prezentacja biomasa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BIOMASA

Slide 2: 

BIOMASA jest obecnie najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Biomasa jest materią organiczną pochodzenia roślinnego bądź też zwierzęcego, ulega biodegradacji, czyli biochemicznemu rozkładowi związków organicznych na prostsze składniki chemiczne.

Slide 3: 

ZALETY BIOMASY nieszkodliwa dla środowiska; posiada zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2) uwalnianego podczas spalania biomasy, oraz niższa, w porównaniu do paliw kopalnych, emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i oczywiście tlenku węgla (CO); wykorzystywanie biomasy na cele energetyczne jest korzystniejsze dla środowiska, gdy energię pozyskujemy przez proces pirolizy, ewentualnie fermentacji , nie zaś drogą bezpośredniego spalania surowca; pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne.

Slide 4: 

WADY BIOMASY stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie; szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych; niestety niektóre odpady dostępne są tylko sezonowo; mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około dwóch ton drewna bądź słomy.

Slide 5: 

Zbieranie surowców wtórnych

Slide 6: 

BRYKIET DRZEWNY Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, które są sprasowywane pod wysokim ciśnieniem bez dodatku substancji klejących.

Slide 7: 

BIOGAZ Powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Gaz wysypiskowy musi być spalany w pochodni lub w instalacjach energetycznych, a odchody zwierzęce fermentowane.

Slide 8: 

Powstanie biogazu

Slide 9: 

Wskaźnik emisji elektrowni Polaniec w latach 2001-2008.

Slide 10: 

Przewidywane wytwarzanie biomasy w latach 2008- 2014.

Slide 11: 

Te dane powinny skłonić władze lokalne do rozważenia wykorzystania biomasy do celów energetycznych w podległych im obiektach na terenie gminy i promowania jej wśród mieszkańców. Opłacalność pozyskiwania energii z biomaSY.

Slide 12: 

Podsumowując naszą wspólną pracę na chwilę obecną biomasa jest najkorzystniejszym alternatywnym źródłem energii. Grupa Pani Aleksandry Sadowskiej z projektu

authorStream Live Help