מצגת מצעד 2016ש

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

מצגת פעילות "מצעד הספרים" תשע"ו 2016 - ספריית שרת נתניה

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ששה רפסה תיב תיירפס - יתנש ע " ש " תרש השמ " הינתנ 2016 תלהנמ : ד " םהרבא שוש ר תוינרפסה : הרש ןיקלנ ירסמ היחרפו דסומ למס - 490037

slide 2:

היב לע םיטרפ " ס : היב םש " ס - ששה רפסה תיב - ע יתנש " ש " תרש השמ " הינתנ . תבותכ : חר ג רבלי 14 הינתנ סמ םידימלתה – 1117 . היב " שש ןוכית אוה ס - יתנש תותיכ שי ןוכיתבו הביטחב " פומ " ת " " דיתע " תותיכ " במ " ר " " מא " ץ " דועו ... תומגמ שי ןוכיתב " : ויב - האופר " הקיזיפ היגוליב הימיכ היפרגואיג דועו ...

slide 4:

ששה רפסה תיב ידימלת תא תתרשמ רפסה תיב תירפס - יתנש הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח . זכרמ תשמשמ הירפסה עדימ תילדל םיבאשמ תודובע תנכהל ןויעלו האירקל . . ןוגרא הירפסה : 1 םירפס רודמ : א יאויד תטיש יפל םירדוסמ ןויע ירפס םיאשונ ב ףלא יפל םירדוסמ תירבעב האירק ירפס - םירבחמה תומש לש תיב . ג תומר יפל םירדוסמ תילגנאב האירק ירפס 2 יבתכ רודמ - תע : דרפנ רודמב אצמנ תעה יבתכ ףסוא . 3 םיאשונ יקית : א םירמוח ףסוא תורבוח וכו םינועידי םיבוהצ םיקיתב רדוסמ ןייוממו םיאשונ יפל . ב הרבחה יעדמב תודובע ףסוא םיבוהצ םיקיתב רדוסמ 4 םירוטילקתו תוטלק ףסוא : רוא ףסוא - ילוק . 5 בושחימ : א טנרטניא . ב הרבחה יעדמב עדימ ירגאמ דלוס ןוכמ רגאמ . ג חורה יעדמב עדימ ירגאמ . ד גולטקב םיאשונו םירפס שופיח הירפסה . הירפסה ןורגא תנכותב תבשוחממ . רודיס הירפסה : 1 . תוכורעת תניפ . 2 . יבתכ תגוצתו רודמ - תע . 3 . םיאשונ יקית רודמ . 4 . הרבחה יעדמב תודובע רודמ . 5 . ץעי ירפסו תוידפולקיצנא רודמ . 6 . ירפס ןויע . 7 . םיבתכ . 8 . תוזחמ . 9 . הריש 10 . ירפס תירבעב האירק . 11 . האירק ירפס תילגנאב . 12 . בשחמ תודמע . םיירפסמ םינותנ : סמ םירתוכ - 12241 . סמ םיקתוע - 19217 . סמ םיארוק - 1117 . סמ רוא רמוח - ילוק - 253 . סמ םיאשונ תוזימר ללוכ - 3879 . סמ יבתכ - תע - 124 .

slide 10:

עובש תרגסמב " תויורכמתה תעינמ " הנגרוא םוחתב םירפסו עדימ לש הכורעת היירפסב .

slide 11:

היירפסב יתנשה אשונה תרגסמב תוכורעת היירפסה חולבו המצע .

slide 12:

הביטחה ידימלת םיבוטה םישעמה םוי תרגסמב תונוש תורגסמב ובדנתה .

slide 13:

איש םוי הביטחב ונגרא תואמצעה םוי תארקל " ילארשי ינא " - הז םויב לארשי תנידמ לש גשיה ראתמה גצימ הניכה התיכ לכ יקלימה ומכ זיווה דועו תופטפטה ... ויה םיגצימה ןיב םילוב םילארשי םיגשיה דועו ילארשי טרופסב .

slide 14:

םג הירפסה תילארשי תורפס הכורעתה תרגסמב הגיצה

slide 17:

ךשמב 15 תיב ףתתשמ ונרפס ב " םירפסה דעצמ ." תונייטצמה תוירפסה תמישרב םיאצמנ ונחנא תוליעפה תרגסמב . םייניבה תביטח תותיכב תוליעפב ףתתשת היירפסה הנשה םג . ןה דעצמה תורטמ : האירקה דודיע תורפסה םלועל םידימלתה בוריקו םירפוסו םירפס לש םנרק תאלעה . ןוגכ םינוש םיאשונב קוסעתו תוכנחמה תורפסל תורומה ףותישב להנתי דעצמה : דובכ םדאה תומילא תעינמ דועו תשרומ ... הירוט . היירפסה תוכרעה : ב םיפתתשמה םירפסהמ םיקתוע םיאצמנ היירפסב " דעצמ ." דחוימ ןמיסב ונמוס םירפסה הקבדמ המותכ הלעמל רפסה בגב . העובק הכורעת םייקתת הירפסב " האירק הווש ." ומכ סמ םיננכותמ ןכ הירפסב תויוליעפ ןוגכ : הירפסב םישקובמה םירפסה םוסרפ . דעצמה ירפסל םירושקה םיטרס תנרקה תותיכב . דעצמה ירפס תרכהל וגניב קחשמ . קחשמ טוהק םיפסונ םיאשונו דעצמה ירפס לע רפוס םע שגפמ / הירפסב תרפוס . האירקב םיכוזל םיסרפ תקולח . תותיכב תויוליעפל תועצה : ןודיח רפסמ ףד ןותיע טנרטניאב רתא סקימוק ירויצ שדוחב םייקתי דעצמה לש תוריחבה םוי יאמ 2016 דעצמה תחלצהל םירומהו םידימלתה לש הליעפ תופתתשהל תווקמ ונא . תוינרפסה קלוח הז ףד ינפל םירומל דעצמה תליחת

slide 18:

םירקי םידימלת םיפתתשמה םיצלמומו םישדח םירפס תורשע הירפסל ועיגה ולא םימיב ב " םירפסה דעצמ ." םינמזומ םתא אורקל רתויש המכ םירפס ךותמ המישרה תעצומה . דחוימ ןמיסב ונמוסי םירפסה הקבדמ המותכ ל רפסה בגב הלעמ . יאמ שדוחב 2016 וכרעי תיבבו ץראה יבחרב ונרפס רתויב בוהאה רפסה לש תוריחב . רתוי וארקתש לככ רתוי הנימא היהת םכתריחב . םכילע וז הפוקת ךשמב ןיכהל ירועיש תרגסמב תורפס תויתריצי תודובע םתארקש םירפסל תורושקה ךשמהב גצות תועצהה תמישר ףדה תורומל הנשגות תודובעה תורפסל . תוריציה הירפסב העובק הכורעתב הנגצות תוחלצומה . פע וקלוחי םיסרפ " תואבה תוירוגטקה י : התיכל רתויב םיליעפה םידימלתלו דודיעב האירק . הידימלתש התכל ובריי םירפס אורקל . םירפס לש בר רפסמ ארקיש דימלתל . םירפסה תובקעב תויוליעפ הברה השעי רשא דימלתל . תויתריצי תויוליעפל תועצה ןלהל : רפסמ ףד : רפסה ךותמ םירחבנ םיעטק וקיתעה / םתארקש םי םיעטקב םכניעב ןח אצמ המ וריבסהו . שארב םירופיס : םירפסה ךותמ םירצק םיעטק וגיצהו וזיחמה םירפסה תאירקל הצלמהכ . רפסל רחא םויס : םתארקש רפסל הנוש םויס ובתכ . תוינמיס : םירפסל תוינמיס וניכה םימגתפ םיבצועמ ןהילעו רפסה לש יזכרמה אשונב םיקסועה םיטפשמ וא . .. האירק ףיכב הריציו המיענ קלוח הז ףד תותיכב

slide 19:

רעונלו םידליל םירפסה דעצמ עשת " ו דעצמה ירפס תריחבל םינוירטירק דעצמל םירפסה תא ונרחב רשאכ תא ונחב תישאר תומישר םירפסה ךוניחה דרשממ ונלביקש תעצומה . ומיאתהש םירפס ונרחב המישרהמ ונל ע וצלמוהש םירפס םג יתפסוה " י ךוניחה דרשמ ז תותיכל םירפסה תמישרב ויה אל ךא - ט . המכ ונפסוה יפל םירפס ה יתנשה אשונ – ינא אוה רחאה . ןכ ומכ רחאלו תותיכה ידימלת לש תוצלמה םע האב תורפסל הרומה םירפסה תא יתנחבש םירפסה דעצמל וסנכנ תועצההמ קלח .

slide 20:

רעונלו םידליל םירפסה דעצמ עשת " ו ז תותיכל םירפסה תמישר - ט רפוסה םש / ת רפסה םש רפוסה םש / ת רפסה םש רפוסה םש / ת רפסה םש םריבא הנד ידימ רתוי דחא יפלס הטרוו רמת הטורש קידצ - רשיפ הקבר םיפפועמ םימואת םייטרפ תודוסו ךברוא ירוא התא טבש הזיאב בבוח ליג עבראו םירשע תותלד רק ב פיליפ הרונמה ידלי : ךלמ ודנמטקמ תורבוקה דגרוא תירוד תעובש " הרדאה " ירול סיול דובאה לוחכה תרק רגתא גניסיקל יעוגעג ר םואב קנרפ ןמיל ץועמ המצוע דליפטירטס לאונ ןורטאית ילענ ביר פיליפ ללחב תוגוע ןיוב ג ןו ינרבל הרקש המ טקורב טנס - ירפוזכא הד ןוטנא ןטקה ךיסנה סקר םדא לודגה קמס םוי שיפבלג ינור םיללצה םגא רמוע הרובד המידק םיללוצ םש - בוט ימת ךל םיארוק ךיאו וישכע לצרוו רתסא םותכ ץיק הלפ / ןאירב רטניו לוכה אוה רודכה ילאומש דדלא לא וטיטרוק דועו 15

slide 22:

ףד ונחתפ קובסייפ םירבד ינימ לכ ונמסרפ וב היירפסל . ללוכ םירפסה דעצמ . frefts https://www.facebook.com/libsharet/ ףד קובסייפה תודובע תגצמ " ברוע ינב תשולש "

slide 23:

ףדב דעצמה םוסרפ קובסייפה תגצמל רושיק " םירפסה דעצמ ירפס " םירפסהמ דחא לע המושר ףותיש ב ףתתשמה " םירפסה דעצמ "

slide 24:

תונוש תויוליעפל הירפסל תונוש תותיכ וסנכנ הנשה ךלהמב האירקה ירפס ביבס . היה תויוליעפהמ תחא " וגניב קחשמ " דעצמה ירפס תרכהל קחשמ " םירפס וגניב "

slide 25:

קחשמ " םירפס וגניב " םיאתהל םיכירצ ויה םידימלתהו םירפס תונחלושה לע ונרזיפ ףדב ויהש םידגיהל רפוסה םשו רפסה םש תא – בגב היה דגיהה בורל רפסה הירפסב היה אלש רפס לאשוה אוה יכ תוסנל םידימלתל ונצלמה טנרטניאב שפחל ןבומכ ורזענ קלח םינופטראמסב : - אצי ידכ ךות טנרטניאב הנוכנ הרוצב שפחל ךיא ודמל םידימלתהש . תוליעפ ןוטרס " םירפס וגניב "

slide 26:

קחשמ " םירפס וגניב " םידימלתל קלוחש ףדה ןובושת

slide 27:

םידימלת תודובע ז תותיכ ידימלת לש הריצי תודובע תכורעת הדלבה לע " ברוע ינב תשולש " היירפסב תגצומה הדלבל תודובע תגצמ " ברוע ינב השולש "

slide 28:

םידימלת תודובע הדלבה לע םידימלת לש ןוטרס " ברוע ינב השולש "

slide 29:

םידימלת תודובע רפסה יפל הריצי תדובע " המידק םיללוצ " רפסה יפל הריצי תדובע " לא - וטיטרוק דועו 15 "

slide 30:

ישימח םויב הירפסב םייקתי 31.03.16 רקובה תועשב . תוכוזה תותיכה ידימלת ונמזוי שגפמל הנהמו יתוברת שגפמל תופצמ ונא תוינרפסה

slide 31:

רפוס אוה ילאומש דדלא יאנותיע טרופסל הרומ אבס רפכמ ךנחמו לגרודכ ןמאמ . אוהש םירבדל וייח בור תא שידקמ דדלא םתואו בהוא לכמ םיבושח בישחמ אוה : טרופסו ךוניח . םיגוחו רפס יתבב םיכרעו טרופסל הארוהו ךוניח ןיב בלשמ דדלא יאנותיע רוקיסלו הביתכל ותבהא ןיבל ןורשהו ביבא לת רוזאב . ותודליב רבכ לחה ולש הביתכה תריירק תא ןותיעב " ונלוכ " דובעל קיפסה זאמו ינומוקמ תשרב טרופס בתככ " בירעמ " " תונורחא תועידי " ליבומה טרופסה רתאבו " ONE ." לגרודכה תינכותב וידר רדשכ םג שמיש דדלא " ינופצה עיציה " וידרב " עגר לכ ." א דדל לגרודכ ןומיאב החמתה וב טייגניו ןוכממ ךוניחב ןושאר ראות לעב אוה . אוה םיגוחו רפס יתב לש בר רפסמב םיכרעל רעונו םידלי ךנחמו טרופס דמלמ . תנשב 2012 ןושארה ורפס " לא וטיטרוק דועו 15 " תאצוהב רוא האר " יקצמיטס " הרדסב ינשה רפסה רואל אצי הנורחאלו " לא וטיטרוק דועו 15 ףלא " ןכ םג תאצוהב " יקצמיטס ."

slide 33:

שגפמהמ ןוטרס

slide 34:

ןודיח ונכה תוריחבה ימי תארקל טוהק דעצמה ירפס לע . הפשל םירושקה םיאשונב תויללכ תולאש םג ללכ ןודיחה ץראה תעידיו תירבעה

slide 35:

ןודיח טוהק " םירפסה דעצמ 2016

slide 36:

17-19.5.2016

slide 37:

17-19.5.2016 תוריחבה םוי ןוטרס

slide 38:

דעצמב םיפתתשמה םירפסה תגצהל המגוד

slide 39:

דעצמב םיפתתשמה םירפסה תגצהל המגוד

slide 40:

םיכוזה םירפסה ןלהל :

authorStream Live Help