerPoint Presentation:

VIXILANCIA PREVENCIÓN DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN

PowerPoint Presentation:

INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS INFORMES: superficies, motivacións, puntos de inicio, … AXENTES FORESTAIS XUDICIAIS: atestados, denuncias, detencións

PowerPoint Presentation:

Educación e divulgación ambiental

PowerPoint Presentation:

Grazas ó colectivo de axentes forestais pola súa adicación e traballo na defensa do patrimonio natural e forestal da Galiza

authorStream Live Help