Алгебра - підручник для 7 класу авт. Мерзляк А.Г. та ін.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Алгебра 7 клас за новою програмою

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Форзац 1 Форзац 2 Квадрати й куби натуральних чисел від 1 до 10 Степені чисел 2 і 3 Властивості степеня з натуральним показником Формули скороченого множення Формули різниці та суми кубів n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 n 3 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 n 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 3 n 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19 683 59 049 a m a n a m+n a m n a mn a m : a n a m–n a 0 m n ab n a n b n ≠ a – ba + b a 2 – b 2 a + b 2 a 2 + 2ab + b 2 a – b 2 a 2 – 2ab + b 2 a – b 3 a b a 2 + ab + a 3 3 3 3 3 3 + b 3 b 3 b 3 a b a 2 2 2 – + – ab + «Ìîÿ ëþáîâ — Óêðà¿íà ³ ìàòåìàòèêà» — âèêàðáîâàíî íà ãðàí³òíîìó ïîñòàìåíò³ ïàì’ÿòíèêà íàóêîâöåâ³ Ìèõàéëó Ïèëèïîâè÷ó Êðàâ÷óêó 1892–1942. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ ùî öå ïàòð³îòè÷íå âèñëîâëþâàííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ìàòåìàòèêà ñòàíå äëÿ âàñ íàä³éíèì äîðîãîâêàçîì íà øëÿõó äî ïðîôåñ³îíàë³çìó. a 3 – b 3 a – ba 2 + ab + b 2 a 3 + b 3 a + ba 2 – ab + b 2

slide 2:

Форзац 1 Форзац 2 Квадрати й куби натуральних чисел від 1 до 10 Степені чисел 2 і 3 Властивості степеня з натуральним показником Формули скороченого множення Формули різниці та суми кубів n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 n 3 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 n 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 3 n 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19 683 59 049 a m a n a m+n a m n a mn a m : a n a m–n a 0 m n ab n a n b n ≠ a – ba + b a 2 – b 2 a + b 2 a 2 + 2ab + b 2 a – b 2 a 2 – 2ab + b 2 a – b 3 a b a 2 + ab + a 3 3 3 3 3 3 + b 3 b 3 b 3 a b a 2 2 2 – + – ab + «Ìîÿ ëþáîâ — Óêðà¿íà ³ ìàòåìàòèêà» — âèêàðáîâàíî íà ãðàí³òíîìó ïîñòàìåíò³ ïàì’ÿòíèêà íàóêîâöåâ³ Ìèõàéëó Ïèëèïîâè÷ó Êðàâ÷óêó 1892–1942. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ ùî öå ïàòð³îòè÷íå âèñëîâëþâàííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ìàòåìàòèêà ñòàíå äëÿ âàñ íàä³éíèì äîðîãîâêàçîì íà øëÿõó äî ïðîôåñ³îíàë³çìó. a 3 – b 3 a – ba 2 + ab + b 2 a 3 + b 3 a + ba 2 – ab + b 2

slide 3:

Алгебра Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

slide 4:

УДК 373.167.1:512 ББК 22.14я721 М52 ISBN 978-966-474-000-0 © А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір 2015 © ТОВ ТО «Гімназія» оригінал-макет художнє оформлення 2015 М52 Мерзляк А. Г. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. зак- ладів / А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. — Х. : Гімназія 2015. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-474-000-0. УДК 373.167.1:512 ББК 22.14я721

slide 5:

Від авторів УЧНЯМ Любі семик Ласники Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет — алгебру. Алгебра — це стародавня й мудра наука. На вас чекає знайом- ство з її азами. Знати алгебру надзвичайно важливо. Мабуть немає сьогодні такої галузі знань де не застосовувалися б досягнення цієї науки: фізики та хіміки астрономи та біологи географи та економісти навіть мовознавці та історики використовують «алгеб- раїчний інструмент». Алгебра — не тільки корисний а й дуже цікавий предмет який розвиває кмітливість і логічне мислення. І ми сподіваємося що ви в цьому скоро переконаєтеся за допомогою підручника який три- маєте в руках. Ознайомтеся з його будовою. Текст підручника поділено на чотири параграфи кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом. Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикла- дами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання. До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язу- вання приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретич- ного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи так і важкі задачі особливо ті що позначено зірочкою . Кожний пункт завершується рубрикою «Учимося робити не- стандартні кроки». До неї дібрано задачі для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання а лише здоровий глузд винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці а й у житті. У рубриці «Коли зроблено уроки» ви зможете прочитати опо- відання з історії алгебри. Дерзайте Бажаємо успіху

slide 6:

Від авторів 4 УЧи тел ЯМ Шано Вні ко Леги У навчальній програмі з математики для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів зазначено таке: «Зміст навчального матеріалу структуровано за темами відповідних на- вчальних курсів із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учи- телеві та авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції…». Зважаючи на наведене ми визнали за доцільне розпочати курс із теми «Лінійне рівняння з однією змінною». Це дає змогу істот- но урізноманітнити дидактичний матеріал параграфа «Цілі вирази». Ми дуже сподіваємося що цей підручник стане надійним по- мічником у вашій нелегкій та шляхетній праці і будемо щиро раді якщо він вам сподобається. Бажаємо творчої наснаги й терпіння. Умовні позначення n° завдання що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень n • завдання що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень n •• завдання що відповідають високому рівню навчальних досягнень n задачі для математичних гуртків і факультативів  закінчення доведення теореми  закінчення розв’язування прикладу  завдання які можна виконувати за допомогою комп’ю тера рубрика «Коли зроблено уроки». Зеленим кольором позначено номери задач що рекоменду- ються для домашньої роботи синім кольором — номери задач які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

slide 7:

1. Вступ до алгебри Алгебра — для вас новий шкільний предмет. Проте ви вже зна- йомі з «азбукою» цієї науки. Так коли ви записували формули та складали рівняння вам доводилося позначати числа буквами «будуючи» буквені вирази. Наприклад записи a 2 x + y 2 2 a + b x y z − + 2 abc m n є бук- веними виразами. Наголосимо що не будь-який запис складений із чисел букв знаків арифметичних дій і дужок є буквеним виразом. Наприклад запис 2x + – є беззмістовним набором символів. Разом з тим вираз складений з однієї букви вважають букве- ним виразом. Розглянемо буквений вираз 2 a + b. Ви знаєте що за його до- помогою можна знайти периметр прямокутника зі сторонами a і b. Якщо наприклад букви a і b замінити відповідно числами 3 і 4 то дістанемо числовий вираз 2 3 + 4. За таких умов периметр прямокутника дорівнюватиме 14 одиницям довжини. Число 14 називають значенням числового виразу 2 3 + 4. Зрозуміло що замість букв a і b можна підставляти й інші числа отримуючи щоразу новий числовий вираз. Оскільки букви можна заміняти довільними числами то ці букви називають змінними а сам буквений вираз — виразом зі змінними або зі змінною якщо вона одна. Розглянемо вираз 2x + 3. Якщо змінну x замінити наприклад числом 1 2 то дістанемо числовий вираз 2 3 1 2 æ + . При цьому гово- рять що 1 2 — значення змінної x а число 4 — значення виразу 2x + 3 при x 1 2 . Числові вирази та вирази зі змінними називають алгебраїчними виразами. а лгебраїчні вирази Числові вирази Вирази зі змінними буквені вирази

slide 8:

6 Розглянемо дві групи алгебраїчних виразів: І група ІІ група x – y 3 1 x a 4 a a b + 2 1 3 2 5 b a + m n +3 mn 7 5 2 − x y Вирази кожної групи містять такі дії: додавання віднімання множення піднесення до степеня ділення. Однак вирази першої групи не містять ділення на вирази зі змінними. Тому вирази першої групи називають цілими виразами. Вирази другої групи не є цілими. У 7 класі ми вивчатимемо цілі вирази. П р и к л а д Значення змінних a b і m такі що a – b 4 m –5. Чому дорівнює значення виразу 7bm – 7am Розв’язання. Використовуючи розподільну та сполучну влас- тивості множення отримуємо: 7 7 7 7 5 4 7 20 140 bm am m b a − − − − . æ æ æ Відповідь: 140.  1. Як інакше називають буквені вирази 2. Які вирази називають алгебраїчними 3. Які алгебраїчні вирази називають цілими ВПРа Ви 1. ° Знайдіть значення числового виразу: 1 072 + 3018 3 18 0 3 æ 5 72 : 009 2 4 – 28 4 54 : 6 6 9 : 4. 2. ° Чому дорівнює значення виразу: 1 1 3 5 6 + 3 7 16 8 35 æ 5 46 75 23 45 : 7 10 5 11 : 2 3 7 2 9 − 4 4 9 18 æ 6 2 3 4 : 8 2 4 3 8 1 6 +

slide 9:

1. Вступ до алгебри 7 9 6 1 3 5 − 10 4 1 2 7 4 9 − 11 8 1 3 4 3 14 æ 12 1 5 3 5 1 3 : 3.° Обчисліть значення виразу: 1 38 + –25 6 0 – 78 11 −48 0 æ 2 –48 + 48 7 0 – –24 12 –33 : –11 3 –1 + 039 8 –45 – 25 13 32 : –4 4 94 – –78 9 8 0 4 æ − 14 1 2 3 5 42 – 57 10 − − 12 0 5 æ 15 − 1 1 3 2 . 4.° Чому дорівнює значення виразу: 1 18 1 5 12 7 12 19 21 17 72 2 3 − − æ æ 4 − + − 7 18 11 12 19 48 : 2 6 5 1 3 4 1 8 9 32 5 11 − : æ 5 − − − 3 2 5 1 12 1 15 3 20 : 3 : − − − − + − − 142 3 22 0 4 6 07 æ 5.° Обчисліть значення числового виразу: 1 14 3 1 7 15 3 23 23 27 1 5 1 6 − − æ æ 3 : − − − + − 3 25 275 0 6 0 8 7 æ 2 5 1 1 8 9 17 36 1 4 5 21 : + æ 4 − − 1 2 5 3 8 5 12 5 12 : . 6.° Складіть числовий вираз і знайдіть його значення: 1 добуток суми чисел –12 і 8 та числа 05 2 сума добутку чисел –12 і 8 та числа 05 3 частка суми й різниці чисел –16 і –12 4 квадрат суми чисел –10 і 6 5 сума квадратів чисел –10 і 6. 7.° Складіть числовий вираз і знайдіть його значення: 1 частка від ділення суми чисел 4 9 і − 5 6 на число − 14 27 2 різниця добутку чисел –15 і 4 та числа 2 3 добуток суми та різниці чисел –19 і 09 4 куб різниці чисел 6 і 8. 8.° Знайдіть значення виразу: 1 2x – 3 при x 4 0 –3 2 1 3 1 4 a b + при a –6 b 16 3 3m – 5n + 3k при m –7 n 14 k –01. 9.° Обчисліть значення виразу: 1 04y + 1 при y –05 8 –10 2 2 7 02 c d − при c –28 d 15.

slide 10:

8 10.° Які з даних виразів є цілими: 1 7a + 03 3 a b c + 5 3 5 5 3 m m + 2 5 1 3 x y− 4 a b + 4 6 9 5 1 x y z − + 11. ° Користуючись термінами «сума» «різниця» «добуток» «част- ка» прочитайте алгебраїчні вирази та вкажіть які з них є цілими: 1 a – b + c 4 2m – 10 7 ac + bc 2 a + bc 5 a b c d + 8 a b +4 3 x y z − 6 a + b c 9 a – b c + d. 12.° Запишіть у вигляді виразу: 1 число протилежне числу a 2 число обернене до числа a 3 суму чисел x і y 4 число обернене до суми чисел x і y 5 суму чисел обернених до чисел x і y 6 суму числа a та його квадрата 7 частку від ділення числа a на число протилежне числу b 8 добуток суми чисел a і b та числа оберненого до числа c 9 різницю добутку чисел m і n та частки чисел p і q. 13.° Олівець коштує x грн а зошит — y грн. Запишіть у вигляді виразу зі змінними: 1 скільки коштують 5 олівців і 7 зошитів 2 на скільки більше треба заплатити за a зошитів ніж за b олівців. 14.° Робітнику видали заробітну плату однією купюрою номіналом 100 грн a купюрами номіналом 50 грн і b купюрами по 20 грн. Запишіть у вигляді виразу зі змінними яку суму грошей отри- мав робітник. 15.° Із двох міст відстань між якими дорівнює 300 км вирушили одночасно назустріч один одному два автомобілі зі швидкостями m км/год і n км/год. Запишіть у вигляді виразу зі змінними через скільки годин після початку руху вони зустрінуться. 16.° Із двох селищ відстань між якими дорівнює s км одночасно в одному напрямі вирушили пішохід і велосипедист. Пішохід іде попереду зі швидкістю a км/год а велосипедист їде зі швидкістю b км/год. Запишіть у вигляді виразу зі змінними через скільки годин після початку руху велосипедист наздожене пішохода. Обчисліть значення отриманого виразу при a 4 b 12 s 12.

slide 11:

1. Вступ до алгебри 9 17. • Запишіть у вигляді виразу: 1 потроєний добуток різниці чисел a і b та їхньої суми 2 суму трьох послідовних натуральних чисел менше з яких дорівнює n 3 добуток трьох послідовних парних натуральних чисел більше з яких дорівнює 2k 4 число у якому a тисяч b сотень і c одиниць 5 кількість сантиметрів у x метрах і y сантиметрах 6 кількість секунд у m годинах n хвилинах і p секундах. 18. • Запишіть у вигляді виразу: 1 добуток чотирьох послідовних натуральних чисел більше з яких дорівнює x 2 різницю добутку двох послідовних непарних чисел і меншого з них якщо більше число дорівнює 2k + 1 3 кількість кілограмів у a тоннах і b центнерах. 19. • • Складіть вирази для обчислення довжини синьої лінії та площі фігури яку вона обмежує рис. 1. b a d c c a b d b a c d c c d а б в Рис. 1 20. • • Складіть вирази для обчислення довжини синьої лінії та площі фігури яку вона обмежує рис. 2. b a c d c c c d d d b a c c c b а б Рис. 2

slide 12:

10 21. •• Значення змінних a і b такі що a + b –8 c 4. Чому до- рівнює значення виразу: 1 a + b – c 2 05 a + b + c 3 3ac + 3bc 22. •• Значення змінних m і n такі що m – n  5 k –2. Чому до- рівнює значення виразу: 1 n – m k 2 2m – 2n + 3k ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 23. Задача з українського фольклору. Мірошник бере за роботу 1 10 змеленого борошна. Скільки пудів борошна намололи селя- нину якщо додому він повіз 99 пудів 24. До їдальні завезли капусту моркву та картоплю. Капусти було 64 кг маса моркви становила 5 8 маси капусти а маса карто- плі — 180 маси моркви. Скільки всього кілограмів овочів завезли до їдальні 25. Відомо що a і b — натуральні числа а число a b — правильний дріб. Чи можна стверджувати що: 1 a – b 0 2 1 1 a b 3 b a a b го ТУЄмос Я До ВиВЧенн Я но Во Ї Теми 26. Доведіть що: 1 число 5 є коренем рівняння 3x + 1 21 – x 2 число –2 не є коренем рівняння x x + 4 4. 27. Розв’яжіть рівняння: 1 03x 9 2 –2x 3 3 15x 0. 28. Розкрийте дужки: 1 2 x – 3y + 4z 2 –04 –5 + 15y. 29. Зведіть подібні доданки: 1 4a + 9a – 18a + a 2 12a – a + b – 21b. 30. Розкрийте дужки та зведіть подібні доданки: 1 x + 32 – x + 45 2 14 a – 2 – 6 – 2a. 31. Знайдіть корінь рівняння: 1 2x – 7 x + 4 2 –07 5 – x –49. Поновіть у пам’яті зміст пунктів 27 28 на с. 241 242.

slide 13:

11 Книга про відновлення та протиставлення УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 32. Дано 12 натуральних чисел. Доведіть що з них завжди можна обрати два різниця яких ділиться націло на 11. книга про відновлення та протиставлення Готуючись до нової теми ви повторили основні властивості рівнянь п. 27 28 на с. 241 242. Знаменно що з однією із цих властивостей пов’язано походження слова «алгебра». У ІХ ст. видатний учений Мухаммед ібн Муса аль-Хорезмі що означає Мухаммед син Муси з Хорезма написав трактат про спо- соби розв’язування рівнянь. У ті часи від’ємні числа вважали хиб- ними брехливими абсурдними. Тому якщо під час розв’язування рівнянь отримували «хибне число» то його перетворювали на «справжнє» переносячи в іншу частину рівняння. Таке пере- творення Мухаммед аль-Хорезмі назвав відновленням арабською мовою — «аль-джебр». Знищення однакових членів в обох части- нах рівняння він назвав протиставленням арабською мовою — «аль-мукабала». Сам трактат мав назву «Коротка книга про відновлення та протиставлення» арабсь- кою мовою — «Кітаб аль-мухтасар фі хісаб аль-джебр ва-аль-мукабала». Слово «аль-джебр» із часом перетвори- лося на добре відоме всім слово «алгебра». У ХІІ ст. праці аль-Хорезмі було пере- кладено латинською мовою. У середньо- вічній Європі ім’я аль-Хорезмі записували як Algorizmi і багато правил з його праць починалися словами Dixit Algorizmi «Алго- ризмі сказав». Поступово стали звикати що із цих слів починається багато правил а сло- во Algorizmi перестали пов’язувати з ім’ям автора. Так виник термін «алгоритм» яким позначають процес що дозволяє за скінченну кількість кроків отримати розв’язок задачі. З такими процесами ви докладно озна- йомитеся на уроках інформатики. Мухаммед ібн Муса аль-Хорезмі IX ст. Середньоазіатський математик астроном і географ. Він був пер- шим хто у своїх науко- вих працях розглядав алгебру як самостійний розділ математики.

slide 14:

§ 1 л і нійне рівняння з о днією змінною • У цьому параграфі ви повторите властивості рівнянь змо­ жете вдосконалити навички розв’язування рівнянь і задач на складання рівнянь. • Ви дізнаєтеся що багато відомих вам рівнянь можна об’єд­ нати в один клас. 2. Лінійне рівняння з однією змінною Розглянемо три рівняння: 2x –3 0x 0 0x 2. Число –15 є єдиним коренем першого рівняння. Оскільки добуток будь-якого числа на нуль дорівнює нулю то коренем другого рівняння є будь-яке число. Третє рівняння коренів не має. Незважаючи на істотні відмінності отриманих відповідей на- ведені рівняння зовні схожі: усі вони мають вигляд ax b де x — змінна a і b — деякі числа. Рівняння виду ax b де x — змінна a і b — деякі числа на- зивають лінійним рівнянням з однією змінною. Наведемо ще приклади лінійних рівнянь: 1 2 7 x –04x 28 –x 0. Зауважимо що наприклад рівняння x 2 0 x – 2 x – 3 0 | x | 5 не є лінійними. Текст виділений жирним шрифтом роз’яснює зміст терміна «лінійне рівняння з однією змінною». У математиці речення яке розкриває сутність терміна поняття об’єкта називають озна- ченням.

slide 15:

2. Лінійне рівняння з однією змінною 13 Отже ми сформулювали або як говорять дали означення лінійного рівняння з однією змінною. Розв’яжемо рівняння ax b для різних значень a і b. 1 Якщо a ≠ 0 то поділивши обидві частини рівняння ax b на a отримаємо x b a . Тоді можна зробити такий висновок: якщо a ≠ 0 то рівняння ax   b має єдиний корінь що дорів- нює b a . 2 Якщо a 0 то лінійне рівняння набуває такого вигляду: 0x b. Тоді можливі два випадки: b 0 або b ≠ 0. У першому випадку отримуємо рівняння 0x 0. Тоді можна зробити такий висновок: якщо a 0 та b 0 то рівняння ax   b  має безліч коренів: будь-яке число є його коренем. У другому випадку коли b ≠ 0 то при будь-якому значенні x маємо хибну рівність 0x b. Тоді можна зробити такий висновок: якщо a 0 та b ≠ 0 то рівняння ax  b коренів не має. Отримані висновки подамо у вигляді таблиці. Значення a і b a ≠ 0 a 0 b 0 a 0 b ≠ 0 Корені рівняння ax b x b a x — будь-яке число коренів немає П р и к л а д 1 Розв’яжіть рівняння: 1 3x + 21 8 – 2x 0 2 | 5x – 6 | 4. Розв’язання. 1 Ви знаєте що добуток кількох множників дорівнює нулю тоді коли принаймні один із множників дорівнює нулю і навпаки якщо хоча б один із множників дорівнює нулю то й добуток дорівнює нулю. Тому для розв’язування даного рів- няння достатньо розв’язати кожне з рівнянь: 3x + 21 0 8 – 2x 0. Звідси x –07 або x 4. Відповідь: –07 4. 2 Ураховуючи що існують тільки два числа –4 і 4 модулі яких дорівнюють 4 отримуємо: 5x – 6 4 або 5x – 6 –4. Звідси x 2 або x 04. Відповідь: 2 04.  Звертаємо вашу увагу на те що наведені рівняння не є ліній- ними проте розв’язування кожного з них зводиться до розв’язування лінійного рівняння.

slide 16:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 14 П р и к л а д 2 Розв’яжіть рівняння: 1 a – 1 x 2 2 a + 9 x a + 9. Розв’язання. 1 При a 1 рівняння набуває вигляду 0x 2. У цьому випадку коренів немає. При a ≠ 1 отримуємо: x a − 2 1 . Відповідь: якщо a 1 то рівняння не має коренів якщо a ≠ 1 то x a − 2 1 . 2 При a –9 рівняння набуває вигляду 0x 0. У цьому випадку коренем рівняння є будь-яке число. При a ≠ –9 отримуємо: x 1. Відповідь: якщо a –9 то x — будь-яке число якщо a ≠ –9 то x 1.  1. Яке рівняння називають лінійним рівнянням з однією змінною 2. Скільки коренів має лінійне рівняння ax b якщо: 1 a ≠ 0 2 a 0 b ≠ 0 3 a b 0 ВПРа Ви 33.° Які з наведених рівнянь є лінійними: 1 3x 6 3 x 2 4 5 4 2 x 7 x 0 2 x 4 4 | x | 2 6 1 4 2 x 8 0x 8 34.° Розв’яжіть рівняння: 1 18 – 16x –30x – 10 4 6x – 19 –2x – 15 2 –7x + 2 3x – 1 5 02x + 34 06x – 26 3 10 – 2x 12 + x 6 5 6 1 4 12 2 x x + − . 35.° Знайдіть корінь рівняння: 1 10x + 7 8x – 9 3 27 + 19x 2x + 15 2 20 – 3x 2x – 45 4 13 18 7 12 13 8 x x + + . 36.° Доведіть що: 1 коренем рівняння 4 x – 5 4x – 20 є будь-яке число 2 рівняння 2y – 8 4 + 2y не має коренів. 37.° Розв’яжіть рівняння: 1 –3 x – 4 5x – 12 3 26 – 4x 3x – 7 x – 3 2 16x – 5 – 3 – 5x 6 4 –2 3 – 4x + 5 2 – 16x 4.

slide 17:

2. Лінійне рівняння з однією змінною 15 38.° Розв’яжіть рівняння: 1 4 13 – 3x – 17 –5x 3 14 – x 05 4 – 2x + 12 2 18 – 3x – 4 + 2x 10 4 4 3 20 10 3 11 x x x x − − − + . 39. • Розв’яжіть рівняння: 1 08 – 15x – 2 –08 + 45x 2 06x – 5 03x + 02 05 x – 1 – 08 3 1 7 7 8 3 4 2 9 7 9 1 12 7 1 y y + − + 4 5 27 4 17 5 4 81 0 03 6 8 3 4 . − + − y y 40. • Знайдіть корінь рівняння: 1 09x – 06 x – 3 2 02x – 13 2 –04 3x – 1 + 8 08x – 03 5 – 38x + 4 3 4 7 5 13 056 4 2 0 4 052 65 . − + − y y 41. • Розв’яжіть рівняння: 1 8 7x – 3 –48 3x + 2 2 45 8x + 20 6 6x + 15. 42. • Чому дорівнює корінь рівняння: 1 –36 6x + 1 9 4 – 2x 2 32 3x – 2 –48 6 – 2x 43. • Розв’яжіть рівняння: 1 4x – 16 8 + x 0 3 3 2 4 0 1 3 x x − + 2 x 5 – 02x 0 4 . 2 12 1 07 0 21 0 x x x + + + 44. • Розв’яжіть рівняння: 1 18 – 03y 2y + 9 0 2 5y + 4 11y – 33 0. 45. • Розв’яжіть рівняння: 1 5 4 2 16 1 7 x x − + 2 4 33 3 17 2 y y + + . 46. • Знайдіть корінь рівняння: 1 3 5 4 5 1 3 m m + + 2 5 3 5 5 8 x x + − . 47. • Чому дорівнює корінь рівняння: 1 2 3 5 4 23 x x + 2 x x 6 8 7 36 − 3 3 10 4 15 6 x x − 48. • Розв’яжіть рівняння: 1 7 6 5 18 4 27 x x − 2 2 7 4 15 14 x x + 3 − + x x 8 12 1 . 49. • При якому значенні змінної: 1 значення виразу 4x – 02 8x – 7 дорівнює –226 2 вирази 02 3 – 2y і 03 7 – 6y + 27 набувають рівних значень

slide 18:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 16 3 значення виразу 06y на 15 більше за значення виразу 03 y – 4 4 значення виразу 5x – 1 у 5 разів менше від значення виразу 65 + 2x 50. • При якому значенні змінної: 1 вирази 6 – 2x – 9 і 18 + 2x – 3 x – 3 набувають рівних значень 2 значення виразу –4 2y – 09 на 24 менше від значення ви- разу 56 – 10y 51. • Розв’яжіть рівняння: 1 | x | + 6 13 4 | x – 5 | 4 7 | 3x + 4 | 2 2 | x | – 7 –12 5 | 9 + x | 0 8 | 2x + 1 | + 13 14 3 7 | x | – 3 0 6 | x – 4 | –2 9 | | x | – 3 | –5. 52. • Розв’яжіть рівняння: 1 | x | – 8 –5 3 | x + 12 | 3 5 | 10x – 7 | – 32 –16 2 | x | + 5 2 4 | 8 – 02x | 12 6 | | x | – 2 | 2. 53. • При якому значенні a рівняння: 1 5ax –45 має корінь що дорівнює числу 3 2 a – 4 x –5a + 4x – 7 має корінь що дорівнює числу –6 54. • При якому значенні a рівняння: 1 3ax 12 – x має корінь що дорівнює числу –9 2 5a + 2 x 8 – 2a має корінь що дорівнює числу 2 55. • Укажіть яке-небудь значення b при якому буде цілим числом корінь рівняння: 1 01x b 2 bx 21 3 1 6 x b 4 bx 1 6 . 56. • Складіть рівняння яке: 1 має єдиний корінь що дорівнює числу –4 2 має безліч коренів 3 не має коренів. 57. •• Знайдіть усі цілі значення m при яких є цілим числом корінь рівняння: 1 mx 3 2 m + 4 x 49. 58. •• Знайдіть усі цілі значення n при яких є натуральним числом корінь рівняння: 1 nx –5 2 n – 6 x 25. 59. • • При якому значенні b мають один і той самий корінь рівняння: 1 7 – 3x 6x – 56 і x – 3b –35 2 2y – 9b 7 і 36 + 5y 7 12 – y 60. • • При якому значенні c мають один і той самий корінь рівняння: 1 4x + 1 – 7x + 2 x  і 12x – 9 c + 5 2 1 7 cx x c + і 6 – 3 2x – 4 –8x + 4

slide 19:

2. Лінійне рівняння з однією змінною 17 61. •• При якому значенні a не має коренів рівняння: 1 ax 6 2 3 – a x 4 3 a – 2 x a + 2 62. •• При якому значенні a будь-яке число є коренем рівняння: 1 ax a 2 a – 2 x 2 – a 3 a a + 5 x a + 5 63. •• При яких значеннях a має єдиний корінь рівняння: 1 a – 5 x 6 2 a + 7 x a + 7 64. •• Розв’яжіть рівняння: 1 b + 1 x 9 2 b 2 + 1 x –4. 65. •• Розв’яжіть рівняння m + 8 x m + 8. 66. • • Яким виразом можна замінити зірочку в рівності 6x + 8 4x + щоб утворилося рівняння яке: 1 не має коренів 2 має безліч коренів 3 має один корінь 67. •• У рівності 2 15x – 05 7x + замініть зірочку таким ви- разом щоб утворилося рівняння яке: 1 не має коренів 2 має безліч коренів 3 має один корінь. 68. Розв’яжіть рівняння: 1 | x | + 3x 12 2 | x | – 4x 9 3 2 x – 5 – 6 | x | –18. 69. Розв’яжіть рівняння: 1 2x – | x | –1 2 7 | x | – 3 x + 2 –10. 70. При яких цілих значеннях a корінь рівняння: 1 x – 2 a 2 x + 7a 9 3 2x – a 4 4 x + 2a 3 є цілим числом яке ділиться націло на 2 71. При яких цілих значеннях b корінь рівняння: 1 x + 3 b 2 x – 2 b 3 x – 3b 8 є цілим числом яке ділиться націло на 3 72. При яких значеннях b корінь рівняння є меншим від b: 1 3x b 2 x 2b 73. При яких значеннях d корінь рівняння є більшим за d: 1 4x d 2 1 5 x d ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 74. Один робітник може виконати завдання за 45 год а другому для цього потрібно в 1 1 2 раза менше часу ніж першому. За скіль- ки годин вони виконають це завдання працюючи разом Яку частину завдання при цьому виконає кожен із них 75. За перший день Василь прочитав 8 15 сторінок книжки за дру- гий — 5 12 сторінок книжки та за третій день — решту 12 сто- рінок. Скільки сторінок у цій книжці

slide 20:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 18 76. Відомо що n — натуральне число. Яким числом парним чи непарним є значення виразу: 1 4n 2 2n – 1 3 n n + 1 77. Чи є правильним твердження що при будь-якому значенні a: 1 2a a 2 2 | a | | a | УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 78. Скільки існує шестицифрових чисел у записі яких є хоча б одна парна цифра 3. Розв’язування задач за допомогою рівнянь Вам неодноразово доводилося розв’язувати задачі за допомогою складання рівнянь. Різноманітність цих задач є найкращим підтвер- дженням універсальності цього методу. У чому ж секрет його сили Річ у тім що умови несхожих між собою задач удається записати математичною мовою. Отримане рівняння — це результат перекладу умови задачі з української мови на математичну. Часто умова задачі є описом якоїсь реальної ситуації. Складене за цією умовою рівняння називають математичною моделлю цієї ситуації. Зрозуміло щоб дістати відповідь рівняння треба розв’язати. Для цього в алгебрі розроблено різні методи та прийоми. З деякими з них ви вже знайомі вивчення багатьох інших на вас ще чекає. Знайдений корінь рівняння — це ще не відповідь задачі. Треба з’ясувати чи не суперечить отриманий результат реальній ситуації яка описана в умові задачі. Розглянемо наприклад такі задачі. 1 За 4 год зібрали 6 кг ягід причому кожної години збирали однакову за масою кількість ягід. Скільки кілограмів ягід збирали щогодини 2 Кілька хлопчиків зібрали 6 кг ягід. Кожен із них зібрав по 4 кг. Скільки хлопчиків збирали ягоди За умовою обох задач можна скласти одне й те саме рівняння 4x 6 коренем якого є число 15. Проте в першій задачі відпо- відь «щогодини збирали 15 кг ягід» є прийнятною а в другій — «ягоди збирали півтора хлопчика» — ні. Тому друга задача не має розв’язків.

slide 21:

3. розв’язування задач за допомогою рівнянь 19 Під час розв’язування задач на складання рівнянь бажано до- тримуватися такої послідовності дій: 1 за умовою задачі скласти рівняння побудувати математичну модель задачі 2 розв’язати отримане рівняння 3 з’ясувати чи відповідає знайдений корінь змісту задачі і дати відповідь. Цю послідовність дій яка складається з трьох кроків можна назвати алгоритмом розв’язування текстових задач. П р и к л а д 1 Робітник мав виконати замовлення за 8 днів. Проте виготовляючи щодня 12 деталей понад норму він уже за 6 днів роботи не тільки виконав замовлення а й виготовив додатково 22 деталі. Скільки деталей щодня виготовляв робітник Розв’язання. Нехай робітник виготовляв щодня x деталей. Тоді за нормою він мав виготовляти щодня x – 12 деталей а всьо- го їх мало бути виготовлено 8 x – 12. Насправді він виготовив 6x деталей. Оскільки за умовою значення виразу 6x на 22 більше за значення виразу 8 x – 12 то отримуємо рівняння: 6x – 22 8 x – 12. Тоді 6x – 22 8x – 96 6x – 8x –96 + 22 –2x –74 x 37. Відповідь: 37 деталей.  П р и к л а д 2 Велосипедист проїхав 65 км за 5 год. Частину шляху він їхав зі швидкістю 10 км/год а решту — зі швидкістю 15 км/год. Скільки часу він їхав зі швидкістю 10 км/год і скіль- ки — зі швидкістю 15 км/год Розв’язання. Нехай велосипедист їхав x год зі швидкістю 10 км/год. Тоді зі швидкістю 15 км/год він їхав 5 – x год. Перша частина шляху становить 10x км а друга — 15 5 – x км. Оскільки весь шлях складав 65 км то маємо рівняння: 10x + 15 5 – x 65. Звідси 10x + 75 – 15x 65 –5x –10 x 2. Отже зі швидкістю 10 км/год він їхав 2 год а зі швидкістю 15 км/год — 3 год. Відповідь: 2 год 3 год. 

slide 22:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 20 ВПРа Ви 79.° Петро купив 24 зошити причому зошитів у лінійку він купив на 6 більше ніж у клітинку. Скільки зошитів кожного виду купив Петро 80.° Із двох дерев зібрали 654 кг вишень причому з одного дерева зібрали на 126 кг менше ніж із другого. Скільки кілограмів вишень зібрали з кожного дерева 81.° Периметр прямокутника дорівнює 78 см а одна з його сторін на 13 см більша за другу. Знайдіть сторони прямокутника. 82. ° Одна зі сторін прямокутника в 11 разів менша від другої. Знайдіть сторони прямокутника якщо його периметр дорівнює 144 см. 83. ° Три найвищі гірські вершини України — Говерла Бребенескул і Петрос знаходяться у найвищому гірському масиві Чорногори в Карпатах. Сума їхніх висот дорівнює 6113 м причому Говерла на 29 м вища за Бребенескул і на 41 м вища за Петрос. Знайдіть висоту кожної з вершин. 84. ° Три найглибші печери України — Солдатська Каскадна та Нахімовська знаходяться в Криму. Сума їхніх глибин дорів- нює 1874 м причому глибина Каскадної в 12 раза менша від глибини Солдатської та на 26 м більша за глибину Нахімовської. Знайдіть глибину кожної з печер. 85.° У будинку є 160 квартир трьох видів: однокімнатні двокім- натні та трикімнатні. Однокімнатних квартир у 2 рази менше ніж двокімнатних і на 24 менше ніж трикімнатних. Скільки в будинку квартир кожного виду 86.° Троє робітників виготовили 96 деталей. Один із них виготовив у 3 рази більше деталей ніж другий а третій — на 16 деталей більше ніж другий. Скільки деталей виготовив кожний ро бітник 87.° У трьох цехах заводу працює 101 робітник. Кількість робітни- ків першого цеху становить 4 9 кількості робітників третього цеху а кількість робітників другого цеху — 80 кількості робітників третього. Скільки робітників працює в першому цеху 88.° Велосипедисти взяли участь у триденному поході. За другий і третій дні вони проїхали відповідно 120 і 4 5 відстані яку подолали за перший день. Який шлях вони проїхали за перший день якщо довжина всього маршруту становить 270 км 89.° У 6 великих і 8 маленьких ящиків розклали 232 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику якщо в кож- ному маленькому ящику було на 6 кг яблук менше ніж у кож- ному великому

slide 23:

3. розв’язування задач за допомогою рівнянь 21 90.° У двох залах кінотеатру 534 місця. В одному залі 12 однако- вих рядів а в другому — 15 однакових рядів. У кожному ряді першого залу на 4 місця більше ніж у кожному ряді другого. Скільки місць у кожному залі кінотеатру 91. ° Відстань між двома містами мотоцикліст проїхав за 08 год а вело- сипедист — за 4 год. Швидкість велосипедиста на 48 км/год менша від швидкості мотоцикліста. Знайдіть швидкість кожного з них. 92.° За 2 кг цукерок одного виду заплатили стільки скільки за 35 кг цукерок другого виду. Яка ціна кожного виду цукерок якщо 1 кг цукерок першого виду на 12 грн дорожчий за 1 кг цукерок другого виду 93.° Кілограм огірків на 08 грн дешевший від кілограма помідо- рів. Скільки коштує 1 кг помідорів якщо за 32 кг помідорів заплатили стільки скільки за 36 кг огірків 94.° В одному баку було в 3 рази більше води ніж у другому. Коли в перший бак долили 16 л води а в другий — 80 л то в обох баках води стало порівну. Скільки літрів води було спочатку в кожному баку 95.° На одній полиці було в 4 рази більше книжок ніж на другій. Коли з першої полиці взяли 5 книжок а на другу поставили 16 книжок то на обох полицях книжок стало порівну. Скільки книжок було спочатку на кожній полиці 96.° Зараз батькові 26 років а його синові — 2 роки. Через скільки років батько буде в 5 разів старший за сина 97.° Зараз матері 40 років а її доньці — 18 років. Скільки років тому донька була в 3 рази молодша від матері 98. • Для шкільної бібліотеки придбали 40 орфографічних і тлумач- них словників української мови заплативши разом 690 грн. Скільки було словників кожного виду якщо орфографічний словник коштує 15 грн а тлумачний — 24 грн 99. • Вкладник поклав у банк 3000 грн на два різних депозитних рахунки причому за першим рахунком йому нараховували 7 річних а за другим — 8 річних. Через рік він одержав 222 грн прибутку. Яку суму було внесено на кожний рахунок 100. • У касі було 19 купюр по 2 і 5 гривень на загальну суму 62 грн. Скільки купюр кожного виду було в касі 101. • У двох сховищах була однакова кількість вугілля. Коли з пер- шого сховища вивезли 680 т вугілля а з другого — 200 т то в першому залишилося в 5 разів менше вугілля ніж у другому. Скільки тонн вугілля було в кожному сховищі спочатку 102. • У Петра й Василя було порівну грошей. Коли на купівлю книжок Петро витратив 30 грн а Василь — 45 грн то в Петра залишилось у 2 рази більше грошей ніж у Василя. Скільки грошей було в кожного хлопця спочатку

slide 24:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 22 103. • В одному мішку було в 5 разів більше борошна ніж у друго- му. Коли з першого мішка пересипали 12 кг борошна в другий мішок то маса борошна в другому мішку склала 5 7 маси борош- на в першому. Скільки кілограмів борошна було в кожному мішку спочатку 104. • В одному контейнері було в 3 рази більше вугілля ніж у дру- гому. Коли з першого контейнера пересипали 300 кг вугілля в другий контейнер то маса вугілля в першому контейнері склала 60 маси вугілля в другому. Скільки кілограмів вугілля було в кожному контейнері спочатку 105. • Одному робітникові треба було виготовити 90 деталей а другому — 60. Перший робітник щодня виготовляв 4 деталі а другий — 5 деталей. Через скільки днів першому робітникові залишиться виготовити вдвічі більше деталей ніж другому якщо вони почали працювати в один день 106. • В одній цистерні було 200 л води а в другій — 640 л. Коли з другої цистерни використали вдвічі більше води ніж із першої то в другій залишилося в 35 раза більше води ніж у першій. Скільки літрів води використали з кожної цистерни 107. • Із двох міст відстань між якими дорівнює 385 км виїхали назустріч один одному легковий і вантажний автомобілі. Лег- ковий автомобіль їхав зі швидкістю 80 км/год а вантажний — 50 км/год. Скільки часу їхав до зустрічі кожен із них якщо вантажний автомобіль виїхав на 4 год пізніше за легковий 108. • З одного села до другого вирушив пішохід зі швидкістю 4 км/год а через 15 год після цього з другого села назустріч йому виїхав велосипедист зі швидкістю 16 км/год. Через скільки хвилин після виїзду велосипедист зустрівся з пішоходом якщо відстань між селами дорівнює 14 км 109. • Відстань між двома містами річкою на 55 км менша ніж по шосе. З одного міста до другого можна дістатися теплоходом за 6 год а по шосе автобусом — за 3 год 30 хв. Знайдіть швидкості автобуса й теплохода якщо швидкість теплохода на 30 км/год менша від швидкості автобуса. 110. • Теплохід пройшов 4 год за течією річки та 3 год проти течії. Шлях який пройшов теплохід за течією на 48 км більший за шлях пройдений ним проти течії. Знайдіть швидкість тепло- хода в стоячій воді якщо швидкість течії дорівнює 25 км/год. 111. • Турист плив 5 год на плоту за течією річки та 15 год на моторному човні проти течії. Швидкість човна в стоячій воді дорівнює 24 км/год. Знайдіть швидкість течії якщо проти течії турист проплив на 23 км більше ніж за течією.

slide 25:

3. розв’язування задач за допомогою рівнянь 23 112. • У двох ящиках було 55 кг печива. Коли з першого ящика переклали в другий 1 3 маси печива яке в ньому містилося то в першому ящику залишилося на 5 кг більше печива ніж ста- ло в другому. Скільки кілограмів печива було в кожному ящи- ку спочатку 113. • У двох кошиках було 24 кг груш. Коли з одного кошика пе- реклали в другий 3 7 маси груш які були в першому то маса груш у другому кошику стала вдвічі більшою за масу груш які залишилися в першому. Скільки кілограмів груш було в кож- ному кошику спочатку 114. • На трьох полицях стояли книжки. На першій полиці стояло 4 15 усіх книжок на другій — 60 усіх книжок а на третій — на 8 книжок менше ніж на першій. Скільки всього книжок стояло на трьох полицях 115. • У чотири бідони розлили молоко. У перший бідон налили 30 усього молока у другий — 5 6 того що в перший у третій — на 26 л менше ніж у перший а в четвертий — на 10 л більше ніж у другий. Скільки літрів молока розлили в чотири бідони 116. • Під час розселення туристів у намети виявилося що коли в кожний намет поселити 6 туристів то 5 туристам місця не ви- стачить а якщо розселяти по 7 туристів то 6 місць залишаться вільними. Скільки було туристів 117. • Під час підготовки новорічних подарунків для учнів 7 класу виявилося що коли в кожний подарунок покласти по 4 апельси- ни то не вистачить 3 апельсинів а коли покласти по 3 апельсини то залишаться зайвими 25 апельсинів. Скільки було апельсинів 118. • Робітник планував щодня виготовляти по 20 деталей щоб вчасно виконати виробниче завдання. Проте щодня він виготов- ляв на 8 деталей більше ніж планував і вже за 2 дні до кінця терміну роботи виготовив 8 деталей понад план. Скільки днів за планом робітник мав виконувати завдання 119. • Готуючись до екзамену учень планував щодня розв’язувати 10 задач. Оскільки він щодня розв’язував на 4 задачі більше то вже за 3 дні до екзамену йому залишилося розв’язати 2 задачі. Скільки всього задач планував розв’язати учень 120. • У двоцифровому числі кількість десятків у 3 рази більша за кількість одиниць. Якщо цифри числа переставити то отримане число буде на 54 меншим від даного. Знайдіть дане двоцифрове число.

slide 26:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 24 121. • У двоцифровому числі кількість десятків на 2 менша від кількості одиниць. Якщо цифри числа переставити то отрима- не число буде в 1 3 4 раза більшим за дане. Знайдіть дане дво- цифрове число. 122. •• Із двох міст відстань між якими дорівнює 270 км виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі. Через 2 год після початку руху відстань між ними становила 30 км. Знай- діть швидкість кожного автомобіля якщо швидкість одного з них на 10 км/год більша за швидкість другого. 123. •• Маємо два сплави міді й цинку. Перший сплав містить 9 цинку а другий — 30 . Скільки кілограмів кожного сплаву треба взяти щоб отримати сплав масою 300 кг який містить 23 цинку 124. •• Маємо два водно-сольових розчини. Перший розчин містить 25 солі а другий — 40 . Скільки кілограмів кожного роз- чину треба взяти щоб отримати розчин масою 50 кг який містить 34 солі ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 125. Обчисліть значення виразу: 1 –96 : 12 – 29 : –58 + 4 : –25 2 − − + − − 3 4 4 4 6 12 4 0 8 22 æ æ 3 0 4 6 175 7 3 20 2 3 7 8 : − − − æ 4 6 3 2 6 0 6 0 36 9 20 1 20 4 19 : : : . − − −       − − − æ 126. Знайдіть значення виразу: 1 14 – 6x якщо x 4 –2 0 –03 3 8 2 a 2 + 3 якщо a 7 –2 0 04 −1 1 3 3 2m – 1 n якщо m 02 n –06. 127. Заповніть таблицю обчислюючи значення виразу –3x + 2 для наведених значень x: x –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 –3x + 2 128. Яку цифру треба приписати ліворуч і праворуч до числа 37 щоб отримане число ділилося націло на 6

slide 27:

завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі 25 129. Чи має корені рівняння: 1 x 2 0 2 x 2 –1 3 | x | x 4 | x | –x У разі ствердної відповіді вкажіть їх. 130. Чи може бути цілим числом значення виразу: 1 1 x 2 x x +1 УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 131. Знайдіть усі натуральні значення n при яких значення кож- ного з виразів n – 2 n + 24 n + 26 є простим числом. За ВДанн Я № 1 «ПеРеВіРТе себе» В Тес То Вій фо Рмі 1. Обчисліть значення виразу 5 – 4b при b –2. А 3 Б –3 В 13 Г –13. 2. Знайдіть значення виразу 1 5 1 3 m n + якщо m 35 n –18. А 1 Б 2 В 3 Г 4. 3. Який із наведених виразів є записом різниці добутку чисел a і b та числа c А a – bc Б ab – c В a b – c Г a – b c. 4. Серед наведених алгебраїчних виразів укажіть цілий. А b b −7 Б b b + − 5 7 В b +5 7 Г b b +5 . 5. Знайдіть корінь рівняння 7x + 2 3x – 6. А 2 Б 1 В –2 Г –1. 6. Яке з рівнянь є лінійним А 2x + 3 0 В | x | – 4 0 Б 1 0 x Г x – 1 x – 2 0. 7. Розв’яжіть рівняння x x 2 3 6 − . А 12 Б 36 В –6 Г –1. 8. Розв’яжіть рівняння 2 x – 3 – x + 4 x – 10. А 0 В x — будь-яке число Б коренів немає Г 10. 9. При якому значенні a рівняння a + 4 x a – 3 не має коренів А 3 Б –4 В 0 Г такого значення не існує. 10. Відомо що 45 числа a на 7 більше ніж 1 3 цього числа. Знай- діть число a. А 36 Б 45 В 60 Г 90.

slide 28:

§ 1. Лінійне рі Вн Ян н Я з о днією змінною 26 11. Три робітники виготовили 70 деталей. Перший робітник ви- готовив у 2 рази менше деталей ніж другий а третій — на 10 деталей більше ніж перший. Нехай перший робітник виготовив x деталей. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі А x + 2x + 2x + 10 70 В x + 2x + 2x – 10 70 Б x + 2x + x + 10 70 Г x + 2x + x – 10 70. 12. На першій ділянці було в 4 рази більше кущів малини ніж на дру- гій. Коли з першої ділянки пересадили на другу 12 кущів то на другій стало у 2 рази менше кущів малини ніж на першій. Нехай на другій ділянці було спочатку x кущів. Яке з наведених рівнянь є математичною моделлю ситуації описаної в умові задачі А 2 4x – 12 x + 12 В 4x + 12 2 x – 12 Б 2 4x + 12 x – 12 Г 4x – 12 2 x + 12. го Ло Вне В Па Раг Рафі 1 Вираз зі змінними Запис складений із чисел букв знаків арифметичних дій і ду- жок називають буквеним виразом або виразом зі змінними. Алгебраїчні вирази 1 Числові вирази. 2 Вирази зі змінними буквені вирази. Цілий вираз Вираз який не містить ділення на вираз зі змінними називають цілим виразом. Лінійне рівняння з однією змінною Рівняння виду ax b де x — змінна a і b — деякі числа на- зивають лінійним рівнянням з однією змінною. Схема розв’язування задач на складання рівнянь 1 За умовою задачі скласти рівняння побудувати математичну модель задачі 2 розв’язати отримане рівняння 3 з’ясувати чи відповідає знайдений корінь змісту задачі і дати відповідь. Розв’язування лінійного рівняння з однією змінною Значення a і b a ≠ 0 a 0 b 0 a 0 b ≠ 0 Корені рівняння ax b x b a x — будь-яке число Коренів немає

slide 29:

§ 2 Цілі вирази • У цьому параграфі ви навчитеся спрощувати вирази ознайо­ митеся з формулами та прийомами які допомагають полег­ шити роботу з перетворення виразів. • Ви дізнаєтеся що піднесення числа до квадрата й куба — окремі випадки нової арифметичної дії. • Ви навчитеся класифікувати алгебраїчні вирази. 4. Тотожно рівні вирази. Тотожності Розглянемо дві пари виразів: 1 x 5 – x і 5x 3 – 5x 2 2 x – 1 – 1 і 2x – 3. У таблицях наведено значення цих виразів при деяких значен- нях змінної x. x –2 –1 0 1 2 x 5 – x –30 0 0 0 30 5x 3 – 5x –30 0 0 0 30 x –2 –1 0 1 2 2 x – 1 – 1 –7 –5 –3 –1 1 2x – 3 –7 –5 –3 –1 1 Бачимо що ці значення збігаються для кожної окремо взятої пари виразів. Чи збережеться підмічена закономірність при будь-яких інших значеннях x Для виразів записаних у першій таблиці відповідь на це запи- тання заперечна: якщо наприклад x 3 то x 5 – x 3 5 – 3 240 а 5 5 5 3 5 3 120 3 3 x x − − æ æ .

slide 30:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 28 Проте значення виразів записаних у другій таблиці збігаються при будь-яких значеннях x. Доведемо це. 2 x – 1 – 1 2x – 2 – 1 2x – 3 тобто після спрощення вираз 2 x – 1 – 1 перетворився на вираз 2x – 3. Означення. Вирази відповідні значення яких є рівними при будь-яких значеннях змінних що входять до них називають то- тожно рівними. Наприклад вирази 2 x – 1 – 1 і 2x – 3 — тотожно рівні а вирази x 5 – x і 5x 3 – 5x не є тотожно рівними. Ось ще приклади тотожно рівних виразів: 7 a + b і 7a + 7b 3x + y і y + 3x m 2 np і nm 2 p a – b + c і a – b – c. Розглянемо рівність 7 a + b 7a + 7b. Згідно з розподільною властивістю множення відносно додавання вона є правильною при будь-яких значеннях змінних a і b. Означення. Рівність яка є правильною при будь-яких зна- ченнях змінних що входять до неї називають тотожністю. З пари тотожно рівних виразів легко отримати тотожність. Наприклад усі рівності 3x + y y + 3x m 2 np nm 2 p a – b + c a – b – c є тотожностями. Зазначимо що з тотожностями ви стикалися й раніше. Так рівності що виражають властивості додавання та множення чисел є прикладами тотожностей: a + b b + a a + b + c a + b + c ab ba ab c a bc a b + c ab + ac. Знайдемо значення виразу 11a – 3a + 2 при a 1 8 . Звичайно мож- на відразу підставити в цей вираз замість a число 1 8 та знайти зна- чення числового виразу 11 3 2 1 8 1 8 æ æ − + . Однак набагато зручніше спо- чатку звести подібні доданки замінивши даний вираз 11a – 3a + 2 на тотожно рівний: 8a + 2. Тепер знайдемо значення отриманого виразу при a 1 8 . Маємо: 8 2 3 1 8 æ + .

slide 31:

4. Тотожно рівні вирази. Тотожності 29 Заміну одного виразу іншим тотожно рівним йому називають тотожним перетворенням виразу. Зведення подібних доданків і розкриття дужок — приклади тотожних перетворень виразів. Спрощуючи вираз ми фактично заміняємо його простішим тотожно рівним йому. Довести тотожність — це означає довести що дана рівність є то- тожністю. Для того щоб довести що дана рівність є тотожністю або як ще говорять довести тотожність використовують такі прийоми методи: • тотожно перетворюють одну із частин даної рівності отри- муючи іншу частину • тотожно  перетворюють  кожну  із  частин  даної  рівності  отримуючи один і той самий вираз • показують що різниця лівої і правої частин даної рівності  тотожно дорівнює нулю. П р и к л а д 1 Доведіть тотожність: 1 2 3a + 4b + 3 a – 7b – 7 2a – 7b –5a + 36b 2 06 x – 5 + 04 x + 1 08 x + 2 + 02 x – 21 3 a b – c + b c – a c b – a. Розв’язання. 1 Спростимо ліву частину рівності: 2 3a + 4b + 3 a – 7b – 7 2a – 7b 6a + 8b + 3a – 21b – 14a + 49b –5a + 36b. Тотожність доведено. 2 Спростимо ліву та праву частини рівності: 06 x – 5 + 04 x + 1 06x – 3 + 04x + 04 x – 26 08 x + 2 + 02 x – 21 08x + 16 + 02x – 42 x – 26. Отримали один і той самий вираз. Отже тотожність доведено. 3 Розглянемо різницю лівої і правої частин: a b – c + b c – a – c b – a ab – ac + bc – ab – bc + ac 0. Тотожність доведено.  П р и к л а д 2 Доведіть що рівність a + 2 a – 3 a 2 – 6 не є то- тожністю. Розв’язання. Щоб довести що рівність не є тотожністю до- статньо навести контрприклад: указати таке значення змінної змін- них якщо їх кілька при якому дана рівність не справджується. Наприклад при a 1 маємо: a + 2 a – 3 1 + 2 1 – 3 –6 a 2 – 6 1 – 6 –5. Отже дана рівність не є тотожністю. 

slide 32:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 30 1. Які вирази називають тотожно рівними 2. Що називають тотожністю 3. Що називають тотожним перетворенням виразу 4. Які тотожні перетворення виразів ви знаєте 5. Які прийоми використовують для доведення тотожностей ВПРа Ви 132.° Які властивості арифметичних дій дають можливість ствер- джувати що дані вирази є тотожно рівними: 1 ab + cd  і cd + ab 4 x + 2 x + 3 і 3 + x 2 + x 2 a + 1 + b і a + 1 + b 5 7 a – 4 і 7a – 28 3 aæ4b  і 4ab 133.° Чи є тотожністю рівність: 1 2x – 12 2 x – 6 7 3a – a 3 2 a – b –b – a 8 4x + 3x 7x 3 3m + 9 3 m + 9 9 a – b + c a – b + c 4 a b a b + + æ1 10 m + n – k m + n – k 5 a b a b + + æ0 11 4a – 3a – 5 a + 5 6 a – a b + b 0 12 a – 5 a + 3 5 – a 3 + a 134.° Чи є тотожно рівними вирази: 1 8 a – b + c і 8a – 8b + 8c 3 5a – 4 – 2a – 7 і 3a – 11 2 –2 x – 4 і –2x – 8 135.° Порівняйте значення виразів a 2 і | a | при a –1 0 1. Чи можна стверджувати що рівність a 2 | a | є тотожністю 136. ° Якому з наведених виразів тотожно дорівнює вираз –3a + + 8b – a – 11b: 1 –4a + 3b 2 –3a + 3b 3 –4a – 3b 4 –3a – 3b 137.° Серед виразів –10a + 7 –10a – 7 –14a + 7 –14a – 7 знайдіть такий який тотожно дорівнює виразу –12a + 7 – 2a. 138.° Доведіть тотожність: 1 –5x – 6 9 – 2x 7x – 54 2 1 3 12 0 6 0 3 01 4 − + + y y y 3 3 7 – a – 7 1 – 3a 14 + 18a 4 6x – 8 – 5x – 4 – 9x 10x – 12 5 3 21m – n – 09 7m + 2n –48n 6 2 3 3 8 1 6 1 2 6 24 1 0 − + − − x x .

slide 33:

4. Тотожно рівні вирази. Тотожності 31 139.° Доведіть тотожність: 1 –02 4b – 9 + 14b 06b + 18 2 5a – 3b – 4 + 5a – 3b –4 3 5 04x – 03 + 08 – 06x 14x – 07 4 1 9 1 12 1 6 3 27 2 15 . y y y − − − 140. • Які з наведених рівностей є тотожностями: 1 2a – 3b 2 3b – 2a 2 5 | a 2 + 4 | a 2 + 4 2 a – b 3 b – a 3 6 | a + b | | a | + | b | 3 | a + 5 | a + 5 7 | a – 1 | | a | – 1 4 | a – b | | b – a | 8 a 2 – b 2 a – b 2 141. • Запишіть у вигляді рівності твердження: 1 сума протилежних чисел дорівнює нулю 2 добуток даного числа та числа 1 дорівнює 1 3 добутком даного числа та числа –1 є число протилежне даному 4 модулі протилежних чисел рівні 5 різниця протилежних чисел дорівнює нулю. Які із цих рівностей є тотожностями 142. • Доведіть тотожність: 1 4 2 – 3m – 6 – m – 2 3m + 4 –17m – 6 2 a + b – 10ab 2a 3 – b – 3b a – 2 – 5 ab + a + b 3 6 5a – 3 + 10 – 20a – 6a – 4 5a – 3a – 2a – 4. 143. • Доведіть тотожність: 1 3 7 0 6 0 8 4 5 17 14 15 m m m − − − − − − æ 2 7 3 4 3 9 2 3 1 3 a b c a b c a b c . + − + + 144. • Доведіть що не є тотожністю рівність: 1 a + 3 2 a 2 + 9 3 c + 1 3 c 3 + 1 2 b – 1 b + 1 b – 1 b + 1 4 | m | – | n | | n | – | m |. 145. • Доведіть що не є тотожно рівними вирази: 1 4 – m 2 і 2 – m 2 3 m 3 + 8 і m + 2 m 2 + 4. 2 | –m | і m ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 146. Пасажирський поїзд проходить відстань між двома станціями за 12 год. Якщо одночасно від цих станцій вирушать назустріч один одному пасажирський і товарний поїзди то вони зустрі- нуться через 8 год після початку руху. За який час товарний поїзд може подолати відстань між цими станціями

slide 34:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 32 147. Фермер вирощував гречку на двох ділянках загальною пло- щею 24 га. На одній ділянці він зібрав по 8 ц гречки з гектара а на другій — по 9 ц з гектара. Скільки всього центнерів гречки зібрав фермер якщо з другої ділянки він зібрав на 46 ц гречки більше ніж із першої 148. Відомо що a 0 і a + b 0. Порівняйте: 1 b і 0 2 | a | і | b |. 149. Ціну товару спочатку збільшили на 50 а потім зменшили на 50 . Збільшилася чи зменшилася початкова ціна товару та на скільки відсотків 150. Загальна довжина річки Дніпро 2201 км з них у межах Укра- їни — 981 км. Загальна довжина річки Десна 1130 км з них у межах України — 591 км. Яка із цих річок має більший від- соток довжини в межах України УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 151. На дошці записані числа 1 2 3 ... 10. За один крок дозво- ляється ви бравши два числа до кожного з них додати 5 або від кожного відняти 1. Чи можна за допомогою цих операцій домогтися того щоб усі числа записані на дошці виявилися рівними 5. с тепінь з натуральним показником Як ви знаєте у математиці придумали спосіб коротко записувати добуток усі множники якого рівні. Наприклад 1 2 1 2 1 2 1 2 3 æ æ . Вираз 1 2 3 називають степенем число 1 2 — основою степеня а число 3 — показником степеня. Означення. Степенем числа a з натуральним показ- ником n більшим за 1 називають добуток n множників кожний з яких дорівнює a. Степінь з основою a та показником n позначають a n і читають: «a в n-му степені». Степені з показниками 2 і 3 можна прочитати інакше: запис a 2 читають «a у квадраті» запис a 3 — «a в кубі».

slide 35:

5. Степінь з натуральним показником 33 Звернемо увагу що в означенні степеня на показник n накладе- но обмеження n 1. І це зрозуміло: адже не прийнято розглядати добуток що складається з одного множника. А чи може показник степеня дорівнювати 1 Відповідь на це запитання дає таке означення. Означення. Степенем числа a з показником 1 називають саме це число. Це означення дає змогу будь-яке число вважати степенем з по- казником 1. Отже з наведених означень випливає що a aa a n n æ æ ... множників де n 1 a 1 a. Легко підрахувати що наприклад 2 5 32. У таких випадках говорять що число 2 піднесли до п’ятого степеня й отримали число 32. Також можна сказати що виконали дію піднесення до п’ятого степеня числа 2. Рівність –3 2 9 означає що число –3 піднесли до квадрата й отримали число 9 а рівність –3 3 –27 означає що число –3 піднесли до куба й отримали число –27. Зауважимо що алгебраїчний вираз може бути побудований не тільки за допомогою додавання віднімання множення та ділення а й за допомогою дії піднесення до степеня. Очевидно що коли a 0 то a n 0 коли a 0 то 0 n 0. Отже підносячи невід’ємне число до степеня отримуємо невід’ємне число. При піднесенні від’ємного числа до степеня можливі два ви- падки. 1 Якщо показник степеня — парне число то при піднесенні до степеня множники можна розбити на пари. Наприклад –2 6 –2–2æ–2–2æ–2–2. 2 Якщо показник степеня — непарне число то один множник залишиться без пари. Наприклад –2 5 –2–2æ–2–2æ–2. Оскільки кожні два від’ємні множники дають у добутку додатне число то справедливе таке твердження: підносячи від’ємне число до степеня з парним показником отримуємо додатне число а підносячи від’ємне число до степеня з непарним показником отримуємо від’ємне число. Чи можна наприклад число 5 піднести до степеня 0 або до степеня –2 Можна. Як це зробити ви дізнаєтеся з курсу алгебри 8 класу.

slide 36:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 34 П р и к л а д 1 Розв’яжіть рівняння x – 10 8 –1. Розв’язання. Оскільки при піднесенні до степеня з парним показником будь-якого числа отримуємо невід’ємне число то дане рівняння не має коренів. Відповідь: коренів немає.  П р и к л а д 2 Доведіть що значення виразу 10 200 + 2 ділиться націло на 3. Розв’язання. Запис значення виразу 10 200 складається із циф- ри 1 і двохсот цифр 0 а запис значення виразу 10 200 + 2 — із циф- ри 1 цифри 2 і ста дев’яноста дев’яти цифр 0. Отже сума цифр числа яка є значенням даного виразу дорівнює 3. Тому й саме це число ділиться націло на 3.  П р и к л а д 3 Доведіть що значення виразу 9 n – 1 ділиться націло на 10 при будь-якому парному значенні n. Розв’язання. Якщо n — парне число то вираз 9 n можна по- дати у вигляді добутку який містить парну кількість дев’яток. Тоді можна записати: 9 9 9 9 9 9 9 n ... . æ æ æ Оскільки 9 9 81 æ то останньою цифрою значення виразу ... 9 9 9 9 9 9 æ æ æ є одиниця. Тому останньою цифрою значення виразу 9 n – 1 є нуль. Отже зна- чення виразу 9 n – 1 ділиться націло на 10 при будь-якому парному значенні n.  1. Що називають степенем числа a з натуральним показником n більшим за 1 2. Як читають запис a n a 2 a 3 3. Що називають степенем числа a з показником 1 4. Чому дорівнює значення виразу 0 n при будь­ якому натуральному значенні n 5. Яке число додатне чи від’ємне отримують при піднесенні до степеня додатного числа 6. Яким числом додатним чи від’ємним є значення степеня від’ємного числа якщо показник степеня є парним числом непарним числом ВПРа Ви 152.° Прочитайте вираз назвіть основу та показник степеня: 1 9 6 3 03 5 5 –06 3 7 73 1 2 24 7 4 –8 2 6 –a 11 8 3p 12 .

slide 37:

5. Степінь з натуральним показником 35 153.° Спростіть вираз замінивши добуток однакових множників степенем: 1 5 5 5 5 æ æ æ 5 x x x x 2 2 2 2 æ æ æ 2 − − − 7 7 7 æ æ 6 y y y æ æ æ ... 10 множників 3 a a a a a æ æ æ æ 7 0 4 0 4 0 4 ... æ æ æ k множників 4 2 2 2 2 2 m m m m m æ æ æ æ 8 c c c m æ æ æ ... . множників 154. ° Користуючись означенням степеня подайте у вигляді до- бутку степінь: 1 11 6 3 − 1 6 2 5 –36 7 2 01 4 4 5c 3 6 a + b 5 . 155.° Знайдіть значення виразу: 1 2 5 3 15 3 5 1 12 7 3 4 4 2 06 2 4 0 6 6 –1 12 8 − 1 1 3 3 . 156.° Виконайте піднесення до степеня: 1 7 2 3 12 2 5 –08 3 7 − 1 2 6 2 05 3 4 –1 7 6 1 6 4 8 − 3 1 3 3 . 157.° Заповніть таблицю: a 2 –2 10 –10 01 –01 1 2 − 1 2 a 2 a 3 a 4 158.° Заповніть таблицю: a –6 6 –04 04 3 003 1 2 –1 0 10a 2 10a 2

slide 38:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 36 159. ° Площа Кримського півострова — найбільшого півострова України дорівнює 255 10 4 æ км 2 . Виразіть цю площу натуральним числом у квадратних кілометрах. 160.° Відстань від Землі до Сонця дорівнює 1495 10 11 æ м. Виразіть цю відстань натуральним числом у метрах. 161.° Площа материків і островів Землі становить 149 10 8 æ км 2 а площа океанів — 361 10 8 æ км 2 . Виразіть ці площі натураль- ними числами у квадратних кілометрах. 162.° Обчисліть: 1 8 2 – 1 10 3 4 2 3 8 25 4 2 − æ 2 0 3 2 4 æ 4 6 3 : 200 – 04 2 : 02 3 . 163.° Обчисліть: 1 4 3 + 3 5 2 06 3 – 04 3 3 012 5 4 . æ 164.° Знайдіть значення виразу: 1 x 2 – x 3 якщо x 01 2 15a 2 якщо a 04 3 x – y 5 якщо x 08 y 06 4 a 2 b 3 якщо a 06 b 05 5 x 2 – y 2 : x – y якщо x 5 y 3 6 x 2 – y 2 : x – y якщо x 5 y 3 7 x 2 – y 2 : x – y якщо x 5 y 3 8 x 2 – y 2 : x – y якщо x 5 y 3. 165. ° Знайдіть значення виразу: 1 16 – c 3 якщо c 2 3 a 3 b 2 якщо a 10 b 01 2 16x 6 якщо x 0125 4 4a 4 – a якщо a 3. 166. ° Не виконуючи обчислення порівняйте: 1 –58 2 і 0 3 –12 7 і –6 4 5 –17 6 і 17 6 2 0 і –37 3 4 –8 8 і –8 8 6 –34 5 і –39 5 . 167.° Не виконуючи обчислення порівняйте: 1 0 і –19 10 3 –01 12 і –12 25 2 0 і –76 15 4 − 4 7 9 9 і − 5 8 11 9 . 168. ° Порівняйте з нулем значення виразів: 2 100 –2 100 –2 100 ––2 100 . Чи є серед цих виразів такі що набувають рівних значень 169. ° Порівняйте з нулем значення виразів: 5 101 –5 101 –5 101 ––5 101 . Чи є серед цих виразів такі що набувають рівних значень 170.° Чи є правильною рівність: 1 3 2 + 4 2 7 2 3 1 2 + 3 2 + 5 2 + 7 2 + 9 2 13 2 2 5 2 + 12 2 13 2 4 1 + 2 + 3 2 1 3 + 2 3 + 3 3 171.° Доведіть що 1 2 + 2 2 + 4 2 + 6 2 + 8 2 11 2 .

slide 39:

5. Степінь з натуральним показником 37 172. • Розташуйте в порядку зростання значення виразів: 1 03 03 2 03 3 2 –04 –04 2 –04 3 . 173. • Порівняйте з нулем значення виразу: 1 − − 4 12 7 9 æ 2 − − 5 17 6 11 æ 3 − − 14 25 4 14 æ 4 . −7 0 9 6 æ 174. • Порівняйте з нулем значення виразу: 1 − − − 2 3 4 14 15 16 æ æ 2 . − − − 5 6 7 17 18 19 æ æ 175. • Запишіть: 1 числа 16 64 256 у вигляді степеня з основою 4 2 числа 009 0027 000243 у вигляді степеня з основою 03. 176. • Подайте число: 1 10 000 2 –32 3 0125 4 –000001 5 − 8 343 у вигляді степеня з показником більшим за 1 і з най- меншою за модулем основою. 177. • Складіть числовий вираз і знайдіть його значення: 1 квадрат різниці чисел 7 і 5 2 різниця квадратів чисел 7 і 5 3 куб суми чисел 4 і 3 4 сума кубів чисел 4 і 3. 178. • Складіть числовий вираз і знайдіть його значення: 1 сума куба числа 5 і квадрата числа 8 2 куб різниці чисел 9 і 8 3 сума квадратів чисел 25 і 025 4 квадрат суми чисел 78 і 82. 179. • Скільки в 1 км міститься: 1 метрів 2 сантиметрів 3 міліметрів Відповідь запишіть у вигляді степеня числа 10. 180. • Швидкість світла у вакуумі дорівнює 300 000 км/с. 1 Запишіть цю величину використовуючи степінь числа 10. 2 Виразіть швидкість світла в метрах за секунду запишіть результат використовуючи степінь числа 10. 181. • Скільки в 1 м 2 міститься: 1 квадратних дециметрів 3 квадратних міліметрів 2 квадратних сантиметрів Відповідь запишіть у вигляді степеня числа 10. 182. • Які із чисел –3 –2 –1 0 1 2 3 є коренями рівняння: 1 x 4 16 3 x 2 + x 2 2 x 5 –243 4 x 3 + x 2 6x 183. • При якому значенні x дорівнює нулю значення виразу: 1 2x – 3 2 2 x + 4 4 3 6x – 1 5 184. • Розв’яжіть рівняння: 1 x 10 –1 2 x – 5 4 –16.

slide 40:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 38 185. • При яких натуральних значеннях n є правильною нерівність 8 3 n 85 186. • При яких натуральних значеннях m є правильною нерівність 007 04 m 05 187. • • Доведіть що вираз x 2 + x – 1 2 набуває лише додатних значень. 188. •• Доведіть що вираз x + 1 2 + | x | набуває лише додатних значень. 189. •• Доведіть що не має додатних коренів рівняння: 1 2x 2 + 5x + 2 0 2 x 4 + 3x 3 + 4x 2 + 3x + 1 0. 190. •• Доведіть що не має від’ємних коренів рівняння: 1 x 4 – 5x 3 + 6x 2 – 7x + 5 0 2 x 8 + x 4 + 1 x 7 + x 3 + x. 191. •• При яких значеннях x і y є правильною рівність: 1 x 2 + y 2 0 2 x – 1 4 + y + 2 6 0 192. • • При яких значеннях x і y є правильною рівність x 8 + y – 3 2 0 193. •• При якому значенні змінної набуває найменшого значення вираз: 1 x 2 + 7 2 x – 1 4 + 16 194. •• При якому значенні змінної набуває найбільшого значення вираз: 1 10 – x 2 2 24 – x + 3 6 195. •• Доведіть що значення виразу: 1 101 101 + 103 103 ділиться націло на 2 2 16 7 + 15 8 – 11 9 ділиться націло на 10 3 10 10 – 7 ділиться націло на 3 4 6 n – 1 ділиться націло на 5 при будь-якому натуральному значенні n. 196. •• Доведіть що значення виразу: 1 10 100 + 8 ділиться націло на 9 2 111 n – 6 ділиться націло на 5 при будь-якому натуральному значенні n. ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 197. Обчисліть значення виразу 3 13 7 2 91 35 1 3 2 27 2 5 æ æ : : . − − 198. До зливку сплаву масою 400 кг що містить 15 міді додали 25 кг міді. Яким став відсотковий вміст міді в новому зливку 199. В одному мішку було 80 кг цукру а в другому — 60 кг. З пер- шого мішка взяли в 3 рази більше цукру ніж із другого після чого в другому мішку залишилося цукру у 2 рази більше ніж у першому. Скільки кілограмів цукру взяли з кожного мішка

slide 41:

6. Властивості степеня з натуральним показником 39 200. Розв’яжіть рівняння: 1 9 2x – 1 – 5 11 – x 3 x + 4 2 5x – 26 12x – 7 x – 4. 201. Відомо що одне із чисел a b і c додатне друге — від’ємне а третє дорівнює нулю причому | a | b 2 b – c. Установіть яке із чисел є додатним яке від’ємним і яке дорівнює нулю. го ТУЄмос Я До ВиВЧенн Я но Во Ї Теми 202. Порівняйте значення виразів: 1 2 2 2 3 æ і 2 5 3 3 3 2 і 3 6 5 5 2 3 3 æ і 5 2 3 æ 2 4 4 2 1 æ і 4 3 4 1 2 4 3       і 1 2 12 6 0 25 4 2 æ і 0 25 4 2 . æ УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 203. У деякому місті з будь-якої станції метро можна доїхати до будь-якої іншої станції можливо з пересадками. Доведіть що існує станція яку можна закрити без права проїзду через неї і при цьому з будь-якої станції з тих що залишилися можна буде доїхати до будь-якої іншої. 6. Властивості степеня з натуральним показником Розглянемо добуток двох степенів з однаковими основами напри- клад a 2 a 5 . Цей вираз можна подати у вигляді степеня з основою a: a a aa aaaaa aaaaaaa a 2 5 7 . æ Отже a a a 2 5 2 5 + . Аналогічно легко переконатися в тому що наприклад a 3 æa 2 a 3+2 a 5 a a a a æ 9 1 9 10 + . Простежується закономірність: a a a m n m n + де m і n — довіль- ні натуральні числа. Проте жодна кількість конкретних прикладів не може гаранту- вати що наведена рівність є правильною для будь-яких натуральних m і n. Істинність її можна встановити тільки шляхом доведення.

slide 42:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 40 У математиці твердження справедливість якого встановлено за допомогою доведення називають теоремою. Теорема 6.1. Для будь-якого числа a та будь-яких натураль- них чисел m і n є справедливою рівність a a a m n m n + . Доведення. Для m 1 і n 1 маємо: a a aa a aa a aa m n m n ... ... æ æ æ æ множників множників æ æ æ ... . a a m n m n + + множників Оскільки не прийнято розглядати добуток що складається з од- ного множника то для повноти доведення слід окремо розглянути випадки: m 1 і n 1 m 1 і n 1 m n 1. Так якщо m 1 і n 1 то a a a aa a aa a n n n æ æ æ æ æ æ + ... ... множників множників 1 + a n 1 . Випадки коли m 1 і n 1 або коли m n 1 розгляньте самостійно.  Тотожність a a a m n m n + виражає основну властивість степеня. Аналогічна властивість має місце й для добутку трьох і більше степенів. Наприклад 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 12 æ æ æ æ æ + + + + + . Отже перемножуючи степені з однаковими основами показ- ники додають а основу залишають тією самою. Розглянемо вираз a 9 : a 4 де a ≠ 0. Він є часткою двох степенів з однаковими основами. Оскільки a a a 4 5 9 æ то за означенням частки можна записати a 9 : a 4 a 5 тобто a 9 : a 4 a 9 – 4 . Цей при- клад підказує що має місце така теорема. Теорема 6.2. Для будь-якого числа a відмінного від нуля і будь-яких натуральних чисел m і n таких що m n є спра- ведливою рівність a m : a n a m – n . Доведення. Розглянемо добуток степенів a n і a m – n . Викорис- товуючи основну властивість степеня маємо: a a a a a n m n n m n n m n m æ − + − + − . Тоді за означенням частки: a m : a n   a m – n .  Із цієї теореми випливає таке правило: при діленні степенів з однаковими основами від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника а осно- ву залишають тією самою.

slide 43:

6. Властивості степеня з натуральним показником 41 Розглянемо вираз a 3 4 . Він є степенем з основою a 3 і показни- ком 4. Тому . a a a a a a a a 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 12 + + + æ Цей приклад підказує що має місце така теорема. Теорема 6.3. Для будь-якого числа a та будь-яких натураль- них чисел m і n є справедливою рівність a m n a mn . Доведення. Очевидно що для n 1 рівність яка доводиться є пра вильною. Для n 1 маємо: ... ... a a a a a m n m m m m m m n n + + + æ æ множників доданків a mn .  Із цієї теореми випливає таке правило: при піднесенні степеня до степеня показники перемножують а основу залишають тією самою. Наприклад 3 3 3 7 2 7 2 14 æ . x x x k k k 3 3 3 æ Покажемо як можна перетворити степінь добутку наприклад вираз ab 3 : . ab ab ab ab aaa bbb a b 3 3 3 æ æ æ У загальному випадку має місце така теорема. Теорема 6.4. Для будь-яких чисел a і b та будь-якого нату- рального числа n є справедливою рівність ab n a n b n . Доведення. Очевидно що для n 1 рівність яка доводиться є правильною. Для n 1 маємо: ... ... ab ab ab ab aa a n n n æ æ æ æ æ множників множ н ників множників ... . bb b a b n n n æ æ  Аналогічна властивість має місце й для добутку трьох або біль- ше множників. Наприклад . abc ab c ab c a b c n n n n n n n æ æ Отже при піднесенні добутку до степеня кожний множник підносять до степеня й отримані результати перемножують. П р и к л а д 1 Спростіть вираз: 1 a a 5 2 6 7 æ 2 –a 4 9 3 –a 4 8 . Розв’язання. 1 Застосувавши послідовно правило піднесен- ня степеня до степеня та правило множення степенів з однаковою основою отримаємо: . a a a a a 5 2 6 7 10 42 52 æ æ

slide 44:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 42 2 Оскільки − − a a 4 4 1 æ то застосувавши правило піднесення добутку до степеня отримаємо: –a 4 9 –1æa 4 9 –1 9 æa 4 9 –1æa 36 –a 36 . 3 Маємо: . − − − a a a a a 4 8 4 8 8 4 8 32 32 1 1 1 æ æ  П р и к л а д 2 Подайте у вигляді степеня вираз 216a 3 b 6 . Розв’язання. Маємо: 216 6 6 3 6 3 3 2 3 2 3 a b a b ab æ æ .  П р и к л а д 3 Знайдіть значення виразу 1 1 3 3 4 7 9 æ . Розв’язання. 1 1 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 9 16 7 9 7 7 2 7 2 2 æ æ æ æ æ .  П р и к л а д 4 Порівняйте значення виразів: 1 –11 14 æ–11 3 і –11 16 3 5 30 і 9 20 2 –12 19 і –12 15 4 16 3 і 65 2 . Розв’язання. 1 Маємо: . − − − 11 11 11 0 14 3 17 æ Разом з тим –11 16 0. Отже . − − − 11 11 11 14 3 16 æ 2 Оскільки | –12 19 | | –12 15 | а числа що порівнюються від’ємні то –12 19 –12 15 . 3 Оскільки 5 30 5 3 10 125 10 і 9 20 9 2 10 81 10 то 5 30 9 20 . 4 Маємо: 16 3 4 2 3 4 3 2 64 2 . Отже 16 3 65 2 .  П р и к л а д 5 Якою цифрою закінчується значення виразу 2 100 Розв’язання. Маємо: 2 100 2 4 25 16 25 . Оскільки 6 6 36 æ то добуток будь-яких чисел що закінчуються на 6 є числом остання цифра якого до рівнює 6. Тому коли число закінчується цифрою 6 то будь-який його степінь закінчується цифрою 6. Відповідь: 6.  1. запишіть тотожність яка виражає основну властивість степеня. 2. Як помножити степені з однаковими основами 3. Як поділити степені з однаковими основами 4. Як піднести степінь до степеня 5. Як піднести добуток до степеня

slide 45:

6. Властивості степеня з натуральним показником 43 ВПРа Ви 204. ° Подайте у вигляді степеня добуток: 1 m 5 m 4 5 y 3 y 5 y 9 9 x 4 xx 11 x 2 2 xx 7 6 c 8 c 9 c 10 ab ab 5 15 æ 3 a 3 a 3 7 b – c 10 b – c 6 11 2 3 2 3 6 14 x y x y + + æ 4 6 6 8 3 æ 8 11 11 11 2 4 6 æ æ 12 . − − − xy xy xy 2 7 9 æ æ 205.° Подайте у вигляді степеня вираз: 1 a 5 a 8 3 a 9 a 5 m n m n + + 13 æ 2 a 2 a 2 4 aa 2 a 3 6 . cd cd cd 8 18 æ æ 206.° Замініть зірочку таким степенем з основою a щоб викону- валася рівність: 1 a a 6 14 æ 2 æa a 6 7 3 a a a 10 2 18 æ æ . 207.° Подайте вираз a 12 у вигляді добутку двох степенів з основа- ми a один з яких дорівнює: 1 a 6 2 a 4 3 a 3 4 a 5 5 a. 208.° Подайте у вигляді степеня частку: 1 a 12 : a 3 2 b 6 : b 3 c 7 : c 6 4 a + b 8 : a + b 4 . 209.° Знайдіть значення виразу: 1 7 7 : 7 5 2 10 18 : 10 14 3 06 9 : 06 6 4 − − 1 1 1 8 1 8 5 3 : . 210.° Виконайте ділення: 1 m 10 : m 2 2 x 5 : x 4 3 y 18 : y 6 . 211.° Подайте у вигляді степеня з основою m вираз: 1 m 5 3 2 m 3 4 3 m 2 4 6 4 . m m 7 2 4 9 æ 212.° Подайте у вигляді степеня з основою n вираз: 1 n 2 8 2 n 9 5 3 n 3 2 10 4 . n n 12 4 21 2 æ 213.° Подайте степінь у вигляді добутку степенів: 1 ab 6 3 3c 7 5 –02cd 4 2 mnp 5 4 –8xy 3 6 3 7 9 kt . 214.° Подайте степінь у вигляді добутку степенів: 1 ax 2 2 xyz 12 3 7m 8 4 –03bc 11 . 215.° Спростіть вираз: 1 −x x æ 2 3 − − x x æ 2 2 −x x 2 æ 4 . − − − x x x æ æ 2 216.° Спростіть вираз: 1 −a a 2 3 æ 2 −a a 2 3 æ 3 a a 2 3 æ − 4 − − a a 2 3 æ .

slide 46:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 44 217.° Спростіть вираз: 1 –a 5 2 2 –a 3 3 3 . − − a a 4 7 2 6 æ 218.° Спростіть вираз: 1 –a 6 5 9 2 –a 11 2 3 . 219.° Подайте у вигляді степеня вираз: 1 a 3 b 3 3 9m 2 n 2 5 − 27 343 3 3 c d 2 –m 7 4 64x 3 y 3 6 00001k 4 p 4 . 220.° Подайте у вигляді степеня вираз: 1 x 12 y 12 2 –125m 3 n 3 3 32p 5 q 5 4 1 000 000 000a 9 b 9 c 9 . 221.° Подайте вираз у вигляді степеня та обчисліть його значення у разі потреби скористайтеся таблицею степенів чисел 2 і 3 розташованою на форзаці підручника: 1 2 2 3 4 æ 3 0 2 0 2 0 2 2 3 æ æ 5 2 12 : 2 8 7 1 3 9 9 9 æ 2 3 2 3 4 05 2 12 12 æ 6 3 4 5 : 3 19 8 25 40 5 5 . æ 222.° Подайте вираз у вигляді степеня та обчисліть його значення у разі потреби скористайтеся таблицею степенів чисел 2 і 3 розташованою на форзаці підручника: 1 2 2 2 3 æ 3 3 3 3 2 3 æ æ 5 7 9 9 1 14 æ 2 2 2 3 4 03 8 : 03 5 6 125 8 3 3 . æ 223.° Знайдіть у наведених прикладах помилки: 1 a 4 a 3 a 12 4 3 5 15 2 2 4 æ 7 3 4 12 3 3 æ 2 a a a æ 2 5 2 7 14 2 3 5 æ 8 a 7 b 7 ab 14 3 a 3 2 a 9 6 2a 4 8a 4 9 a 3 b 2 ab 6 . 224.° Замість зірочки запишіть такий вираз щоб виконувалася рівність: 1 4 c 20 2 2 c 14 3 n c 8n 4 7 c 7n де n — натуральне число. 225. • Подайте степінь a 7 у вигляді добутку двох степенів з основою a всіма можливими способами. 226. • Подайте у вигляді степеня вираз: 1 a n a 5 2 aa n 3 a 3 a n 4 a 3 n 5 a a n n 2 5 æ де n — натуральне число. 227. • Подайте у вигляді степеня вираз: 1 2 4 æ2 4 2 2 4 + 2 4 3 2 n æ2 n 4 2 n + 2 n де n — натуральне число. 228. • Подайте у вигляді степеня вираз: 1 3 5 + 3 5 + 3 5 2 4 k + 4 k + 4 k + 4 k де k — натуральне число.

slide 47:

6. Властивості степеня з натуральним показником 45 229. • Доведіть що коли сторону квадрата збільшити в n разів то його площа збільшиться в n 2 разів. 230. • У скільки разів збільшиться об’єм куба якщо його ребро збільшити в m разів 231. • Запишіть у вигляді степеня з показником 2 вираз: 1 a 2 b 6 2 x 8 y 14 3 x 4 y 10 z 18 4 4m 12 n 16 5 81c 10 d 32 p 44 . 232. • Запишіть у вигляді степеня з показником 3 вираз: 1 a 3 b 6 2 x 9 y 15 3 8x 12 y 18 z 24 4 0001m 30 n 45 . 233. • Подайте у вигляді степеня з основою 5 вираз: 1 125 6 2 25 4 2 . 234. • Подайте у вигляді степеня з основою –5 вираз: 1 625 5 2 –25 2 3 . 235. • Подайте у вигляді степеня з основою 2 вираз: 1 8 4 9 5 æ 2 32 16 64 6 3 æ æ . 236. • Знайдіть значення виразу: 1 6 4 4 : 6 5 3 3 7 7 7 7 14 2 3 3 6 2 æ æ 5 3 7 21 8 8 7 æ 2 8 3 : 4 4 4 25 125 5 3 2 10 æ 6 5 4 20 9 6 6 æ . 237. • Обчисліть: 1 100 5 : 1000 2 2 3 3 3 3 10 3 5 5 4 æ æ 3 4 16 2 3 2 12 æ 4 45 5 3 10 8 19 æ . 238. • Обчисліть значення виразу: 1 1 1 6 6 7 9 10 æ 2 5 0 2 14 12 æ 3 − 1 1 3 3 4 5 8 æ . 239. • Знайдіть значення виразу: 1 10 01 5 7 æ 2 19 14 15 10 19 . æ 240. • Порівняйте значення виразів: 1 − − 5 5 21 æ і –5 24 3 − − 8 8 5 4 æ і –8 8 2 − − 7 7 8 7 æ і –7 17 4 − − 6 6 3 9 æ і –6 13 . 241. • Замініть зірочку таким степенем щоб виконувалася рівність: 1 8 2 8 æ 2 a a n n æ + 3 2 де n — натуральне число. 242. • Запишіть вираз 3 24 у вигляді степеня з основою: 1 3 3 2 3 12 3 9 4 81. 243. • Запишіть вираз 2 48 у вигляді степеня з основою: 1 2 4 2 2 16 3 8 4 64. 244. • Розв’яжіть рівняння: 1 x 7 6 14 2 x 4 5 12 .

slide 48:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 46 245. •• Порівняйте значення виразів: 1 2 300 і 3 200 2 4 18 і 18 9 3 27 20 і 11 30 4 3 10 æ5 8 і 15 9 . 246. •• Порівняйте значення виразів: 1 10 40 і 10 001 10 2 124 4 і 5 12 3 8 12 і 59 6 4 6 14 і 2 16 æ3 12 . 247. Відомо що сума 625 + 625 + ... + 625 дорівнює 5 101 . Скільки доданків у цій сумі 248. Якою цифрою закінчується значення виразу n — натуральне число: 1 4 100 2 3 4n 3 4 n 4 3 n 249. Якою цифрою закінчується значення виразу n — натуральне число: 1 9 2n 2 7 4n 3 7 2n 250. Доведіть що значення виразу: 1 17 8 + 19 ділиться націло на 10 2 64 64 – 1 ділиться націло на 5 3 3 4n + 14 де n — натуральне число ділиться націло на 5. 251. Доведіть що значення виразу: 1 4 40 – 1 2 2004 171 + 171 2004 ділиться націло на 5. 252. Доведіть що 48 25 344 17 . ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 253. Задача з українського фольклору. Кум Іван спитав у кума Степана: «Скільки в тебе качок» Кум Степан відповів: «Качок у мене стільки що як висидять вони мені ще стільки каченят та ще придбаю одну качку та ще тричі куплю стільки скільки цих качок і каченят то всього буде їх у мене 100». Скільки качок було в кума Степана 254. Один маляр може пофарбувати кімнату за 6 год а другий — за 4 год. Спочатку перший маляр працював 2 год а потім до нього приєднався другий маляр. За скільки годин було пофар- бовано кімнату 255. Від пристані за течією річки відправилася на човні група туристів розраховуючи повернутися через 4 год. Швидкість човна в стоячій воді становить 10 км/год а швидкість течії — 2 км/год. На яку найбільшу відстань туристи можуть відплис- ти від пристані якщо вони хочуть перед тим як повертатися зробити зупинку на 2 год 256. Розв’яжіть рівняння: 1 25 – 3x 3 x – 25 – 2 2 17 2 – 3x – 5 x + 12 8 1 – 7x – 34.

slide 49:

7. о дночлени 47 257. У шестицифровому числі перша й четверта друга й п’ята третя й шоста цифри однакові. Доведіть що це число кратне числам 7 11 і 13. го ТУЄмос Я До ВиВЧенн Я но Во Ї Теми 258. Спростіть вираз: 1 3 12 a æ − 3 −7 9 a b æ 5 − 3 14 7 9 m n æ 2 − − 0 2 0 5 b æ 4 2 4 2 x y æ 6 − − 1 4 4 3 3 a b c æ æ . 259. Спростіть вираз 20 0 3 m n ⋅ − і знайдіть його значення при m 5 12 n –4. УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 260. Трамвайні квитки мають номери від 000 000 до 999 999. Номер називають «щасливим» якщо сума трьох його перших цифр до- рівнює сумі трьох останніх. Доведіть що кількість «щасливих» квитків є парною. 7. о дночлени Розглянемо вирази: 2b 1 3 2 xy –ab m k 3 5 3 æ . 314 7 2 3 2 4 pq r t æ − Кожен із них є добутком чисел змінних та їхніх степенів. Такі вирази називають одночленами. Домовилися також вважати одночленами всі числа будь-які змінні та їхні степені. Наприклад одночленами є: –5 03 x t 2 2 3 . Зауважимо що наприклад вирази 2a + b x – 1 a : b y 2 + y – 2 не є одночленами оскільки вони крім множення та піднесення до степеня містять ще й інші дії.

slide 50:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 48 Коли ми бачимо одночлен 3 3 2 3 ab abc æ − виникає природне бажання спростити його. Маємо: 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 ab abc aab bc a b c æ æ − − − . Отриманий одночлен містить тільки один числовий множник  відмінний від нуля який стоїть на першому місці. Усі інші множ- ники — це степені з різними основами. Такий вигляд одночлена називають стандартним виглядом одночлена. Наведемо ще приклади одночленів стандартного вигляду: − 1 8 xy 28a 3 7x 2 yz 3 t 5 . Зауважимо що наприклад вирази a b 2 3 2 æ і –3x 2 xy 3 не є одно- членами стандартного вигляду. Справді хоча перший із них і має єдиний числовий множник але він не стоїть на першому місці. У другому — степінь з основою x записано двічі. Проте ці одночлени легко привести перетворити до стандарт- ного вигляду: a b a b 2 3 2 3 2 2 æ і –3x 2 xy 3 –3x 3 y 3 . До одночленів стандартного вигляду також відносять числа відмінні від нуля змінні та їхні степені. Так –2 3 2 x b 3 — одно- члени стандартного вигляду. Число 0 а також одночлени які тотожно дорівнюють нулю наприклад 0x 2 0ab тощо називають нуль-одночленами. Їх не від- носять до одночленів стандартного вигляду. Означення. Числовий множник одночлена записаного в стан- дартному вигляді називають коефіцієнтом одночлена. Наприклад коефіцієнти одночленів –3a 2 bc і 007x відповідно дорівнюють –3 і 007. Узагалі будь-який одночлен стандартного вигляду має коефі- цієнт. І навіть наприклад в одночленів x 2 y і –mn при записі яких числовий множник не використовують коефіцієнтами є чис- ла 1 і –1 відповідно. І це зрозуміло адже x y x y 2 2 1 æ − − mn mn 1 æ . Розглянемо одночлени 2 3 3 x yz і –2zx 3 y. У них однакові буквені частини. Такі одночлени називають подібними. До подібних одночленів також відносять і числа. Наприклад 7 і –5 — подібні одночлени. Звернемо увагу на те що наприклад в одночленів 2 3 3 2 x y z і –2zx 3 y буквені частини не однакові хоча й складаються з одних і тих самих змінних. Тому вони не є подібними.

slide 51:

7. о дночлени 49 Означення. Степенем одночлена називають суму показни- ків степенів усіх змінних що входять до нього. Степінь одночлена який є числом відмінним від нуля вважають рівним нулю. Також вважають що нуль-одночлен степеня не має. Наприклад степінь одночлена –38m 2 xy 7 дорівнює 10 а степені одночленів x 3 і 9 дорівнюють відповідно 3 і 0. Розглянемо два одночлени 1 5 3 ab і 10abx. Одночлен 1 5 3 10 ab abx æ є їхнім добутком. Спростимо його: 1 5 1 5 3 3 2 4 10 10 2 ab abx aa b b x a b x æ æ . Отже добутком двох одночленів є одночлен. Його зазвичай за- писують у стандартному вигляді. При піднесенні одночлена до степеня також отримують одно- член. Піднесемо наприклад до четвертого степеня одночлен − 1 2 3 2 xy z . Маємо: − − 1 2 1 2 1 16 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 12 8 xy z x y z x y z æ æ æ . П р и к л а д 1 Спростіть вираз 0 2 5 2 4 3 2 . a b a b æ − Розв’язання. Маємо: 0 2 5 0 2 5 0 2 25 2 4 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 6 2 a b a b a b a b a b a b æ æ æ æ − − 02 25 5 2 6 4 2 8 6 . æ a a b b a b  П р и к л а д 2 Значення змінних a і b такі що 4a 3 b 4 7. Знайдіть значення виразу − 2 7 6 8 a b . Розв’язання. Маємо: − − − − − − 2 7 1 56 1 56 1 56 1 56 7 8 6 8 6 8 3 4 2 2 16 4 7 49 a b a b a b æ æ æ æ .  1. Які вирази називають одночленами 2. Поясніть який вигляд одночлена називають його стандартним виглядом. 3. Що називають коефіцієнтом одночлена 4. Які одночлени називають подібними 5. Що називають степенем одночлена

slide 52:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 50 ВПРа Ви 261. ° Чи є одночленом вираз: 1 5xy 4 8 7 6 11 2 3 5 m k a 10 3 a 2 – b 2 2 − 1 3 2 3 a b c 5 0 8 b 9 11 −2 4 9 2 3 6 aa b b 3 m + n 6 4 7 4 pk 9 m 4 m 12 − 1 1 8 2 5 3 10 x x yz 262.° Укажіть які з одночленів записано в стандартному вигляді: 1 5mnm 2 3 −7 4 3 5 t t æ 5 6 13 8 9 x y 2 14ab 7 c 3 4 –abc 6 m n 6 4 10 æ . 263.° Чи є подібними одночлени: 1 5a і 7a 3 8x 2 y 4 і 8x 2 y 5 5 1 2 7 8 mn і 1 2 8 7 m n 2 3a 2 b 3 c і 6a 2 b 3 c 4 3y 2 і 2y 3 6 –01a 9 b 10 і 01a 9 b 10 264. ° Запишіть одночлен подібний даному коефіцієнт якого в 4 рази більший за коефіцієнт даного одночлена: 1 14x 3 y 7 2 c 4 d 10 p 2 3 1 1 4 5 5 9 a b c . 265.° Зведіть одночлен до стандартного вигляду укажіть його ко- ефіцієнт і степінь: 1 9a 4 aa 6 3 7 9 a ac æ − 5 − − 5 01 2 2 2 x x y y æ æ 2 3 0 4 6 x y z æ æ 4 −3 9 1 3 5 9 m mn æ 6 c d c æ æ . − 18 266.° Подайте одночлен у стандартному вигляді підкресліть його коефіцієнт: 1 6 2 bb 3 − − 0 8 4 2 4 3 7 u t t æ æ 2 15 8 3 4 2 5 c d c d æ 4 45 1 2 7 8 6 1 9 . a bc a b c æ 267.° Знайдіть значення одночлена: 1 5x 2 якщо x−4 2 −4 8 4 3 a b якщо a−1 b 1 2 3 0 04 3 5 c d якщо c−10 d 2 4 4 9 3 2 3 m n p якщо m−3 n 5 p−1.

slide 53:

7. о дночлени 51 268.° Знайдіть значення одночлена: 1 3 3 m якщо m−3 2 7 16 2 4 a b якщо a− 1 7 b 2 3 0 8 2 2 m n k якщо m 0 3 n 1 2 k 2000. 269.° Виконайте множення одночленів: 1 0 6 4 4 3 2 a b a b æ 4 07 0 3 6 9 x y xy æ 2 −2 8 05 2 5 4 6 x y x y æ 5 − 3 20 40 81 2 8 8 2 p q p q æ 3 13 3 2 c d cd æ − 6 −6 3 1 2 5 13 8 11 5 5 mn p m n æ . 270.° Спростіть вираз: 1 12 5 2 3 7 a a b æ 4 56 5 14 2 2 7 x y x y æ 2 −4 025 3 6 m m æ 5 − − 1 3 2 27 5 p k pk æ æ 3 3 17 2 ab a b æ − 6 2 3 1 4 1 3 2 5 3 3 4 7 b c d b c d æ − . 271.° Перетворіть в одночлен стандартного вигляду вираз: 1 3 2 2 a b 3 −10 2 8 5 m y 5 − 1 5 6 4 c d 2 −0 2 3 4 3 x y 4 16 6 7 8 2 x y z 6 1 1 2 8 9 6 a b . 272.° Виконайте піднесення до степеня: 1 −6 3 3 3 mn 3 0 5 12 14 2 a b 5 − 1 2 8 9 5 x y 2 −7 9 10 2 x y 4 3 4 5 4 ab c 6 2 1 7 6 8 2 a b . 273. • Подайте даний вираз у вигляді добутку двох одночленів один з яких дорівнює 3 2 6 a b : 1 3 6 8 a b 2 −12 2 10 a b 3 −27 5 7 a b 4 2 2 7 20 30 a b . 274. • Яким одночленом треба замінити зірочку щоб виконувалася рівність: 1 æ3 12 4 6 b b 3 − 7 42 3 9 5 12 a b a b æ 2 − − 5 20 5 2 6 8 a b a b æ 4 23 23 12 16 29 17 a b a b æ − 275. • Виконайте множення одночленів де m і n — натуральні числа: 1 2 5 6 9 17 2 3 5 4 2 1 a b a b n m n m + + − − æ 2 − − − + + 7 1 1 3 1 11 2 1 3 1 6 3 1 a b a b n n n n æ .

slide 54:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 52 276. • Подайте у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду вираз: 1 4 10 a 2 36 8 2 a b 3 016 14 16 a b 4 289 20 30 40 a b c . 277. • Подайте у вигляді куба одночлена стандартного вигляду вираз: 1 8 6 x 2 −27 3 9 x y 3 0 001 12 18 x y 4 − 125 216 15 21 24 x y z . 278. • Подайте одночлен 64 6 12 a b у вигляді: 1 добутку двох одночленів один з яких дорівнює 2 2 8 a b 2 квадрата одночлена стандартного вигляду 3 куба одночлена стандартного вигляду. 279. • Подайте одночлен 81 4 16 m n у вигляді: 1 добутку двох одночленів один з яких дорівнює − 1 3 14 mn 2 квадрата одночлена стандартного вигляду 3 четвертого степеня одночлена стандартного вигляду. 280. • Спростіть вираз: 1 2 5 3 4 5 2 a a b æ − 4 − − 1 3 11 1 7 4 9 3 2 m n mn æ 2 −x y x y 6 3 4 5 11 æ 5 1 7 9 3 4 7 2 2 9 4 x y x y æ 3 −0 6 3 3 5 6 2 2 8 a b c a c æ 6 − − − . 2 2 5 7 4 5 4 1 2 c d c d æ 281. • Спростіть вираз: 1 20 9 8 2 a a æ 4 0 2 6 7 8 3 2 2 x y x y æ 2 −b b 5 4 6 12 æ 5 − 1 2 4 3 6 2 4 ab a æ 3 3 6 3 4 9 1 81 m n m n æ − 6 − − 2 3 3 4 2 5 2 2 x y xy æ . 282. •• Замініть зірочки такими одночленами щоб виконувалася рівність: 1 2 3 2 3 5 9 æ a b c 3 3 2 8 11 72 æ − m n 2 3 4 7 6 8 16 æ a b c 4 . 2 5 29 21 9 32 æ x y z 283. •• Значення змінних x і y такі що 5 6 2 4 x y . Знайдіть значення виразу: 1 15 2 4 x y 2 25 4 8 x y 3 –25x 6 y 12 . 284. •• Значення змінних a і b такі що 3 4 3 ab . Знайдіть значення виразу: 1 −12 3 ab 2 27 3 9 a b 3 − 2 3 2 6 a b .

slide 55:

7. о дночлени 53 285. •• Значення змінних a b і c такі що 2 7 2 a b a c 3 2 2 . Знайдіть значення виразу: 1 6 5 2 a bc 2 a b c 7 2 2 3 2 1 7 8 4 a bc . 286. • • Значення змінних m n і p такі що mn 3 2 3 1 3 3 2 5 n p . Знай- діть значення виразу: 1 m n p 3 5 2 2 2m 3 n 8 p 4 3 −0 4 12 11 2 . m n p ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 287. Деяке число спочатку зменшили на 10 а потім результат збільшили на 20 . Після цього отримали число яке на 48 біль- ше за дане. Знайдіть дане число. 288. Задача з російського фольклору. Летіла зграя гусей а назу- стріч їм летить одна гуска й каже: «Здрастуйте сто гусей» — «Нас не сто гусей — відповідає їй вожак зграї — якби нас було стільки скільки зараз та ще стільки та півстільки та чверть стільки та ще ти гуско то тоді нас було б сто гусей». Скільки гусей було в зграї 289. Замініть зірочки такими цифрами щоб: 1 число 5 ділилося націло на 3 і на 10 2 число 13 2 ділилося націло на 9 і на 5 3 число 58 ділилося націло на 2 і на 3. Знайдіть усі можливі розв’язки. го ТУЄмос Я До ВиВЧенн Я но Во Ї Теми 290. Спростіть вираз: 1 6 12 15 9 x x x x − + − 3 − + − + + 0 8 0 9 17 05 14 k k k 2 7 9 12 14 a b a b − − + 4 − + + − 1 6 1 2 1 9 3 4 a b a b. УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 291. Скількома способами можна поставити на шахову дошку білу й чорну тури так щоб вони не били одна одну

slide 56:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 54 8. м ногочлени У попередньому пункті ви дізналися що добуток одночленів є одночленом. Інша справа із сумою одночленів. Наприклад ви- рази 2 2 a b + і 2 2 a b − не є одночленами. Перший із них є сумою одночленів 2a і b 2 а другий — сумою одночленів 2a і −b 2 . Означення. Вираз який є сумою кількох одночленів назива- ють многочленом. Ось ще приклади многочленів: 7 11 xy y + − x x x x 4 3 2 2 5 1 − + − + 3a a b − + 11 2 x x − . Одночлени з яких складено многочлен називають членами многочлена. Так членами многочлена 7 11 xy y + − є одночлени 7xy y і –11. Многочлен який складається з двох членів називають дво- членом а той який складається з трьох членів — тричленом. Домовилися розглядати одночлен як окремий вид многочлена. Вважають що такий многочлен складається з одного члена. Зв’язки між многочленами одночленами та їхнім окремим ви- дом — числами ілюструє схема зображена на рисунку 3. Ìíîãî÷ëåíè Îäíî÷ëåíè ×èñëà Рис. 3 Якщо серед одночленів з яких складається многочлен є подіб- ні то їх називають подібними членами многочлена. Наприклад у многочлені 7 3 4 1 2 2 a b a a b a b − + − − + + подібні члени підкрес- лено однаковою кількістю рисочок. Використовуючи правило зведення подібних доданків спростимо цей многочлен: 7 3 4 1 6 2 3 2 2 2 a b a a b a b a b a b − + − − + + − + + .

slide 57:

8. м ногочлени 55 Таке спрощення називають зведенням подібних членів много- члена. Це перетворення дає змогу замінити многочлен на тотожно рівний йому але простіший — з меншою кількістю членів. Розглянемо многочлен 2 1 3 x y xy − + . Цей многочлен складений з одночленів стандартного вигляду серед яких немає подібних. Означення. Многочлен складений з одночленів стандартно- го вигляду серед яких немає подібних називають многочленом стандартного вигляду. Многочлени xy x y 2 2 + 2 2 a b 5 є прикладами многочленів стан- дартного вигляду. Зауважимо що многочлен 3 5 2 2 3 bab a a b a + + − æ æ не є многочле- ном стандартного вигляду. Проте його можна перетворити у много- член стандартного вигляду таким чином: записати в стандартному вигляді одночлени з яких він складений а потім звести подібні доданки. Маємо: 3 5 2 3 5 2 5 4 2 3 3 3 3 bab a a b a ab a ab a ab a + + − + + − + æ æ . Розглянемо многочлен стандартного вигляду 2х 3 y – х 2 y 2 + 5х 2 y + + y – 2. Він складений з одночленів: 2 3 x y −x y 2 2 5 2 x y y –2 степені яких відповідно дорівнюють числам 4 4 3 1 0. Найбіль- ший із цих степенів дорівнює числу 4. У цьому разі говорять що степінь многочлена 2 5 2 3 2 2 2 x y x y x y y − + + − дорівнює 4. Означення. Степенем многочлена стандартного вигляду на- зивають найбільший зі степенів одночленів з яких цей многочлен складений. Наведемо ще приклади: • степінь многочлена 3 5 2 2 x xy y − + дорівнює двом • степінь многочлена 3 4 2 x y дорівнює шести • степінь многочлена 3 дорівнює нулю. Число 0 а також многочлени які тотожно дорівнюють нулю наприклад 0a + 0b x – x і т. п. називають нуль-многочленами. Їх не відносять до многочленів стандартного вигляду. Вважають що нуль-многочлен степеня не має. 1. Що називають многочленом 2. Який многочлен називають двочленом тричленом 3. Що називають подібними членами многочлена 4. Який многочлен називають многочленом стандартного вигляду 5. Що називають степенем многочлена стандартного вигляду

slide 58:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 56 ВПРа Ви 292.° Назвіть одночлени сумою яких є даний многочлен: 1 − + − + 5 3 8 4 2 a a a 3 t t t 3 2 3 4 5 + − + 2 6 10 7 3 2 2 3 x x y xy y − + + 4 18 37 16 3 2 2 3 4 . a b a b ab b − + − 293.° Знайдіть значення многочлена: 1 2 3 2 x x + − при x 0 5 2 x xy 3 5 + при x 3 y−2 3 a ab b 2 2 2 − + при a−4 b 6 4 y y y y 4 3 2 7 2 10 + − − + при y−1. 294.° Знайдіть значення многочлена 2 3 4 6 3 2 y y y − + − при: 1 y 1 2 y 0 3 y−5. 295.° Перетворіть многочлен у многочлен стандартного вигляду. Укажіть його степінь: 1 4 9 18 9 2 2 2 b a ab b ab + + − − 2 8 13 9 8 2 3 2 3 m mn n m mn − − − − 3 2 7 3 2 2 2 2 2 a b ab a b ab − − + 4 0 9 11 06 4 2 4 2 c c c c + + − 5 3 6 5 10 3 2 2 x x x x + − − − + 6 b bc b bc b 3 3 3 3 3 8 4 − + + − . 296.° Перетворіть многочлен у многочлен стандартного вигляду. Укажіть його степінь: 1 5 10 9 2 14 20 2 2 x x x x − + − + − 2 − + − + − m m m m m 5 4 5 3 3 2 6 12 18 3 02 14 22 0 9 18 3 3 2 3 2 a a a a + − − + + 4 6 8 2 7 2 2 2 2 x y xy x y xy xy − − + − + . 297. • Зведіть подібні члени та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних: 1 − + + − + 3 4 7 10 12 5 3 5 3 a a a a a якщо a−2 2 x 3 y – 3xy 2 – 4x 3 y + 8xy 2 якщо x−1 y−3 3 0 8 03 16 11 06 2 2 x x x x − − + + − якщо x 5 4 1 3 3 4 1 6 2 2 2 2 125 a c ac a c ac + + + якщо a−4 c 3.

slide 59:

8. м ногочлени 57 298. • Зведіть подібні члени та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних: 1 2 3 6 7 2 3 2 3 2 a ab b a ab b + − − − + якщо a 2 b –6 2 mn mn mn mn − − − 6 8 6 2 2 якщо m 05 n –2 3 10 12 9 9 2 2 2 2 xy x y x y xy − + − якщо x 1 3 y 9. 299. • З одночленів 4a −3ab 7 2 a −8 2 a 9ab 5a виберіть кілька та складіть із них: 1 многочлен стандартного вигляду 2 многочлен який містить подібні члени 3 два многочлени стандартного вигляду використавши при цьому всі дані одночлени. ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 300. Цукерки за ціною 42 грн за 1 кг змішали із цукерками за ціною 57 грн за 1 кг і отримали суміш за ціною 48 грн за 1 кг. Яка маса цукерок кожного виду міститься в 1 кг суміші 301. На пошті продаються 20 різних конвертів і 15 різних марок. Скільки існує варіантів придбання конверта з маркою го ТУЄмос Я До ВиВЧенн Я но Во Ї Теми 302. Якому з поданих виразів тотожно дорівнює вираз − + − 9 4 7 x x : 1 13 7 x − 2 − + 5 7 x 3 − − 5 7 x 4 13 7 x + 303. Якому з поданих виразів тотожно дорівнює вираз − − − 8 3 1 y y : 1 − + 11 1 y 2 − + 5 1 y 3 − − 11 1 y 4 − − 5 1 y 304. Спростіть вираз: 1 2 2 a b b a + − − 3 m n m n m n + − + − − 2 4 2 3 4 3 5 a a − + − 4 . 5 2 6 1 8 c c c − − + + − Поновіть у пам’яті зміст п. 24 на с. 241. УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 305. Навколо зорі обертається кілька планет відстані між яки- ми не змінюються та є попарно різними. На кожній планеті знаходиться один астроном який вивчає найближчу планету. Доведіть що існують дві планети на яких астрономи вивчають один одного.

slide 60:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 58 9. Додавання і віднімання многочленів Нехай треба додати два многочлени 3 5 7 11 2 2 2 xy x y xy x + − + + і − + + + − 2 2 2 2 2 2 xy x y xy y . Для цього візьмемо їх у дужки й поста- вимо між ними знак «плюс». Потім розкриємо дужки та зведемо подібні доданки якщо такі є. Маємо: 3 5 7 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 xy x y xy x xy x y xy y + − + + + − + + + − + − + + − + + + − −−− −− 3 5 7 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 xy x y xy x xy x y xy y + − + + + xy x y xy x y 2 2 2 6 5 9. Отриманий многочлен є сумою двох даних многочленів. Нехай тепер треба від першого з даних многочленів відняти другий. Для цього кожний із многочленів візьмемо в дужки й по- ставимо перед від’ємником знак «мінус». Потім розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. Маємо: 3 5 7 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 xy x y xy x xy x y xy y + − + + − − + + + − 3 5 7 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 xy x y xy x xy x y xy y + − + + + − − − + −−− −− + − + − + 5 4 9 13 2 2 2 xy x y xy x y . Отриманий многочлен є різницею двох даних многочленів. При додаванні та відніманні многочленів завжди отримуємо многочлен. П р и к л а д 1 Доведіть що різниця двоцифрового числа й числа записаного тими самими цифрами але у зворотному порядку ді- литься націло на 9. Розв’язання. Нехай дане число має a десятків і b одиниць. Тоді воно дорівнює 10a + b. Число записане тими самими цифрами у зворотному порядку дорівнює 10b + a. Розглянемо різницю 10a + b – 10b + a 10a + b – 10b – a 9a – 9b 9 a – b. Очевидно що число 9 a – b ділиться націло на 9.  Запис ab є позначенням двоцифрового числа яке має a десят- ків і b одиниць тобто ab a b + 10 . Аналогічно запис abc є позна- ченням трицифрового числа яке має a сотень b десятків і c оди- ниць тобто abc a b c + + 100 10 .

slide 61:

9. додавання і віднімання многочленів 59 П р и к л а д 2 Доведіть що різниця ab ac bc ba ca cb + + − + + ді- литься націло на 18. Розв’язання. Маємо: ab ac bc ba ca cb + + − + + + + + + + − + + + + + 10 10 10 10 10 10 a b a c b c b a c a c b + + − + + 20 11 2 20 11 2 a b c c b a + + − − − − − 20 11 2 20 11 2 18 18 18 a b c c b a a c a c . Очевидно що число 18 a – c ділиться націло на 18.  П р и к л а д 3 Доведіть що сума чотирьох послідовних парних нату ральних чисел не ділиться націло на 8. Розв’язання. Нехай перше із цих чисел дорівнює 2n де n — довільне натуральне число. Тоді наступними трьома числами є 2n + 2 2n + 4 2n + 6 відповідно. Розглядувана сума має такий вигляд: 2n + 2n + 2 + 2n + 4 + 2n + 6 8n + 12. Перший доданок 8n суми 8n + 12 ділиться націло на 8 а другий доданок 12 — не ділиться. Отже сума 8n + 12 не ділиться націло на 8.  ВПРа Ви 306. ° Знайдіть суму многочленів: 1 –5x 2 – 4 і 8x 2 – 6 2 2x + 16 і –x 2 – 6x – 20. 307.° Знайдіть різницю многочленів: 1 x 2 + 8x і 4 – 3x 3 4x 2 – 7x + 3 і x 2 – 8x + 11 2 2x 2 + 5x і 4x 2 – 2x 4 9m 2 –5m + 4 і –10m + m 3 + 5. 308.° Спростіть вираз: 1 5 3 3 4 4 2 3 4 2 2 a a b b a a b b + − − − − 2 12 10 9 14 9 14 2 2 2 2 xy x y x xy y − + − − + − 3 7 8 4 10 7 2 2 2 ab ab a b ab a b − + + − 4 . 2 3 4 1 2 2 2 c c c c c c + + − + − + − 309.° Спростіть вираз: 1 3 2 3 2 2 x x x x − + − + 2 4 2 10 8 2 2 c cd c cd − − + 3 12 7 3 6 10 14 2 2 m n mn mn n m − − − − + 4 . 3 2 4 2 3 3 3 3 n mn m mn n − + − + 310. ° Який двочлен треба додати до даного двочлена щоб їхня сума тотожно дорівнювала нулю: 1 a + b 2 a – b 3 –a – b

slide 62:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 60 311.° Розв’яжіть рівняння: 1 3 2 8 3 2 2 2 x x x x x − − − − 2 12 6 9 5 14 2 2 − − − + − x x x x 3 4 4 8 6 3 7 3 3 y y y y − − − + 4 . y y y y y y 2 2 2 4 17 6 3 8 1 5 − − − − − − − 312.° Розв’яжіть рівняння: 1 5 3 2 5 5 2 2 x x x − − + 2 x x x x 2 2 1 7 32 3 − + − − + 3 . y y y y y y 3 3 3 3 8 5 7 2 2 15 + − − − + − − 313. • Доведіть тотожність: 1 a b c b c a c a a c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + − − + − + − − 2 4 3 7 2 2 11 0 2 2 2 2 − − + + − − + a a a a 3 . x x x x x x 3 2 3 2 4 6 1 4 5 + − + + + − − 314. • Доведіть тотожність: 1 4 6 2 3 2 5 2 2 2 a a ab ab a ab − − + + 2 . 9 4 9 8 5 9 6 3 3 6 3 6 x x x x x x − − − − − + 315. • Знайдіть значення виразу: 1 5 20 4 18 3 2 3 2 a a a a − − − якщо a−3 2 4 7 3 3 7 2 2 2 b b bc b bc − − + − якщо b−15 c 4. 316. • Обчисліть значення виразу: 1 57 21 3 9 0 3 2 2 2 2 2 a ab b ab a b − + − − + якщо a−1 b 5 2 5 7 6 3 2 3 3 3 2 mn m m m mn − + − − якщо m− 2 3 n 3 16 . 317. • Доведіть що значення виразу не залежить від значення змін- ної що входить до нього: 1 16 7 0 8 4 3 07 2 2 2 − − − + − a a a 2 3 9 8 5 9 8 2 2 2 x x x x x − − − − − . 318. • Доведіть що значення виразу 2 3 18 3 2 2 2 2 2 c c c c c − + − − − − не залежить від значення змінної що входить до нього. 319. • Який многочлен треба додати до тричлена 2 5 7 2 a a − + щоб сума дорівнювала: 1 5 2 0 3 a 2 4 –2a 320. • Який многочлен треба відняти від двочлена 4 8 3 a − щоб різ- ниця дорівнювала: 1 –4 2 9 3 −2 3 a 4 3a 321. • Замість зірочки запишіть такий многочлен щоб утворилася тотожність: 1 − − + + 3 4 2 9 2 2 2 2 x xy y x y 2 a a a a a 3 2 5 2 6 2 2 7 − + − + − .

slide 63:

9. додавання і віднімання многочленів 61 322. • Замість зірочки запишіть такий многочлен щоб утворилася тотожність: 1 2 14 9 20 10 2 x x x − + + − 2 . 19 17 20 5 4 2 3 4 2 a a b b a a b − + − + 323. • Замість зірочки запишіть такий многочлен щоби після зве- дення подібних членів отриманий многочлен не містив змінної a: 1 4 3 8 2 a ab b − + + + 2 9 9 7 3 2 a a ab bc bm − + + + + . 324. • Замість зірочки запишіть такий многочлен щоби після зведен- ня подібних членів многочлен 3 5 7 8 15 2 2 x x y x y + + − + + не містив: 1 членів з x 2 3 членів зі змінною y. 2 членів зі змінною x 325. • Подайте у вигляді многочлена число яке складається: 1 із 4 сотень x десятків і y одиниць 2 з a тисяч b сотень 5 десятків і c одиниць. 326. • Подайте у вигляді многочлена вираз: 1 cba 2 abc ab − 3 a c ac 0 + . 327. • Подайте у вигляді многочлена вираз: 1 cab ca + 2 abc bca + 3 ab a 9 7 + . 328. • Доведіть що значення виразу 9 – 18n – 6n – 7 кратне 8 при будь-якому натуральному значенні n. 329. • Доведіть що значення виразу 6m + 8 – 3m – 4 кратне 3 при будь-якому натуральному значенні m. 330. • Доведіть що при будь-якому натуральному n значення виразу 5 9 5 2 n n + − − при діленні на 7 дає остачу яка дорівнює 4. 331. • Чому дорівнює остача при діленні на 9 значення виразу 16 8 7 3 n n + − + де n — довільне натуральне число 332. • Подайте многочлен 3 8 6 12 9 2 3 a b a a b + − + − у вигляді суми двох многочленів таких щоб один із них не містив змінної b. 333. • Подайте многочлен 4 11 7 14 9 3 2 4 5 mn m m mn n + − + − + у вигляді різниці двох многочленів з додатними коефіцієнтами. 334. • Подайте многочлен 6 3 5 8 2 2 x xy x y − + − + у вигляді різниці двох многочленів таких щоб один із них не містив змінної y. 335. • Доведіть що значення різниці двочленів 13m + 20n і 7m + 2n де m і n — довільні натуральні числа ділиться націло на 6. 336. • Доведіть що значення суми двочленів 16 6 a b − і 27 2 b a − де a і b — довільні натуральні числа ділиться націло на 7. 337. • Подайте многочлен x x 2 6 14 − + у вигляді різниці: 1 двох двочленів 2 тричлена й двочлена. 338. • Подайте многочлен 3 10 5 2 x x + − у вигляді різниці двочлена й тричлена.

slide 64:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 62 339. • • Доведіть що вираз 2 4 1 8 9 5 3 4 2 2 4 x x x x x x x + − − + + + + − набуває від’ємного значення при будь-якому значенні x. Яко- го найбільшого значення набуває цей вираз і при якому зна- ченні x 340. •• Доведіть що вираз 7 9 8 3 6 4 3 2 2 y y y y y − + − − + + набуває до- датного значення при будь-якому значенні y. Якого найменшо- го значення набуває цей вираз і при якому значенні y 341. •• Доведіть що: 1 сума п’яти послідовних натуральних чисел ділиться націло на 5 2 сума трьох послідовних парних натуральних чисел ділиться націло на 6 3 сума чотирьох послідовних непарних натуральних чисел ді- литься націло на 8 4 сума чотирьох послідовних натуральних чисел не ділиться націло на 4 5 остача від ділення на 6 суми шести послідовних натуральних чисел дорівнює 3. 342. •• Доведіть що: 1 сума трьох послідовних натуральних чисел кратна 3 2 сума семи послідовних натуральних чисел ділиться націло на 7 3 сума чотирьох послідовних парних натуральних чисел ді- литься націло на 4 4 сума п’яти послідовних парних натуральних чисел ділиться націло на 10.  343. •• Доведіть що: 1 сума чисел ab bc і ca ділиться націло на 11 2 різниця чисел abc і cba ділиться націло на 99. 344. •• Доведіть що: 1 сума чисел abc bca і cab кратна 111 2 різниця числа abc і суми його цифр ділиться націло на 9. 345. •• Доведіть що не існує таких значень x і y при яких много- члени 5 6 7 2 2 x xy y − − і − + + 3 6 8 2 2 x xy y одночасно набували б від’ємних значень. 346. •• Розставте дужки так щоб рівність стала тотожністю: 1 x x x x 2 2 2 1 2 1 2 − + − − − 2 x x x x 2 2 2 1 2 1 2 − + − − − − 3 x x x x 2 2 2 1 2 1 0 − + − − − .

slide 65:

9. додавання і віднімання многочленів 63 ВПРа Ви ДЛЯ По ВТо Ренн Я 347. Деяке число спочатку збільшили на 20 а потім зменшили результат на 20 . Установіть більше чи менше від початкового отримали число та на скільки відсотків. 348. Через першу трубу басейн можна наповнити водою за 3 год а через другу — за 6 год. Спочатку 2 год була відкрита перша труба потім її закрили але відкрили другу. За скільки годин було наповнено басейн 349. Відомо що в парку 7 24 дерев становлять каштани а 5 18 — бе- рези. Скільки всього дерев у парку якщо їх більше за 100 але менше від 200 350. Із села до станції вийшов пішохід зі швидкістю 4 км/год. Через годину із села зі швидкістю 10 км/год виїхав велосипедист який прибув на станцію на 05 год раніше за пішохода. Яка відстань від села до станції го ТУЄмос Я До ВиВЧенн Я но Во Ї Теми 351. Знайдіть значення виразу використовуючи розподільну влас- тивість множення: 1 12 1 4 1 6 æ − 2 36 17 18 5 12 4 9 æ − + 3 5 7 5 14 28 25 + æ . 352. Розкрийте дужки: 1 4 2 3 a b − 3 − + − − 26 35 7 2 10 m n æ 2 0 3 9 5 7 x y − + 4 − − + − m n k . 8 12 353. Спростіть вираз: 1 3 0 4 2 3 mn mn ⋅ 3 − − 5 0 8 4 2 8 6 8 2 x y z x y z æ 2 7 1 3 9 11 3 2 4 5 b c a b æ 4 −5 35 3 7 12 10 abc a b c æ . Поновіть у пам’яті зміст п. 11 на с. 237 238. УЧимос Я Роби Ти нес Тан Да РТні кРоки 354. Сашко й Василько записують 30-цифрове число використо- вуючи тільки цифри 1 2 3 4 5. Першу цифру пише Сашко другу — Василько й т. д. Василько хоче отримати число крат- не 9. Чи зможе Сашко йому завадити

slide 66:

§ 2. ЦіЛі Ви рази 64 За ВДанн Я № 2 «ПеРеВіРТе себе» В Тес То Вій фо Рмі 1. Яка з наведених рівностей не є тотожністю А –3 a – b –3a + 3b Б 9a – 8a + a 2a В 8a – 4a + 1 4a – 1 Г –x + 3y + 2x – y 3x + 2y. 2. Знайдіть значення виразу –24 + 04 4 . А –8 Б 8 В 16 Г –16. 3. Спростіть вираз . − − a a 6 3 7 4 æ А a 20 Б –a 20 В a 46 Г –a 46 . 4. Виконайте піднесення до степеня: . 0 3 4 2 a А 09a 6 Б 09a 8 В 009a 6 Г 009a 8 . 5. Який із наведених виразів є одночленом А 04x + y В 04xy Б 04x – y Г немає жодного. 6. Якому з одночленів дорівнює вираз 07 3 2 2 4 1 7 a b a b æ А 7a 5 b 6 Б 7a 6 b 8 В 01a 5 b 6 Г 01a 6 b 8 . 7. Квадратом якого з наведених одночленів є вираз 1 4 64 100 b c А − 1 2 8 10 b c Б 1 2 32 50 b c В 1 2 8 10 b c Г − 1 2 32 10 b c . 8. Відомо що m 0 і n 0. Порівняйте з нулем значення вира- зу m 5 n 6 . А m 5 n 6 0 В m 5 n 6 0 Б m 5 n 6 0 Г неможливо з’ясувати. 9. Зведіть подібні члени многочлена 2x 2 + 6xy – 5x 2 – 9xy + 3y 2 . А –3xy В 3x 2 y 2 Б –3x 2 – 3xy + 3y 2 Г 3x 2 + 3xy + 3y 2 . 10. Знайдіть різницю многочленів x 2 – 3x – 4 і x – 3x 2 – 2. А 4x 2 – 4x – 2 В –2x 2 – 2x – 6 Б –2x 2 – 4x – 2 Г 4x 2 – 4x – 6. 11. Який із наведених виразів набуває тільки від’ємних значень А x 6 + 4 Б x 6 – 4 В –x 6 + 4 Г –x 6 – 4. 12. Якого найменшого значення набуває вираз x – 7 2 + 2 А 2 Б 7 В 5 Г 9.

slide 67:

254 Зміс Т Від авторів ......................................................................... 3 Умовні позначення .............................................................. 4 1. Вступ до алгебри ....................................................... 5   Книга про відновлення та протиставлення ............ 11 § 1. Лінійне рівняння з однією змінною ....................................12 2. Лінійне рівняння з однією змінною ............................12 3. Розв’язування задач за допомогою рівнянь ..................18 Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі  ...............25 Головне в параграфі 1 .........................................................26 § 2. Цілі вирази ...................................................................27 4. Тотожно рівні вирази. Тотожності ..............................27 5. Степінь з натуральним показником ............................32 6. Властивості степеня з натуральним показником ......... 39 7. Одночлени ...............................................................47 8. Многочлени .............................................................54 9. Додавання і віднімання многочленів ...........................58 Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі  ...............64 10. Множення одночлена на многочлен ......................... 65 11. Множення многочлена на многочлен........................ 71 12. Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки ............... 77 13. Розкладання многочлена на множники. Метод групування ..................................................84 Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі  ...............87 14. Добуток різниці та суми двох виразів .......................88 15. Різниця квадратів двох виразів ............................... 93 16. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів .......... 99 17. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів .......................................107 Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі  .............113 18. Сума й різниця кубів двох виразів ..........................114 19. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники ...................120 Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі  .............126   Мова зрозуміла всім .........................................127 Головне в параграфі 2 .......................................................130

slide 68:

зміст 255 § 3. ф ункції .....................................................................132 20. Зв’язки між величинами. Функція .........................132 21. Способи задання функції .......................................143 22. Графік функції .....................................................150 23. Лінійна функція її графік і властивості .................160 Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі  .............170 Головне в параграфі 3 .......................................................172 § 4. с истеми лінійних рівнянь із двома змінними ....................173 24. Рівняння з двома змінними ...................................173 25. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік .....181   Як будували міст між геометрією та алгеброю .....189 26. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними ...............190 27. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки .............................................197 28. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання ...............................................200 29. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь ...................206 Завдання № 7 «Перевірте себе» в тестовій формі  .............215 Головне в параграфі 4 .......................................................217 Вправи для повторення за курс 7 класу .............................219   Дружимо з комп’ютером.... ................................229 Відомості з курсу математики 5–6 класів.........................235 Відповіді та вказівки до вправ ..........................................245 Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі  .....252 Предметний покажчик .....................................................253

authorStream Live Help