TT02_Nguyễn Đức Tân.ppt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

GIỚI THIỆU TOP 20 GIỚI THIỆU BẢN THÂN GIỚI THIỆU BẢN THÂN GIỚI THIỆU TOP 20 GIỚI THIỆU TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP

Slide2:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 1 Số 1 Số 1 Số 1 Số 1 Số 1 Số 1 - Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa - Ngày sinh : 09/11/1996 - Lớp : ĐH Tiểu học - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.69 - Xếp hạng tốt nghiệp : Xuất sắc

Slide3:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 2 Số 2 Số 2 Số 2 Số 2 Số 2 Số 2 - Họ và tên : Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ngày sinh : 15/04/1996 - Lớp : ĐH Tiểu học - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.68 - Xếp hạng tốt nghiệp : Xuất sắc

Slide4:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 3 Số 3 Số 3 Số 3 Số 3 Số 3 Số 3 - Họ và tên : Ngô Thị Út Phương - Ngày sinh : 30/10/1995 - Lớp : ĐH Tiểu học - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.65 - Xếp hạng tốt nghiệp : Xuất sắc

Slide5:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 4 Số 4 Số 4 Số 4 Số4 Số 4 Số 4 - Họ và tên : Lương Thị Mai Anh - Ngày sinh : 13/06/1990 - Lớp : ĐH Tiểu học - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.61 - Xếp hạng tốt nghiệp : Xuất sắc

Slide6:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 5 Số 5 Số 5 Số 5 Số 5 Số 5 Số 5 - Họ và tên : Thân Thị Kim Anh - Ngày sinh : 28/09/1996 - Lớp : ĐH Tiểu học - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.53 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide7:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 6 Số 6 Số 6 Số 6 Số 6 Số 6 Số 6 - Họ và tên : Phan Thị Thương - Ngày sinh : 08/10/1995 - Lớp : ĐH Tiểu học - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.53 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide8:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 7 Số 7 Số 7 Số 7 Số 7 Số 7 Số 7 - Họ và tên : Tạ Thị Anh - Ngày sinh : 02/07/1996 - Lớp : ĐH Mầm non - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.52 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide9:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 8 Số 8 Số 8 Số 8 Số 8 Số 8 Số 8 - Họ và tên : Đào Ngọc Thanh Tâm - Ngày sinh : 21/07/1995 - Lớp : ĐH Mầm non - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.41 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide10:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 9 Số 9 Số 9 Số 9 Số 9 Số 9 Số 9 - Họ và tên : Chu Thị Duyên - Ngày sinh : 20/10 /1996 - Lớp : ĐH Mầm non - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.34 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide11:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 10 Số 10 Số 10 Số 10 Số 10 Số 10 Số 10 - Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hoài - Ngày sinh : 18/03/1996 - Lớp : ĐH Mầm non - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.33 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide12:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 11 Số 11 Số 11 Số 11 Số 11 Số 11 Số 11 - Họ và tên : Nguyễn Thế Hiếu - Ngày sinh : 26/08/1996 - Lớp : ĐH Vật lý môi trường - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.56 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide13:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 12 Số 12 Số 12 Số 12 Số 12 Số 12 Số 12 - Họ và tên : Phạm Thị Thanh - Ngày sinh : 27/12/1996 - Lớp : ĐH Vật lý môi trường - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.28 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide14:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 13 Số 13 Số 13 Số 13 Số 13 Số 13 Số 13 - Họ và tên : Phùng Tiến Thông - Ngày sinh : 23/06/1989 - Lớp : ĐH Văn – Truyền thông - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.55 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide15:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 14 Số 14 Số 14 Số 14 Số 14 Số 14 Số 14 - Họ và tên : Chúc Thị Mai - Ngày sinh : 01/12/1996 - Lớp : ĐH Văn – Truyền thông - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.51 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide16:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 15 Số 15 Số 15 Số 15 Số 15 Số 15 Số 15 - Họ và tên : Trần Thị Lan - Ngày sinh : 25/11/1996 - Lớp : ĐH Văn – Truyền thông - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.46 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide17:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 16 Số 16 Số 16 Số 16 Số 16 Số 16 Số 16 - Họ và tên : Phạm Thị Lê Hương - Ngày sinh : 18/09/1996 - Lớp : ĐH Văn – Truyền thông - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.36 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide18:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 17 Số 17 Số 17 Số 17 Số 17 Số 17 Số 17 - Họ và tên : Trần Thị Thúy Hoan - Ngày sinh : 20/09/1996 - Lớp : ĐH Khoa học môi trường - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.36 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide19:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 18 Số 18 Số 18 Số 18 Số 18 Số 18 Số 18 - Họ và tên : Đặng Thị Phương - Ngày sinh : 13/08/1996 - Lớp : ĐH Khoa học môi trường - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.35 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide20:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 19 Số 19 Số 19 Số 19 Số 19 Số 19 Số 19 - Họ và tên : Khúc Thị Thảo Hiền - Ngày sinh : 11/07/1996 - Lớp : ĐH Quản lý đất đai - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.59 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

Slide21:

TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TISHC TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP TOP 20 SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Số 20 Số 20 Số 20 Số 20 Số 20 Số 20 Số 20 - Họ và tên : Trần Thị Kim Anh - Ngày sinh : 28/02/1996 - Lớp : ĐH Văn – Truyền thông - Điểm xếp loại tốt nghiệp : 3.48 - Xếp hạng tốt nghiệp : Giỏi

authorStream Live Help