מצגת_הסבר_דיאפרגמה

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

מצגת המסבירה על הדיאפרגמה, תהליך ההתאמה ודרך השימוש

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

גרפאיד המ סייר תידיע תכמסומ תומגרפאיד תמיאתמ

slide 2:

המגרפאידה יהמ • היינב יעצמא איה המגרפאיד ימעפ בר ילאנומרוה אל ןפואב קיתרנל סנכומה יאמצע השאה ידי לע . • כ תשמשמ המגרפאידה ץצוח קיתרנבש ערזל םחרה ראווצ חתפ ןיב ידי לעו ךכ תיציבל םתעגה תא תענומו םחרל ערזה יאת לש םתסינכ תא תענומ . • הפיככ תיארנ המגרפאידה שימג קושיח הילושבש ימוג וא ןוקיליסמ היושעו . • המגרפאידה היושע שומישב תיספילאל הלוגעה התרוצ תא טעמ תונשל ןמז ךרואל לש ימוטנאה הנבמל םאתהב תשמתשמה השאה . היינב יעצמא העינמ יעצמאל תארוק ינא . תוהמא תונבל םילוכי ולא םיעצמאש הנימאמ ינא םידלי תוחפשמו םירבוע רתוי תוקזחו רתוי תואירב . ןכ לע היינב יעצמא בותכש םעפ לכב תגצמה ךרואל ךליאו ןאכמ העינמ יעצמאל איה הנווכה

slide 3:

המגרפאידה לש תוליעיה תדימ המ  ךותמ 100 תוירופה ליגב םישנ היינב יעצמאב תושמתשמ ןניאש 80-90 וטלקי ןהמ הנש ךות ןוירהל .  ךותמ 100 תוירופה ליגב םישנ תושמתשמה ןוכנ שומיש המגרפאידב יאר ךשמהב בולישב ערז לטוק 8-4 הנושארה שומישה תנש ךות ןוירהל וטלקי ןהמ 1 .  ךותמ 100 םישנ תואושנ יאליגב 24-35 תושמתשמה ןוכנ שומיש המגרפאידב הנש ךשמב 2-3 ןוירהל וטלקי ןהמ 2 .  ךותמ 100 םישנ תואושנ ליג לעמ 35 תושמתשמה ןוכנ שומיש ךשמב המגרפאידב הנש 0.7 ןוירהל וטלקי ןהמ 2 .  םא ידי לע המאתוה אל המגרפאידה שיא / כמסומ עוצקמ ת / ו ת / םישנ וא ןוכנ שומיש לע תודיפקמ אל 10-18 ןוירהל וטלקי ןהמ 1 .

slide 4:

המגרפאיד םיאתהל יאשר ימ ע תישענ המגרפאיד תמאתה " י תוחא אפור וא / ת םישנ וכמסוהש ךכל םוחתב וחמתהו . ד " יול ירוא ר ו החפשמ ןונכתב החמומה אפור האשרה לעב דמללו רישכהל החפשמ ןונכת אשונב תויחאו םיאפור תומגרפאיד תומיאתמ יכימסממ דחא וניה ץראב . ןייצל בושח ךילהתש המגרפאידה תמאתה וניא לצא רוקיב ףילחמ אפור / םישנ ת . ד " יול ירוא ר MD Lic. es Sciences םידלי תואפרל החמומ החפשמ ןונכת אפור ה ידי לע ךמסומ - Joint Committee on Contraception הילגנאב החפשמ ןונכת תויחאו םיאפור דמלל . רבעב : Fellow of the Faculty of Sexual and Reproductive Health Care of the RCOG גלוקה לש הייברהו ןימה תואירבל הטלוקפה תימע הילגנאב םיגולוקינגו םידליימל יתוכלמה FFSRH .

slide 5:

המיאתמ אל המגרפאידה ימל  ןייצל בושח םיתעלש אבנל ןתינ אל המגרפאידל המאתה רסוח הלגתמ אוהו ידכ ךות המאתהה ךילהת .  המגרפאידב שומישל המאתה רסוחל תונווגמ תוביס ןנשי ןהבו :  הל השקש השא / תבהוא אל / קיתרנב לופיטו עגממ תענמנ  םחר תחינצ םע השא / ןתשה תיחופלש / השלח ןגא תפצר  דחוימ ימוטנא הנבמ םע השא םחר ראווצ חנמ / הקד קיח םצע  קיתרנב תורזוח תוקלד םע השא / ןתשה יכרד / קיתרנב תרזוח תרטפ וא ןגאב  סומסיניגו ילופיט קלח תווהל הלוכי המאתהה אקווד םיתיעלש תורמל - ךכב החמתמל  םיסחי םויק רחאל קיתרנהמ ערזה תפיטשב ךרוצ  דועו תויתד תוביס ...  ש אדוול יאדכ ןיא תמאתהל תיאופר העינמ המגרפאידה .  המישרה ךותב ךמצע תא ההזמ תא םא םג ןיא אל תואדווב המגרפאידש רמוא הז המיאתמ . תאז דבלמו םילנומרוה אל היינב יעצמא דוע םנשי רוציל יאדכ דימתש ךכ ררבלו רשק .

slide 6:

המגרפאיד תמאתה ךילהת ינפל • תודימ לש תשק תומגרפאידל 60-105 םיגוסו • תודימב רקיעב תומגרפאיד שוכרל ןתינ ץראב 65-95 • תונוש תודימה תא תללוכה הכרע הנשי המיאתמל ררבל בושח ךא דבלמ םאה הכרעל המלשה םג הל שי המאתהה תכרע תודימב תומגרפאיד 90 ו - 95 • תשמתשמל תשמתשמ ןיב רוקיע תורבוע המאתהה תומגרפאיד םשכ שממ םירחא םייאופר םירזיבא םע השענש םיזכרמב וא םייניש תואפרמב לשמל םייאופרה

slide 7:

המגרפאיד תמאתה ךילהת ינפל המיאתמה לומ ררבל יאדכ : • תיעוצקמה התרשכה יהמ • תומגרפאיד םיאתהל הרשכוה איה ימ ידי לע • היתומאתה לש החלצהה יזוחא הל םיעודי םאה • המגרפאיד הלצא שוכרל ןתינ םאה ערז לטוק • דציכ תומגרפאידה תא תרקעמ איה • המאתה תכרעל המלשה הל שי םאה • םירחא היינב יעצמא לע ץעייל תלוכי הל שי םאה םיאתת אל המגרפאידה םא • היהתש שארמ עובקל תרוקיב תשיגפ תיבב לוגרת תורשפאו

slide 8:

המגרפאיד תמאתה ךילהת תיבב לוגרתו תושיגפ יתשמ בכרומ המגרפאידה תמאתה ךילהת . • הנושארה השיגפה - העשכ תכרוא : • םיבלש ינשמ תבכרומ : • לואשת בלש םיישיא םיטרפ יולימ וכו המגרפאידב ןוכנה שומישה לע רבסה . • לוגרתו המאתה בלש תימינפ הקידב ללוכ הבחר תיאצח םע עיגהל יאדכ . • תיבב לוגרת • הינשה השיגפה - העש עברכ תכרוא : • הקידבו לואשתמ תבכרומ

slide 9:

המגרפאיד תמאתה ךילהת הנושארה השיגפה : • לואשתה בלש : • תיאופר הירוטסהו םיישיא םיטרפ ררבת המיאתמה - תישנ ךילהת לע תוכלשה הל שי רשא המאתהה . ןכ ומכ תעדמ המכסה ספוט לע םותחל ישקבתת . • רבסה המגרפאידב ןוכנה שומישה לע ךשמהב יאר • בלש לוגרתו המאתה : • תימינפ הקידב הבחר תיאצח םע עיגהל יאדכ הבוח אל ךא . • המגרפאידה תדימ תמאתה • המגרפאידה תאצוהו תסנכה לוגרת • המיאתמ הנניא רבכ המגרפאידה תדימ יתמ יוהיזל םישגד • תיבב ףסונ לוגרתל המאתוהש המגרפאידה תלבק לוגרתה תא עצבל דציכ רבסהו

slide 10:

המגרפאיד תמאתה ךילהת ןטק והשמכ המגרפאידה תא תוניימדמש םישנ ןנשי לש רטוקב וא עגמ תשדעכ היתש קובקב לש קקפ המגרפאדה לש הלדוגמ תומהדנו : התדימב תמאתומ המגרפאידה רשאכש תעדל הכירצ השא קיתרנב המוקמב ןוכנ תחנומ איהו איה תשגרומ הנניא . היאר תשדע וא קיתרנב ומוקמב חנומה ןופמטש םשכ שממ ןיעב םישגרומ םניא .

slide 11:

המגרפאיד תמאתה ךילהת תיבב לוגרתה :  המגרפאידה תאצוהו תסנכה לוגרת  ךרואל המגרפאידה םע תואצמה לוגרת 8 קיתרנב תועש  ת האוצו ןתשל תונפתה לוגר קיתרנב המגרפאידה רשאכ  םית על םע םיסחי לוגרת המגרפאידה  ןימז הנעמו ישיא יוויל ךות לכהו

slide 12:

המגרפאיד תמאתה ךילהת תיבב לוגרתה בושח המל ימיטניא דאמ בצמב תואצמנ ונחנא המאתהה שגפמב . םייטרפ םירביא םע תודבוע ונא קיתרנהו תופה השא לומ הפישחב ךא עוצקמ תשא איה םנמואש הרז ךא . הכובמה אלו שדח רבד לומ הדימעה רכומ םייושע המאתהה ךילהת תליחת תא םיוולמש ששחה םג םיתעלו קיתרנה ירירש לע עיפשהל תינוצר יתלב הרוצב וצווכתי םהש ךכ . ךכ תובקעב לש תורכהה רחאל הנתשת המאתוהש המגרפאידה תדימש ןכתי המגרפאידה םע ףוגה .

slide 13:

המגרפאיד תמאתה ךילהת ךשמה - המל לוגרתה בושח תיבב רשאכ תיבב תולגרתמ ונא םע תורכהה תא ףוגל תורשפאמ ונא המגרפאידה היבגל יתבשחמהו ישגרה דוביעה תא תושוע ונא ליבקמבו . ףסונב המגרפאידב שומישל ןמז ךרואל ביגמ ףוגה דציכ תושח ונא . המגרפאידב שומישה תלוכיב ןוחטב הנקמ לוגרתה המגרפאידה תא שוכרל רשפאמו ישעמ ןויסנ רחאלו תלכשומ הריחב ךותמ כ אלו " קשב לותח ." בושח יכה ךא : הרוצב המאתהה ךילהת תא רובעל ךל רשפאמ תיבב לוגרתה ךל רתויב תיבטימה ךל המיאתמה המגרפאידה לש רתוי תקייודמ הדידמ רשפאמו .

slide 14:

המגרפאיד תמאתה ךילהת הינשה השיגפה תארקל : • הינשה השיגפל עיגהל רוכזל דאמ בושח תרוקיבה תשיגפ רשאכ תאצמנ המגרפאידה קיתרנה ךותב תוחפל םייתעש השיגפה ינפל . הינשה השיגפה : • העש עברכ תכרוא • הקידבו לואשתמ תבכרומ • המגרפאיד לש הנוש הדימ םע יאצת השיגפה םותבו ןכתיי ךל המאתוהש הדימהמ הנושארה השיגפב

slide 15:

המגרפאידב ןוכנ שומיש • ב אוה ןוכנ שומיש לש ותליחת הנוכנ המאתה ש ימ ידי לע ךמסוה ךכל ו הדפקה שומישה תוארוה לע המגרפאידב • שומישה ינפל ינושארה המגרפאידה תאו הספוקה תא ףוטשל שי המגרפאידב ןובסו םימב שיגנ םוקמב הילא תופרוצמה תוארוהה תא רומשל ןכו . • וניה המגרפאידב שומישהש ךכ בקע ישיא הנויקנ לע הרימשה י ידי לע השע ןובסו םימב התציחר תוקונית לש ןידע וא ליגר םיידי ןובס התחתרה ידי לע אלו הרוקיע וא ץאומ יאלבל םרוגש רבד . ןובסה תויראשמ בטיה יפתיש שגד ימיש ןכו ימינפה הקלח לע קושיחל בורק השרפה רבטצהל הלולע וב םוקמ . • הציחרה רחאל המגרפאידה תא יראשה ריואב שובייל . תופידעמה םישנ ןנשי הבגנל הספוקה ךותל דימ הסינכהלו . םג םא תאז הפידעמ תא יעצמאב התוא יבגנ רשא בוגינב םיביס ריתומ וניא .

slide 16:

המגרפאידב ןוכנ שומיש • קיתרנל המגרפאידה תסנכה ינפל ןובסו םימב ךיידי יפתיש . • םע בלשל שי המגרפאידב שומישה תא ערז לטוק םימייוסמ םירקמ דבלמ • גה תא םישל שי ערזה לטוק ל ךותב המגרפאידה תפיכ ו ימינפה קושיחל ביבסמ . • גה קיתרנל התסנכה לע לקמו המגרפאידה תא ךכסמ ומצע ל . • הביס איהש וזיאמ םא ג תבלשמ ךניא המגרפאידה םע ל ינפל םימב הביטרהל שי התסנכה .

slide 17:

המגרפאידב ןוכנ שומיש הבג לע תבכושה השא לש חנמ יפל רבסה : םצע קיחה תיחופלש ןתשה םחר הלחש הרצוצח קיתרנה ייתפש תופה יפ תעבטה סגה יעמה הכפושה ןגדגד דומע הרדשה תדמוע השא לש חנמ

slide 18:

המגרפאידב ןוכנ שומיש קיתרנל המגרפאידה לש הנוכנ הסנכה : 1 . ימינפה קושיחב הנטק תערגמ שי וב םוקמב המגרפאידה תא יזחיא : 2 . ךייתועבצא ןיב התוא ילפק הנומת 1 . 3 . המגרפאידה יסינכהו תופה יתפש תא יקשפ היונפה ךידיב הלעמ יפלכ חתפהו הפצרה יפלכ הפיכה רשאכ תונומת 2+3 קיתרנה ךות לא . 1 2 3 קיתרנה חתפ לש םינפלמ הארמ םייתפשה ןיב המגרפאידה זוחאלו לפקל דציכ המגרפאידה תא המגרפאידה תא סינכהל דציכ דצהמ הארמ

slide 19:

המגרפאידב ןוכנ שומיש קיתרנל המגרפאידה לש הנוכנ הסנכה ךשמה : 4 . קיתרנה קמועל המגרפאידה תא סינכהל יכישמה תונומת 4+5 תרבעש דע קיחה םצע תא . 5 . קיחה םצע תא תרבעשכ הילעמ המגרפאידה תא יחינה הנומת 6 . 5 6 4 םצע קיחה

slide 20:

המגרפאידב ןוכנ שומיש קיתרנל המגרפאידה לש הנוכנ הסנכה ךשמה : םגד תרזעב תישענ המגדההש ןוויכמ המגרפאידהמ הקוחר תיארנ קיחה םצע קיתרנבש השעמל ךא קיחה םצע לע תבשוי איה ןוכנה םוקמב המגרפאידהשכ ףדמ לע ומכ . המגרפאיד םצע קיחה

slide 21:

המגרפאידב ןוכנ שומיש .1 המגרפאידה תסנכה רחאל ש קודבל שי םחרה ראווצ חתפ ןכא הסוכמ הדי לע . .2 שי ריאשהל ןיב המגרפאידה תא 6-8 תועש ןורחאה ינימה עגמהמ . .3 ךותב םא 6-8 ינימ עגמ דוע םייקל םיצור ןורחאה ינימה עגמהמ תועש ןיא איצוהל תא המגרפאידה ג ףיסוהל ידכ ערז לטוק ל .4 ג ףיסוהל ןתינ ךילומ תרזעב המגרפאידה יבג לע ל . חתפ ראווצ םחרה

slide 22:

המגרפאידב ןוכנ שומיש 5 . ריאשהל ןתינ קיתרנב המגרפאידה תא דע 24 תועש התסנכהמ . שי ןכמ רחאל האיצוהל ןובסו םימב הפטושל הב שמתשהלו רוזחל ןתינ זאו . 6 . שי תופיטשמ ענמיהל תוימינפ קיתרנ 6-8 רחאל תועש ינימה עגמה ןורחאה המגרפאידה רשאכ קיתרנב . תופה לש תינוציח הפיטש תושעל ןתינ הוורעהו .

slide 23:

המגרפאידב ןוכנ שומיש 7 . שי קודבל תא תומלש הב שומישה ינפל המגרפאידה . תישענ הקידבה הרונמ לומ הילע תולכתסהב . המגרפאידה תפיכ ךרד רבוע רוא רשאכ ונשיש ןמיס ערק . ףסונב םימב האלמל ןתינ ףוטפיט שיו הדימב ערק ונשיש ןמיס והז . ערזה לש רבעמ רשפאל לוכיו המגרפאידה לש תוניקת רסוח לע דיעמ ןטק ערק םחרה לא .

slide 24:

המגרפאידב ןוכנ שומיש 8 . בתכנש יפכ ןובסו םימב המגרפאידה תא ףוטשל שי ךותב הרמושלו הל תדעוימה הספוקה . םיינוציק ריוא גזמ ילעב תומוקמב הריאשהל ןיא ץיקב רוגס בכר תמגודכ . 9 . לכ לקשמב יוניש לש 3-5 ק " הלעמו ג תדימל תשדוחמ הקידב ךירצמ המגרפאידה . םידגבה תודימב םייוניש םנשיש םשכ שממ תדימב יוניש ןכתיי ךכ המגרפאידה . תרזוח הקידב אלל תדרל הייושע המגרפאידה לש התוליעי .

slide 25:

המגרפאידב ןוכנ שומיש 10 . רחאל הדיל קיתרנב תיאופר הלועפ וא הלפה / םחר קודבלו רוזחל שי המגרפאידה תדימ לש התמאתה תא . 11 . המגרפאידל המאתהה ךילהת םת אלש דע השאה תנגומ הנניא ןוירה ינפמ . 12 . םודנוק הנניא המגרפאידה איהו תולחמ ינפמ הנגמ הניא ינימ עגמב תורבעומה .

slide 26:

ג לע בושח עדימ ערז לטוק ל : ערזה ילטוק בור םיליכמ ימיכה רמוחה תא 9 NONOXYNOL . והז יתצמוח ימיכ רמוח ערז יאת לוטקל ותלוכיב עודיה םייתדבעמ םייוסינ ךמס לע . כ - 20 תרחא וא וזכ הדימב ערז לטוקל םישיגר םישנהו םישנאהמ . תונוש םיכרדב יוטיב ידיל האב תושיגרה ץוצקעמ לחה תפלוח םוח תשוחת וא דעו קיתרנב וא ןיפב הבירצל קיתרנב תרטפ לש גושגשלו השאה . םימוהיזל קיתרנה תיריר תורידח תא הלעמכ םג עודי רמוחה ךכל הפושחש ימל . ןתינ וב שומישה ינפל רמוחל גוזה ינב לש הבוגתה תא דיה בג לע קודבל . םתקדב םא םג הבוגת ןכתת םירזוח םישומיש רחאל םיתעל .

slide 27:

ג לע בושח עדימ ערז לטוק ל : הרקמב אל הבוגת לש היוצר לטוק ףילחהל ןתינ רחא גוסל וניא אוה םאה קודבלו םרוג תושיגרל . ןתינ תוסנל םג םיליכמ םניאש םילטוק 9 NONOXYNOL תמגודכ " CONTRA GEL " וא CAYA GEL” ." םייעבט םירמוח םיליכמ ולא םילטוק תיטקל הצמוח תמגודכ דחיבש תא םיתיחפמ ה תמר PH תלטוקה המרל קיתרנב תא ערזה . ףסונב ערזל עירפמו יגימצ רמוחה וכרד עונל תא ענומ ךכבו לא ותומדקתה ה םחר .

slide 28:

תיסקודוטרואה השאהו המגרפאידב שומישה םיצצוח היינב יעצמאב שומישה יבגל ןויד ונשי תיתכלה הניחבמ המגרפאידה תמגודכ פאקמאפה וא . םירובסה םינבר םנשי ששח אלל המגרפאידב שמתשהל ןתינ יכ התוא ופידעי םיתעלו םיילאנומרוה םיעצמא ינפ לע תמייוסמ הנכס תמייקש עודי םהבש ינפמ . תאז םע דחי אל ללכ וא דבעידב קר המגרפאידב שומיש םירשפאמ רשא םינבר םנשי . ךלש ברה םע יצעייתה . העפשה אלל היינב יעצמאב שומישל תובישחה תא ול יריבסה תילאנומרוה . ךייתושוחתו ךנוצר תא יעיבה . תבשק ןזוא יאצמתש הווקמ ינא . רתוי בוט ןיבהל תנמ לע יתיא ץעייתהל הצור ברה םא ונניב רשקל תנמזומ תא .

slide 29:

תיסקודוטרואה השאהו המגרפאידב שומישה םנשי םיחנמה םינבר המגרפאידה תאצוה תעשבש הילע לכתסת אל השאה לכתסת ןכמ רחאל קרו דימ התוא ףוטשת אלא . ןכתית םיתעל המגרפאידה לע םד תעפוה . םד רדב עבונ הז " תונפדב קושיחה ךוכיחמ כ קיתרנה םיתיעל וא קיתרנב שבוימ םחרה ראווצ חתפב ךוכיחמ עודי םא לשמל השאל שיש " עצפ " ןויפורטקא המגרפאידה לש ימינפה הקלחב םד עיפוי . םד אמטמ וניאו ןכוסמ וניא הז םחרהמ וניא ורוקמו רחאמ . תאז םע דחי ךלש ברה לומ יתכלה רוריב ךירצ הז אשונ םג .

slide 30:

ינא ימ ההות תאו ןאכל דע תעגה סייר תידיע . תוחא תטיסרבינוא םעטמ דועיסב ןושאר ראות תלעב הפיח ראותו לת תטיסרבינוא םעטמ דועיסב ינש - ביבא . תצעוי ייחל תושיא רב תטיסרבינוא םעטמ תכמסומ - ןליא עופ ןוכמ " ןוכמו ה תוביתנ תואירב תדמלמו תינימ . פאקמאפו תומגרפאיד תמיאתמ לע תכמסומ - ד ידי " יול ירוא ר . סומסיניגוב תלפטמ לע תכמסומ - ד ידי " יול ירוא ר . תקדוב הרהט עופ ןוכמ םעטמ תכמסומ " ה . תכירדמ תולכ רשבמ ןוכמ םעטמ תכמסומ םולש .

slide 31:

תולאש החמשב ץעייתהלו לואשל תנמזומ סייר תידיע 0585-234-235 הנוע אל ינא םא ןורסמ יחליש . חמשא הנפתאשכ  ךילא רוזחל תגצמה לע סייר תידיעל תורומש תויוכזה לכ

slide 32:

היפרגוילביב • 1 Bounds W. Contraceptive efficacy of the diaphragm and cervicalcap used in conjunction with a spermicide - a fresh look at the evidence. Br J Family Planning 1994 20: 84-87. Diaphragm Fitting RICHARD E. ALLEN M.D. Cardston Alberta Am Fam Physician. 2004 Jan 1691:97-100. http://www.aafp.org/afp/2004/0101/p97.html REPRODUCTIVE MEDICINE AND FAMILY PLANNING by Edna McVeigh John Guillebaud and Roy Homburg p. 239 Snd Edition 2013 2 Source: Oxford/FPA Study 1982 mentioned in CONTRACEPTION your questions answered by Professor John Guillebaud 4th Ed 2004 3 NHS Contraceptive Choices The Diaphragm

authorStream Live Help