Three_things

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

3 things…

PowerPoint Presentation:

Ba đ i ề u trong đờ i m ộ t khi đã đi qua không th ể l ấ y l ạ i đượ c : Th ờ i gian L ờ i nói C ơ h ộ i

PowerPoint Presentation:

Ba đ i ề u trong đờ i không đượ c đánh mất : S ự thanh th ả n Hy v ọ ng Lòng trung th ự c

PowerPoint Presentation:

Ba thứ có giá trị nhất trong đờ i : Tình yêu Lòng t ự tin B ạ n bè

PowerPoint Presentation:

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : Gi ấ c m ơ Thành công Tài s ả n

PowerPoint Presentation:

Ba điều làm nên giá trị một con người : Siêng năng C hân thành T hành đ ạ t

PowerPoint Presentation:

Ba điều trong đời làm hỏng một con người : Rư ợ u L òng t ự cao S ự gi ậ n d ữ

PowerPoint Presentation:

Have a beautiful day!!! To: all my friends

authorStream Live Help