мо початкових класів

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Проблема ШМО Формування ключових компетентностей особистості учня в умовах розвитку креативної особистості:

Проблема ШМО Формування ключових компетентностей особистості учня в умовах розвитку креативної особистості Методичне об ’ єднання вчителів початкових класів КЗ « НСЗШ І-ІІІ ст №8» м.Нікополь

Форми роботи ШМО плануються згідно напрямків сучасної початкової освіти::

Форми роботи ШМО плануються згідно напрямків сучасної початкової освіти:

Кадровий потенціал початкової школи:

Кадровий потенціал початкової школи

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Учні школи протягом останніх років здобувають призові місця в міських конкурсах та олімпіадах та всеукраїнських конкурсах::

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Учні школи протягом останніх років здобувають призові місця в міських конкурсах та олімпіадах та всеукраїнських конкурсах:

Удосконалити навчально-виховний процес, дати дітям ґрунтовні, міцні знання,озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають::

Удосконалити навчально-виховний процес, дати дітям ґ рунтовні, міцні знання,озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають:

НАШІ ЗІРОЧКИ:

НАШІ ЗІРОЧКИ

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2012-2013 навчальний рік. :

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 201 2 -201 3 навчальний рік . Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти . Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння , а сформувати таку людину , яка здатна творчо мислити , приймати рішення й адаптуватися за буд ь- яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу , його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації . Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи . Робота шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів і вихователів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Розвиток пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів через впровадження у практику сучасного педагогічного досвіду»

PowerPoint Presentation:

Основними напрямами роботи МО вчителів початкових класів є : 1. Освоєння і використання в освітньому процесі сучасних методик, форм, видів,засобів і нових технологій, інтернет-ресурсів . 2. Підвищення рівня методичної підготовки вчителів. 3. Обмін досвідом педагогічної діяльності. 4. Вивчення і впровадження досягнень творчо працюючих педагогів у практику роботи педагогів школи. 5. Продовження роботи над проектно-дослідницькою діяльністю молодших школярів. 6. Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів, їх ерудиції і компетентності в професійній сфері. На засіданнях МО початкових класів у 201 2 – 201 3 рр . розглядалися нормативно - правові документи щодо організації навчально - виховного процесу в закладах освіти , особливост і Нового Державного стандарту початкової освіти, нова програма з фізичної культури, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін , інформація стосовно проведення навчальних , позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури , книг, періодичних видань тощо . Засідання МО проводилися щокварталу . У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів , вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого - педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду , проведено тиждень початкової школи. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості.

PowerPoint Presentation:

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти , умовою його успішної , творчої праці . Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту . На засіданні кафедри початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів . Це : психологічна підготовка ; дидактична підготовка ; методична підготовка ; розвиток загальної культури педагога; впровадження інформаційно-комунікативних технологій . Проводилася масова робота з учнями : екскурсіі , конкурси , свята .

PowerPoint Presentation:

Проведено 5 засідань МО, на яких розглянуто питання атестації , наступності у навчанні 4 - 5 класів , рефлексивної діяльності вчителів в урочний та позаурочний час. Проведено спостереження за професійно - педагогічними вміннями вчителів ; опрацьовано інструктивно – методичні документи . Обговорено доповіді та реферати : 1) Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм.( Штацька Н.С.) 2) Основи нової навчальної дисципліни «Сходинки інформатики».( Персиста Л.Г.) 3) Аналіз нової програми з математики в початковій школі.( Маслова Т. А.) 4) Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес у початковій школі.( Штацька Н.С.) 5) Формування екологічної культури молодших школярів засобами науково-пізнавальної і художньої книги.( Вергілес Н.М.) 6)Шляхи вдосконалення роботи щодо вироблення в учнів практичного й творчого застосування знань на уроках природничо-математичних дисциплін .

PowerPoint Presentation:

Протягом навчального року учні школи брали участь у різних міських та всеукраїнських конкурсах: конкурсі «Екологічна казка» Литвинова В., 2-А клас, (вчитель – Вергілес Н.М.) Карпенко Р., 3-Б клас (вчитель – Чевельча Л.С.); конкурсі знавців рідної мови ім. П. Яцика Абраменко М. – 14 місце (Учитель – Дубрівна В.М.) Дмитрієва В. – 16 місце (учитель – Штацька Н.С.) конкурсі знавців математики «Кенгуру» учні 3- В та 3 – А класу (Вчителі – Штацька Н.С., Соловій О.В.); конкурсі знавців російської мови « Лукоморье » учні 3-В класу ( вчитель – Штацька Н. С.) ; конкурсі знавців української мови «Патріот» учні 3-В класу ( вчитель – Штацька Н. С.); конкурсі художників «Український народний костюм» Головір А., 4-Б кл..вчитель – Дубрівна В.М. Кругліна В., 3- В кл., вчитель – Штацька Н.С.; конкурсі скульпторів «Наші менші друзі – тварини» Головір А.,Фролова К., 4-Б кл.. вчитель – Дубрівна В. М.; конкурсі портфоліо « Скарбничка успіхів» Кузьмин Д., 4-А кл.. вчитель – Якушева В.Д. математичній олімпіаді Бутов Валег – 11 м ісце (математика). Учитель – Дубрівна В.М

PowerPoint Presentation:

Колектив вчителів початкових класів – творчий колектив, в якому працюють обдаровані учителі, які мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами розвиваючого навчання. Весь час спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями . Результатом їх діяльності стають нові моделі . Учителі намагаються створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності, властиві кожній дитині, виховується активний громадянин демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї Вітчизни – України. Про це свідчать уроки з ІКТ.   Кожного класовода хвилює питання , як зробити навчання цікавим . Такі вчителі як: Персиста Л.Г., Вергілес Н.М., Соловій О.В., Дубрівна В.М. своє завдання як учителя бачать в тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності своїх учнів , підтримати їхнє бажання вчитися , допомогти дітям досягти успіху . Кожен урок, проведений вчителями , – це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра , і пізнання нового, і радість творчого пошуку . Це час зростання особистості учнів , їх розумового розвитку , творчого мислення , психологічного конфорту . Зміст праці вчителі збагачують за допомогою різноманітних інноваційних методів і прийомів . Їх уроки відзначаються логічною завершеністю , умотивованістю , оптимальністю вибору форм і методів роботи . Маслова Т.А., Поветкіна Т.Г., Чевельча Л.С., Штацька Н.С., Якушева В.Д. постійно спонукають учнів працювати в парах і групах, створюють умови для вільного висловлювання думки, міркування. Вчителі люблять своїх вихованців , допомагають їм усвідомити свою індивідуальність і неповторність , кожного дня під час уроків і в позакласній діяльності створюють для учнів ситуацію успіху . Особливо багато уваги вчителі приділяють посиленню ролі самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності , розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань . Застосовують ігрові ситуації , головоломки, ребуси , логічні задачі , завдання на кмітливість , здогадку тощо .

PowerPoint Presentation:

Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів , формування у них допитливості , бажання пізнавати нове . Збільшення навчального навантаження на уроках примушує вчителя замислитись над тим , як підтримати інтерес молодших школярів до навчання . Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Гласна, об’єктивна і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих, підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення педагогічної майстерності і розвиток творчої ініціативи. В цьому році рішенням атестаційної комісії було підтверджено вищу категорію та звання « Вчитель- методист» Вергілес Н.М., а також нагороджено грамотою обласного відділу освіти та науки. Вчителі початкової школи турбуються про те, щоб учні почували себе затишно і комфортно. Кабінети у початковій школі мають сучасний вигляд, поліпшену матеріальну базу, є бібліотека методичної літератури. Протягом усього навчального року вчителі відвідували семінари, конференції, засідання «круглих столів» на базі шкіл міста.

PowerPoint Presentation:

Таким чином, правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства й закріплено у «Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті». Показником ефективності методичної роботи у школі є задоволення, яке отримують учителі від своєї праці, створення в педагогічному колективі творчої атмосфери, позитивного морально – психологічного клімату. Як сонце і тепло необхідні для розквіту квітки, так любов, повага і беззастережне прийняття кожного є передумовою розквіту педагога – майстра, творчого вчителя, здатного виховати обдаровану особистість. Навчальний 2012 – 2013 н.р . завершився. Можна впевнено сказати про те, що ми виконали поставлені завдання та отримали очікувані результати: вчителі Вергілес Н.М., Дубрівна В.М., Якушева В.Д., Штацька Н.С. отримали сертифікати та Дипломи про розповсюдження свого педагогічного досвіду від Всеукраїнського інтернетпорталу «Початкове навчання».

PowerPoint Presentation:


План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2013–2014 н.р. :

План   роботи   шкільного  методичного  об’єднання вчителів   початкових   класів  на  2013–2014   н.р . І засідання Круглий стіл   1. Аналіз роботи ШМО вчителів початкових класів за 2012–2013 н.р .      Затвердження плану роботи ШМО вчителів початкових класів на 2013-2014 н.р . Штацька Н.С 2. Про результати ДПА з навчальних предметів учнів 4-х класів за 2012-2013   н.р . Якушева В.Д . 3. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 н.р . Штацька Н.С . 4. Підготовка та проведення шкільного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім . П.Яцика . Дубрівна В.М. 5. Активізація пізнавальної , творчої діяльності учнів через впровадження інтерактивних технологій . Персиста Л.Г.  

ІІ засідання Творча лабораторія :

ІІ засідання Творча лабораторія   1.Про організацію та підготовку школярів до міських учнівських олімпіад та конкурсів . Штацька Н.С . 2. Підготовка та проведення шкільного туру літературного конкурсу творчих робіт « Первоцвіт » серед учнів 2-4 класів . Вергілес Н.М. 3. Про підсумки проведення шкільного конкурсу знавців української мови . Дубрівна В.М. 4. Дидактичні ігри та цікаві завдання з математики. Поветкіна Т.Г. 5 . Диференціація самостійної роботи    учнів на уроках математики. Чевельча Л.С. 6 . Впровадження змісту ігрового навчання в педагогічну практику . Маслова Т.А .

ІІІ засідання Методична майстерня :

ІІІ засідання Методична майстерня     1.Використання проблемно- пошукової , самостійної діяльності учнів для розвитку креативної особистості . Штацька Н.С . 2. Підготовка та участь у математичному конкурсі «Кенгуру », українознавчих конкурсах « Патріот » та « Соняшник ». Штацька Н.С. 3. Впровадження креативних освітніх технологій у практику початкової школи . Вергілес Н.М. 4. Розвиток креативного потенціалу молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна ». Якушева В.Д. 5. Інноваційні підходи на уроках з курсу « Природознавство » Персиста Л.Г. 6. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні молодших школярів української мови . Чевельча Л.С .  

ІV засідання Методична сесія :

ІV засідання Методична сесія   1.Ознайомлення з інструктивними листами МОН України , облвно , міськвно про організацію та проведення підсумкових контрольних робіт з навчальних    предметів у 4-х класах . Штацька Н.С. 2. Про результати шкільних та участь у районних і міських олімпіадах з базових дисциплін учнів 4-х класів . Вчителі 4-х класів 3 . Рекомендації щодо підготовки учнів до проведення підсумкових контрольних робіт з навчальних предметів . Вчителі 4-х класів 4 . Самопідготовка в ГПД . Спортивна година в ГПД Вихователь ГПД. 5. Узагальнення напрацювань членів ШМО. Вчителі 4-х класів

V засідання Круглий стіл:

V засідання Круглий стіл 1 .Аналіз навчальних досягнень учнів за 2013/2014 н.р Вчителі 1-4 класів 2.Перспективне планування роботи ШМО на 2014/2015 н.р . Вчителі 1-4 класів 3.Підсумки роботи ШМО за рік . Штацька Н.С.

Дякуємо за увагу!:

Дяку ємо за увагу! Методичне об ’ єднання вчителів початкових класів КЗ « НСЗШ І-ІІІ ст №8» м.Нікополь

authorStream Live Help