BEL-pregovor

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

/преговор/ Електронен вариант на учебника по български език за 4.клас Издателство БУЛВЕСТ 2000 Адаптирал: Цвета Гергова – ОУ “Неофит Рилски” Велинград Кликни върху заглавието на урока. Глагол Състав на думата Съществително име. Прилагателно име Текст. Изречение

PowerPoint Presentation:

/преговор/ Електронен вариант на учебника по български език за 4.клас Издателство БУЛВЕСТ 2000 Адаптирал: Цвета Гергова – ОУ “Неофит Рилски” Велинград Състав на думата

PowerPoint Presentation:

дума състав звукове представка корен наставка

PowerPoint Presentation:

E зиков кът 1.Думите са съставени от различни части-корен, представка, наставка. Думи с един и същи корен се наричат сродни думи . Те са свързани по смисъл. 2.Корен на думата е общата част в група сродни думи, която ги свързва по смисъл. 3.Представката служи за образуване на нови думи и стои пред корена. 4.Наставката стои след корена и служи за образуване на нови думи. за лед ен представка корен наставка Сродни думи за лед ен, лед , лед ен, лед ник, по лед ица

PowerPoint Presentation:

пре лет я от лет я упр .1 В редицата има две групи сродни думи. Препишете ги в две колонки.Подчертайте корена им. мил ост за глав ие мил вам глав ен Мил а глав а

PowerPoint Presentation:

Упр .2 Коя от думите не е сродна с останалите? Напишете сродни на нея думи. Подчертайте корена им.. гладя гладачка гладен гладък

PowerPoint Presentation:

упр .3 С дадените глаголи и подходящи представки образувайте и напишете нови думи. спя плета гледам пея слушам готвя за- пре - от- по- о- под- раз - съ - в- при- у- над- на- с- 1 група 2 група запея,попея,разпея,надпея заслушам,преслушам,послушам, подслушам,вслушам приготвя, сготвя заспя, преспя,поспя, приспя, успя, наспя заплета,преплета, поплета,разплета,вплета, оплета загледам,прегледам, погледам, огледам, разгледам, съгледам, вгледам, нагледам Соколът с ъ гледа агнето и се спусна като камък надолу.

PowerPoint Presentation:

упр .4 С корена на думите кося, спорт, град, млад, риба,плета и дадените наставки напишете нови думи. В кои от тях може да се допусне правописна грешка? - ка - ист -ар - ост -че - ач кося спорт град млад риба плета косач спортист градче младост рибка, рибар плетка,плетачка

PowerPoint Presentation:

упр .5 Препишете двойките изречения. Подчертайте думите в, във , с , със и първата буква на думите след тях. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград В чашата има вода.Във водата е натопено цвете. В стаята има печка.Във фурната на печката се пече баница. Боряна пристигна в София с влак, а Ели – със самолет. Заекът се храни с морков и със зеле. Във се пише, когата следващата дума започва с в или ф . Със се пише, когато следващата дума започва със с или з .

PowerPoint Presentation:

Упр .6 Препишете изречението, като добавите подходящите думи. с ? със Идва зимата … сняг, … студ, … пързалки. със със , с

PowerPoint Presentation:

Открийте думите с две представки.Една от тях съдържа три представки. Коя е? Лисицата заподскачала около таралежа. От силния вятър крушите изпопадали на земята. Родителите се изпонакарали на децата и ги прибрали вкъщи.

PowerPoint Presentation:

Хайде да поиграем! Сродни думи са тези, които имат един и същи корен. Общата част в група думи, която ги свързва по смисъл, се нарича корен на думата. Сродни думи

PowerPoint Presentation:

намирам мирис смирен мир, мирувам, ……………..

PowerPoint Presentation:

горда високомерен възгордях се горд, горделив, ……………..

PowerPoint Presentation:

дърво вейка разклонение клон, клонак, ……………..

PowerPoint Presentation:

трон диван столар стол, престол, ……………..

PowerPoint Presentation:

длан ръчен ръка, ръкавица, …………….. подарък

PowerPoint Presentation:

клъвна лъвица лавица лъв, лъвски, ……………..

PowerPoint Presentation:

пролет полет летен летя, летище, ……………..

PowerPoint Presentation:

виждам поглед глезен гледам, гледка, ……………..

PowerPoint Presentation:

почва подземие вземам земя, земен, ……………..

PowerPoint Presentation:

върхът върховен вървя връх, връхна, ……………..

PowerPoint Presentation:

глухарче ушен опушен ухо, ушенце, ……………..

PowerPoint Presentation:

чесън Сънчо сънародник сън, сънувам, ……………..

PowerPoint Presentation:

старание старост древен стар, старина, ……………..

PowerPoint Presentation:

Съществително име Прилагателно име Преговор

PowerPoint Presentation:

дума съществително име прилагателно име членуване степенуване

PowerPoint Presentation:

E зиков кът Съществителни имена 1. Когато със същ.име се назовава познат предмет, в края на думата се поставя определителен член. 2.Съществителното име от ж. р. ед.ч., което завършва на т , при членуване се пише двойно тт . 3.Гласните а и ъ в крайна сричка при същ.имена от м.р. ед.ч. се проверява с форми за мн.ч. Ако проверяваната гласна изпада, пише се ъ . Ако се запазва – пише се а . проле т – проле тт а радос т - радос тт а смелос т – смелос тт а челюс т - челюс тт а

PowerPoint Presentation:

E зиков кът Прилагателни имена 1 . Степенуването на прилагателните имена показва, че се сравнява един и същи признак на няколко предмета. 2. Когато прилагателното име от м.р. ед.ч. завършва на –нен , то в женски, среден и в мн.ч. се пише двойно нн. 3.Гласните а и ъ в крайна сричка при прилаг.имена от м.р. ед.ч. се проверява с форми на женски и среден род или на мн.ч. Пише се а , когато проверяваната гласна не изпада. Пише се ъ , когато проверяваната гласна изпада. добър по - добър най - добър стру нен – стру нн а вод ен – вод н а дълги – дъл ъ г мл а ди – мл а д

PowerPoint Presentation:

упр.1 Препишете членуваните съществителни имена. Подчертайте определителния им член. Когато растенията са още малки, градинарят струпва в основата на стъблото им почва, за да расте право нагоре. растенията градинарят основата стъблото

PowerPoint Presentation:

Упр.2 Препишете групите синоними, като ги членувате. Подчертайте еднаквата им правописна особеност. свенливост любезност сръчност прелест срамежливост учтивост умелост хубост - ост

PowerPoint Presentation:

Упр.3 Препишете изреченията, като поправите допуснатите грешки. Какво назовават сгрешените думи? Тигарат е най-голямата дива котка. Бозайниците, които се хранят с други животни, са хишници. С помощта на хобота си слонат поднася хръната и вудата към остата си. В беридбата на ябалката участва цялото ни семеиство. Тиг ъ р ъ т е най-голямата дива котка. Бозайниците, които се хранят с други животни, са хи щ ници. С помощ т а на х о бота си слон ът поднася хр а ната и в о дата към у стата си. В бери т бата на яб ъ лката участва цялото ни семе й ство.

PowerPoint Presentation:

Упр.4 Свържете прилагателното име есенен със съществителните ден, нощ, небе, листа и напишете словосъчетания. Когато прилагателното име от м.р. ед.ч. завършва на –нен , то в женски, среден и в мн.ч. се пише двойно нн. Есе нен ден Есе нн а нощ Есе нн о небе Есе нн и листа

PowerPoint Presentation:

Упр.5 Проверете в правописния речник и препишете вярното. особено – особенно непремено – непременно фино – финно обикновено –обикновено естествено – естественно писмено – писменнно особ ен непреме нен фи н обикнов ен естеств ен писм ен

PowerPoint Presentation:

Упр.6 Открийте грешките на Явор и напишете правилно прилагателните имена в заглавията на любимите му творби. Очилищен звънец Скапоценият плод Децка коледна песен Малкият Хитар Петър У чилищен звънец Ск ъ поцен н ият плод Де тс ка коледна песен Малкият Хит ъ р Петър

PowerPoint Presentation:

Упр.7 Означете разликата във вкуса на плодовете, като степенувате прилагателното име сладък . Напишете изречения. сладка ябълка по-сладка круша най –сладко грозде

PowerPoint Presentation:

Хайде да играем!

На кои ред всички думи са прилагателни имена?:

На кои ред всички думи са прилагателни имена? златист, гълъбов, покрив приказна, пойни,работна весели, веселяци, нежни 1.

PowerPoint Presentation:

В кой ред всички прилагателни имена са в множествено число? бледи, градска, плоски безплатни, кисели,богат безсънни, свещени, летни 2.

PowerPoint Presentation:

Коя редица е без правописни грешки? 3. сърдит, кръгъл, честна,щаслива нощна, звезна, прелесна, лесна писмена,известна, бездънни, радостни

PowerPoint Presentation:

В коя редица по и най са частици за степенуване? 4. по пътеката, по планините, по радиото най обичам, по ми харесва, най ми отива по -мъдър, по -сръчен, най-добър

PowerPoint Presentation:

В кой ред всички прилагателни са образувани с наставки ? 5. сив, бели,слаба детски, приказлив, нощен люти, груба, тъжен

PowerPoint Presentation:

В кой ред всички прилагателни имена са синоними? 6. опасна, безстрашна, рискована весел, засмян, приказлив храбър, смел, юначен

PowerPoint Presentation:

Чии са тези признаци и качества? 7. бързо, ловко, зелено дъхава, виолетова, ситна мъничка, работлива, черна 1 3 2 2 3 1

PowerPoint Presentation:

8. слънчево опасно музикално 1 3 2 2 3 1 С кое съществително име ще свържеш всяко прилагателно име? изпълнение затъмнение начинание

PowerPoint Presentation:

За старанието голямо получаваш “Браво!”

PowerPoint Presentation:

8. слънчево опасно музикално 1 3 2 2 3 1 С кое съществително име ще свържеш всяко прилагателно име? изпълнение затъмнение начинание

PowerPoint Presentation:

Текст. Изречение. /преговор/ Електронен вариант на учебника по български език за 4.клас Издателство БУЛВЕСТ 2000 Адаптирал: Цвета Гергова – ОУ “Неофит Рилски” Велинград

PowerPoint Presentation:

Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград текст повествователен описателен художествен нехудожествен

PowerPoint Presentation:

повествователен текст В него се разказва случка, в която участват различни герои. Отделните моменти в текста са подредени според реда на действията в случката. Преобладават глаголите. 1 2 3 4 Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Подредени ли са моментите според реда на действията в приказката “Съдружници” ?

PowerPoint Presentation:

текст описание В него се разкриват признаци и качества на предмет, животно, растение, лице и др. Преобладават съществителни и прилагателни имена. Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

PowerPoint Presentation:

нехудожествен текст Предават се сведения, знания и други. Не се внушават чувства. художествен текст Читателят си представя това, за което се говори. Внушават се чувства. Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

Упр.1 Определете вида на текста. Кое изречение е излишно? Защо?:

Упр .1 Определете вида на текста. Кое изречение е излишно? Защо? Баба Славка каза на стареца си: - Дядо Славе, иди в гората да отсечеш едно дърво , че да наръшкам огън вкъщи. - Не е ли по-добре да отсечем ябълката?... - Млък !- кресна бабичката.-Тръгвай! Нарами секирата ленивият старец и тръгна между дърветата. - Ще те отсека – проговори дядо Слав. - Брей , цялата гора обиколих, дордето те намеря – и спря пред една тънка, стройна ела с крехки клончета, права като свещ. - Как тъй ще ме сечеш?- разтрепера се елата. – Какво съм ти сторила ? Баща да си ми, дядо Славе, не ме сечи! Ами че аз не съм видяла слънцето! Аз мразя слънцето! Текстът е повествователен. Не е на мястото си изречението: - Ще те отсека – проговори дядо Слав. То трябва да бъде след следващото. Излишно е изречението: Аз мразя слънцето! Смисълът му не отговаря на казаното дотук от елата.

PowerPoint Presentation:

Упр .2 Художествено или нехудожествено е описанието на елата в текста от упр .1? Какви чувства внушава писателят у читателите? Намислете прилагателни имена, които да се отнасят за стареца. Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

PowerPoint Presentation:

Упр .3 Защо Светльо е направил нехудожествено описание на якето? Има ли ненужни изречения в текста? Лельо Маро, намерила ли си едно яке в стаята на втори”А” клас? Как изглежда якето, Светльо ? Ново е, червено, с бяла подплата. Има качулка.Закопчава се с цип, но има и копчета. Малко ми е голямо, но ще го нося и догодина.Много ми топли.В десния джоб има билет за мач. Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

PowerPoint Presentation:

упр .4 Определете вида на изреченията в разговора между героите на текста от упр .1. Ц. Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Дядо Славе, иди в гората да отсечеш едно дърво,че да наръшкам огън вкъщи. Не е ли по-добре да отсечем ябълката?... Млък !- кресна бабичката. Тръгвай! съобщително въпросително подбудително възклицателно подбудително въпросително подбудително съобщително подбудително

PowerPoint Presentation:

Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград Изре-чение възклицателни подбудителни въпросително съобщително

PowerPoint Presentation:

упр .5 От думите съставете и напишете различни видове изречения. прекрасно, е , розата , цвете Розата е прекрасно цвете. /съобщително/ Розата прекрасно цвете ли е? /въпросително/ Розата е прекрасно цвете! /възклицателно/ Пази това прекрасно цвете – розата! /подбудително/

Видове изречения:

Видове изречения Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград

Препишете текста и поставете знаци в края на всяко изречение според вида му.:

Препишете текста и поставете знаци в края на всяко изречение според вида му. Задуха силен вятър ☺ Залюля последната ябълка в клоните ☺ Тя проплака ☺ - Спри, ветре ☺ Искам да остана на дървото ☺ Но вятърът вече я търколи на земята ☺ - Ох, как се ударих ☺ - изохка ябълката ☺ - Какъв беше този ужасен вятър ☺ Защо, защо го направи ☺ До ябълката спря Ежко ☺ Очите му блеснаха ☺ - Не ме доближавай ☺ Не смей да ме докоснеш ☺ - викаше ябълката но Ежко не я чуваше ☺ - Я, вятърът ми е направил подарък ☺ Колко време я чакам тази червенушка ☺ Къде си ветре ☺ Благодаря ти ☺ Но вятърът не го чу ☺ Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград

PowerPoint Presentation:

Задуха силен вятър Залюля последната ябълка в клоните Тя проплака - Спри, ветре Искам да остана на дървото Но вятърът вече я търколи на земята съобщително въпросително подбудително възклицателно съобщително съобщително съобщително съобщително подбудително подбудително Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград

PowerPoint Presentation:

- Ох, как се ударих - изохка ябълката Какъв беше този ужасен вятър Защо, защо го направи съобщително въпросително подбудително възклицателно възклицателно съобщително възклицателно въпросително Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград

PowerPoint Presentation:

До ябълката спря Ежко Очите му блеснаха -Не ме доближавай Не смей да ме докоснеш - викаше ябълката, но Ежко не я чуваше съобщително въпросително подбудително възклицателно съобщително съобщително съобщително подбудително подбудително Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград

PowerPoint Presentation:

-Я, вятърът ми е направил подарък Колко време я чакам тази червенушка Къде си ветре Благодаря ти Но вятърът не го чу съобщително въпросително подбудително възклицателно възклицателно възклицателно въпросително възклицателно съобщително Ц.Гергова ОУ”Н.Рилски” Велинград

Проверка:

Проверка Задуха силен вятър. Залюля последната ябълка в клоните. Тя проплака. - Спри, ветре ! Искам да остана на дървото! Но вятърът вече я търколи на земята. -Ох, как се ударих! - изохка ябълката. - Какъв беше този ужасен вятър! Защо, защо го направи? До ябълката спря Ежко. Очите му блеснаха. -Не ме доближавай! Не смей да ме докоснеш! - викаше ябълката но Ежко не я чуваше. -Я, вятърът ми е направил подарък! Колко време я чакам тази червенушка! Къде си ветре? Благодаря ти ! Но вятърът не го чу.

PowerPoint Presentation:

Глагол Преговор

PowerPoint Presentation:

дума глагол лични местоимения лице време

PowerPoint Presentation:

E зиков кът 1. Глаголът се променя по лице, число и време. 2. Глаголът има форми за първо, второ и трето лице. Лицето на глагола се определя с помощта на личните местоимения . 3.Глаголното действие показва, кога се извършва действието спрямо момента на говоренето. единствено число л. аз пея л. ти пееш л. той пее тя пее то пее множествено число л. ние пеем л. вие пеете л. те пеят пея пях ще пея 4. Спомагателният глагол съм има форми за лице, число и време.

PowerPoint Presentation:

Упр.1 Определете лицето, числото и времето на глаголите в гатанката на Лъчезар Станчев. Аз я бия със ръка, тя не плаче, а поскача ей така. Що е то? бия – плаче- подскача- бия – 1 л. ед.ч сег . вр . плаче- 3 л. ед.ч сег . вр . подскача- 3 л. ед.ч. сег . вр .

PowerPoint Presentation:

Упр.2 Открийте и напишете синоними на глаголите от гатанката. бия – плаче - подскача - бия – удрям, набивам, напляскам, тупам, налагам плаче - реве подскача - подрипва Напишете формите им за минало св.време и бъдеще време в 1л. ед.ч. и 1л мн.ч. бия – бих , ще бия плаче – плаках , ще плача подскача – подскачах, ще подскачам

PowerPoint Presentation:

Упр .3 В кое време, лице и число са глаголите на всеки ред? Препишете текста . С кой ред от глаголи ще го попълните? заобиколи докосна се разгледа надникна обкръжи приближи се забеляза прочете обзе промъкна се погледна взря се Ян Бибиян остана пак сам. …………………….го страшна тишина. Той ……………………до голямата книга, която ……………… на пода, и ……………………. заглавието й. Ян Бибиян остана пак сам. Обкръжи го страшна тишина. Той се приближи до голямата книга, която з абеляза на пода, и прочете заглавието й. Глаголите са в 3 л. ед.ч. мин.св. вр .

PowerPoint Presentation:

Упр.4 Препишете изреченията, като ги попълните с подходящи форми на глагола съм . Аз и сестра ми …….. ученички.Миналата година аз ……. в трети клас, а тя ……. във втори. Догодина ще живеем в друг квартал и ……. в друго училище. Аз и сестра ми сме ученички.Миналата година аз бях в трети клас, а тя беше във втори. Догодина ще живеем в друг квартал и ще бъдем в друго училище.

PowerPoint Presentation:

Упр.5 Редактирайте устно текста. Напишете синоними на означените глаголи. Изрева като мечка един тъмен облак над нивите. Оплаши класовете и те привиха шии надоле .Малките ръботни пчели, коита збираха мет по синорите, пубягнаха към пчелина.Птичките се згушиха растреперени в гнездата си.Милиони едри капки се расипаха над селото. превия - извия, огъна сгушвам се – притискам се, свивам се разсипвам – разливам, пръскам Изрева като мечка един тъмен облак над нивите. У плаши класовете и те пр е виха шии надоле .Малките р а ботни пчели, коита с бираха ме д по синорите, п о бягнаха към пчелина.Птичките се с гушиха ра з треперени в гнездата си.Милиони едри капки се ра з сипаха над селото.

PowerPoint Presentation:

Хайде да се упражняваме!

Подчертайте глаголите в текста. :

Подчертайте глаголите в текста. Просеното зърно въздъхна дълбоко. - Защо въздишаш тъй? – запита го земята. Защото си нямам крилца. Какво ще правиш с тях? Ще се вдигна нагоре и ще се махна оттук.Не искам повече да ти тежа. Земята прихна. Ще се пръсна от смях! На мене онзи бивол, дето върви насам, не ми тежи, че ти ли ще ми натежиш? Биволът беше едър, с големи рога. - Тоя бивол не ми изглежда да е по-тежък от мене!- рече важно просеното зрънце. Просеното зърно въздъхна дълбоко. - Защо въздишаш тъй? – запита го земята. - Защото си нямам крилца. - Какво ще правиш с тях? - Ще се вдигна нагоре и ще се махна оттук. Не искам повече да ти тежа . Земята прихна . - Ще се пръсна от смях! На мене онзи бивол, дето върви насам, не ми тежи , че ти ли ще ми натежиш ? Биволът беше едър, с големи рога. - Тоя бивол не ми изглежда да е по-тежък от мене!- рече важно просеното зрънце.

PowerPoint Presentation:

Препишете глаголите в таблица според времето им. мин.св. вр . 5 сег . вр . 8 бъд . вр . 6

PowerPoint Presentation:

Проверка мин.св. вр . сег . вр . бъд . вр . въздъхна запита прихна беше рече въздишаш нямам искам да тежа върви тежи изглежда е ще правиш ще се вдигна ще се махна ще се пръсна ще ми натежиш

PowerPoint Presentation:

Лице на глагола

PowerPoint Presentation:

Глаголът има форми за първо, второ и трето лице в единствено и множествено число. Лицето на глагола се определя с помощта на личните местоимения . 1 л. - аз ние 2 л. – ти вие 3 л. – той/тя/то те Открийте лицето на глаголите!

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице ИЗКАЧВАМ ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице пързалят ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице снимаше ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице приготвят ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице рисувам ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице строиш ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице подава ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице преглежда ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице разговаряш ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице удряш ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице интервюира ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице съжалявам ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице играем ОТГОВОР

PowerPoint Presentation:

1 лице 2 лице 3 лице тренира ОТГОВОР

authorStream Live Help