prezentacia_realitny_vodicak_5_rocnik

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

REALITNÝ VODIČÁK REALITY BLIŽŠIE K VÁM IV. ROČNÍK:

REALITNÝ VODIČÁK REALITY BLIŽŠIE K VÁM IV. ROČNÍK Mário GLOS © MGM & partners s.r.o.

Obsah:

Obsah Nehnuteľnosti Vlastníctvo List vlastníctva Kataster nehnuteľností Katasterportal Postup pri predaji a kúpe Návrh na vklad Kúpna zmluva NARKS Testovanie Prístup k informáciám 2 REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Partneri projektu: :

Partneri projektu: MGM & partners – realitné centrum Pôsobíme na trhu od roku 1997 Sme členmi NARKS – garancia kvality Patríme do realitnej skupiny MGM GROUP Poskytujeme komplexné služby www.realitymgm.sk www.realitnymakler.com REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Nehnuteľnosť Pod nehnuteľnosťami sa rozumejú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom :

Nehnuteľnosť Pod nehnuteľnosťami sa rozumejú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom Byt Rodinný dom , budova Pozemky Rôzne druhy orná pôda trvalé trávne porasty zastavané plochy a nádvoria záhrady vinice, chmeľnice ovocné sady lesné pozemky vodné plochy ostatné plochy Stavebný pozemok prístupová cesta el. prípojka územný plán REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Vlastníctvo:

Vlastníctvo Každý má podľa Ústavy SR právo vlastniť nehnuteľnosť, avšak z vlastníctva vyplývajú aj povinnosti. Vlastníkom môže byť: Fyzická osoba Právnická osoba Obec Štát Cirkev, atď ... Spoluvlastnícke právo delíme na: Podielové ( vlastníctvo viacerých osôb) Bezpodielové BSM (len medzi manželmi) REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti :

Preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti LV (listom vlastníctva, platnosť 3 mesiace, kolok 8 EUR na právne úkony) www.katasterportal.sk Titul nadobudnutia ( listina na základe ktorej súčasný vlastník nadobudol nehnuteľnosť) Kúpna zmluva Darovacia zmluva Dedičstvo – Notárska zápisnica REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

LIST VLASTNÍCTVA vydáva príslušná správa Katastra a delí sa:

LIST VLASTNÍCTVA vydáva príslušná správa Katastra a delí sa časť A - obsahuje údaje o majetkovej podstate nehnuteľnosti časť B - označuje vlastníkov nehnuteľnosti časť C - označuje ťarchy Poznámka- obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou Vecné bremená – obmedzujú vlastníka v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať Ďalej obsahuje: Územné určenie Príslušnú správu katastra Číslo LV Čas a dátum vyhotovenia Môže obsahovať PLOMBU (prebiehajúce zmeny) REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Kataster nehnuteľností :

Kataster nehnuteľností Je to ucelený informačný systém určený najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, tvoria ho katastrálne operáty usporiadané podľa kat. území Zápis práv do katastra prebieha formou : Vkladu : Je to úkon katastra, prostredníctvom ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam ( všetky tituly nadobudnutia). Záznamu: len evidenčné funkcie, napr. zmena trvalého pobytu, výmaz ťarchy. Poznámkou: zápis do 48 hod, vzťahuje sa na osobu, alebo nehnuteľnosť. Katastrálne konania : Konanie pred príslušnou správou katastra, v ktorom sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, napr. predaj, darovanie, zdedenie nehnuteľnosti. Účastníci konania: Sú účastníci právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zaniknúť, alebo zmeniť sa právo k nehnuteľnosti ( napr. predávajúci a kupujúci pri kúpnej zmluve darca a obdarovaný pri darovacej zmluve) REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

PowerPoint Presentation:

Čo skúma správa katastra v katastrálnom konaní ? platnosť zmluvy či je úkon urobený v predpísanej forme či zmluvná voľnosť resp. právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Prerušenie katastrálneho konania nastane ak: nebol zaplatený správny poplatok, boli chybné zmluvné vzťahy, alebo návrh na vklad, atď Zastavenie katastrálneho konania nastane ak: účastníci konania odstúpili od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad, už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad, účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci s tým súhlasili, v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok, účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

www.katasterportal.sk:

www.katasterportal.sk REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Postup pri kúpe :

Postup pri kúpe Určiť si priority na základe potrieb Vytipovať lokalitu Druh nehnuteľnosti Stanoviť si max. cenu + financovanie Vyhľadávať formou inzercie, na internete Preveriť a zistiť skutočného vlastníka alebo Navštíviť REALITNÚ KANCELÁRIU REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Postup pri predaji:

Postup pri predaji Prieskum trhu a ceny ( cenotvorba) Stanovenie si cieľovej skupiny kupujúcich- marketing predaja Vlastná inzercia ( fotky + text) Vyhľadanie vhodných kupujúcich + preverenie fin. možností Spísanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Spísanie riadnych zmlúv a návrhu na vklad Overenie podpisov u Notára, alebo na matrike Vyhlásenie správcu ( pri bytoch) Podanie na správu katastra alebo Navštíviť REALITNÚ KANCELÁRIU REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Kedy sa kupujúci stáva vlastníkom ?:

Kedy sa kupujúci stáva vlastníkom ? REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners Kupujúci sa stáva vlastníkom podľa katastrálneho zákona až rozhodnutím o povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušnou Správou Katastra. Nie podpisom Zmluvy Nie podaním na Správu katastra Spôsob úschovy financií: Vinkulácia Notárska úschova

Návrh na vklad:

Návrh na vklad Podáva sa písomne a musí obsahovať tieto náležitosti: označenie správy katastra, meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníkov, označenie právneho úkonu (kúpna zmluva, darovacia zmluva), číslo listu vlastníctva, katastrálne územie Najdôležitejšie prílohy k návrhu na vklad : zmluva, resp. listina (2 vyhotovenia pre potreby katastra, overený podpis scudziteľa ) správny poplatok za návrh v podobe kolkových známok ( štandard 66 EUR, zrýchlený vklad 265, 50 EUR) Splnomocnenie ( ak je prípadné ) písomné vyhlásenie správcu o nedoplatkoch ( len pri bytoch) Vzorový návrh na vklad nájdete na našom Facebooku - MGM Realitná kancelária REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Kúpna zmluva je najbežnejší spôsob prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:

Kúpna zmluva je najbežnejší spôsob prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Náležitosti kúpnej zmluvy: Označenie kupujúceho a predávajúceho Presný popis a špecifikácia nehnuteľnosti Kúpna cena Spoluvlastnícke podiely Ťarchy Dátum a miesto Podpisy, predávajúci úradne overený podpis min. na dvoch zmluvách Iné náležitosti ( napr. dátum odovzdania nehnuť .) Vzorovú kúpnu zmluvu nájdete na našom Facebooku - MGM Realitná kancelária REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

NARKS:

NARKS Národná Asociácia Realitných Kancelárií Slovenska , reg. od roku 1998 je profesnou organizáciou združujúcou jednotlivé realitné kancelárie poskytujúce služby v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami a zároveň je organizáciou zastrešujúcou slovenský realitný trh Okolo 180 členov – realitné kancelárie V prípade podozrenia z neprofesionálneho postupu, či porušenia etického kódexu a stanov NARKS jej členom- RK , je možnosť obrátiť sa na asociáciu so sťažnosťou na člena- RK. www.narks.sk REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Testovanie:

Testovanie Prebehne skupinovo písomnou formou na jednotlivých školách Termín testu sa dozviete 7 dní vopred (oznámenie prostredníctvom vášho emailu) Dĺžka testu 40 min. Podklady k príprave Seminár Sylaby ( zaslané na váš email) Cvičný test bude zverejnený len na našom facebooku MGM realitná kancelária. Všetky podklady nájdete na www.facebook.com – MGM realitná kancelária . ( podmienkou je pridanie MGM realitna kancelária medzi priateľov) REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

Prístup k informáciám:

Prístup k informáciám www.realitymgm.sk www.facebook.com – MGM realitná kancelária www.realitnyvodicak.sk ( sprístupnená pre verejnosť po 20.4.2011) reality@realitymgm.sk 0910 86 11 86 REALITNÝ VODIČÁK s realitným centrom MGM & partners

www.realitnymakler.com:

www.realitnymakler.com

www.facebook.com:

www.facebook.com

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM:

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

authorStream Live Help