อบรมพนักงาน

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

กองสิ่งแวดล้อม : 23 พฤศจิกายน 2551 มาตรฐาน ISO 14000 1

Slide 2: 

ในยุคที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องจากมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ การกำจัดของเสีย ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมาก ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก และเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันให้ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) จัดทำอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม “ISO 14000 Series” ขึ้น ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO กำหนดเลขสำหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น สำหรับมาตรฐานที่สามารถยื่นขอรับการรับรองได้ก็คือ ISO 14001 Environmental Management Systems - Specification with Guidance for Use หรือที่เรียกและเข้าใจกันว่า เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นั่นเอง มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร 2

Slide 3: 

สาระสำคัญในมาตรฐาน EMS 3 นโยบายสิ่งแวดล้อม (environmental policy) การวางแผน (planning) การดำเนินการ (implementation) การตรวจสอบและการแก้ไข (checking & corrective action) การทบทวนและการพัฒนา (management review)

Slide 4: 

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม (environmental policy) การจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง และกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของพนักงานในองค์กร 2. การวางแผน (planning) เพื่อให้บรรลุนโยบายสิ่งแวดล้อม องค์กรจึงต้องมีการวางแผนในการดำเนินงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แจกแจงข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติ จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สาระสำคัญในมาตรฐาน EMS มีดังนี้ 4

3. การดำเนินการ (implementation) เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างน้อยองค์กร ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ @ กำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม @ เผยแพร่ให้พนักงานในองค์กร ทราบถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม @ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้ และความชำนาญในการดำเนินงาน @ จัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม @ ควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ @ จัดทำแผนดำเนินการหากมีอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมีการซักซ้อมการดำเนินการอย่าง เหมาะสม : 

3. การดำเนินการ (implementation) เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างน้อยองค์กร ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ @ กำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม @ เผยแพร่ให้พนักงานในองค์กร ทราบถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม @ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้ และความชำนาญในการดำเนินงาน @ จัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม @ ควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ @ จัดทำแผนดำเนินการหากมีอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมีการซักซ้อมการดำเนินการอย่าง เหมาะสม 5 สาระสำคัญในมาตรฐาน EMS มีดังนี้

Slide 6: 

6 4. การตรวจสอบและการแก้ไข (checking & corrective action) เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบและแก้ไข อย่างน้อยการดำเนินการขององค์กร ต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ติดตามและวัดผลการดำเนินการโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ แจกแจงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการแก้ไข จัดทำบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ 5. การทบทวนและการพัฒนา (management review) ผู้บริหารองค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ สาระสำคัญในมาตรฐาน EMS มีดังนี้

Slide 7: 

บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการป้องกัน ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย (waste management) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 7 ประโยชน์ของ EMS

Slide 8: 

8

Slide 9: 

9 โครงการการประหยัดกระดาษ โครงการการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) กับเครื่องจักร โครงการการประหยัดไฟฟ้า โครงการการประหยัดน้ำมัน โครงการฉลากเขียว โครงการ 5 ส โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Slide 10: 

10 โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ควรแยกทิ้งขยะอย่างไร??? ถังขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก :สีเขียว ถังขยะรีไซเคิ้ล : สีเหลือง ถังขยะที่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิ้ล : สีน้ำเงิน ถังขยะอันตราย : สีแดง หรือ สีเทา

Slide 11: 

11 ขยะเปียก   เป็นขยะที่มีความชื้นมาก และย่อยสลายง่ายได้แก่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้และใบไม้ ให้ทิ้งลงในถังขยะเปียกแล้วนำไปกำจัด โดยการหมักทำปุ๋ย       ขยะรีไซเคิล (ขยะแห้ง) เป็นขยะที่มีความชื้นน้อย ประเภทเศษกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า เศษหนังและยาง เป็นต้น ควรแยกทิ้งจากขยะเปียก ให้ทิ้งลงในถังขยะแห้ง เพื่อง่ายแก่การนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และเตาเผามูลฝอย รวมทั้งบางส่วนยังสามารถแยกนำมาสู่กระบวนการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) โครงการรณรงค์การจัดการขยะ

Slide 12: 

12 ขยะที่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล มีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการรีไซเคิล เช่น กล่องโฟม เปลือกลูกอม ขยะอันตราย ฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัสดุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี กระดาษหรือพลาสติกที่ปนเปื้อนสารเคมี ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ โครงการรณรงค์การจัดการขยะ

Slide 13: 

ขยะทำเงิน.... 13

Slide 14: 

14 เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ เพียงแต่พวกเราช่วยรับผิดชอบต่อมูลฝอยทุกชิ้นที่ทิ้งไป โดยก่อนทิ้งมูลฝอยทุกครั้ง ขอให้พวกเราคำนึงถึงข้อคิด 4 ประการ คือ 1.    ลดของที่จะทิ้งให้เหลือน้อยลง (Reduce)  การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จะช่วยลดมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกให้น้อยลง การใช้สินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ใช้เติมได้อีก (Refill) การใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนทิ้ง 2.    ยังใช้ได้อยู่ให้ใช้ต่อ (Reuse) การนำพลาสติกกลับมาใช้อีก การดัดแปลงภาชนะบรรจุประเภทขวดหรือกล่องมาใช้ประโยชน์ใหม่ 3.    ยังพอแก้ไขให้แก้ไข (Repair) การนำเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ใช้แล้วมาซ่อมแซมใช้ต่อไป 4.    หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้ช่วยแยกทิ้ง (Recycle)                 รีไซเติล        การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่            รีไซเคิล        ช่วยลดปริมาณมูลฝอยให้น้อยลง            รีไซเคิล        ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ            รีไซเคิล        ช่วยกันประหยัดพลังงาน            รีไซเคิล        ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรมูลฝอยจะน้อยลง

THE END….. : 

THE END….. THANK YOU 15

Slide 16: 

16 วัตถุประสงค์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ เป้าหมายของโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มาช่วยกันประหยัดกระดาษรู้ไหมว่า ?? ในปี 2538 คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ย 37.7 กิโลกรัมต่อปี เพิ่มจากปี 2537 ร้อยละ 15 ในการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ไม้ 1.2-2.2 ต้น (น้ำหนักอบแห้ง) หรือเทียบเท่ากับไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี 17 ต้น ใช้กระแสไฟฟ้า 1000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้น้ำมัน 300 ลิตร น้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร 1.โครงการการประหยัดกระดาษ

Slide 17: 

17 นำกระดาษที่แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า Recycle ควรใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า แต่ถ้าเป็นกระดาษชำระ ควรดึงเท่าที่จำเป็น ควรทิ้งขยะในถังขยะแห้ง(ฝาสีเหลือง) เพราะทำให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ 4. เก็บรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า เพื่อนำไปบริจาคแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อผลิตสื่อการสอน อักษรเบลล์ 1.โครงการการประหยัดกระดาษ ใช้กระดาษอย่างไนให้ประหยัด???

Slide 18: 

18 วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน ของพนักงานทุกแผนก ทุกหน่วยงานในองค์กร 2. เพื่อลดความสูญเสียการบำรุงรักษา (TPM) กับเครื่องจักร 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สูงขึ้น เนื่องจากความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หรือพัฒนาส่วนประกอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป้าหมายของโครงการ 1. เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน ของพนักงานทุกแผนก ทุกหน่วยงานในองค์กร ในอันที่จะลดความสูญเสียลง 2. ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา (TPM) กับเครื่องจักรได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 3. ลดเครื่องจักรเสียได้ไม่น้อยร้อยละ 20 2.โครงการการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) กับเครื่องจักร

Slide 19: 

19 การบำรุงรักษาโดยพนักงานทุกคน การทำความสะอาด (Cleaning) เช่น การเช็ด การล้าง การฉีดน้ำ เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตัวเครื่องจักร ตลอดจน การสังเกตความผิดปกติของเครื่องจักร เกี่ยวกับ ความร้อน อุณหภูมิ เสียง กลิ่น เป็นต้น การหล่อลื่น (Lubrication) เช่น การเติมน้ำมัน จารบี เพื่อสังเกตความผิดปกติของเครื่องจักร เกี่ยวกับ การ รั่วไหลของน้ำมัน เป็นต้น การตรวจสภาพ (Inspection) เช่น การกำจัดความสกปรกของหัวเทียน การตั้งเบรก แบตเตอรี่ การปรับแต่ง (Adjusting) เปลี่ยนอะไหล่ การขันน๊อต การจัดระเบียบสายไฟ เป็นต้น การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดย หัวหน้ากองซ่อมบำรุง การตรวจสภาพความถูกต้องของอุปกรณ์ (Conditioning Checking-Function test) เช่น การตรวจวัดความดัน อัตราการไหล การเป็นฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ปรับปรุง (Corrective Maintenance) เช่น การยกเครื่องยนต์ (Overhaul) เป็นต้น การป้องกันการบำรุงรักษา (Maintenance Prevention) เช่น การออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม กับเครื่องจักร..

Slide 20: 

20 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดย หัวหน้ากองซ่อมบำรุง การตรวจสภาพความถูกต้องของอุปกรณ์ (Conditioning Checking-Function test) เช่น การตรวจวัดความดัน อัตราการไหล การเป็นฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ปรับปรุง (Corrective Maintenance) เช่น การยกเครื่องยนต์ (Overhaul) เป็นต้น การป้องกันการบำรุงรักษา (Maintenance Prevention) เช่น การออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม กับเครื่องจักร..

Slide 21: 

21 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แกบุคลากรในทุกหน่วยงานของบางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด 2. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของบางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด 3.เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้พลังงานของชาติ เป้าหมายของโครงการ 1.ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 10%จากเดือนเดียวของปีที่ผ่านมา 2.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 5% 3. โครงการการประหยัดไฟฟ้า

Slide 22: 

22 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ควรปิดหน้าต่าง ประตูทุกบาน ให้สนิท เพื่อไม่ให้ความเย็นภายใน ห้องรั่วไหลออกไป อย่าตั้งอุณหภูมิให้สูงเกินไป จะยิ่งเปลืองไฟ อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ควรติดตั้งชุดระบายความร้อน หรือที่เรียกว่า Condenser Unit ควรปิดเครื่องทุกครั้ง เมื่อออกจากห้อง หรือ ไม่ใช้งาน วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Slide 23: 

23 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงภายในบริษัท 2. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท เป้าหมายของโครงการ 1.ค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 5 % 4. โครงการการประหยัดน้ำมัน

Slide 24: 

24 1. ขับรถไม่เกิน 90 ก.ม./ชม. 2. ไม่ขับก็ดับเครื่อง การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา 5 นาที สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซีซี *ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และขับรถหลงทาง 10 นาที » จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซีซี คิดเป็นค่าน้ำมัน 7.50 บาท *ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทาง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ใน 1 ปี » จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 30 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 450 ล้านบาท 3. วางแผนก่อนเดินทาง วิธีการประหยัดน้ำมัน

Slide 25: 

25 *หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำเป็น ประมาณ 10 ก.ก. เป็นระยะทาง 25 ก.ม. » สิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซีซี *ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ทั่วประเทศ 5 ล้านคัน ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็น » ใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 7.3 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท 4. ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น *ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ 48 กม. ใน 1 เดือน »รถยนต์ - สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร » รถจักรยานยนต์ - สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.2 ลิตร » รถบรรทุก - สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร *ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้บ่อยๆ รวมเป็น 30 วัน/ปี » จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านลิตร » คิดเป็นเงิน 87ล้าบาท *ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันวันละ 65 ซีซี » ควรทำความสะอาดทุก 2,500 กม. » ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม. 5. ลมยางต้องพอดี ไส้กรองต้องสะอาด

Slide 26: 

26 เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 5,000 กม. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำในแบตเตอรี่ ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 3- 9 6. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ *ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน *หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร *หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน *หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่งไปรษณีย์ 7. ใช้โทรศัพท์-โทรสารเลี่ยงรถติด

Slide 27: 

27 ฉลากเขียว เป็นเครื่องหมายสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กกำลังยิ้ม) สัตว์(รูปนก) สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยให้ลูกหลานของเราอาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขตลอดไป สินค้าสีเขียว หมายถึง สินค้าที่ผ่านการประเมินและตรวจสอบ ทั้งในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกัน ยกเว้นสินค้า-ประเภทอาหารและยา 5. โครงการฉลากเขียว

Slide 28: 

28 อุปกรณ์ก่อสร้าง, ถังขยะ, ภาชนะกักเก็บน้ำ ซื้อได้ที่ บ. สิริวัน พลาสติก จำกัด ผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน ซื้อได้ที่ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ ประเทศไทย จำกัด หลอดไฟฟ้า ซื้อได้ที่ บริษัท สยามหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำกัด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อได้ที่ บ. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

Slide 29: 

29 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบ 2. เพื่อให้พนักงานและบุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัย 3. เพื่อให้มีการทำงานเป็นทีม และทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วม 4. เพื่อให้มีการปรับปรุงงานสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย 1. สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 2. พนักงานและบุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัยมากขึ้น 3. มีการทำงานเป็นทีม และทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วม 4. มีการปรับปรุงงานสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 6. โครงการ 5 ส

Slide 30: 

30 บริษัทบางกอกแอสเสย์ ออฟฟิต จำกัด บริษัท บางกอกแอสเสย์ ออฟฟิต จำกัด ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5 ส. ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทบางกอกแอสเสย์ ออฟฟิต จำกัด นโยบาย 5 ส

Slide 31: 

31 เป้าหมาย 5 ส. ปี 2551

Slide 32: 

32 ขยะหมุนเวียน (รีไซเคิล)      เป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่  กระดาษ พลาสติก แก้ว  และโลหะ ให้แยกไว้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป     กระดาษ      กระดาษจากสำนักงาน กระดาษกล่องและกระดาษหนังสือพิมพ์ เก็บรวบรวมไว้ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย     แก้ว      ขวดแก้วที่ใส่ผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องดื่ม อาหาร  เครื่องปรุง และเครื่องสำอาง เป็นต้น ให้นำผาขวดออกและรินน้ำหรือสิ่งของที่เหลือค้างในขวดออกให้หมดก่อนเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ     พลาสติก     ขวดแก้วพลาสติกและภาชนะบรรจุพลาสติกแยกฝาออกถ้ามี และนำของที่เหลือค้างออกให้หมด เก็บรวบรวมไว้     โลหะ     กระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม ให้แยกเอาของเหลวภายในออกให้หมด เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ

authorStream Live Help