Θετικά και αρνητικά Διαδικτύου

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Αξιοποίηση Διαδικτυακών Εφαρμογών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση»:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ « Αξιοποίηση Διαδικτυακών Εφαρμογών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση » ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του διαδικτύου στην εκπαίδευση Γκουζιώτη Ηλιάννα (Α.Μ. 217355) Ευσταθοπούλου Στυλιανή (Α.Μ. 217357) Καραθανάση Χρυσάνθη (Α.Μ. 217360) Μπουγάνης Κωνσταντίνος (Α.Μ. 217370)

Σκοπός:

Σκοπός Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης του διαδικτύου στην εκπαίδευση, τα οποία εξετάζονται τόσο από την πλευρά της ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα 1. Τι είναι το διαδίκτυο; 2. Το διαδίκτυο στην εκπαίδευση 3. Ενσωμάτωση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία 4. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 5. Συνδυαστική μάθηση 6. Βιβλιογραφία

1. Τι είναι το διαδίκτυο;:

1. Τι είναι το διαδίκτυο; Το internet ή διαδίκτυο είναι ένα αχανές δίκτυο υπολογιστικών συστημάτων που συνδέονται μεταξύ τους ή ένα σύνολο μικρότερων διασυνδεδεμένων δικτύων μέσω του οποίου επιτρέπεται διέλευση ψηφιακών δεδομένων και γίνεται εφικτή η επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες (Καράμηνας, 2006).

2. Το διαδίκτυο στην εκπαίδευση:

2. Το διαδίκτυο στην εκπαίδευση Τι επιφέρει η αλλαγή;

Slide6:

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους (1/ 4 ) : Με την ενσωμάτωση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την ενσωμάτωση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία η τυπική διδασκαλία παραμένει το κέντρο του μαθήματος ή του εκπαιδευτικού προγράμματος ενώ αξιοποιούνται διάφορα εκπαιδευτικά διαδικτυακά εργαλεία ( Τζιμογιάννης , 2017).

Slide7:

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους (2/ 4 ) : 2. Με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση Η εκπαίδευση από απόσταση είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης όπου ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε απόσταση από τον εκπαιδευτή. Η εκπαίδευση μπορεί να λάβει πολλές μορφές και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τόπο, χρόνο και ρυθμό εκμάθησης. Η φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή γεφυρώνεται με τη χρήση της τεχνολογίας ( Willis, 1993).

Slide8:

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους ( 3 / 4 ) : 2. Με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση Το είδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο οποίο θα εστιάσουμε είναι το μικτό, δηλαδή ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανήκει στην ηλεκτρονική μάθηση 2.0 αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του web 2.0 (Τζιμογιάννης, 2017, Αναστασιάδης, 2008).

Slide9:

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους ( 4 / 4 ) : 3. Συνδυαστική μάθηση ( Blended learning) Σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη (2017) « Η συνδυαστική μάθηση είναι μια προσέγγιση σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζει α. διαδικασίες παραδοσιακής διδασκαλίας και δικτυωμένης μάθησης από απόσταση, β. διαφορετικά μέσα, τεχνολογίες και πόρους εκπαιδευτικού υλικού και γ. διαφορετικές παιδαγωγικές στρατηγικές». Στόχος της είναι να παρέχει τις πιο αποδοτικές εμπειρίες μάθησης συνδυάζοντας διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης ( Aytac , 2009).

3. Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(1/6):

3. Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(1/6) Πλεονεκτήματα : Άμεση πρόσβαση στην πληροφορία ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Παροχή ισχυρών κινήτρων στους μαθητές, καθώς αποτελεί ευχάριστη διδακτική εμπειρία. Πρόσφατος και επίκαιρος χαρακτήρας των πληροφοριών. Talebian, S., Mohammadi H. M., Rezvanfar A. , 2014 Καραμηνάς Ι., 2001

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(2/6):

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(2/6) Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές σελίδες εκπαιδευτικών πληροφοριών). Εύχρηστες μηχανές αναζήτησης σε συνδυασμό με τις διευκολύνσεις που παρέχει ο σημασιολογικός ιστός ( web 3.0) . Δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού και του ιστορικού. Talebian, S., Mohammadi H. M., Rezvanfar A. , 2014 Τζιμογιάννης , 2017

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(3/6):

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(3/6) Ανεστραμμένη τάξη ( flipped learning). Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Fliipped Learning Network ( https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/ ) : «η αντίστροφη μάθηση είναι η παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία οι άμεσες οδηγίες κατευθύνονται από το χώρο της ομαδικής μάθησης, στον χώρο της μαθητοκεντρικής μάθησης και ο νέος χώρος που προκύπτει, έχει μετασχηματιστεί σε ένα δυναμικό, συνεργατικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης όπου ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τους μαθητές καθώς αυτοί εφαρμόζουν τις έννοιες και συμμετέχουν δημιουργικά στα δρώμενα του μαθήματος».

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(4/6):

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία(4/6) Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ενώ ο χρόνος μέσα στη τάξη αξιοποιείται στη διεκπεραίωση εργασιών (Κανάκη, 2016).

Slide14:

Μειονεκτήματα Υπερπληροφόρηση: μεγάλος όγκος πληροφοριών και έλλειψη αφαιρετικής ικανότητας αποπροσανατολίζουν τον μαθητή. Λογοκρισία: πρόσβαση σε θέματα ακατάλληλα για παιδιά. Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία (5/6) Singhal Μ., 1997

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία (6/6) :

Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία (6/6) Παραπληροφόρηση: εσφαλμένες πληροφορίες δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και σύγχυση στον μαθητή. Η φύση του διαδικτύου: τεχνικές δυσλειτουργίες. Υψηλό κόστος κατάλληλων υποδομών. Talebian, S., Mohammadi H. M., Rezvanfar A. , 2014

4. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (1/3):

4. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (1/3) Παροχή εκπαίδευσης-μάθησης για όλους. Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Δυνατότητα των εκπαιδευόμενων να ακολουθούν τους προσωπικούς τους ρυθμούς μάθησης. Διάδοση πολιτισμικών στοιχείων μέσα από την επικοινωνία με εκπαιδευόμενους διαφορετικής εθνικότητας. Πλεονεκτήματα Posey , G., Burgess , T., Eason , M. & Jones , Y., 2010 Αναστασιάδης, 2008

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (2/3):

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (2/3) Καλύτερη εμπέδωση μέσω εικονικών πειραμάτων, παραδειγμάτων και οπτικοακουστικού υλικού. Χρήση εύχρηστων συστημάτων διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) όπως για παράδειγμα το MOODLE. Δια βίου μάθηση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση από χαμηλού ή μηδενικού κόστους ανοιχτών ηλεκτρονικών μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου πχ MOOCs . Ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες . Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας ώστε ο εκπαιδευόμενος να επωφελείται από το διάλογο. Κανελλόπουλος Α., Κουτσούμπα Μ., 2017 Τζιμογιάννης 2017 Το MOODLE αποτελεί ΣΔΜ ανοιχτού κώδικα. Στοχεύει στη δημιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών μαθημάτων με έμφαση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προωθεί την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων παρέχοντας μια σειρά εργαλείων web 2.0 . Τα MOOCs είναι μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ελεύθερα σε όλους, χωρίς προαπαιτούμενα σε γνωστικό υπόβαθρο. Χρησιμοποιούν μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης και διακρίνονται σε: cMOOCs ( θεωρία κονεκτιβισμού) , xMOOCs (συμπεριφοριστική προσέγγιση), bMOOCs (συνδυασμός) .

Slide18:

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (3/3) Μειονεκτήματα Απουσία διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών. Σχεδόν μόνιμη απουσία της μαθησιακής ομάδας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας(ατομική εκπαίδευση). Υψηλότερες τιμές στα δίδακτρα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αποθαρρύνουν τους μαθητευόμενους. Περιορισμένος αριθμός παροχής πρακτικής άσκησης. Posey , G., Burgess , T., Eason , M. & Jones , Y., 2010

5. Συνδυαστική μάθηση (1/4):

5. Συνδυαστική μάθηση (1/4) Πλεονεκτήματα Επικοινωνία με διαφορετικά σχολεία και πολιτισμούς. Ανάπτυξη κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων. Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ( real time) μέσω chat rooms και τηλεδιασκέψεων (σύγχρονη μάθηση). Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ασύγχρονη μάθηση). Τζιμογιάννης , 2017

5.Συνδυαστική μάθηση (2/4):

5.Συνδυαστική μάθηση (2/4) Πλεονεκτήματα Χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι διδασκαλίας, επιτρέποντας έτσι στο εκπαιδευτικό μοντέλο να προσαρμοστεί στον ιδιαίτερο τρόπο που ο κάθε μαθητής μαθαίνει. Ενισχύεται η αυτενέργεια, η αυτοέκφραση, η αυτοεκπαίδευση και εν τέλει η ενεργή μάθηση Λειτουργεί παρωθητικά και κάνει τη μάθηση ευχάριστη και σχετική με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Kegeyan , 2017 Κεσσανίδης , Παπαελευθερίου , Παπασταματίου , 2009 Bonk, Olson, Wisher, Orvis, 2002

Συνδυαστική μάθηση (3/4):

Συνδυαστική μάθηση (3/4) Ευελιξία στην ολοκλήρωση των εργασιών με τον προσωπικό ρυθμό των μαθητών και άμεση ανατροφοδότηση. Ανάπτυξη ιστολογίου , wikis και e-portfolio. Προώθηση ομαδοσυνεργατικής μάθησης μέσω ανοικτών συνεργατικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών. Μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού και στη διαχείριση της αξιολόγησης των μαθητών. Bonk, Olson, Wisher, Orvis, 2002 Zumor , Refaai , Eddin , Al-Rahman, 2013 Saltan , 2017 Τα ιστολόγια είναι διαδικτυακά περιβάλλοντα ανάρτησης περιεχομένου τα οποία ενημερώνονται συνεχώς από τους διαχειριστές και τους συμμετέχοντες (Τζιμογιάννης, 2017). Τα wikis είναι εφαρμογές web 2.0 που συνδυάζουν τα στοιχεία ενός διαδικτυακού τόπου και ενός κειμενογράφου και επιτρέπουν τη συνεργατική δημιουργία περιεχομένου σε μορφή ιστοσελίδας. Λειτουργούν και ως αποθετήρια πληροφοριών και ως χώροι ηλεκτρονικών συζητήσεων. Το δημοφιλέστερο wiki είναι η wikipedia (Τζιμογιάννης, 2017). Τα e-portfolios συνιστούν την ψηφιακή εκδοχή των φακέλων μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνουν και προβάλλουν εργασίες, πόρους, ατομικές και συλλογικές δημιουργίες. Επιπλέον, τα e-portfolios ενισχύουν τα χαρακτηριστικά αρχειοθέτησης, διαμοίρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων (Τζιμογιάννης, 2017).

Slide22:

Συνδυαστική μάθηση (4/4) Μειονεκτήματα Περιορισμός πλούτου διακινούμενων ιδεών (κακή δομή συζητήσεων, χρήση emoticons και greeklish ). Μακρύ χρονικό διάστημα υλοποίησης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Έλλειψη πλήρους ελέγχου από τον εκπαιδευτικό. Το πρόβλημα στην εφαρμογή της ανάμικτης μάθησης θα προκύψει εάν εφαρμοστεί ανάμικτη μάθηση σε ένα σχολείο ή περιοχή που έχει ασταθή ή ανεπαρκή σύνδεση στο διαδίκτυο. Μη επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων. Zumor , Refaai , Eddin , Al-Rahman, 2013 Saltan , 2017 Kegeyan , 2017 Bonk, Olson, Wisher, Orvis, 2002

Συνδυαστική μάθηση (4/4) :

Συνδυαστική μάθηση (4/4)

Ποιος ο ρόλος του διδάσκοντα; :

Ποιος ο ρόλος του διδάσκοντα; • Παιδαγωγικός: Είναι διαμεσολαβητής ανάμεσα στους σπουδαστές και στα τεχνολογικά περιβάλλοντα και διευκολυντής της μάθησης. • Κοινωνικός: Δημιουργεί εικονικό χώρο για την προώθηση παραγωγικής συζήτησης, την αλληλεπίδραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες. • Διαχειριστικός-Σχεδιαστικός: Διαμορφώνει κατάλληλες διαδικασίες, αναθέτει εργασίες, αναπτύσσει ψηφιακό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης, παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία. • Τεχνικός: Παρέχει οδηγίες και συμβουλές για τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και καθορίζει τις πρακτικές χρήσης των ηλεκτρονικών συζητήσεων • Ερευνητικός: ερευνά μαθησιακές διαδικασίες και πρακτικές για την ανάπτυξη νέας γνώσης στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης Τζιμογιάννης , 2017

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία:

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Αναστασιάδης Π. (2008). Ζητήματα Παιδαγωγικού Σχεδιασμού για την Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Μικτής – Πολυμορφικής – Μάθησης Κοινωνικο-Εποικοδομητική Προσέγγιση. Η Περίπτωση του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Ομογένειας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ). Στο Αναστασιάδης Π. (επιμ.), Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg Καραμηνάς Ι. Γ. (2006). Διδασκαλία και μάθηση με την αξιοποίηση του διαδικτύου: ο ρόλος του εκπαιδευτικού . Αθήνα : Ατραπός Καραμηνάς Ι. (2001). Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για την διδακτική  αξιοποίησή του  στο Δημοτικό Σχολείο . Σύγχρονη Εκπαίδευσ η , τ. 120-121, Σεπ.-Δεκ. 2001, σ. 76-84. Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2018 από https://ejournals.lib.auth.gr/1105-3968/article/view/4516. Κανελλόπουλος Α., Κουτσούμπα Μ. (2017). Συνδέοντας την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, τις Νέες Τεχνολογίες και τις Μορφές Μάθησης. Η περίπτωση των MOOCs. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τα. Χαρτοφύλακα, Σ.Παπαδημητρίου, Α. Αποστολίδου (επιμ.) Πρακτικά 9 ου Διεθνές Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ( σσ. 123-135). Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 2017. Αθήνα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεωε Εκπαίδευσης.

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία:

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Κεκές Ι. Ι., Μυλωνάκου-Κεκέ Η. (2001). Διαδίκτυο ( Internet ) και μάθηση: Οι στρατηγικές για την «πλοήγηση» και η διδακτική τους αξία . Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων ,5 ,92-109. Κεσσανίδης Στ., Παπαελευθερίου Αθ., Παπασταματίου Ν. (2009). Συνδυαστική μάθηση, εργαλείο για τη βελτίωση των μαθησιακών διαφορών . Στο Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, Βόλος, 24-26 Απριλίου 2009. Μπαλτζής Α., Κελεσίδης Ε. (2000). Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Ιδεολογία και κοινωνικοί στόχοι . Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών , 103, 83-105. Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση, Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί . Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Al Zumor A.W.Q., Al Refaai I.K., Eddin E.A.B., Al-Rahman F.H.A. (2013). EFL Students’ Perceptions of a Blended Learning Environment: Advantages, Limitations and Suggestions for Improvement . English Language Teaching, vol. 6, 10, 95-110. Aytac T. (2009). The influence of blended learning model on developing leadership skills of school administrators . UbiCC Journal. Vol.4, 3, 538-543. Bonk C.J., Olson T., Wisher R.A., Orvis K. (2014). Blended Web Learning: Advantages, Disadvantages, Issues, and Considerations . At 18th Annual Conference on Distance Teaching and Learning, Conference Proceedings (p. 55-60), Madison, Wisconsin, 14-16 August 2002.University of Wisconsin System. Kegeyan S.E. (2017). Blended Learning Advantages and Disadvantages. At International Forum on Teaching, Education & Learning, Conference Proceedings (p. 41-46), Paris, France, 31 May 2017. USA: Smashwords, Inc. Posey, G., Burgess, T., Eason, M. & Jones, Y. (2010). The Advantages and Disadvantages of the Virtual Classroom and the Role of the Teacher . Southwest Decision Sciences Institute Conference, March 2-6. Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2018 από http://swdsi.org/swdsi2010/SW2010_Preceedings/papers/PA126.pdf

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Saltan F. (2017). Blended Learning Experience of Students Participating Pedagogical Formation Program: Advantages and Limitation of Blended Education. International Journal of Higher Education, vol. 6, 1, 63-73. Singha l Μ. (1997). The Internet and Foreign Language Education: Benefits and Challenges . The Internet TESL Journa l , Vol. III, No. 6, June 1997. Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2018 από http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html Talebian, S., Mohammadi H. M., Rezvanfar A. (2014). Information and Communication Technology (ICT) in Higher Education: Advantages, Disadvantages, Conveniences and Limitations of Applying E-learning to Agricultural Students in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 152, 300-305. Willis B. (1993). Distance Education: a Practical Guide. Englewood Cliffs, NJ, USA, Educational Technology Publications.

Slide29:

Σας ευχαριστούμε πολύ!

authorStream Live Help