Advocate - Συνήγορος του Παιδιού

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Πηγή: Συνήγορος του Πολίτη

Comments

Presentation Transcript

Ο Συνήγορος του Πολίτη:

Ο Συνήγορος του Πολίτη Είναι Ανεξάρτητη Αρχή, κατοχυρωμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα. Δημιουργήθηκε το 1998 και η λειτουργία του διέπεται από το Νόμο 3094/2003. Στο Συνήγορο του Πολίτη λειτουργούν πέντε διαφορετικοί θεματικοί Κύκλοι : Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σχέσεων Κράτους – Πολίτη Κοινωνικής Προστασίας Ποιότητας Ζωής Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού:

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού Δημιουργήθηκε με το νόμο 3094/2003 και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2003 Αποστολή του είνα ι : η « προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού» Λειτουργεί στο πρότυπο του διεθνώς καταξιω-μένου θεσμού « Συνήγορος του Παιδιού ». Παιδιά θεωρούνται όλα τα άτομα κάτω των 18 ετών

Η ιστορία της δημιουργίας του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα:

Η ιστορία της δημιουργίας του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ συνέστησε στην Ελλάδα (1.2.2002) « να προσδιορίσει σαφώς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη …να εξασφαλίσει την προσβασιμότητά του στα παιδιά και το ότι μπορεί να επιληφθεί υποθέσεων …. με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανηλίκων». Μετά από ένα χρόνο εθνικών διαβουλεύσεων, αποφασίστηκε η διεύρυνση της αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα προάσπισης και προαγωγής των Δικαιωμάτων του Παιδιού .

Αντικείμενο του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού (με βάση το νόμο 3094/2003):

Αντικείμενο του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού (με βάση το νόμο 3094/2003) Διαμεσολαβεί με στόχο την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού (σύμφωνα με τη ΔΣΔΠ, την εθνική, Ευρωπαϊκή νομοθεσία και διμερείς ή Διεθνείς Συμβάσεις), σε συγκεκριμένες υποθέσεις παραβιάσεων από δημόσιους φορείς και ιδιώτες, ύστερα από αναφορές πολιτών/παιδιών, ή κατόπιν αυτεπάγγελτης παρέμβασής του. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μεριμνώντας για την ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων - επικοινωνώντας με τα παιδιά , προτείνοντας θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις και συμμετέχοντας στον κοινωνικό διάλογο.

Επιδιώξεις του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού:

Επιδιώξεις του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού Να παρεμβαίνει διαμεσολαβητικά προς άρση συγκεκριμένων παραβιάσεων Να γίνει γνωστός και προσβάσιμος στα παιδιά Να συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση παιδιών, γονέων και επαγγελματιών Να συνδράμει στην αποκάλυψη παραβιάσεων δικαιωμάτων του παιδιού και την ενεργοποίηση των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών Να αναδείξει τον ρόλο των παιδιών και να προωθήσει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων Να προωθήσει νομοθετικές, οργανωτικές και λειτουργικές προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της ΔΣΔΠ

Θεματικές με τις οποίες ασχολείται ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού:

Θεματικές με τις οποίες ασχολείται ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού Ταυτότητα, ιθαγένεια, ληξιαρχικές πράξεις Γονική μέριμνα, υιοθεσία, εναλλακτική φροντίδα Επίπεδο ζωής και διαβίωσης Κοινωνική συμμετοχή, ψυχαγωγία, παιδότοποι Εκπαίδευση Σωματική – Ψυχική Υγεία, Πρόνοια, ΑΜΕΑ Εργασία Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μέσα Επικοινωνίας Το παιδί ως καταναλωτής Κακοποίηση-παραμέληση, βία Ενδο-οικογενειακή παραμέληση - κακοποίηση Οικονομική – σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία Δικαιοσύνη – καταστολή – πρόληψη Υποδοχή μεταναστών και προσφύγων

Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά και πως επικοινωνεί ο ΚΔΠαι μαζί τους;:

Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά και πως επικοινωνεί ο ΚΔΠαι μαζί τους; Κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος (παιδί, γονέας, συγγενής) ή άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση αντίληψη παραβίασης δικαιώματος του παιδιού (δηλαδή λαμβάνουν γνώση της με ίδια μέσα). Μπορεί να ζητήσει το όνομά του να μείνει απόρρητο έναντι τρίτων. Η αναφορά γίνεται γραπτά (επί τόπου στο Συνήγορο του Πολίτη, με φαξ ή αλληλογραφία) Ο Συνήγορος του Πολίτη τους ενημερώνει γραπτά ότι έλαβε την αναφορά και στη συνέχεια για τις ενέργειες που κάνει. Ανώνυμες καταγγελίες δεν γίνονται δεκτές ως αναφορές. Μπορεί απλά να οδηγήσουν σε αυτεπάγγελτη ενέργεια του Κύκλου.

Πώς επικοινωνεί ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού με τα παιδιά;:

Πώς επικοινωνεί ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού με τα παιδιά; Κάθε ανήλικος μπορεί να τηλεφωνήσει στο Συνήγορο του Πολίτη (γραμμή για παιδιά, χωρίς χρέωση # 800.11.32000 ), για να ενημερωθεί πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια παραβίαση σε βάρος του . Καθοδηγείται για τη συμπλήρωση αναφοράς ή για την προσφυγή σε μια τοπική δημόσια υπηρεσία ή υπεύθυνο/αρμόδιο ενήλικα. Τα παιδιά γίνονται δεκτά από τους επιστήμονες του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού σε ειδικό χώρο, χωρίς την παρουσία τρίτων. Τα στοιχεία τους παραμένουν απόρρητα , εκτός αυτών προς τους οποίους απαιτείται ενέργεια. Περαιτέρω επικοινωνία με τα παιδιά γίνεται με τον τρόπο που αυτά επιθυμούν (γραπτά ή προφορικά)

Ενέργειες του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού ύστερα από την υποβολή αναφοράς:

Ενέργειες του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού ύστερα από την υποβολή αναφοράς Εξετάζει: Αν η αναφορά περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, υπογραφή καταγγέλοντα, περιγραφή και στοιχεία) Αν το αντικείμενο της αναφοράς είναι εντός αρμοδιότητας της Αρχής. Αν η καταγγελλόμενη παραβίαση είναι συγκεκριμένη και υπάρχουν στοιχεία για αυτήν Αν υφίσταται εκκρεμοδικία (οπότε η Αρχή δεν παρεμβαίνει) Επικοινωνεί με τον πολίτη και τον ενημερώνει αν η αναφορά βρίσκεται εντός των αρμοδιοτήτων της Αρχής, και αν ο Συνήγορος του Πολίτη ξεκινά τη διερεύνησή της.

Ενέργειες του ΚΔΠαι., κατά το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις από δημόσιους φορείς:

Ενέργειες του ΚΔΠαι., κατά το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις από δημόσιους φορείς Όταν οι αναφορές αφορούν πράξεις ή παραλήψεις δημοσίων φορέων, (κατά το Α.3 παρ.1 του Ν. 3094/2003), ο Συνήγορος του Πολίτη: Επικοινωνεί γραπτά ή/και τηλεφωνικά με τους εμπλεκόμενους φορείς, για να διερευνήσει το βάσιμο της καταγγελίας, ζητώντας την άποψή τους και συναφή έγγραφα. Αν κριθεί αναγκαίο διενεργεί επισκέψεις, αυτοψίες, παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη ή ζητά τη συνδρομή ελεγκτικών οργάνων.

Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη μετά τη διαπίστωση παραβιάσεων από δημόσιους φορείς:

Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη μετά τη διαπίστωση παραβιάσεων από δημόσιους φορείς Διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος του πολίτη και την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μπορεί να συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον αρμόδιο Υπουργό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στις προτάσεις του προς τις υπηρεσίες, θέτει προθεσμία, μέσα στην οποία οφείλουν να ενημερώσουν για τις ενέργειές τους. Μπορεί να δημοσιοποιήσει τη μη αποδοχή των προτάσεών του , εφόσον κρίνεται αναιτιολόγητη. Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη ενέργεια δημόσιου λειτουργού, μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου.

Ενέργειες του ΚΔΠαι., κατά το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις από ιδιώτες:

Ενέργειες του ΚΔΠαι., κατά το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις από ιδιώτες Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, μπορεί να ζητά -με ειδικά αιτιολογημένο έγγραφό του- έγγραφα ή άλλα στοιχεία για την υπόθεση, ο χαρακτηρισμός των οποίων ως απορρήτων δεν μπορεί να του αντιταχθεί. Αν ο ιδιώτης αρνηθεί να παράσχει αυτά τα στοιχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή δημόσιας υπηρεσίας, επαγγελματικού συλλόγου / φορέα, ή και εισαγγελικής αρχής. Εφόσον διαπιστώσει παραβίαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες - προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλήματα που έχουν τεθεί υπόψη του και προτείνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ειδικότερες ενέργειες στις υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες νομικά πρόσωπα.:

Ειδικότερες ενέργειες στις υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες νομικά πρόσωπα . Όταν οι συνθήκες λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου προσβάλλουν τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να προτείνει τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ενημερώσει για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει, εντός προθεσμίας που του έχει ταχθεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να δημοσιοποιήσει τη μη αποδοχή των προτάσεών του, εφόσον κρίνει ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς.

PowerPoint Presentation:

Όταν ο ΚΔΠαι. εκτιμά ότι η καταγγελλόμενη παραβίαση μπορεί να αρθεί αποτελεσματικά με παρέμβαση αρμόδιας εποπτεύουσας δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να προτείνει στο θιγόμενο πολίτη να απευθυνθεί πρώτα σε αυτή και στη συνέχεια -αν δεν επιτευχθεί η αποκατάσταση των δικαιωμάτων το παιδιού- παρεμβαίνει, διερευνώντας και το ρόλο της εποπτεύουσας αρχής. Στις περιπτώσεις παραβιάσεων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα -δεδομένου ότι υπάρχει άλλη ανεξάρτητη αρχή με κυρωτικές αρμοδιότητες (ΕΣΡ)- ο ΚΔΠαι. διαβιβάζει έκθεση σε αυτή, την οποία κοινοποιεί και στο ιδιωτικό νομικό πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις χειρισμού υποθέσεων παραβιάσεων από ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα:

Στις περιπτώσεις χειρισμού υποθέσεων παραβιάσεων από ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν υποκαθιστά το ρόλο υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας , ούτε αυτόν της δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης . Ο ΚΔΠαι. ερευνά και προτείνει τους τρόπους με τους οποίους τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορούν να προστατευθούν άμεσα , αλλά και σε βάθος χρόνου . Για να επιτύχει στο σκοπό του, αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα με κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, δημόσιας τάξης και εισαγγελικές αρχές.

Τι γίνεται όταν η υπόθεση αφορά τη γονική μέριμνα και την επικοινωνία παιδιών με τους γονείς;:

Τι γίνεται όταν η υπόθεση αφορά τη γονική μέριμνα και την επικοινωνία παιδιών με τους γονείς ; Όταν προσφεύγει ο ένας των γονέων , ο ΚΔΠαι. τον ενημερώνει για τα Δικαιώματα του Παιδιού σύμφωνα με το νόμο, και αναζητά τη συναίνεση και των δύο γονέων, ώστε να παρέμβει διαμεσολαβητικά για την άρση των παρατηρούμενων παραβιάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εισηγηθεί προς τους γονείς -εγγράφως ή σε συνάντηση με επιστήμονες του Κύκλου- την από κοινού ή ανεξάρτητη προσφυγή τους σε οικογενειακή συμβουλευτική υπηρεσία. Όταν προσφεύγει το παιδί , προηγείται συμβουλευτική ενημέρωση στο ίδιο και ακολουθεί επικοινωνία του ΚΔΠαι. με τους γονείς.

Όταν η υπόθεση αφορά παραβιάσεις που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα…:

Όταν η υπόθεση αφορά παραβιάσεις που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα … Ο ΚΔΠαι. μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες διερεύνησης, ή να ζητά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να παρέμβουν, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα και να ληφθούν μέτρα προστασίας του παιδιού. Μπορεί επίσης, να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, προκειμένου να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις. Εάν οι δημόσιες υπηρεσίες -στις οποίες απευθύνεται ο Συνήγορος του Πολίτη- δεν ενεργοποιηθούν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, τότε η Αρχή ελέγχει και τις δικές τους ευθύνες και προτείνει τα αναγκαία μέτρα. Ο ΚΔΠαι. μπορεί επίσης, να συστήσει στον πολίτη που έχει υποβάλει την αναφορά και άλλες ενέργειες, όπως προσφυγή σε αρμόδιες μη-κυβερνητικές οργανώσεις, με τις οποίες ο Κύκλος επικοινωνεί.

Πότε μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να παρέμβει αυτεπάγγελτα;:

Πότε μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να παρέμβει αυτεπάγγελτα ; Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων που έρχονται σε γνώση του με διάφορους τρόπους, χωρίς πραγματοποίηση ενυπόγραφης αναφοράς Για τη διερεύνηση των συνθηκών σε ιδρύματα ή σε άλλους φορείς που ασχολούνται με το παιδί , ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρείται η νομιμότητα ή παραβιάζονται τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μπορεί ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού να κάνει θεσμικές ή νομοθετικές προτάσεις;:

Μπορεί ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού να κάνει θεσμικές ή νομοθετικές προτάσεις ; Ο ΚΔΠαι. έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει προς τα αρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό θεσμικές και νομοθετικές προτάσεις που αφορούν το παιδί: με ειδικές εκθέσεις που συντάσσει, ύστερα από τη διερεύνηση υποθέσεων στο πλαίσιο της γενικότερης αποστολής και δράσης του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

Με ποιους τρόπους ο ΚΔΠαι. «ακούει» και αναδεικνύει τη φωνή και τις θέσεις των παιδιών;:

Με ποιους τρόπους ο ΚΔΠαι. «ακούει» και αναδεικνύει τη φωνή και τις θέσεις των παιδιών; Οργανώνει συναντήσεις με ομάδες παιδιών , τα οποία επισκέπτεται στο σχολείο, στη γειτονιά, στους χώρους φιλοξενίας, εργασίας, ψυχαγωγίας τους, κλπ. Ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ομάδες παιδιών και επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους, επικοινωνώντας σε θέματα που αφορούν την προάσπιση και προαγωγή Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ο ΚΔΠαι. επιχειρεί να συμβάλλει στην ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μέσα από::

Ο ΚΔΠαι. επιχειρεί να συμβάλλει στην ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μέσα από: Την έκδοση και τη διάδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για παιδιά και ενηλίκους Τη λειτουργία website Τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για παιδιά Τη συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις, κλπ. Την πραγματοποίηση σεμιναρίων για επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά και οικογένεια Την παραγωγή υλικού ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επικοινωνία με το Συνήγορο του Πολίτη :

Δ/νση :Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα Φαξ για αποστολή αναφορών: # 210-7292129 και 210-7289639 Τηλέφωνο κέντρου: # 210-7289600 Τηλέφωνο επικοινωνίας για ανηλίκους: 800.11.32000 (χωρίς χρέωση) Τηλέφωνο γραμματείας Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού: # 210-7289703 Ηλεκτρονική διεύθυνση: cr@synigoros.gr Website: www.synigoros.gr/0-18/ Επικοινωνία με το Συνήγορο του Πολίτη

Ενδο-οικογενειακή βία-κακοποίηση-παραμέληση και ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη: διερεύνηση, διαμεσολάβηση, παραπομπή, προστασία ανηλίκων:

Ενδο-οικογενειακή βία-κακοποίηση-παραμέληση και ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη: διερεύνηση, διαμεσολάβηση, παραπομπή, προστασία ανηλίκων Υποδοχή τηλεφωνικής κλήσης από ενήλικα, έχοντα άμεση αντίληψη Υποδοχή τηλεφωνικής κλήσης από ανήλικο (θύμα ή τρίτο άτομο) Κατάθεση αναφοράς από ενήλικα, προς περαιτέρω διερεύνηση Κατάθεση αναφοράς από ανήλικο, προς άμεση διερεύνηση και κινητοποίηση αρμοδίων, με στόχο την προστασία του παιδιού-θύματος

PowerPoint Presentation:

Διερευνητικές επικοινωνίες με εμπλεκόμενα άτομα (γονείς, διδασκάλους, συγγενείς) και αρμόδιους φορείς Ενεργοποίηση δομών και κοινωνικών φορέων (αξιολογήσεις, κοινωνικές έρευνες), υπηρεσιών δημόσιας τάξης ή/και αρμόδιων εισαγγελικών αρχών Παρακολούθηση της προόδου και των ενεργειών από την Αρχή και πιθανή συνεργασία με φορείς προστασίας και στήριξης παιδιού και οικογένειας

Το παιδί και οι αρνητικές συνέπειες του διαζυγίου, χωρισμού των γονέων: θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας, διεκδίκησης. Όταν το παιδί καλείται να υπάρξει μάρτυρας προστριβών, διαπληκτισμών και εντάσεων, να διαλέξει μεταξύ των δυο γονέων του, να αποφασίζουν οι μεγάλοι εν απουσία του για το ίδιο και τη ζωή του :

Το παιδί και οι αρνητικές συνέπειες του διαζυγίου, χωρισμού των γονέων: θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας, διεκδίκησης. Όταν το παιδί καλείται να υπάρξει μάρτυρας προστριβών, διαπληκτισμών και εντάσεων, να διαλέξει μεταξύ των δυο γονέων του, να αποφασίζουν οι μεγάλοι εν απουσία του για το ίδιο και τη ζωή του Κατεξοχήν διαμεσολαβητικός ο ρόλος της Αρχής Διακριτική διερεύνηση, σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες για το παιδί, π.χ.: ενδο-οικογενειακή βία, διαπληκτισμοί, ξυλοδαρμοί, εμπλοκή οργάνων δημόσιας τάξης, ελλιπής υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων, απουσία επικοινωνίας γονέων για θέματα αφορούντα το παιδί σε βάρος της ψυχοσυναισθηματικής και ψυχικής του υγείας

PowerPoint Presentation:

Προτροπή των εμπλεκομένων στην αναζήτηση συμβουλευτικής στήριξης και αποφυγή της εμπλοκής του παιδιού στις διαφωνίες των ενηλίκων Παρέμβαση και συνακόλουθη παραπομπή της υπόθεσης στον αρμόδιο/ους φορέα/είς, με στόχο την προστασία του απόλυτου συμφέροντος του ανηλίκου Παρακολούθηση της προόδου της υπόθεσης και συνεργασία της Αρχής με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Επισήμανση κενών και παραλείψεων Τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις γνωριμίας και συζήτησης με τους γονείς (σπανιότερα με το παιδί)

Παιδική κακοποίηση-παραμέληση, βία-κακομεταχείριση και ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη: διερεύνηση, διαμεσολάβηση, παραπομπή, προστασία ανηλίκων/ενημέρωση & ευαισθητοποίηση:

Παιδική κακοποίηση-παραμέληση, βία-κακομεταχείριση και ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη: διερεύνηση, διαμεσολάβηση, παραπομπή, προστασία ανηλίκων/ενημέρωση & ευαισθητοποίηση Ενημέρωση της Αρχής σχετικά με περιστατικά, αλλά & θέματα και ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, από πολίτες (παιδΙά), κοινωνικούς φορείς, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, έντυπα και εφημερίδες, ΜΜΕ, άλλες πηγές Αξιολόγηση της σοβαρότητας του φαινομένου, του περιστατικού, ή/και της υπόθεσης Εκτίμηση χειρισμών των διαφόρων εμπλεκομένων, σχετικά με το φαινόμενο, το περιστατικό, ή την υπόθεση

PowerPoint Presentation:

Απόφαση διεπιστημονικής ομάδας αρμοδίου ΚΔΠαι., για την παρέμβαση (πρακτική ή με δελτίο τύπου, κ.λπ.), την περαιτέρω διερεύνηση, τις επικοινωνίες με αρμόδιους φορείς και οργανώσεις, την παροχή συστάσεων απαραίτητων για τον καλύτερο χειρισμό και τη διασφάλιση του απόλυτου συμφέροντος του παιδιού-θύματος Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης φαινομένου, περιστατικού ή υπόθεσης, αλλά και συνεργασίες με τους εμπλεκόμενους Πιθανή καταγραφή των ενεργειών ή/και παραλείψεων σε μορφή Έκθεσης, Πορίσματος, Επιστολής προς αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες Ευαισθητοποίηση ομάδων του γενικού πληθυσμού, επαγγελματιών πρώτης γραμμής σχετικά με το φαινόμενο και τους τρόπους, πρόληψης, παρέμβασης και αντιμετώπισης

authorStream Live Help