EndustriDevrimi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Endüstri Devrimi Çiçek Yavuz

slide 2:

Endüstri Devrimi nedir Evler Fabrikalar Köy Şehir İnsan/Hayvan Makine •  Tarihin en şiddetli deği şimleri ya şandı. •  İlk sahip çıkan ülkelere ekonomik ve teknolojik egemenlik sa ğladı.

slide 3:

Nasıl ve neden ba şladı Ayrıca neden İngiltere’de •  Tarım devrimi popülasyon artı şı en önemli etkenlerdendir. Biçme makinesi bir örnektir.

slide 4:

Nasıl ve neden ba şladı Ayrıca neden İngiltere •  Finansal yenilikler •  Do ğa bilimlerinin uygulamaya geçmesi •  İngiltere’deki kanallar ve nehirlerin çoklu ğu •  Kömür ve demirin çoklu ğu •  İngiliz devletinin te şvikleri •  Dünya ticareti

slide 5:

İcat edilen makineler Buhar makinesi 1712

slide 6:

İcat edilen makineler Telegraf 1844

slide 7:

Fabrikalar •  Fabrikalar etrafına şehirler kurulmaya ba şlandı. •  Fabrikada çalı şacak i şçiler alındı böylece i şçi sınıfının yeni tanımı olu ştu. •  Fabrika sahibinin karı amaçtır.

slide 8:

Pamuk Endüstrisi

slide 9:

Kapitalizm ve yükseli şi •  Üretim araçlarının bu araçları elinde bulunduranlara gelir sa ğladıgı onlara yönetme yetkisi verdi ği iktisadi ve toplumsal sistemdir. •  Özel giri şim ve piyasa serbestli ğine ve mali sermayenin egemenli ğine dayanır. •  Temel amaç kar etmektir. •  Sermaye sahipleri arasındaki rekabet güçlü oldu ğundan üretim iddiacıdır. •  Devlet araya girmez.

slide 10:

Adam Smith •  Adam Smith kapitalist ekonominin temelini olu şturan ekonomisttir. •  Iktisadi hayat bireycidir ve bu insanların do ğal yapısından kaynaklanır. •  Bireysel fayda iktisadi hayat için itici bir güçtür ki şi kendi do ğası gere ği en az zahmetle en çok faydaya ula şmaya çalı şacaktır.

slide 11:

Adam Smith •  Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirli ğidir. •  İnsan pazarlık yapan hayvandır. •  Her birey kendi karını arttırmaya çalı şırken amacı hiç de bu olmadı ğı halde bütün toplumun zenginli ğinin artmasına hizmet eder. Bunu yapan piyasanın gizli elidir.

slide 12:

Kapitalizmin iyi yanları •  Özgürlük seçim •  Ekonomik büyüme •  Verim •  Herhangi bir yerde çalı şabilir herhangi bir şeyi satın alabilir ve kurallar çerçevesinde herhangi bir şeyi yapabilirsin. •  Ba şarılıysan çok ba şarılı olabilirsin.

slide 13:

Kapitalizmin kötü yanları •  E ğer ba şarısızsan çok ba şarısız olabilirsin. •  Fakirle zengin arasındaki uçurum. •  Sistemin acımasızlı ğı •  Ferah hayatın az bir kesimde kalması •  Kirlilik •  Genellikle mirasla zengin olunması

slide 14:

Endüstri Devriminin Sosyal Etkileri Halkın 80’ini i şçi sınıfı olu şturuyordu ve i şsizlik çok fazlaydı. Bundan dolayı i ş bulanlar onla yetinebiliyordu. Haftada 6 gün 10-14 saat arası çalı şıyorlardı ve fabrikalarda güvenlik sistemleri yoktu. Yaralanan i şçiler kovuluyordu. Ömürler artmıyordu tam tersine şehirle şmi ş bölgelerde 26 ya şa kadar dü şmü ştü. Çocukların ço ğu 5 ya şına gelemeden ölüyordu. İşçilere belirli kalıplar a şılanarak onları canlı tutuyorlardı.

slide 15:

Çocuk i şçiler

slide 17:

Devrimin ve kapitalizmin etkilerine kar şı dü şünceler: Sosyalizm •  Üretim araçlarının sahipli ğini toplumun yaptı ğı ekonomik sistemdir. •  İnsanlar arasında bir birlik olu şturma odaklıdır. •  İşçi sınıfına özel bir önem verilir. •  Üretim insan ihtiyacı kadardır. •  Maa ş çalı ştı ğın kadardır.

slide 18:

Karl Marx •  Karl Marx endüstri devriminin getirdi ği kapitalizme kar şı dü şünceler ve alternatifler sunmu ştur. •  Komunizmin ekonomik ve politik teorisinin temelini atmı ştır. “Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımındansayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.” “E ğer para beni insan hayatına ba ğlayan ba ğsa toplumu bana ba ğlıyorsa beni insan ve do ğayla birle ştiriyorsa para tüm ba ğların ba ğı değil midir Eriyemez ve tüm ba ğları birle ştiremez mi hiç O zaman para aynı zamanda ayrılıkların ajanı de ğil midir”

slide 19:

“Kapital sadece canlı i şgücünü emerek ya şayan vampir gibi olan ölü i şgücüdür.” “Denilebilir ki makinalar kapitalistlerin i şçi sınıfının isyanını bastırmak için kullandı ğı silahlardır.” “Sosyal ilerleme kadınların sosyal pozisyonuna bakılarak ölçülebilir.” “Hükmeden sınıf Komünist devriminde titresin Proleterlerin zincirlerinden ba şka kaybedecekleri şeyleri yok kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin i şçileri birle şin” Karl Marx

slide 20:

Sosyalizmin iyi yanları •  Her insanın temel ihtiyaçlara ula şımı •  İnsan e şitli ği •  Sınıfsız bir toplum •  Mal varlı ğında ve kazançta bir denge •  Herkes alabilsin diye malları uygun fiyatta tutmak

slide 21:

Sosyalizmin kötü yanları •  Devlette finansal yük. •  Giri şimcileri te şvik etmiyor ve hırs azalıyor. •  Yüksek vergiler •  Devlette güç artı şı ve bireyde yetki dü şü şü

slide 22:

Günümüzde sosyalist ülkeler •  Danimarka •  Finlandiya •  Hollanda •  Isveç •  Norveç •  Irlanda •  Yeni Zelanda •  Belçika

slide 23:

Günümüzde kapitalist ülkeler •  Amerika •  Kanada •  İngiltere •  Avustralya •  Yeni Zelanda •  Avusturya •  Irlanda •  Almanya •  Ispanya •  Fransa •  Türkiye •  Yunanistan

slide 24:

Günümüzde çocuk i şçiler •  Özellikle Asya Afrika ve Latin Amerika’da hala çok görülüyor. 10-14 ya ş arası çocukların çalı şma oranı: Çin 11.6 Banglade ş 30.1 Pakistan 17.7 Kenya 41.3 Hindistan 1990’ın verileriyle 12 milyon çocuk i şçisiyle ve i şgücünün 3.6 sını olu şturmasıyla önemli bir örnektir.

slide 25:

Sonuç •  Endüstriyel devrim kapitalizmi kapitalizm de sosyalizmi do ğurdu. Şu an ya şadı ğımız hayat bu olaylar do ğrultusunda olu şmu ştur ve olu şmaya devam etmektedir. İngiltere gibi ülkeler daha çok kazanç için emperyalizmi güçlendirmi ştir ve daha çok sömürmü ştür. Günümüzde bize gösterilenlerin içinde bu tip ülkelerin a şırı tüketime te şvik eden gizli mesajları yer almaktadır. Beyin yıkaması da endüstriyel devrimin önemli sonuçlarından biridir. Endüstri Devriminin bize yarardan çok zarar verip vermedi ği hala önemli bir tartı şma konusu.

authorStream Live Help